برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسرین عدالت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کیفی کردن ١٣٩٦/١١/١٥
|

2 کمی کردن ١٣٩٦/١١/١٥
|

3 زاویه بندی ١٣٩٦/١١/١٥
|

4 قابلیت ابزار ١٣٩٦/١١/١٥
|

5 غنی سازی مشارکت کننده ١٣٩٦/١١/١٥
|

6 رویکرد متوالی توضیحی ١٣٩٦/١١/١٥
|

7 رویکرد متوالی تبدیلی ١٣٩٦/١١/١٥
|

8 رویکرد متوالی اکتشافی ١٣٩٦/١١/١٥
|

9 دارای ١٣٩٦/١١/٠٨
|

10 درون تباری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

11 تکیه کلام ١٣٩٦/١١/٠٧
|

12 درون تباری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

13 سیر دریا،رود سیحون ١٣٩٦/١١/٠٧
|

14 داخل سیاست شدن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

15 پاشنه آشیل ١٣٩٦/١١/٠٧
|

16 شیشه عمر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

17 کلاس بدنسازی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

18 ارثی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

19 بر حسب تجربه ١٣٩٦/١١/٠٧
|

20 شلوار دم پا گشاد ١٣٩٦/١١/٠٧
|

21 همه از یک قماش ١٣٩٦/١١/٠٧
|

22 بی همتا ١٣٩٦/١١/٠٧
|

23 تشویق کردن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

24 با این تفاصیل ١٣٩٦/١١/٠٧
|

25 یک مشت اراجیف ١٣٩٦/١١/٠٧
|

26 طوطی وار ١٣٩٦/١١/٠٧
|

27 قدوس ١٣٩٦/١١/٠٧
|

28 عزیز ١٣٩٦/١١/٠٧
|

29 حکیم ١٣٩٦/١١/٠٧
|

30 کرکر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

31 خسته خسته ١٣٩٦/١١/٠٧
|

32 خر حمالی، بیگاری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

33 آب باریکه،چندرغاز ١٣٩٦/١١/٠٧
|

34 محلی که ١٣٩٦/١١/٠٧
|

35 نمونه واری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

36 رفع عیب ١٣٩٦/١١/٠٧
|

37 تا این حد که ١٣٩٦/١١/٠٧
|

38 مصون از خطر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

39 روزی به یاد ماندنی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

40 منشی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

41 اعلانات ١٣٩٦/١١/٠٧
|

42 آزمایش کردن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

43 درست آن طرف ١٣٩٦/١١/٠٧
|

44 جستجو کردن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

45 انسان گرا ١٣٩٦/١١/٠٧
|

46 مفید برای ١٣٩٦/١١/٠٧
|

47 انگور فرنگی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

48 نام کوچک ١٣٩٦/١١/٠٧
|

49 سبحان ١٣٩٦/١١/٠٧
|

50 از اول ١٣٩٦/١١/٠٧
|

51 غذا دوست-اهل غذا-در بریتانیا افرادی که به غذا علاقه دارند چه خوردن، چه پختن، و چه تماشای برنامه های آشپزی در تلویزیون ١٣٩٦/١١/٠٧
|

52 هم نوع ١٣٩٦/١١/٠٧
|

53 همدردی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

54 چشم گیر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

55 سیم کش ١٣٩٦/١١/٠٧
|

56 در خلال درس ١٣٩٦/١١/٠٧
|

57 بداغ ١٣٩٦/١١/٠٧
|

58 اصلاحات-بهبود-آبادسازی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

59 مقوله بندی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

60 به سراغ کسی رفتن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

61 دیدن کردن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

62 گاوصندوق ١٣٩٦/١١/٠٧
|

63 بسته به میل شما ١٣٩٦/١١/٠٧
|

64 مانند همیشه ١٣٩٦/١١/٠٧
|

65 جهان وطنی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

66 مجاز مرسل ١٣٩٦/١١/٠٧
|

67 چای غلیظ ١٣٩٦/١١/٠٧
|

68 کله پوک ١٣٩٦/١١/٠٧
|

69 The line but the last ١٣٩٦/١١/٠٧
|

70 موج سواری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

71 public law ١٣٩٦/١١/٠٧
|

72 preservation of independence ١٣٩٦/١١/٠٧
|

73 behavioral necessities ١٣٩٦/١١/٠٧
|

74 legal nature ١٣٩٦/١١/٠٧
|

75 فرآیند شکل گیری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

76 اقدامات عقلانی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

77 public policy making ١٣٩٦/١١/٠٧
|

78 نقش آفرینی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

79 رسانه های ریاکار ١٣٩٦/١١/٠٧
|

80 ستونی سترگ ١٣٩٦/١١/٠٧
|

81 گفتگو میان تمدن ها ١٣٩٦/١١/٠٧
|

82 جنگ نیابتی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

83 شانه تخم مرغ ١٣٩٦/١١/٠٧
|

84 اصولا ١٣٩٦/١١/٠٧
|

85 برجام ١٣٩٦/١١/٠٧
|

86 توافق بهتر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

87 توافق هسته ای ١٣٩٦/١١/٠٧
|

88 هر از گاهی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

89 یکی مانده به آخر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

90 ادبیات جاهلانه ١٣٩٦/١١/٠٧
|

91 بدل ١٣٩٦/١١/٠٧
|

92 کار آزموده ١٣٩٦/١١/٠٥
|

93 دیرین شناسی ١٣٩٦/١١/٠٥
|