برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

متین خدایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پشت سر هم ١٣٩٨/١١/٣٠
|

2 شدیدا مریض یا خسته بودن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

3 دستگاه ضبط و پخش ویدیو ١٣٩٨/١١/٣٠
|

4 شاخه کوچک، ترکه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

5 به رختخواب رفتن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

6 ماشه تفنگ ١٣٩٨/١١/٣٠
|

7 خشک، چوب شده ١٣٩٨/١١/٣٠
|

8 چادر، خیمه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

9 یک تکه شاخه شکسته ١٣٩٨/١١/٣٠
|

10 وضعیت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

11 تندیس، مجسمه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

12 دانه برف ١٣٩٨/١١/٣٠
|

13 تفنگ ١٣٩٨/١١/٣٠
|

14 مالیدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

15 مسئول ١٣٩٨/١١/٣٠
|

16 رها ساختن کسی/چیزی ١٣٩٨/١١/٣٠
|

17 تیر نگه دارنده (مثلا در چادر) ١٣٩٨/١١/٣٠
|

18 نمای کلی، رئوس مطالب، طرح کلی ١٣٩٨/١١/٣٠
|

19 با این حال ١٣٩٨/١١/٣٠
|

20 فراغت، تفریح ١٣٩٨/١١/٣٠
|

21 وفادار ١٣٩٨/١١/٣٠
|

22 بدبخت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

23 رهبر ١٣٩٨/١١/٣٠
|

24 آبدار ١٣٩٨/١١/٣٠
|

25 زانو زدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

26 مهمانخانه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

27 سرخپوست ١٣٩٨/١١/٣٠
|

28 جمع کردن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

29 یخ زدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

30 مبالغه کردن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

31 وداع ١٣٩٨/١١/٣٠
|

32 ناراحت، بی حوصله ١٣٩٨/١١/٣٠
|

33 دردناک، بسیار ناراحت کننده ١٣٩٨/١١/٣٠
|

34 فاجعه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

35 بسیار سخت، بی امید ١٣٩٨/١١/٣٠
|

36 ترد ١٣٩٨/١١/٣٠
|

37 جانور ١٣٩٨/١١/٣٠
|

38 متوقف شدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

39 محل مخصوص چادر زدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

40 خداحافظی کردن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

41 آگاهی، هوشیاری ١٣٩٨/١١/٣٠
|

42 منتظر شدن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

43 هدف گرفتن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

44 ماجرا ١٣٩٨/١١/٣٠
|

45 تا حدودی، تا اندازه ای ١٣٩٨/١١/٢٢
|

46 تا ( حدودی) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

47 حمایت کردن از کسی ١٣٩٨/١١/٢٢
|

48 شعله ور شدن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

49 انقباض ناگهانی عضله ١٣٩٨/١١/٢٢
|

50 نیرنگ آمیز، مهارت آمیز ١٣٩٨/١١/٢٢
|

51 تلویزیون ١٣٩٨/١١/٢٢
|

52 بر چسب (قیمت) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

53 سپری کردن، زنده ماندن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

54 (خواب) عمیق و آرام ١٣٩٨/١١/٢٢
|

55 دسته بندی کردن
١٣٩٨/١١/٢٢
|

56 کسی که در خواب راه می رود، خواب گرد ١٣٩٨/١١/٢٢
|

57 خواب نیمروز، قیلوله ١٣٩٨/١١/٢٢
|

58 ترازو ١٣٩٨/١١/٢٢
|

59 دوره خواب با حرکات سریع چشم (که فرد خواب می بیند) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

60 گمان کردن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

61 پول جمع کردن برای هدفی خاص ١٣٩٨/١١/٢٢
|

62 ترتیب دادن، سازمان دادن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

63 کار شاق (بسیار دشوار ) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

64 ناخواسته به خواب رفتن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

65 کابوس ١٣٩٨/١١/٢٢
|

66 تعمیر و نگهداری ١٣٩٨/١١/٢٢
|

67 حد، حریم، محدودیت ١٣٩٨/١١/٢٢
|

68 التیام یافتن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

69 (بدون چیزی) سپری کردن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

70 اخراج کردن از کار ( به عنوان جریمه) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

