برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

متین خدایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دور کردن، برداشتن
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

2 انسان اولیه ١٣٩٨/١٢/١٧
|

3 سیاست ١٣٩٨/١٢/١٧
|

4 پیتزا فروشی ١٣٩٨/١٢/١٧
|

5 فلجی ١٣٩٨/١٢/١٧
|

6 اخلاق و خصوصیات شخص ١٣٩٨/١٢/١٧
|

7 بی صدا، لال ١٣٩٨/١٢/١٧
|

8 وابسته به انسان وحشی و اولیه ١٣٩٨/١٢/١٧
|

9 قتل ١٣٩٨/١٢/١٧
|

10 نیرومند ١٣٩٨/١٢/١٧
|

11 شامل بودن ١٣٩٨/١٢/١٧
|

12 نیم کره ١٣٩٨/١٢/١٧
|

13 ( از پس کار دشواری) برآمدن ١٣٩٨/١٢/١٧
|

14 تسلط داشتن، کنترل کردن ١٣٩٨/١٢/١٧
|

15 تقصیر ١٣٩٨/١٢/١٧
|

16 غش کردن ١٣٩٨/١٢/١٧
|

17 مجزا ١٣٩٨/١٢/١٧
|

18 غالب، مسلط ١٣٩٨/١٢/١٧
|

19 وابسته ١٣٩٨/١٢/١٧
|

20 طاقت فرسا، نیازمند توجه بسیار ١٣٩٨/١٢/١٧
|

21 مرگبار ١٣٩٨/١٢/١٧
|

22 محروم کردن، قطع کردن ١٣٩٨/١٢/١٤
|

23 منتقدانه ١٣٩٨/١٢/١٤
|

24 ثابت ١٣٩٨/١٢/١٤
|

25 ظرفیت ١٣٩٨/١٢/١٤
|

26 (جنس) استخوانی
١٣٩٨/١٢/١٤
|

27 به طور کلی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

28 لوس کردن ١٣٩٨/١٢/١٤
|

29 شروع به انجام کاری کردن ١٣٩٨/١٢/١٤
|

30 پشت سر هم ١٣٩٨/١١/٣٠
|

31 شدیدا مریض یا خسته بودن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

32 دستگاه ضبط و پخش ویدیو ١٣٩٨/١١/٣٠
|

33 شاخه کوچک، ترکه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

34 به رختخواب رفتن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

35 ماشه تفنگ ١٣٩٨/١١/٣٠
|

36 خشک، چوب شده ١٣٩٨/١١/٣٠
|

37 چادر، خیمه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

38 یک تکه شاخه شکسته ١٣٩٨/١١/٣٠
|

39 وضعیت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

40 تندیس، مجسمه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

41 دانه برف ١٣٩٨/١١/٣٠
|

42 تفنگ ١٣٩٨/١١/٣٠
|

43 مالیدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

44 مسئول ١٣٩٨/١١/٣٠
|

45 رها ساختن کسی/چیزی ١٣٩٨/١١/٣٠
|

46 تیر نگه دارنده (مثلا در چادر) ١٣٩٨/١١/٣٠
|

47 نمای کلی، رئوس مطالب، طرح کلی ١٣٩٨/١١/٣٠
|

48 با این حال ١٣٩٨/١١/٣٠
|

49 فراغت، تفریح ١٣٩٨/١١/٣٠
|

50 وفادار ١٣٩٨/١١/٣٠
|

51 بدبخت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

52 رهبر ١٣٩٨/١١/٣٠
|

53 آبدار ١٣٩٨/١١/٣٠
|

54 زانو زدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

55 مهمانخانه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

56 سرخپوست ١٣٩٨/١١/٣٠
|

57 جمع کردن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

58 یخ زدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

59 مبالغه کردن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

60 وداع ١٣٩٨/١١/٣٠
|

61 ناراحت، بی حوصله ١٣٩٨/١١/٣٠
|

62 دردناک، بسیار ناراحت کننده ١٣٩٨/١١/٣٠
|

63 فاجعه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

64 بسیار سخت، بی امید ١٣٩٨/١١/٣٠
|

65 ترد ١٣٩٨/١١/٣٠
|

66 جانور ١٣٩٨/١١/٣٠
|

67 متوقف شدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

68 محل مخصوص چادر زدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

69 خداحافظی کردن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

70 آگاهی، هوشیاری ١٣٩٨/١١/٣٠
|

71 منتظر شدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

72 هدف گرفتن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

73 ماجرا ١٣٩٨/١١/٣٠
|

74 تا حدودی، تا اندازه ای ١٣٩٨/١١/٢٢
|

75 تا ( حدودی) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

76 حمایت کردن از کسی ١٣٩٨/١١/٢٢
|

77 شعله ور شدن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

78 انقباض ناگهانی عضله ١٣٩٨/١١/٢٢
|

79 نیرنگ آمیز، مهارت آمیز ١٣٩٨/١١/٢٢
|

80 تلویزیون ١٣٩٨/١١/٢٢
|

81 بر چسب (قیمت) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

82 سپری کردن، زنده ماندن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

83 (خواب) عمیق و آرام ١٣٩٨/١١/٢٢
|

84 دسته بندی کردن
١٣٩٨/١١/٢٢
|

85 کسی که در خواب راه می رود، خواب گرد ١٣٩٨/١١/٢٢
|

86 خواب نیمروز، قیلوله ١٣٩٨/١١/٢٢
|

87 ترازو ١٣٩٨/١١/٢٢
|

88 دوره خواب با حرکات سریع چشم (که فرد خواب می بیند) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

89 گمان کردن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

90 پول جمع کردن برای هدفی خاص ١٣٩٨/١١/٢٢
|

91 ترتیب دادن، سازمان دادن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

92 کار شاق (بسیار دشوار ) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

93 ناخواسته به خواب رفتن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

94 کابوس ١٣٩٨/١١/٢٢
|

95 تعمیر و نگهداری ١٣٩٨/١١/٢٢
