برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نی لبک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نزدیک، از نزدیک، تنگاتنگ
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

2 به شدت ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

3 اصل مطلب را رساندن
عمق فاجعه را بیان کردن
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

4 توضیح یک موضوع به گونه ای که شنونده را عمیقاً متقاعد کند. ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

5 به دوش کشیدن
بار سنگین حمل کردن
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

6 فرا رسیدن نوبت یا موعد چیزی؛
پای چیزی به میان آمدن؛
مثال:
, when it comes to physical appearance women often aspire to be perfect
و ...
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

7 برانگیختن احساسات عمیق دیگری
دل کسی را لرزاندن
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

8 یک گزارش کتبی (مثل بیوگرافی) که حاوی اطلاعات آشکار و غالباً رسوا کننده است.

١٣٩٦/٠٨/١٦
|

9 با اشتیاق کاری رو انجام دادن
با سر (کله) رفتن/آمدن
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

10 اعصاب خورد کن
رو مخ
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

11 صدا گذاری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

12 voiceover ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

13 دسته بندی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

14 ادامه ی آن
بیشتر در مورد آن
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

15 زیر و بم ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

16 ادامه ش برای بعد
بقیه ش رو بعدا می گم
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

17 دوباره کاری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

18 هدر دادن وقت برای ساختن چیزی که قبلا توسط دیگری ساخته شده.
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

19 ابتدا یک مشکل/مسأله پیش بکشید
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

20 لوازم ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

21 هزینه های نابرگشتنی
هزینه های کاهشی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|