برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اورانوس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مسخره یا دلقک هم میشه
دریکی از فیلم های دهه ۴۰ امریکا دیالوگی داشت
you darn old pudding
ای پیرمرد دلقک (مسخره) لعنتی
١٣٩٩/٠٤/١١
|

2 افتضاح ، رسوایی ، نفرین ، لعنت

What in tarnation is that
این چه رسواییه دیگه
این دیگه چه گندیه
١٣٩٩/٠٤/١٠
|