برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حسابگری ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

2 شایع کردن، چو انداختن، ترویج کردن ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

3 قوهٔ تشخیص ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

4 مظهر ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

5 به‌تلخی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

6 پاتوق ١٣٩٩/٠١/١٩
|

7 پردازشی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

8 کلاف، شبکه ١٣٩٩/٠١/١٢
|

9 شکّ‌آوری ١٣٩٩/٠١/١١
|

10 سکس‌شناسی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

11 طردشده ١٣٩٩/٠١/١٠
|

12 سامان‌بندی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

13 توصیه ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

14 دانشگاه‌مآبی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

15 ساخت‌شکنی، ساخت‌گشایی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

16 مفصل‌بندی کردن، مفصل‌بندی شدن ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

17 اکنونیت ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

18 رمانتیسم ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

19 پیش‌کسوت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

20 تاریخمندسازی ١٣٩٨/١١/٠٦
|

21 تاریخمند کردن ١٣٩٨/١١/٠٦
|

22 یکسره ١٣٩٨/١١/٠٦
|

23 (به‌تفصیل) توضیح دادن، شرح دادن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

24 با آسان‌گیری ١٣٩٨/١١/٠١
|

25 شأن اجتماعی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

26 هم‌تراز، هم‌سنگ ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

27 مختصر ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

28 دیرینه‌شناسی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

29 دست‌نخورده ١٣٩٨/١٠/١٧
|

30 غیربهره‌کشانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

31 بهره‌کشانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

32 معرفی عمومی کردن، حمایت عمومی کردن ١٣٩٨/١٠/١٧
|

33 زمزمه کردن همراه با [یک ترانه] ١٣٩٨/١٠/١٦
|

34 جعلی ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

35 ابراز خود ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

36 دوجنس‌خواه ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

37 آسوده‌خاطر ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

38 کودک‌انگاری ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

39 از کاه کوه ساختن ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

40 بریدن نفس ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

41 کالج منطقه‌ای، کالج شهر، کالج دوساله ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

42 ریزستیزی ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

43 برچسب‌گذاری ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

44 روند دادرسی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

45 از دیدگاه بی‌طرف ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

46 نامقبول ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

47 قلدرمآبی ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

48 گفتار نفرت‌آمیز ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

49 به بهانهٔ ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

50 آب‌چاله ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attention
• The movie held our attention for three hours.
• آن فیلم سه ساعت مشغول‌مان کرد.
١٣٩٨/٠١/١٨
|

2 cut up
• His latest novel was cut up by the reviewers.
• منتقدان آخرین رمانش را تکه و پاره کردند.
١٣٩٧/١٠/١٠
|

3 there
• Be there by morning.
• صبح زود آن‌جا باش.
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|