برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Rad.Azin 🤔😉😋

اوین راد هستم کار اموز کانون زبان ایران کرمانشاه از دیکشنری ابادیس استفاده می کنم و خیلی برایم مفید بود

دیگه حرفی نیس 😂

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فهمیدن حقایق
شناخت پیدا کردن
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

2 شناخت پیداکردن ،فهنیدن حقایق
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

3 طنابی ک کابوی ها برای شکار کردن گاو و اسب و... تو کارتونا رو مخشون می چرخوندن و می افتاد دور گردن حیوون بدبخت مادر مرده 😋😂😂😂😆 ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

4 Teach some persent to how do the works or jobs ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

5 مسابقه،دعوا،اعتراض
البته همه ی اینا از نوع فیزیکی میشه فک کنم
١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

6 تسلیم شدن از انجام کاری
پاپس کشیدن
و...😱😔
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

7 مهم بودن،از احترام برخورددار بودن و...
البته بستگی ب جمله داره
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

8 مسافرتی،مخصوص سفر ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

9 ردیف .صف .سلسله . رشته.هر چیز به هم پیوسته کلا ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

10 پخش زنده ی رادیو یا تلویزیون ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

11 یعنی حراج یا آف
بابا نگین این همه مغازه که نوشتن ندیدین تورو خدا 🤣🤣🤣
١٣٩٧/١٢/٠٣
|

12 فک کنم میشه متوجه شدن یا فهمیدن
به جمله بستگی داره 😉
١٣٩٧/١٢/٠٣
|

13 دوستدار یا هوادار و...

پنکه ی اتوماتیک هم میشه
بستگی به جمله داره
١٣٩٧/١٢/٠٣
|

14 وبسایت یا پایگاه متصل به شبکه اینترنت ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

15 حرفی که خنده و شور و نشاط در پی داره ١٣٩٧/١١/٢٦
|

16 ازلاعات-داده ها یی که دریک مکان مثل محل کار و.... به ان پاسخ می دهند یا در اختیار مردم میگذارند ١٣٩٧/١١/١٣
|

17 قابل دسترسی-دست یافتنی ١٣٩٧/١١/١٣
|

18 دردسترس -قابل استفاده ١٣٩٧/١١/١٣
|

19 اجاره دادن مکانی یا به اجاره گرفتن مکانی ١٣٩٧/١١/١٣
|

20 همون ساز اپرای خودمون ١٣٩٧/١١/١٣
|

21 ازادی از بردگی و... ١٣٩٧/١١/١٣
|

22 پیکر-مجسمه ١٣٩٧/١١/١٣
|

23 پرشور-هیجان انگیز -و.... ١٣٩٧/١١/١٣
|

24 مافوق'بالایی سرتر از چیزی ١٣٩٧/١١/١٣
|

25 همون کاپتان خودمون ب فارسی 🤣 ١٣٩٧/١١/١٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 snorkel
• This is the best snorkel at that price.
• در این رنج قیمت این بهترین لوله ی غواصی است
١٣٩٨/٠٢/٠١
|