برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mamareza

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توده برف ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

2 Nurdles are small plastic pellets about the size of a lentil. Countless billion are used each year to make nearly all our plastic products but many e ... ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

3 A transitive verb is one that can have an object ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

4 حرف تعیین معین، حرف معرفه ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

5 اهدای عضو ١٣٩٨/٠٦/١١
|

6 محو شدن / نابودی تدریجی ١٣٩٨/٠١/١٧
|