برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

jahanaks.blog.ir

http://jahanaks.blog.ir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بازار سهام
بازار بورس
١٣٩٩/٠١/١٢
|

2 عرضه پول ١٣٩٩/٠١/١٢
|

3 بحران اقتصادی

"برای رکود به طور متعارف از واژه stagnation استفاده میشود"
١٣٩٩/٠١/١١
|

4 همدلانه ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

5 طلایه دار
پیشگام
جلودار
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

6 مشوق
انگیزه
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

7 انگیزشی ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

8 کم و بیش ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

9 جدایی ناپذیر ١٣٩٨/١٢/١٧
|

10 در نظر گرفت ١٣٩٨/١٢/١٧
|

11 تدوین ١٣٩٨/١٢/١٧
|

12 صرف نظر از اینکه ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

13 پیشین ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

14 وضعیت روحی ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

15 نظیر
همانند
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

16 خاطر نشان کردن ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

17 شیادانه
فریبکارانه
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

18 لاینفک
ذاتی
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

19 لزوماً ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

20 تملک کردن
در اختیار گرفتن
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

21 بدین نحو
به همین ترتیب
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

22 نسبت به، راجع به، در باره ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

23 ظاهرا ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

24 یکسان
همانند
١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

25 مشهور، مفروض ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

26 قابل فسخ، قابل ابطال ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

27 تکذیب کردن، رد کردن، مورد اعتراض قرار دادن ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

28 منطق
پایه و اساس
١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

29 به لحاظ/به طور نظری
به لحاظ/به طور تئوری
١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

30 لازمه ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

31 رانت خواری ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

32 بطور مؤکد
مؤکدا
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

33 فرد گرایانه ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

34 بحث برانگیز ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

35 عدم قابلیت بیع ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

36 زیرساخت
شالوده
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

37 بی ربط
نامربوط
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

38 منتقل کردن
انتقال دادن
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

39 عموما در گیلان و مازندران به معنی بارش ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

40 کار
وظیفه
تلاش
عمل
اثر
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

41 استفاده منصفانه
استفاده منصفانه دکترینی در قانون ایالات متحده است که استفاده محدود از مطالب دارای حق نشر (کپی رایت) را بدون نیاز به کسب مجوز برای ...
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

42 موجه دانستن ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

43 نقض
تعدی
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

44 ولو اینکه ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

45 نامیده شده
موسوم به
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

46 بلکه
اما
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

47 غیر توجیه شده ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

48 مالکیت معنوی/فکری ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

49 تضاد
تعارض
درگیری
ستیز
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

50 متفاوت از ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

51 جانبداری، تعصب، پیشقدر ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

52 طیف
دامنه
محدوده
١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

53 ناهمگون ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

54 گره گشایی ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

55 مرکزیت ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

56 ذیربط
مرتبط
١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

57 جداگانه
مجزا
١٣٩٨/٠٩/٢١
|

58 معادل "جعاله" در فارسی در متون حقوقی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

59 باز پرداخت ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

60 عاقل و بالغ در حقوق
sound mind, major
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

61 سلب صلاحیت کردن
disqualified from contracting under law
تحت (طبق) قانون از قرارداد بستن سلب صلاحیت شده است
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

62 درون سازمانی
میان سازمانی
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

63 هر از گاهی
گاه گداری
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

64 ابلاغ کردن

١٣٩٨/٠٩/١٩
|

65 سر و کار داشتن با
رسیدگی کردن به
پرداختن به
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

66 ظاهری
صوری
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

67 متناظر ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

68 اکراه ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

69 رویه قضایی
علم حقوق
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

70 اصولا، ازنظر اصولی ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

71 در علم منطق به معنی "تمثیل"
معادل فرانسوی: analogie
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

72 ابوعلی سینا
ابن سینا
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

73 مشائیون
مشائیان
"پیروان فلسفه مشاء"
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

74 عرفانی
رازورانه
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

75 اجابت کردن
تبعیت کردن
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

76 صریحا ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

77 ملزم
متعهد
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

78 با وجود آنکه
هرچند
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

79 لازم التأدیه شدن
رسیدن به موعدی که باید وجه در نظر گرفته شده برای مثال در یک قرارداد پرداخت گردد
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

