برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به‌تلخی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

2 پاتوق ١٣٩٩/٠١/١٩
|

3 پردازشی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

4 کلاف، شبکه ١٣٩٩/٠١/١٢
|

5 شکّ‌آوری ١٣٩٩/٠١/١١
|

6 سکس‌شناسی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

7 طردشده ١٣٩٩/٠١/١٠
|

8 سامان‌بندی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

9 توصیه ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

10 دانشگاه‌مآبی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

11 ساخت‌شکنی، ساخت‌گشایی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

12 مفصل‌بندی کردن، مفصل‌بندی شدن ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

13 اکنونیت ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

14 رمانتیسم ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

15 پیش‌کسوت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

16 تاریخمندسازی ١٣٩٨/١١/٠٦
|

17 تاریخمند کردن ١٣٩٨/١١/٠٦
|

18 یکسره ١٣٩٨/١١/٠٦
|

19 (به‌تفصیل) توضیح دادن، شرح دادن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

20 با آسان‌گیری ١٣٩٨/١١/٠١
|

21 شأن اجتماعی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

22 هم‌تراز، هم‌سنگ ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

23 مختصر ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

24 دیرینه‌شناسی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

25 دست‌نخورده ١٣٩٨/١٠/١٧
|

26 غیربهره‌کشانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

27 بهره‌کشانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

28 معرفی عمومی کردن، حمایت عمومی کردن ١٣٩٨/١٠/١٧
|

29 زمزمه کردن همراه با [یک ترانه] ١٣٩٨/١٠/١٦
|

30 جعلی ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

31 ابراز خود ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

32 دوجنس‌خواه ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

33 آسوده‌خاطر ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

34 کودک‌انگاری ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

35 از کاه کوه ساختن ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

36 بریدن نفس ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

37 کالج منطقه‌ای، کالج شهر، کالج دوساله ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

38 ریزستیزی ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

39 برچسب‌گذاری ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

40 روند دادرسی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

41 از دیدگاه بی‌طرف ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

42 نامقبول ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

43 قلدرمآبی ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

44 گفتار نفرت‌آمیز ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

45 به بهانهٔ ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

46 آب‌چاله ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

47 مجنونانه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

48 متحرک ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

49 ذوق کردن، ذوق‌زده شدن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

50 اندوهگین ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

51 چاره ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

52 بی‌فکرانه، بی‌محابا ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

53 سلحشورانه، دلاورانه ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

54 یغماگری ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

55 بس است ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

56 نزدیک به، کمی کمتر از ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

57 بهترین گزینه ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

58 تسکین دادن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

59 عمل‌باور ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

60 بی‌مقدار کردن ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

61 شک‌آوری ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

62 پیش‌دان، غیب‌دان ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

63 کوته‌بین ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

64 کتاب راهنما ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

65 گریزناپذیری ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

66 غیرخودی ١٣٩٨/٠٧/١١
|

67 خودی ١٣٩٨/٠٧/١١
|

68 دور شدن، دوری کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

69 هراس‌آور ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

70 لاک دفاعی ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

71 خودناسازگاری، ناسازگار با خود
علیه منظور خود
تف سربالا
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

72 مرگ زودهنگام ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

73 نمونه‌ی عالی، مثال روشنگر ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

74 عضو کمکی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

75 حساس، ظریف ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

76 زمین‌گیر شدن، به گِل نشستن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

77 سرگرم کاری/چیزی بودن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

78 معدل ١٣٩٨/٠٦/١١
|

79 خانه‌ی ارزان دولتی ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

80 لقلقه‌ی زبان ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

81 تاب و تحمل ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

82 هدفمندانه ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

83 در این کاربرد ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

84 بی‌علاقه ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

85 معنی چیزی را داشتن، به مفهوم چیزی بودن،
انجامیدن به، منجر شدن به
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

86 استعلایی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

87 جسمانی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

88 کنار آمدن ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

89 روی هم رفته ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

90 معرکه، محشر، فوق‌العاده ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

91 خودخوانده ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

92 در این اثنا ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

93 کمابیش ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

94 [روابط] تعاملی، دوسویه، متقابل، شخص با شخص ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

