برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ربات انسان‌نما ١٣٩٩/٠١/١٩
|

2 زخم خورده ١٣٩٩/٠١/١٨
|

3 ماده شوینده ١٣٩٩/٠١/١٨
|

4 بی پدری
١٣٩٩/٠١/١٨
|

5 اغماض کردن
١٣٩٩/٠١/١٦
|

6 به اطلاع عموم رساندن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

7 اسطوره‌ساز ١٣٩٩/٠١/١٤
|

8 رکن اساسی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

9 آگاهی دروغین
١٣٩٩/٠١/١٣
|

10 ضد انسان گرایی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

11 کهن الگویی
١٣٩٩/٠١/١١
|

12 آغازتاریخی ١٣٩٩/٠١/١١
|

13 آماده کارکردن، مجهزکردن ١٣٩٩/٠١/١١
|

14 همانقدر هم ١٣٩٩/٠١/١٠
|

15 حکومت‌گری ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

16 دگراندیشان جنسی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

17 خودسود
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

18 سازشکار ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

19 بسیار موثر
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

20 سلب‌کننده ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

21 خود تخریبی ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

22 بدنام کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

23 وفادار ماندن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

24 پر زحمت ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

25 توجه نشده
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

26 بازآرایی ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

27 برنامه ریزی جانشین پروری ١٣٩٩/٠١/٠١
|

28 ذهن‌نوشته ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

29 سازمان یادگیرنده
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

30 خودگردان
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

31 خون‌سردی، بی‌عاطفگی، بی‌حسی ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