80 "حق بیمه"
در صورتی که متن در مورد بیمه و مسئولیت های طرفین بیمه گر و بیمه شونده حرف میزند
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

81 پيشين ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

82 موضع:
زمانی که صحبت از بیان نظر یا عقیده یک فرد یا نهاد یا ... است
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

83 تخفیف دادن
فرونشاندن
تکسن دادن
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

84 پیش از موقع ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

85 تدلیس
در مباحث حقوقی
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

86 محروم کردن
He deprived of his right to receive the full amount of the deposit
او از حق خود برای دریافت مبلغ کامل ودیعه (بیعانه) محروم شد
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

87 بطور یک جانبه
بطور یک طرفه
بطور یک سویه
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

88 منصوب شدن
نصب شدن
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

89 مشاوره ای
مشورتی
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

90 لغو
فسخ
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

91 متوقف کردن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

92 (میان دو شخص یا دو چیز) اولی ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

93 همراه با
به اضافه
به علاوه
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

94 هم اکنون
در حال حاضر
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

95 غربال کردن
فیلتر کردن
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

96 امور عام المنفعه ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

97 موضوع، مسأله ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

98 پیش دادگاهی
پیش محکمه ای
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

99 از سوی دیگر
در عوض
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

100 بخصوص ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

101 از جانب
از سوی
از طرف
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

102 طبق، براساس ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

103 جرقه چیزی را زدن
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

104 شرکت، موسسه، بنگاه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

105 در حال جلوس ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

106 در علوم سیاسی: استیضاح
در علم حقوق: اعلام جرم، احضار بدادگاه
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

107 همدست در توطیه و فتنه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

108 مخفی کار
پنهانکار
کسی که از دیدگاه دستگاه قضایی چیزی را مخفی می کند
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

109 که در آن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

110 حکم ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

111 حکم، دستور، قرار ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

112 مجرمیت ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

113 دست چین کردن
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

114 اقرار، اعتراف ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

115 هفتمین ماه میلادی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

116 قوه ی قضاییه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

117 کارمند دولت ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

118 کینه توزانه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

119 اجحاف آمیز، غیر سزاوار ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

120 مردم، انسانها ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

121 درست کار، عادل
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

122 کاردینال
لقبی مربوط به یکی از مقامات کلیسای کاتولیک
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

123 نخست، اول از همه
"ارجاع به کسی که کاری را برای اولین بار انجام داده"
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

124 پدید آمدن، آغاز شدن، ناشی شدن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

125 ذی نفوذ
صاحب نفوذ
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

126 حقوق:
هیئت تحقیق (مشابه هیئت منصفه یا ژوری)
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

127 رد پا یا ریشه ای را یافتن
عموما مربوط به یافتن مصداقی در گذشته، برای چیزی که در حال حاضر وجود دارد
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

128 در علم حقوق
رئیس هیئت منصفه
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

129 دلیل و مدرک ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

130 بنابر ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

131 کیفرخواست ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

132 سوء مدیریت ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

133 "غیر متخصص"
بیشتر در مباحث حقوقی اینچنین معنی می شود
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

134 مطلوب ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

135 محکومیت ناروا ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

136 در داخل ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

137 اشاره کردن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

138 "استماع"
مربوط به دادگاه
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

139 خوانده
کسی که به عنوان متهم به دادگاه فراخوانده میشود
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

140 غیر رام
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

141 مهر و موم شده ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

142 بنیادین ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

143 تا حدی
تا حدودی
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

144 ناخوشایند ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

145 متداول
مرسوم
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

146 خبرگی ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

147 سیاستمداری، کشور داری ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

148 ظهور، پیدایش، ورود ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

149 وبه همین منوال ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

150 ایجاد کردن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

151 شأن، منزلت ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

152 سرچشمه گرفتن
ناشی شدن
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

153 طغیان ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

154 swell of anger
طغیان خشم
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