|

96 حد، حریم، محدودیت ١٣٩٨/١١/٢٢
|

97 التیام یافتن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

98 (بدون چیزی) سپری کردن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

99 اخراج کردن از کار ( به عنوان جریمه) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

100 خجالت زده ١٣٩٨/١١/٢٢
|

101 خواب آلود ١٣٩٨/١١/٢٢
|

102 افتادن ( به خواب رفتن) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

103 دی جِی ١٣٩٨/١١/٢٢
|

104 افسرده ١٣٩٨/١١/٢٢
|

105 تغییر، تاثیر ١٣٩٨/١١/٢٢
|

106 ورود به فرودگاه و ارائه بلیط ١٣٩٨/١١/٢٢
|

107 صدقه، خیرات ١٣٩٨/١١/٢٢
|

108 تجمع یافتن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

109 مفید ١٣٩٨/١١/١٥
|

110 تپیدن (قلب ) ١٣٩٨/١١/١٥
|

111 وصل کردن ١٣٩٨/١١/١٥
|

112 مطلب، موضوع ١٣٩٨/١١/١٥
|

113 تعداد زیاد ١٣٩٨/١١/٠٩
|

114 قیافه گرفتن به کسی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

115 شخصا ١٣٩٨/١١/٠٩
|

116 به هیچ وجه ١٣٩٨/١١/٠٩
|

117 ثروتمند، پولدار ١٣٩٨/١١/٠٩
|

118 هر از گاهی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

119 نقشی را ایفا کردن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

120 ذهنیت کسی را تغییر دادن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

121 نامرتب، نامنظم ١٣٩٨/١١/٠٩
|

122 دست تکان دادن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

123 تبدیل شدن، برگرداندن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

124 صندوق عقب ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

125 دلسوز، همدل ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

126 قهر کردن، اخم کردن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

127 پز دادن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

128 خرج کردن مقدار زیادی پول برای خرید چیزهایی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

129 کامل، محض ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

130 در مورد، در باره ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

131 سخت، شدید
مثال: raging storm
١٣٩٨/١٠/٢٩
|

132 دیدگاه، نظر ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

133 ترتیب، نظم ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

134 ترش رو، بد اخلاق ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

135 عضو (گروه، تیم، فرقه و ... ) ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

136 ناله کردن، غر زدن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

137 نظر، فکر، برداشت ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

138 عصبانی، خشمگین ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

139 ناله کردن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

140 دوست داشتن، میل داشتن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

141 حق داشتن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

142 کسی را به جایی رساندن و پیاده کردن ( با ماشین ) ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

143 ناامیدی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

144 مسئول پذیرش هتل، تحویل دار هتل ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

145 بسیار خوشحال، شادمان ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

146 رایگان
provided free of charge
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

147 انتخاب، گزینش ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

148 آدم حیوان صفت ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

149 جنبه، دیدگاه ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

150 سپاس گذاری ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

151 سپس، بعدا ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

152 زمانی طولانی، مدت ها
a long time
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

153 کاشف به عمل آمد که ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

154 بیهوده ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

155 نقطه به نقطه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

156 نا پیدا ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

157 به طور مثال، فرض کنیم ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

158 تا حدی، تا اندازه ای ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

159 با ارزش، گرانبها ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

160 محکم کوبیدن (روی ) ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

161 به طور دقیق، به طور کامل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

