برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهتاب ربیعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در روانپزشکی به معنای درجاماندگی میباشد ١٣٩٨/٠٣/١٥
|