برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسرین عدالت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کیفی کردن ١٣٩٦/١١/١٥
|

2 کمی کردن ١٣٩٦/١١/١٥
|

3 زاویه بندی ١٣٩٦/١١/١٥
|

4 قابلیت ابزار ١٣٩٦/١١/١٥
|

5 غنی سازی مشارکت کننده ١٣٩٦/١١/١٥
|

6 رویکرد متوالی توضیحی ١٣٩٦/١١/١٥
|

7 رویکرد متوالی تبدیلی ١٣٩٦/١١/١٥
|

8 رویکرد متوالی اکتشافی ١٣٩٦/١١/١٥
|

9 دارای ١٣٩٦/١١/٠٨
|

10 درون تباری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

11 تکیه کلام ١٣٩٦/١١/٠٧
|

12 درون تباری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

13 سیر دریا،رود سیحون ١٣٩٦/١١/٠٧
|

14 داخل سیاست شدن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

15 پاشنه آشیل ١٣٩٦/١١/٠٧
|

16 شیشه عمر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

17 کلاس بدنسازی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

18 ارثی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

19 بر حسب تجربه ١٣٩٦/١١/٠٧
|

20 شلوار دم پا گشاد ١٣٩٦/١١/٠٧
|

21 همه از یک قماش ١٣٩٦/١١/٠٧
|

22 بی همتا ١٣٩٦/١١/٠٧
|

23 تشویق کردن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

24 با این تفاصیل ١٣٩٦/١١/٠٧
|

25 یک مشت اراجیف ١٣٩٦/١١/٠٧
|

26 طوطی وار ١٣٩٦/١١/٠٧
|

27 قدوس ١٣٩٦/١١/٠٧
|

28 عزیز ١٣٩٦/١١/٠٧
|

29 حکیم ١٣٩٦/١١/٠٧
|

30 کرکر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

31 خسته خسته ١٣٩٦/١١/٠٧
|

32 خر حمالی، بیگاری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

33 آب باریکه،چندرغاز ١٣٩٦/١١/٠٧
|

34 محلی که ١٣٩٦/١١/٠٧
|

35 نمونه واری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

36 رفع عیب ١٣٩٦/١١/٠٧
|

37 تا این حد که ١٣٩٦/١١/٠٧
|

38 مصون از خطر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

39 روزی به یاد ماندنی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

40 منشی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

41 اعلانات ١٣٩٦/١١/٠٧
|

42 آزمایش کردن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

43 درست آن طرف ١٣٩٦/١١/٠٧
|

44 جستجو کردن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

45 انسان گرا ١٣٩٦/١١/٠٧
|

46 مفید برای ١٣٩٦/١١/٠٧
|

47 انگور فرنگی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

48 نام کوچک ١٣٩٦/١١/٠٧
|

49 سبحان ١٣٩٦/١١/٠٧
|

50 از اول ١٣٩٦/١١/٠٧
|