برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آقا حامد اون buzz off هستش
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

2 در بعضی عبارت ها مثلhanging out with friends به معنای خوشگذرانیست ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

3 It is a quantity for eattable things ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

4 بالا برنده ١٣٩٧/٠٥/١١
|