برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهتاب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 I will be in touch once i got my exams over. ١٣٩٨/١١/٠٢
|

2 با کسی رفتار عادلانه داشتن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

3 شروع به صحبت کردن درباره چیزی ١٣٩٨/١١/٠٢
|