برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرضا ایوبی صانع

email: engmrasgsn@gmail.com
eng_mrasgsn@yahoo.com
mob &telegram:0935-5910767
Don't say what you know But know what you say
Nothing is Impossible , the word said I'm possible

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 sub title ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

2 زیرمجموعه ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

3 draw on ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

4 afford ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

5 famish ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

6 در داستان shooting an elefant جاودانه اثر جورج اورول که برای یکی از پروژه هایم در دوره ارشد، آن را با مدل dynamic equivalent ترجمه کردم، به اصطلاحی ... ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

7 ابدی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

8 eternal ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

9 بیم و امید
aspiration :امید، آرزو
fear: بیم، ترس
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

10 چالش ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

11 لاف زدن
سعدی بزرگوار می فرماید:
لاف از سخن چو در توان زد
آن خشت بود که پر توان زد
کم گوی و گزیده گوی چون در
تا ز اندک تو جهان شود پر
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

12 embarrass ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

13 shame ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

14 recast ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

15 recreation ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

16 struggle ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

17 strive ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

18 با چنگ و دندان جنگیدن ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

19 nurture ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

20 mother ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

21 معنی یک واژه در یک موقعیت خاص ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

22 tame ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

23 domesticate ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

24 اشک کباب
صائب تبریزی چنین سروده:
اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست
اشک کباب موجب طغیان آتش است
١٣٩٩/٠٣/١٣
|

25 elaborate ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

26 articulate ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

27 خل و چل ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

28 تابناک ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

29 درخشان ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

30 گیره ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

31 سگک ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

32 typical ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

33 فی البداهه(گفتن و مانند آن)
بداهه
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

34 age ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

35 era ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

36 draw on ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

37 entail ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

38 veritable ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

39 in "The Little Prince" we read:
But one requires the explorer to furnish proofs
ارائه دادن
١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

40 bring ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

41 induce ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

42 تلفیق شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

43 look at this example from The Little Prince the novel:
The sixth planet was ten times larger the last one.
ده برابر بزرگتر، ده بار بزرگتر.
د ...
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

44 کلام ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

45 سلف ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

46 یهودا ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

47 تمومش کن! ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

48 بهره بردن، استفاده کردن ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

49 dorsal ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

50 tergal ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 constituent
• Hydrogen is a constituent element of water.
• یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده آب، هیدروژن است.
١٣٩٨/١٢/١٧
|

2 rough
• rough ground
• زمین ناهموار
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

3 occupy
• Germany occupied Poland during World War II.
• در خلال جنگ جهانی دوم ، آلمان ، لهستان را اشغال کرد
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

4 whisper
• I spoke to him in a whisper.
• پچ پچ کنان باهاش حرف زدم
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

5 up • تمام شب بیدار بودم تا این گزارش ر اکامل کنم ١٣٩٧/٠٦/١١
|

6 bail
• The judge set bail at three hundred dollars.
• قاضی مبلغ وثیقه را 300 دلار تعیین کرد
١٣٩٧/٠٦/١١
|