برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Meisam.Fathi

Meisam.Fathi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 احساس گناه ١٣٩٨/٠١/١٤
|

2 Feeling guilt ١٣٩٨/٠١/١٣
|

3 Feeling guilt ١٣٩٨/٠١/١٣
|

4 شعبده‌باز-تردست ١٣٩٨/٠١/١٣
|

5 Feeling guilt ١٣٩٨/٠١/١٣
|

6 احساس گناه ١٣٩٨/٠١/١٣
|

7 شعبده‌باز ١٣٩٨/٠١/١١
|

8 دل بستن ١٣٩٨/٠١/١٠
|

9 Ring road ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

10 Abuse ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

11 نیمه لخت ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

12 کارآگاه(مامور) امور جنایی ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

13 (عبارت غیر رسمی برای) نگهبانی که در مکان هایی مانند کنسرت یا کلوپ های شبانه و...برای تامین امنیت استخدام میشود ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

14 دار زدن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

15 Hanging by neck ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

16 کسی که از تلاش دست برنمی دارد ١٣٩٨/٠١/٠٢
|

17 تکه تکه ١٣٩٨/٠١/٠١
|

18 تکه تکه شدن ١٣٩٨/٠١/٠١
|

19 قتل_جنایت ١٣٩٨/٠١/٠١
|