71 خجالت زده ١٣٩٨/١١/٢٢
|

72 خواب آلود ١٣٩٨/١١/٢٢
|

73 افتادن ( به خواب رفتن) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

74 دی جِی ١٣٩٨/١١/٢٢
|

75 افسرده ١٣٩٨/١١/٢٢
|

76 تغییر، تاثیر ١٣٩٨/١١/٢٢
|

77 ورود به فرودگاه و ارائه بلیط ١٣٩٨/١١/٢٢
|

78 صدقه، خیرات ١٣٩٨/١١/٢٢
|

79 تجمع یافتن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

80 مفید ١٣٩٨/١١/١٥
|

81 تپیدن (قلب ) ١٣٩٨/١١/١٥
|

82 وصل کردن ١٣٩٨/١١/١٥
|

83 مطلب، موضوع ١٣٩٨/١١/١٥
|

84 تعداد زیاد ١٣٩٨/١١/٠٩
|

85 قیافه گرفتن به کسی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

86 شخصا ١٣٩٨/١١/٠٩
|

87 به هیچ وجه ١٣٩٨/١١/٠٩
|

88 ثروتمند، پولدار ١٣٩٨/١١/٠٩
|

89 هر از گاهی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

90 نقشی را ایفا کردن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

91 ذهنیت کسی را تغییر دادن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

92 نامرتب، نامنظم ١٣٩٨/١١/٠٩
|

93 دست تکان دادن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

94 تبدیل شدن، برگرداندن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

95 صندوق عقب ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

96 دلسوز، همدل ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

97 قهر کردن، اخم کردن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

98 پز دادن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

99 خرج کردن مقدار زیادی پول برای خرید چیزهایی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

100 کامل، محض ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

101 در مورد، در باره ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

102 سخت، شدید
مثال: raging storm
١٣٩٨/١٠/٢٩
|

103 دیدگاه، نظر ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

104 ترتیب، نظم ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

105 ترش رو، بد اخلاق ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

106 عضو (گروه، تیم، فرقه و ... ) ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

107 ناله کردن، غر زدن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

108 نظر، فکر، برداشت ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

109 عصبانی، خشمگین ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

110 ناله کردن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

111 دوست داشتن، میل داشتن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

112 حق داشتن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

113 کسی را به جایی رساندن و پیاده کردن ( با ماشین ) ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

114 ناامیدی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

115 مسئول پذیرش هتل، تحویل دار هتل ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

116 بسیار خوشحال، شادمان ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

117 رایگان
provided free of charge
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

118 انتخاب، گزینش ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

119 آدم حیوان صفت ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

120 جنبه، دیدگاه ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

121 سپاس گذاری ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

122 سپس، بعدا ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

123 زمانی طولانی، مدت ها
a long time
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

124 کاشف به عمل آمد که ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

125 بیهوده ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

126 نقطه به نقطه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

127 نا پیدا ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

128 به طور مثال، فرض کنیم ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

129 تا حدی، تا اندازه ای ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

130 با ارزش، گرانبها ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

131 محکم کوبیدن (روی ) ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

132 به طور دقیق، به طور کامل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

133 دزد ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

134 adjective : چهارگوش، مربع شکل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

135 دزدیدن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

136 محل وقوع ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

137 تاسیس کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

138 راضی کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

139 پاداش، جایزه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

140 (با استدلال ) قانع کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

141 تنبیه، مجازات ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

142 جیب زنی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

143 اثبات کردن، ثابت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

144 آرامش ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

145 مالکیت ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

146 سیاسی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

147 راز، معما ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

148 آت و آشغال ریختن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

149 با بی احتیاطی از محل خطرناک خیابان رد شدن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