155 رها شدن، ول شدن ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

156 شخصیت ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

157 مصون مانده، تباه نشده ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

158 گلگون ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

159 به طوری که ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

160 رام نشدنی
مهار ناپذیر
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

161 به طوری متناقض ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

162 امر ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

163 حاصل صفر ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

164 روانی- اجتماعی
روان اجتماعی
روانشناختیِ اجتماع
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

165 در معرض، مشمول، مادونِ ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

166 فرامرزی
مواردی که مربوط به خارج از مرزهای یک سرزمین می شود
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

167 بستر، محدوده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

168 قلمداد شدن، تلقی شدن، به حساب آمدن، به شمار رفتن/آمدن،
به من منزله چیزی بودن
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

169 ساختن
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

170 عالم، جهان، گیتی، دنیا ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

171 روندکلی، جریان کلی یا جریان اصلی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

172 ساده سازی
مختصر سازی
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

173 طرفدارِ/موافقِ چیزی یا کسی بودن
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

174 "فعال"، مانند فعال حقوق بشر، فعال انتخاباتی و ...
"کسی که در راستای انجام یک هدفی دست به فعالیت میزند"
تذکر: کاملا باActive متفاوت است
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

175 موجب شدن،‌سبب شدن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

176 شکستن بر سر
شکستن بر روی
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

177 جنسی شده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

178 روی آوردن، متوسل شدن، دست به دامان کسی یا چیزی شدن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

179
idealisation/ idealization
ایده آل سازی
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

180 رویگردانی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

181 همگی، یک جا، دسته جمعی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

182 "پاراسوشیال"، روابط یک طرفه، به عنوان مثال بین افراد مشهور و مخاطبان یا هواداران آنها ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

183 روان‌زندگی‌نامه ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

184 دو بخشی شده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

185 جدا، به طور جدی
برای نشان دادن شدت عمل
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

186
lost the presidency to someone
مقام ریاست جمهوری را (در طی انتخابات) به کسی باختن
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

187 اندوخته ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

188 his reputation established from years as a mayor
شهرت او از سالهایی که شهردار بود "کسب" شده بود

*در صورت اشاره به مقام یا شهرت، به عنوان" ک ...
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

189 رای دهندگان ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

190 بطور بنیادی
بطور بنیانی
بطور اساسی
١٣٩٨/٠٩/١٠
|

191 تعریف کلی این واژه یعنی "انجام دادن عملی برای تغییر چیزی، بطوری که برای مخاطب آشکار نباشد."
برای مثال رسانه ها یا افراد با نفوذ میتونن نتیجه انتخا ...
١٣٩٨/٠٩/١٠
|

192 خود تخریبی
خود آسیب رسانی
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

193 راغب، خواستار، پذیرا، مایل ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

194 در واکنش به
در پاسخ به
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

195 مصور شدن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

196 در حالت عامیانه یعنی "گم شو" ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

197 به منزله، به مثابه
١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

198 ریز بهره وری ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

199 سپهر نشانه ای ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

200 از هم گسیخته ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

201 انزوای اجتماعی ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

202 جمعِ پویایی ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

203 به شدت
(برای بیان شدت عمل بکار میرود، خصوصا در جایی که کم کاری اتفاق افتاده است)
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

204 مدد کار (برای کودک یا بزرگسال) ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

205 هالو، پخمه
کسی که به راحتی می توان به او زور گفت و او از خود دفاع نمی کند
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

206 ناسازگار، ناهمخوان، در برخی موارد ناهنجار ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

207 کنار کشیدن (کنار کشیدن فردی برای گفتن چیزی به او) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

208 از اول تا آخر کتاب ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

209 اشتباه گرفته شدن (به جای هم) ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

210 در تمام مدت ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

211 از قرار معلوم ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

212 a code drummed into him by his father
دستورالعملی (برنامه) که توسط پدرش به او تلقین شده بود
drum into به معنی تلقین کردن، عقیده یا نظر یا باوری ...
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

213 ضد دولت
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

214 در پشت سر برجای گذاشتن ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

215 در یک صف قرار گرفتن
متحد شدن
١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

216 تضعیف کردن (بنیان یا شالوده چیزی) ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

