برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملک نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همون لب تاپ ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

2 دبیرستان ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

3 شهری ک آنشرلی در آن زندگی میکرد ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

4 قوطی سیم آنتن ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

5 Because for ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

6 رویا ،خیال ، ارزو؛ ١٣٩٨/١١/١٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 widowed
• The widowed mother reared up the two children.
• مادر بی شوهر دو فرزند خود را بزرگ کرد
١٣٩٩/٠٣/٣١
|

2 geography
• A vast area of desert is part of the geography of China.
• منطقه وسیعی از بیابان بخشی از جغرافیای چین است
١٣٩٩/٠٣/٢٤
|