150 گناه کار ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

151 مخفی کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

152 جعل سند ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

153 تلاش، کوشش ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

154 یارو، شخص ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

155 نا امید ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

156 مجرم ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

157 کاراگاه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

158 جرم ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

159 مربوط بودن به ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

160 قانع کردن، متقاعد کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

161 فرمانده ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

162 پرونده یا ماجرای پلیسی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

163 شغل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

164 تاکسی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

165 دزد منزل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

166 دفن کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

167 حمله کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

168 جلوتر، پیش تر ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

169 بازداشت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

170 دست یافتن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

171 کامیابی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

172 علاوه بر این ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

173 بیشترین بهره را از چیزی بردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

174 as well (as sb/sth)
همچنین (به عنوان کسی/ چیزی)
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

175 کم وزن تر از حد معمول ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

176 با هم هماهنگ کار کردن (در یک زمان، در یک سرعت و ...) ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

177 داروی مهار کننده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

178 آفتاب سوخته ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

179 برنزه، آفتاب سوخته ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

180 جایگزین ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

181 دارای شغل آزاد ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

182 جدول زمانی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

183 فعالیت کردن، عمل کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

184 منجر شدن به ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

185 کاهش ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

186 برنامه ریزی کردن
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

187 ترجیحاٌ ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

188 چربی دور شکم ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

189 عملکرد ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

190 سرحال آوردن، پر انرژی کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

191 حداکثر، حداعلاء ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

192 رنگ پریده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

193 مستقل بودن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

194 چطور ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

195 در دسترس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

196 چاق ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

197 دارای اضافه وزن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

198 توده ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

199 کمبود ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

200 خردمند ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

201 بیخوابی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

202 فهرست راهنما ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

203 پیشرفت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

204 معنی، مفهوم ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

205 میل داشتن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

206 موثر ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

207 به طرز حیرت آوری ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

208 مختل کردن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

209 افت و کاهش (دما و ... ) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

210 خلاق، مبتکر ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

211 زنگ زننده ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

212 تمرکز حواس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

213 برجسته، متورم، بیرون زده ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

214 موجب شدن، سبب شدن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

215 پس زمینه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

216 زرنگ، باهوش ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

217 به طور نامطلوب ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

218 استاد دانشگاه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

219 یاد گرفتن، فرا گرفتن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

220 انکار کردن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

221 حرف اضافه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

222 حروف اضافه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

223 مفعول ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

224 توصیه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

225 شبیه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

226 قرص خواب آور ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

227 قرص خواب ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

228 صندوق دار ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

229 جراحت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

230 واژه پردازی در کامپیوتر ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

231 معالجه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

232 کهنه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

233 دشوار ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

234 شربت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

235 جراح ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

236 گسترش یافتن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

237 متخصص ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

238 معاشرت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

239 تب مخملک ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

240 سوختگی، تاول ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

241 دوباره اطمینان دادن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

242 ذات الریه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

243 مسمویت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

244 شخصاً ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

245 انجام دادن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

246 اولین ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

247 عینک ساز ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

248 پماد ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

249 چشم پزشک ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

250 آسایشگاه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

251 بداقبالی، بد شانسی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

252 غریق نجات ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

253 تزریق ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

254 عفونی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

255 سوء هاضمه، رودل ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

256 پخش یا منتشر کردن بین دیگران ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

257 پزشک عمومی یا GP ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

258 شکستگی استخوان ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

259 انبرک (پزشکی) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

260 تراکت، بروشور ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

261 (دندان پزشکی) کشیدن دندان ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

262 ماده ضد عفونی کننده، ماده گندزدا ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

263 تشخیص دادن بیماری (در پزشکی) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

264 دندان مصنوعی
artificial teeth
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

265 تحویل ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

266 بقالی، خواربار فروشی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

267 واگیردار ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

268 بیماری آبله مرغان ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

269 پیشخدمت رستوران، پادوی رستوران ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

270 پانسمان، باند زخم ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

271 تدارک دیدن، ترتیب دادن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

272 آپاندیس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|