217 فرزند پروری
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

218 بطور نمایان
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

219 واژه "کوییر" یک اصطلاح کلی برای اشاره به افراد "خارج از جنسیت" هست.
به دلیل گستردگی طیف افرادی که در زمره کوییر قرار میگیرند، بهتر هست که به همان ...
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

220 در صورتی که مطلب در مورد یک تفکر ، مکتب، ... باشد، به معنی "پیروان " است ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

221 انجام دادن، اجرا کردن، اعمال کردن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

222 به چنگ آوردن
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

223 موضع، موقعیت
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

224 در برخی از متون تخصصی، خصوصا متون حقوقی؛
به عنوانِ، از طرفِ، به جای
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

225 به راه افتادن (به صورت ناگهانی)
fireworks went off
آتش بازی به راه افتاد
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

226 در نوشته ها یا بیان های عامیانه خصوصا در فیلم ها، در اکثر موارد به معنی "واقعا" میباشد. ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

227 آزار رسان، آسیب رسان، سوءاستفاده کننده ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

228 موقعیت بکر ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

229 کج و معوج ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

230 دم دستی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

231 خود اصلاحی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

232 کج فهمی یا کژ فهمی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

233 با توجه به اینکه این واژه بیشتر در زمینه تخصص و مهارت ها کاربرد داره،
ترجمه "چند تخصصی" مناسبتر خواهد بود.
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

234 مشخصه، ویژگی
(گاهی در هنگامی استفاده میشود که قصد نویسنده ایجاد تمایز یا شرح مقایسه ای در خصوص چند مفهوم یا اصطلاح باشد)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

235 در زبان عامیانه:
تحریک شدن، نشئه شدن و یا هر نوع انگیزشی در راستای لذت بردن، بخصوص لذت جنسی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

236 اصلی، اساسی ١٣٩٧/١١/٢٨
|

237 سرسخت ١٣٩٧/١١/٢٧
|

238 برحذر داشتن ١٣٩٧/١١/٢٦
|

239 واپس گرایی ١٣٩٧/١١/٢٦
|

240 به لحاظ ذهنی ١٣٩٧/١١/٢٥
|

241 سودپایه ١٣٩٧/١١/٢٤
|

242 توزیع مجدد ١٣٩٧/١١/٢٤
|

243 شامل تمام طبقات ١٣٩٧/١١/٢٤
|

244 استحقاق، شایستگی
در حقوق
١٣٩٧/١١/٢٤
|

245 به صراحت ١٣٩٧/١١/٢٤
|

246 نقض کننده ١٣٩٧/١١/٢٤
|

247 تعامل گرایی ١٣٩٧/١١/٠٩
|

248 معرفت شناختی ١٣٩٧/١١/٠٨
|

249 تنزل یافتن ١٣٩٧/١١/٠٦
|

250 سوءاستفاده از صلاحیت اختیاری ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

251 فی نفسه ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

252 استراق السمع تلفنی ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

253 نقصان، اختلال در عملکرد ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

254 تستی در مورد افرادی که مظنون به رانندگی در حالت مستی هستند که از پلیس درخواست می شود.
"قدم زدن و چرخیدن"
در این تست فرد مظنون به مستی باید بر ...
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

255 تستی مربوط به افرادی که مظنون به رانندگی در شرایط مستی هستند.
"تست ایستادن بر روی یک پا"
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

256 بیرون از خدمت.
برای مثال پلیسی که در حال انجام وظیفه نیست
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

257 تجلی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

258 امر مسلم، بدیهی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

259 عینی، ملموس، محسوس ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

260 اگر While در ابتدای یک جمله ترکیبی آورده بشه، یعنی جمله ای که با یک ویرگول از همدیگر جدا شدند، این کلمه باید به " اگرچه، در حالیکه، هرچند و ..." ت ... ١٣٩٧/١٠/١٩
|

261 مخاطره انگیز ١٣٩٧/١٠/١٩
|

262 دادگاه بدوی
دادگاهی که در آن موارد در وهله اول مورد محاکمه قرار گرفته ودر مقابل دادگاه استیناف قرار دارد
١٣٩٧/١٠/١٩
|

