برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ضریب واکنش، ضریب پاسخ ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

2 جریان اسمی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

3 ترخیص‌شده، وصول‌شده ١٣٩٩/٠٥/١١
|

4 اعلام قبلی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

5 شاید ١٣٩٩/٠٥/١١
|

6 حق خود را ادا کردن
give back to the community
١٣٩٩/٠٥/١٠
|

7 خدمت‌سازی ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

8 جمع‌بندی نهایی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

9 کسری‌سازی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

10 محموله‌های سنگین ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

11 نازک‌کاری ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

12 حساس ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

13 رسانای برق‌گیر ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

14 دیجیتالی‌شدن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

15 ممانعت متقابل ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

16 غیر قطعی ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

17 فناوری پیشرفته ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

18 پوشش دادن ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

19 راهنمای آموزش
١٣٩٩/٠٤/٣١
|

20 راهکار ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

21 رئسا، رهبران عالی‌رتبه ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

22 دوگانه گرایی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

23 نگهداری انرژی ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

24 هزینه کل مالکیت ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

25 پیمان‌کاری ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

26 گازوئیل ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

27 يادداشت ترخيص ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

28 روش آموزگاری ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

29 پی ریزی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

30 اشتباه تحریری ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

31 نتیجه‌گیری ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

32 عتیقه‌جویی، عتیقه‌گرایی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

33 شغل‌گرایی ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

34 منحنی شکل ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

35 جوان‌سالاری ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

36 سلیقه‌ورزانه ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

37 نقطه مبنا، نقطه مبدا ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

38 کمیاب ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

39 آسوده خاطر ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

40 کهولت ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

41 به وجود می آید، پدیدار می شود ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

42 ظاهرا
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

43 اقتباس ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

44 منسوخ شدگی
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

45 همیشه ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

46 زیر دستی ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

47 کم‌توقع ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

48 دچار اشکال ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

49 گروه آموزشی دانشگاه ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

50 روانی، روان‌بودن ١٣٩٩/٠٤/١٦
|