برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مقابل ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

2 تکرار بیهوده ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

3 انتسابی ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

4 مساوی پنداشتن ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

5 خیر مشترک، خیر عمومی، منافع جمعی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

6 مبارزه طبقاتی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

7 مرجع دولتی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

8 کار دستی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

9 come one's way
اتفاق افتادن یا در دسترس قرار گرفتن
١٣٩٨/١٠/٢٢
|

10 پس از انقلاب ١٣٩٨/١٠/٢١
|

11 بسیار دشوار ١٣٩٨/١٠/٢١
|

12 خودانگاره ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

13 مک دونالدی شدن ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

14 مجموعه قوانین ١٣٩٨/١٠/١٩
|

15 گروه پایگاهی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

16 تجزیه و تحلیل کارکردی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

17 تایید دوباره ١٣٩٨/١٠/١٨
|

18 دانشکده پزشکی
١٣٩٨/١٠/١٦
|

19 از نظر ظاهری ١٣٩٨/١٠/١٥
|

20 زبان‌شناسی تطبیقی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

21 سرپیچی کردن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

22 کسری تجاری ١٣٩٨/١٠/١٥
|

23 دشمن قسم‌خورده ١٣٩٨/١٠/١٤
|

24 همچون ١٣٩٨/١٠/١٤
|

25 به تعبیری ١٣٩٨/١٠/١٢
|

26 کتابت خانه ١٣٩٨/١٠/١١
|

27 آمایش سرزمین ١٣٩٨/١٠/١٠
|

28 پروژه شاخص ١٣٩٨/١٠/١٠
|

29 (اداره و موسسه و غیره) رسیدگی به امور داخلی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

30 حق خود را ادا کردن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

31 پرداخت به اندازه مصرف ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

32 به محض تقاضا ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

33 نشست توضیحی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

34 دوباره‌سازی ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

35 تفکیک شغل ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

36 رنگبندی ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

37 اثر اقتباسی ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

38 پرداخت یکجا ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

39 دفع کننده ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

40 تکامل پذیر ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

41 سر شکن ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

42 انسجام یافتگی، تمایل به کشور بودن، دولت پذیری ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

43 صرف اختیار خرید ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

44 بخش بخش کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

45 دستاورد آموزشی ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

46 قراردادهای معلق ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

47 نمایشگاه بازرگانی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

48 نهادگرا ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

49 سنگ تمام تراش ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

50 ستونچه ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

51 صابون دستشویی ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

52 راهب ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

53 ارزیابی‌شونده ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

54 خودبهسازی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

55 سنت‌گرا ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

56 حکمت خالده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

57 منصوب کردن ١٣٩٨/٠٩/١١
|

58 پهلوی هم گذاشتن ١٣٩٨/٠٩/١١
|

59 جدا از هم و متحد با یکدیگر ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

60 نا آشکار ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

61 شخصیت دادن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

62 تصویرگری ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

63 اصل مسلم ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

64 هم مرکز ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

65 توسعه مسیر شغلی، موفقیت شغلی ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

66 آموزش شغلی ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

67 صمیمانه گفتگو کردن ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

68 عینیت بخشی ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

69 مستحیل ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

70 گزاره ارزش ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

71 برونی سازی ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

72 شکست گرا ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

73 بد زبانی، فحش ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

74 درون‌شرکتی ١٣٩٨/٠٨/١١
|

75 سرفصل‌های اقلام اصلی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

76 رابطه کارگر کارفرما ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

77 مالکیت عمومی ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

78 باملاحظگی ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

79 طاق نصرت ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

80 محبوب ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

81 تبعید ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

82 قضاوت نادرست ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

83 فعل رفتاری ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

84 نا امید کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

85 زیاده‌خواه ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

86 از طرف دیگر ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

87 امور ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

88 شرح هدف ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

89 زیردست ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

90 We "discourage" this for the following reasons

ما این کار را به دلایل زیر "توصیه نمی‌کنیم"
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

91 عملیاتی شدن ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

92 برخاسته ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

93 محرمانه و خصوصی ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

94 بهبود رفتار یا عملکرد فرد ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

95 فرزندپروری ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

96 دارای وسواس کنترل اوضاع ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

97 داروینی ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

98 دروغ برداری خیالی ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

99 قربانی، سپر بلا، بلاگردان ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

100 قربانی کردن، سپر بلا قرار دادن ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

101 راضی
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

102 فازی‌ساز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

103 ابر ماتریس ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

104 آشفتن، آشفته کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

105 جمله بندی ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

106 غیر قابل اعتماد ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

107 نامطمئن
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

108 پیش فاکتور، فاکتورمقدماتی
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

109 امکان پیاده‌سازی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

110 یک مشکل یا مانع موقتی یا جزئی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

111 کروی شدن
١٣٩٨/٠٣/٢١
|

112 بی قید و شرط ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

113 تایید مراجع رسمی ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

114 فرا ملی ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

115 یافتن منابع ١٣٩٨/٠٣/١١
|

116 تکرار کننده ١٣٩٨/٠٣/١١
|

117 Lean manufacturing = تولید ناب ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

118 تهاجمی ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

119 تاری، تار شدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

120 رو در رو ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

121 چهار برابر شدن ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

122 به شدت ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

123 مفهوم سازی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

124 رضایت بخش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

125 خویشاوندی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

126 بخش بندی شده ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

127 اعتبارسنجی ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

128 تصاحب ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

129 اصلاح کردن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

130 به طرز شگفت انگیزی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

131 مجموعه مقالات همایش ها ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

132 مجموعه مقالات همایش ها ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

133 ماهیت ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

134 سیاست زدایی ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

135 بومی سازی ١٣٩٨/٠١/٢٠
|