برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد علیزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Radiate ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

2 Annoy, bother ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

3 Asses ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

4 برتر ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

5 مقدار زیاد ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

6 Killer ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

7 Chase ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

8 شبیه سازی کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

9 Shame less ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

10 Master ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

11 Hole ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

12 Healthy ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

13 Performance ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

14 اقدام کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

15 تنگ شدن عروق کرونری ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

16 هماهنگ کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

17 ترکیب چیدن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

18 لوله کوچک ( پزشکی ) ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

19 Graft ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

20 Radiant ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

21 Reduce ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

22 اختیاری ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

23 لوزالمعده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

24 در فوتبال معنای مساوی میدهد ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

25 Show some thing ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

26 خنجر زدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

27 Destiny ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

28 Purpose ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

29 Puzzle ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

30 At the end ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

31 A person who doesnt have any purpose ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

32 Advertise ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

33 Morality ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

34 Move the head ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

35 Scare ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

36 Out standing ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

37 Splendid ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

38 Resort, home ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

39 Terrible ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

40 حدودا ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

41 Miserable situation ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

42 Storm ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

43 Make a decision
١٣٩٧/٠٧/١٤
|

44 Easy ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

45 Endorse ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

46 Rival ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

47 Distribute ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

48 الگو های رفتاری ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

49 خاطره ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

50 Make a session ١٣٩٧/٠٧/١١
|

51 دوباره تمرکز کردن ١٣٩٧/٠٧/١١
|

52 برعکس کردن ١٣٩٧/٠٧/١١
|

53 کلاس ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

54 دندانwhite fang سفید دندان ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

55 Mimic ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

56 Instruction

١٣٩٧/٠٧/١٠
|

57 Treat ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

58 Enthusiasm ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

59 Justice ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

60 Immense ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

61 ماهیت ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

62 Intentional ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

63 Different ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

64 Contradiction ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

65 Coach ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

66 Edicuational plan ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

67 Principle ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

68 A person who you have doubt on him a bout special matter ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

69 Efficient ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

70 Comfortable ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

71 Passanger ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

72 ضعف ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

73 Tirade ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

74 Sting ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

75 Breake ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

76 Collide ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

77 Yet ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

78 Plans for the upcoming games ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

79 A place of the body between two bones ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

80 Deride some one ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

81 Beatiful ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

82 Solution ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

83 Breakaway ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

84 Spirit ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

85 شکست نخورده ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

86 از روی عصبانیت فریاد زدن ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

87 Contract ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

88 Secretion ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

89 مورد توجه ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

90 Lose ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

91 Save, نجات دادن ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

92 Equaly ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

93 Replacement ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

94 Bring serious plussure on some body and endow to them to perform a particular work ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

95 Performanses ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

96 A person who not had married یک معنای دیگر برای مجرد bachelor است ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

97 مفتضحانه ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

98 به پیش رئال مادرید، زنده باد رئال مادرید ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

99 Fan ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

100 Pursue, seek ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

101 زیر سایه کسی رفتن , dybala has eclipsed to ronaldo ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

102 نقاشی ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

103 To become disappear ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

104 تنش ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

105 Compare، contest،conform ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

106 Merce ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

107 Rattle, روند سینوسی داشتن ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

108 A person who helps financialy to others ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

109 گره زدن ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

110 Handsome ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

111 A person who have a particular prejudice on a special matter that he speak emotionaly not reasonably ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

112 A panenka penalty پنالتی چیپ ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

113 Appealing, alluring ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

114 Affront to someone ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|