32 پوشاننده، پوششی ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

33 احساس‌گرایی ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

34 روز افزون ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

35 دور زدن ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

36 صداقت
١٣٩٨/١٢/٢٤
|

37 سرمایه گذاری مجدد
١٣٩٨/١٢/٢٣
|

38 تشکیل سرمایه، ایجاد سرمایه
١٣٩٨/١٢/٢٣
|

39 مشهور، مجلل، نامدار ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

40 سلطه موروثی
١٣٩٨/١٢/٢٣
|

41 به‌رسمیت‌شناسی اجتماعی ١٣٩٨/١٢/١٩
|

42 تقلیل مهارت، مهارت‌زدایی ١٣٩٨/١٢/١٩
|

43 شک کردن، زیر سوال بردن ١٣٩٨/١٢/١٩
|

44 اشتباه گرفتن هم میشه ١٣٩٨/١٢/١٧
|

45 تا اینجا همه چیز خوب است ١٣٩٨/١٢/١٧
|

46 سازش پذیری
١٣٩٨/١٢/١٦
|

47 اسارت ١٣٩٨/١٢/١٦
|

48 غیر قابل پیش بینی
١٣٩٨/١٢/١٥
|

49 کشاورزی تجاری ١٣٩٨/١٢/١٤
|

50 شیرخوارگی
١٣٩٨/١٢/١٣
|

51 کوچک شمردن
١٣٩٨/١٢/١٢
|

52 رنج روانی
١٣٩٨/١٢/١٢
|

53 حرکات لوله گوارش ١٣٩٨/١٢/١١
|

54 مشترک
١٣٩٨/١٢/١١
|

55 گذشتن از . . . ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

56 اسم جمع
١٣٩٨/١٢/٠٦
|

57 کل گرایانه
١٣٩٨/١٢/٠٦
|

58 نیرو بخش، تازه‌کننده ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

59 مات و مبهوت ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

60 وحشی‌گری ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

61 توهم زا
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

62 accurate, correct ١٣٩٨/١١/٣٠
|

63 شدید اللحن ١٣٩٨/١١/٢٩
|

64 انکارناپذیر ١٣٩٨/١١/٢٧
|

65 بهشت گمشده ١٣٩٨/١١/٢٧
|

66 خودآفرینی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

67 نمای خیابان ١٣٩٨/١١/٢٦
|

68 از لحاظ مدنی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

69 جهان محلی شدن ١٣٩٨/١١/٢٥
|

70 خانواده تک سرپرست
١٣٩٨/١١/٢٥
|

71 اجتماع‌گرایی ١٣٩٨/١١/٢٤
|

72 شاید حتی ١٣٩٨/١١/٢٤
|

73 ثروت، تمول ١٣٩٨/١١/٢٤
|

74 پساصنعتی ١٣٩٨/١١/٢٤
|

75 مفردگرایی ١٣٩٨/١١/٢٣
|

76 جامعه‌شناختی کلان ١٣٩٨/١١/٢٣
|

77 فوق العاده میهن پرست ١٣٩٨/١١/٢٣
|

78 روبه تکامل ١٣٩٨/١١/٢٣
|

79 قرمزدانه مکزیکی
١٣٩٨/١١/٢٢
|

80 اشتباه تاریخی ١٣٩٨/١١/٢٢
|

81 پیش گویی خودمحقق کننده ١٣٩٨/١١/٢٢
|

82 متلاقی ١٣٩٨/١١/٢١
|

83 بی ریشه بودن ١٣٩٨/١١/٢١
|

84 محسورکننده ١٣٩٨/١١/٢٠
|

85 بها گذاردن بر ١٣٩٨/١١/١٧
|

86 قوم‌نگار ١٣٩٨/١١/١٧
|

87 چراغ موشی ١٣٩٨/١١/١٦
|

88 خودتنهاانگاری ١٣٩٨/١١/١٥
|

89 کتیبه شناسی ١٣٩٨/١١/١٥
|

90 به این منظور ١٣٩٨/١١/١٤
|

91 ضایعات ١٣٩٨/١١/١٢
|

92 پیش از موعد ١٣٩٨/١١/١١
|

93 بستوه آوردن ١٣٩٨/١١/١٠
|

94 افیون توده‌ها
١٣٩٨/١١/١٠
|

95 دردسر ساز ١٣٩٨/١١/١٠
|

96 یاس ١٣٩٨/١١/٠٨
|

97 کافیست ١٣٩٨/١١/٠٨
|

98 در اکثر موارد ١٣٩٨/١١/٠٨
|

99 برترپنداری ١٣٩٨/١١/٠٧
|

100 خودآگاهی دوگانه ١٣٩٨/١١/٠٦
|

101 دیوانی شدن ١٣٩٨/١١/٠٥
|

102 خودانزوایی ١٣٩٨/١١/٠٥
|

103 پهلوی هم گذاشتن ١٣٩٨/١١/٠٤
|

104 سامانه پرداز ١٣٩٨/١١/٠٤
|

105 زیرگونه ١٣٩٨/١١/٠٤
|

106 انکارناپذير ١٣٩٨/١١/٠٤
|

107 مترادف ١٣٩٨/١١/٠٤
|

108 حواس پرتی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

109 اسکان، اقامت، مقیم شدن ١٣٩٨/١١/٠١
|

110 نا گفته ١٣٩٨/١١/٠١
|

111 روش شناسی قومی ١٣٩٨/١١/٠١
|

112 بازدهی به مقیاس ١٣٩٨/١١/٠١
|

113 سرفصل‌های فرعی ١٣٩٨/١١/٠١
|

114 مطلوبیت مورد انتظار ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

115 دچار مشکل کردن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

116 کوتاه نما ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

117 مقابل ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

118 تکرار بیهوده ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

119 انتسابی ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

120 مساوی پنداشتن ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

121 خیر مشترک، خیر عمومی، منافع جمعی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

122 مبارزه طبقاتی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

123 مرجع دولتی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

124 کار دستی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

125 come one's way
اتفاق افتادن یا در دسترس قرار گرفتن
١٣٩٨/١٠/٢٢
|

126 پس از انقلاب ١٣٩٨/١٠/٢١
|

127 بسیار دشوار ١٣٩٨/١٠/٢١
|

128 خودانگاره ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

129 مک دونالدی شدن ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

130 مجموعه قوانین ١٣٩٨/١٠/١٩
|

131 گروه پایگاهی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

132 تجزیه و تحلیل کارکردی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

133 تایید دوباره ١٣٩٨/١٠/١٨
|

134 دانشکده پزشکی
١٣٩٨/١٠/١٦
|

135 از نظر ظاهری ١٣٩٨/١٠/١٥
|

136 زبان‌شناسی تطبیقی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

137 سرپیچی کردن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

138 کسری تجاری ١٣٩٨/١٠/١٥
|

139 دشمن قسم‌خورده ١٣٩٨/١٠/١٤
|

140 همچون ١٣٩٨/١٠/١٤
|

141 به تعبیری ١٣٩٨/١٠/١٢
|

142 کتابت خانه ١٣٩٨/١٠/١١
|

143 آمایش سرزمین ١٣٩٨/١٠/١٠
|

144 پروژه شاخص ١٣٩٨/١٠/١٠
|

145 (اداره و موسسه و غیره) رسیدگی به امور داخلی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

