برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهندس میرشمس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آشنا شدن،آشنا کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

2 زِ تعارف کم کن و بر مبلغ افزا ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

3 تو فقط حرف میزنی،عمل نمیکنی(تو آدم تو خالی هستی) ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

4 تبدیلگر سورس کدی به سورس کد دیگر ١٣٩٩/٠٣/١١
|

5 تبدیل گر سورس کد به زبان ماشین ١٣٩٩/٠٣/١١
|

6 تابع فعالسازی ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

7 فوت و فن،ترفند ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

8 مُفسر(کامپیوتر) ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

9 بچه مثبت، خرخون ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

10 خوره و دیوونه زندگی دیجیتالی ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

11 پیماینده،پیمایشگر (یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

12 هزارتو،مارپیچ ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

13 تفاضل موقتی (یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

14 مستقل از مدل (یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

15 کاوش،جست و جو(یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

16 دسته بندی،کلاس بندی(یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

17 خوشه بندی (به classification دسته بندی می گوییم) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

18 وظیفه ادامه دار،کار بدون پایان (در مبحث یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

19 انتظار بازگشت(در بحث یادگیری تقویتی آن انتظاری که میرود عامل بتواند پاداش کسب کند) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

20 پاداش تجمعی(در بحث یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

21 نرم افزار از پیش ساخته شده(کامپیوتر)
تکنیک از پیش تعیین شده(کامپیوتر)
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

22 حجم کاری،بار کاری،فشار کاری ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

23 خوشه ها(کامپیوتر) ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

24 جامع و همه جانبه ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

25 در شطرنج به معنی "تساوی" ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

26 رُخ ،مهره ای در بازی شطرنج که به شکل قلعه طراحی شده است ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

27 به موذی گری روباه ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

28 مانند روباه موذی بودن ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

29 به زیرکی روباه ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

30 ابرچه،ابر کوچک، تکه ابر ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

31 نرم افزاری که در محل خود شرکت و عموماً در دیتا سنتر شرکت قرار دارد برخلاف سرور ابر، تکنولوژی در محل ، برعقار ١٣٩٨/٠٨/١٦
|