برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فعال ١٣٩٨/٠١/١٦
|

2 جلب کردن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

3 یک نام فارس که آن را از کلمه امِت ساخته اند ١٣٩٧/١٢/١٢
|

4 پیغام، پیام ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

5 جزیره ای در آمریکا ١٣٩٧/١١/٢٨
|