برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوالقاسمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بین المللی سازی، بین المللی کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

2 نپذیرندگان-غیرپذیرندگان ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

3 جنون خرید ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

4 رزرو بیش از حد (اتاق های هتل) ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

5 جنسی سازی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

6 انجام همزمان چند کار ١٣٩٧/١٢/٠١
|

7 هویت یابی ١٣٩٧/١٢/٠١
|

8 به رفتارهای برونی سازی شده اشاره دارد. ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

9 فردی (نوزاد)که تنها از یک نوع غذا، تغذیه می نماید. ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

10 گفتار، برقراری ارتباط با استفاده از صدای انسان. سخن گفتن، فرآیندهایی که صداهای گفتاری از آن ساخته می شوند. ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

11 برانگیختن، تحریک کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

12 پنهان ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

13 داستان شناس ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

14 صلح آفرینی
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

15 غايت گرايان، غایت‌‌‌‌شناسی ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

16 تخلف ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

17 آسیب پذیری، مورد سوءاستفاده واقع شدن، منجر به ایجاد آسیب ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

18 ارتقا شخص یا سازمان ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

19 مربوط به پول (pertaining to money) ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

20 پیش فروش ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

21 گردشگری طبیعی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

22 چهارچوب بندی مجدد ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

23 درماندگی مالی ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

24 میا ن رشتگی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

25 practice-measures ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

26 رویگردانی ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

27 علاقه ١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

28 فراتر از ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

29 کالاهایی که در دسترس بوده و برای فروش در معرض دید قرار می گیرند ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|