263 "سایه های خاکستری"
معمولا در زمانی که مرز بین دو موضوع به روشنی مشخص نشده باشه استفاده میشه
١٣٩٧/١٠/١٩
|

264 به هر حال، در هر صورت ١٣٩٧/١٠/١٩
|

265 "جمع کردن"
معمولا در بازی های کامپیوتری یا موبایلی به منظور جمع آوی امتیازهای انباشته استفاده میشه
١٣٩٧/١٠/١٨
|

266 جامع ١٣٩٧/١٠/١٨
|

267 غیر کارشناس
در حقوق؛ در مقابل expert قرار میگیره
١٣٩٧/١٠/١٨
|

268 دادگاه علنی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

269 سیستم قضایی کیفری ١٣٩٧/١٠/١٨
|

270 وقف کردن
تخصیص دادن(به طور تمام و کمال)
١٣٩٧/١٠/١٧
|

271 معروف به ١٣٩٧/١٠/١٧
|

272
شرطی سازی
١٣٩٧/١٠/١٧
|

273 شرایط و ضوابط ١٣٩٧/١٠/١٦
|

274 دورکار ١٣٩٧/١٠/١٦
|

275 دلتنگی برای وطن
دلتنگی برای خانه
١٣٩٧/١٠/١٥
|

276 به حاشیه رانده شدن ١٣٩٧/١٠/١٥
|

277 دستفروشی، کسب و کار کوچک، خرده فروشی ١٣٩٧/١٠/١٥
|

278 The age of child domestic workers tends to be 12 and above
"غالبا" اینگونه است که سن کارگران خانگی کودک 12 سال و بالاتر باشد
١٣٩٧/١٠/١٥
|

279 مشمول شدن، به حساب آمدن ١٣٩٧/١٠/١٥
|

280 افزایش کوچک ١٣٩٧/١٠/١٤
|

281 ذات‌باوری یا اصالت جوهر ١٣٩٧/١٠/١٤
|

282 "دوباره اندیش"
١٣٩٧/١٠/١٤
|

283 اخلالگر
١٣٩٧/١٠/١٤
|

284 سپری شدن ١٣٩٧/١٠/١٤
|

285 پیش آگاهی
١٣٩٧/١٠/١٤
|

286 خوش‌روانی یا اودایمونیا ١٣٩٧/١٠/١٤
|

287 این واژه به معنی حالتی هست که در آن رسیدن به هدفی غیر ممکن نیست، اما راحت نیز نمیباشد. با توجه به اینه اگر بگیم "دست نیافتنی" ماهیت اصلی این واژه تغ ... ١٣٩٧/١٠/١٣
|

288 بوضوح، به طور دقیق، به صراحت ١٣٩٧/١٠/١٣
|

289 تصادفا با یک دوست قدیمی ملاقات کردن
bumping into an old friend
١٣٩٧/١٠/١٣
|

290 به طرز چشمگیری ١٣٩٧/١٠/١٣
|

291 لب ساحل ١٣٩٧/١٠/١٢
|

292 یک جنایتکار خیالی با قدرت‌های فوق بشری.
١٣٩٧/١٠/١٢
|

293 وقتی کتاب یا فیلمی اصطلاحا مثل یک بمب صدا میکنه استفاده میشه ١٣٩٧/١٠/١٢
|

294 the whole enchilada
کل داستان یا کل قضیه
١٣٩٧/١٠/١٢
|

295 child labourer
کودکان کارگر
١٣٩٧/١٠/١٢
|

296 بیشتر مراقبشون باشید ١٣٩٧/١٠/١٢
|

297 none for
بدون درنظر گرفتنِ
١٣٩٧/١٠/١٢
|

298 picking garbage
زباله گردی
١٣٩٧/١٠/١٢
|

299 اصطلاحا "یِر به یِر" شدن، تلافی متقابل ١٣٩٧/١٠/١١
|

300 مسلط شدن، فرمان را به دست گرفتن ١٣٩٧/١٠/١١
|

301 شکسته شدن درخت و سقوط ١٣٩٧/١٠/١١
|

302 همخوانی داشتن ١٣٩٧/١٠/١٠
|

303 execution ١٣٩٧/١٠/١٠
|

304 مجازات و یا اقدام تنبیهی
١٣٩٧/١٠/١٠
|

305 moral dilemmas
معضلات اخلاقی
١٣٩٧/١٠/١٠
|

306 "نسبت دادن"
به طور ویژه در هنگامی که جرم یا تقصیری به فردی نسبت داده می شود
١٣٩٧/١٠/١٠
|

