برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اخیرا
به تازگی
چند وقت پیش
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

2 مهره های گردنی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

3 گمان کردن
فکر کردن
خیال کردن
نظر دادن بدون داشتن دانش کافی
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

4 میکروبها
جانداران میکروسکوپی
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

5 ۱- شوخ طبعی و شوخ بودن و ...
۲- خلط
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

6 ۱- میتونه فعل leave باشه که s سوم شخص گرفته.
۲- میتونه اسم هم باشه که به معنی برگ ها است.
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

7 موجودات
مخلوقات
پدیده ها
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

8 عضلانی-جلدی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

9 Restricted:
محاصره شده
محصور شده
تقلیل پیدا کرده
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

10 خشکی
هر چیزی که خشکه
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

11 شلوغ و پرجمعیت ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

12 مخفف دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
baqiyatallah university of medical sciences
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

13 بین استخوانی ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

14 سرخرگ برگشتی ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

15 سرخرگ جنبی
سرخرگ سمت جنبی (کناری)
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|