برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

میلاد زمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زمانی خیلی دور را می گویند ١٣٩٧/١١/١٥
|

2 بنایی قدیمی در مرکز استان اصفهان است ١٣٩٧/١١/١٥
|

3 تمدنی در خوزستان درس الساحل کرخه است وآن شهر سلطنتی ایلامی ها بود ١٣٩٧/١١/١٥
|

4 نشانه،علامت گذاری شده،آیه،معجزه .
جمع آن آیات می شود.
١٣٩٧/١١/١٥
|

5 در ذهن تصور میشود،تخیلات،مربوط به ذهن است.متضاد عینی است ١٣٩٧/١١/١٥
|

6 واقعی،شفاف،حقیقی،آشکار، ١٣٩٧/١١/١٥
|

7 این را بیش تر در شبکه های مجازی می شود پیدا کرد که می گوید رل زدم که دوستی مخالف جنسیت خود پیدا کرده است که بیش تر به دختران می گویند ١٣٩٧/١١/١٣
|

8 جمله ی مثبتی را می گویند ١٣٩٧/١١/١٣
|

9 جمله ی منفی را می گویند ١٣٩٧/١١/١٣
|

10 دلالت لفظ بر معنای اصلی آن ١٣٩٧/١١/١٣
|

11 دلالت لفظ بر خارج از معنای اصلی ١٣٩٧/١١/١٣
|

12 دلالت لفظ بر بخشی از معنای اصلی. ١٣٩٧/١١/١٣
|

13 دلیل آوردن ١٣٩٧/١١/١٣
|

14 چیزی که در ذهن ما باشد،تفکرات ما ١٣٩٧/١١/١٣
|

15 بهره ،نوع ،چیز ١٣٩٧/١١/١٣
|

16 وسیله ای برای هم تراز کردن مثل در بنایی ١٣٩٧/١١/١٣
|

17 اشتباه ادا کردن،غلط گفتن ،سفسطه ١٣٩٧/١١/١٣
|