162 دزد ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

163 adjective : چهارگوش، مربع شکل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

164 دزدیدن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

165 محل وقوع ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

166 تاسیس کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

167 راضی کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

168 پاداش، جایزه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

169 (با استدلال ) قانع کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

170 تنبیه، مجازات ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

171 جیب زنی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

172 اثبات کردن، ثابت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

173 آرامش ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

174 مالکیت ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

175 سیاسی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

176 راز، معما ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

177 آت و آشغال ریختن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

178 با بی احتیاطی از محل خطرناک خیابان رد شدن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

179 گناه کار ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

180 مخفی کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

181 جعل سند ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

182 تلاش، کوشش ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

183 یارو، شخص ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

184 نا امید ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

185 مجرم ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

186 کاراگاه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

187 جرم ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

188 مربوط بودن به ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

189 قانع کردن، متقاعد کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

190 فرمانده ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

191 پرونده یا ماجرای پلیسی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

192 شغل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

193 تاکسی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

194 دزد منزل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

195 دفن کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

196 حمله کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

197 جلوتر، پیش تر ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

198 بازداشت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

199 دست یافتن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

200 کامیابی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

201 علاوه بر این ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

202 بیشترین بهره را از چیزی بردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

203 as well (as sb/sth)
همچنین (به عنوان کسی/ چیزی)
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

204 کم وزن تر از حد معمول ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

205 با هم هماهنگ کار کردن (در یک زمان، در یک سرعت و ...) ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

206 داروی مهار کننده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

207 آفتاب سوخته ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

208 برنزه، آفتاب سوخته ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

209 جایگزین ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

210 دارای شغل آزاد ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

211 جدول زمانی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

212 فعالیت کردن، عمل کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

213 منجر شدن به ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

214 کاهش ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

215 برنامه ریزی کردن
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

216 ترجیحاٌ ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

217 چربی دور شکم ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

218 عملکرد ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

219 سرحال آوردن، پر انرژی کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

220 حداکثر، حداعلاء ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

221 رنگ پریده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

222 مستقل بودن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

223 چطور ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

224 در دسترس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

225 چاق ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

226 دارای اضافه وزن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

227 توده ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

228 کمبود ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

229 خردمند ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

230 بیخوابی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

231 فهرست راهنما ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

232 پیشرفت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

233 معنی، مفهوم ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

234 میل داشتن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

235 موثر ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

236 به طرز حیرت آوری ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

237 مختل کردن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

238 افت و کاهش (دما و ... ) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

239 خلاق، مبتکر ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

240 زنگ زننده ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

241 تمرکز حواس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

242 برجسته، متورم، بیرون زده ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

243 موجب شدن، سبب شدن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

244 پس زمینه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

245 زرنگ، باهوش ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

246 به طور نامطلوب ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

247 استاد دانشگاه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

248 یاد گرفتن، فرا گرفتن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

249 انکار کردن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

250 حرف اضافه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

251 حروف اضافه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

252 مفعول ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

253 توصیه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

254 شبیه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

255 قرص خواب آور ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

256 قرص خواب ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

257 صندوق دار ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

258 جراحت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

259 واژه پردازی در کامپیوتر ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

260 معالجه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

261 کهنه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

262 دشوار ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

263 شربت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

264 جراح ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

265 گسترش یافتن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

266 متخصص ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

267 معاشرت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

268 تب مخملک ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

269 سوختگی، تاول ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

270 دوباره اطمینان دادن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

271 ذات الریه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

272 مسمویت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

273 شخصاً ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

274 انجام دادن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

275 اولین ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

276 عینک ساز ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

277 پماد ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

278 چشم پزشک ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

279 آسایشگاه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

280 بداقبالی، بد شانسی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

281 غریق نجات ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

282 تزریق ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

283 عفونی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

284 سوء هاضمه، رودل ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

285 پخش یا منتشر کردن بین دیگران ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

286 پزشک عمومی یا GP ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

287 شکستگی استخوان ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

288 انبرک (پزشکی) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

289 تراکت، بروشور ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

290 (دندان پزشکی) کشیدن دندان ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

291 ماده ضد عفونی کننده، ماده گندزدا ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

292 تشخیص دادن بیماری (در پزشکی) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

293 دندان مصنوعی
artificial teeth
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

294 تحویل ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

295 بقالی، خواربار فروشی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

296 واگیردار ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

297 بیماری آبله مرغان ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

298 پیشخدمت رستوران، پادوی رستوران ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

299 پانسمان، باند زخم ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

300 تدارک دیدن، ترتیب دادن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

301 آپاندیس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|