146 حق خود را ادا کردن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

147 پرداخت به اندازه مصرف ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

148 به محض تقاضا ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

149 نشست توضیحی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

150 دوباره‌سازی ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

151 تفکیک شغل ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

152 رنگبندی ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

153 اثر اقتباسی ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

154 پرداخت یکجا ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

155 دفع کننده ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

156 تکامل پذیر ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

157 سر شکن ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

158 انسجام یافتگی، تمایل به کشور بودن، دولت پذیری ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

159 صرف اختیار خرید ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

160 بخش بخش کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

161 دستاورد آموزشی ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

162 قراردادهای معلق ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

163 نمایشگاه بازرگانی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

164 نهادگرا ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

165 سنگ تمام تراش ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

166 ستونچه ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

167 صابون دستشویی ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

168 راهب ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

169 ارزیابی‌شونده ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

170 خودبهسازی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

171 سنت‌گرا ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

172 حکمت خالده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

173 منصوب کردن ١٣٩٨/٠٩/١١
|

174 پهلوی هم گذاشتن ١٣٩٨/٠٩/١١
|

175 جدا از هم و متحد با یکدیگر ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

176 نا آشکار ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

177 شخصیت دادن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

178 تصویرگری ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

179 اصل مسلم ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

180 هم مرکز ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

181 توسعه مسیر شغلی، موفقیت شغلی ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

182 آموزش شغلی ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

183 صمیمانه گفتگو کردن ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

184 عینیت بخشی ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

185 مستحیل ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

186 گزاره ارزش ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

187 برونی سازی ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

188 شکست گرا ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

189 بد زبانی، فحش ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

190 درون‌شرکتی ١٣٩٨/٠٨/١١
|

191 سرفصل‌های اقلام اصلی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

192 رابطه کارگر کارفرما ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

193 مالکیت عمومی ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

194 باملاحظگی ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

195 طاق نصرت ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

196 محبوب ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

197 تبعید ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

198 قضاوت نادرست ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

199 فعل رفتاری ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

200 نا امید کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

201 زیاده‌خواه ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

202 از طرف دیگر ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

203 امور ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

204 شرح هدف ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

205 زیردست ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

206 We "discourage" this for the following reasons

ما این کار را به دلایل زیر "توصیه نمی‌کنیم"
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

207 عملیاتی شدن ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

208 برخاسته ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

209 محرمانه و خصوصی ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

210 بهبود رفتار یا عملکرد فرد ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

211 فرزندپروری ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

212 دارای وسواس کنترل اوضاع ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

213 داروینی ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

214 دروغ برداری خیالی ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

215 قربانی، سپر بلا، بلاگردان ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

216 قربانی کردن، سپر بلا قرار دادن ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

217 راضی
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

218 فازی‌ساز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

219 ابر ماتریس ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

220 آشفتن، آشفته کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

221 جمله بندی ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

222 غیر قابل اعتماد ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

223 نامطمئن
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

224 پیش فاکتور، فاکتورمقدماتی
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

225 امکان پیاده‌سازی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

226 یک مشکل یا مانع موقتی یا جزئی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

227 کروی شدن
١٣٩٨/٠٣/٢١
|

228 بی قید و شرط ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

229 تایید مراجع رسمی ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

230 فرا ملی ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

231 یافتن منابع ١٣٩٨/٠٣/١١
|

232 تکرار کننده ١٣٩٨/٠٣/١١
|

233 Lean manufacturing = تولید ناب ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

234 تهاجمی ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

235 تاری، تار شدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

236 رو در رو ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

237 چهار برابر شدن ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

238 به شدت ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

239 مفهوم سازی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

240 رضایت بخش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

241 خویشاوندی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

242 بخش بندی شده ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

243 اعتبارسنجی ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

244 تصاحب ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

245 اصلاح کردن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

246 به طرز شگفت انگیزی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

247 مجموعه مقالات همایش ها ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

248 مجموعه مقالات همایش ها ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

249 ماهیت ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

250 سیاست زدایی ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

251 بومی سازی ١٣٩٨/٠١/٢٠
|