307 پیش فرض کردن ١٣٩٧/١٠/١٠
|

308 نظریه مسئولیت آمر یا کارفرما

Respondeat Superior Doctrine یا doctrine of Respondeat Superior

دکترین مسئولیت آمر یا کارفرما
١٣٩٧/١٠/٠٩
|

309 بازاندیشی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

310 "برخلاف انتظار"
در ترجمه ی متون حقوقی و علوم سیاسی
١٣٩٧/١٠/٠٩
|

311 "زیر و رو کردن"
در صورتی که همراه با واژه های داده یا اطلاعات بیاد، معنی" زیر و رو کردن" میده
١٣٩٧/١٠/٠٩
|

312 مصون از خطا ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

313 فیلمنامه نویس ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

314 ظاهرا ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

315 ترکیب صحیح کلمات که انگلیسی زبانها بکار میبرن و آکادمیک و رسمی محسوب میشه این هست:
Anniversary of Islamic Revolution
* دقت داشته باشید؛در متون ...
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

316 force and binding
لازم‌الاجرا و الزام‌آور
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

317 جرم انگاری ١٣٩٧/١٠/٠٧
|

318 Sexually Transmitted Infections
امراضی که از طریق روابط جنسی تکثیر می شوند
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

319 ارتکاب
commission of the offense: در حین ارتکاب جرم
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

320 چون این واژه معمولا پس از اثبات جرم و محکومیت مورد استفاده قرار میگیره، بهتره از "مجرم " برای ترجمه اون استفاده بشه و استفاده از کلمه "متهم" به دلیل ... ١٣٩٧/١٠/٠٧
|

321 برآورد کردن، تعیین کردن، مشخص ساختن ١٣٩٧/١٠/٠٧
|

322 افشاندن،
تقریبا معادل اسپری کردن
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

323 دادستانی
prosecutorial region : قلمرو یا منطقه دادستانی که دادستان یک استان در آن حق پیگیری دارد
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

324 این اصطلاح میتونه در برخی از موارد معانی دیگری از قبیل افسر حافظ امنیت زندان و یا افسر انتقال دهنده زندانیان و همچنین افسر جلب کننده را داشته باشه.< ... ١٣٩٧/١٠/٠٧
|

325 مربوط به قانونی در خصوص آلوده ساختن افراد توسط ویروس ایدز هست.
در صورتی که یک فرد مبتلا به ایدز به گونه ای رفتار کند که شخص یا اشخاص دیگر در معرض ...
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

326 تف کردن ١٣٩٧/١٠/٠٧
|

327 (عامیانه) گاز گرفتن
she allegedly bit a police officer
او ظاهرا یک افسر پلیس را گاز گرفت
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

328 کار غیر یَدی ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

329 لباس مرغی
لباسی عروسکی شبیه مرغ که افراد اغلب برای تبلیغات در مقابل رستوران ها می پوشند
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 promise
• She made the boy a promise that she would always keep his secret.
• او به پسر قول داد. که همیشه راز اورا حفظ خواهد کرد
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

2 bill
• a ten-dollar bill
• یه اسکناس ده دلاری
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

3 conscious
• The fighter was no longer conscious when the referee began counting.
• وقتی داور شروع به شمردن کرد ، مبارز دیگر اصلا هشیار نبود .
١٣٩٧/١٠/١٢
|

4 go
• The milk has gone sour.
• شیر ترش شد
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

5 go
• Money goes fast.
• پول زود از دست میره/ پول زود خرج میشه
١٣٩٧/١٠/٠٨
|