برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید زمانی ولی آبادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پول نقد نداشتن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

2 کارمزد ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

3 چیز مهمی نبود ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

4 Come home ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

5 یه لحظه ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

6 Terrible و awful و horrible به معنی خیلی بدند ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

7 خیلی بد شد ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

8 خودتو به زحمت ننداز ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

9 ارزششو نداره ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

10 I hate ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

11 چیزی که با وعده اصلی غذا خورده میشود ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

12 حتما ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

13 آیا میل دارید؟ ١٣٩٧/٠٦/١٢
|