95 آوازه ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

96 برای خاطرِ، محض خاطرِ، از بهرِ، از برای، به منظورِ، به لحاظِ، من بابِ ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

97 موضوع، مورد، مایه ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

98 نامعقول، نامربوط ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

99 قوا ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

100 آزمون ورودی دانشگاه‌های آمریکا ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

101 موفق شدن، شرایط لازم را کسب کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

102 بی‌قید ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

103 اکتفا کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

104 خواروبارفروشی ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

105 برگهٔ راهنمای بیمار ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

106 برو سراغش. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

107 چسبیدن (به چیزی یا فکری) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

108 پرورده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

109 پرورش‌یافته ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

110 خودانگیخته ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

111 کنار آمدن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

112 عملیاتی کردن متغیرها ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

113 مهار کردن، فائق آمدن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

114 بی‌اعتقاد، کافر ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

115 گمراه‌کننده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

116 گمراه‌کننده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

117 دوراهی سخت ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

118 فرانگرانه، ماورایی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

119 ساختگی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

120 افزایش سریع در مقدار یا تعداد، پرتاب به جلو با سرعت زیاد ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

121 انگیزه‌بخش ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

122 بسیار زیاد، خیلی، چندان
(نمونه:
.he didn't especially like dancing)
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

123 زیان‌آور ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

124 معادل ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

125 جایگاه تماشاگران ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

126 تساهل، اغماض، رواداری ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

127 بی‌پروا ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

128 ریشخند ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

129 مسئلهٔ طبقاتی، موضوع طبقاتی، چیزی که مربوط به طبقه‌ای خاص باشد ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

130 کهن، قدیمی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

131 نشانه‌شناختی ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

132 بی‌ثباتی، خطر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

133 بی‌فکر، بی‌مبالات، بی‌احتیاط ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

134 بی‌فکر، بی‌مبالات، بی‌احتیاط ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

135 با همهٔ کاستی‌ها ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

136 بددهانی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

137 فرودست ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

138 خوش‌برخوردی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

139 باب میل بازار ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

140 خودشیفته ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

141 مانند بازی کردن، شبیه به بازی ساختن ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

142 به‌شکل مجازی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

143 روپوش ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

144 پرمحبت، مهربان ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

145 روی [چیزی] حساب کردن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

146 ادویه ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

147 تفکیک نژادی ١٣٩٨/٠٣/١١
|

148 ادامه دادن به مقاومت ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

149 بی‌شمار ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

150 بحث روز ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

151 فصل مشترک ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

152 پرزحمت ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

153 دور از ذهن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

154 فرانگری ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

155 موقعیت ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

156 پژوهیدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

157 سیاق ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

158 جبهه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

159 کسب درآمد ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

160 یکنواخت ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

161 مقر اصلی
دفتر مرکزی
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

162 پیمایش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

163 کیش ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

164 اوج و فرود ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

165 بادافزار ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

166 مرتبط با واقعیت ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

167 کتاب‌های متنی که مخصوص گروه سنی هفت تا ده سال هستند ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

168 بصیرت‌مندانه ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

169 انگیزه‌های خودخواهانه ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

170 برون‌داد ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

171 به‌جد ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

172 اصلاً ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

173 بقای شیء (مفهومی در زمینه‌ی روانشناسی رشد) ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

174 بلندپروازی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

175 شایسته، پسندیده ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

176 فاصله گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

177 کناره‌گیری کردن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

178 کنش‌نمایی (اصطلاحی در روانشناسی) ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

179 جادهی ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

180 خوش‌پوش ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

181 فراجنسیتی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

182 پردامنه ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

183 تسکین ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

184 کنار آمدن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

185 زورگویی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

186 تحقیر ١٣٩٨/٠١/٢١
|

187 نادیده گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

188 انگشت‌بازی (بازی با انگشتان دست) ١٣٩٨/٠١/١٧
|

189 لایه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

190 بیش از حد وقت گذاشتن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

191 سرعت بخشیدن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

192 غافلگیرکننده ١٣٩٨/٠١/١٦
|

193 پذیرشی ١٣٩٨/٠١/١٣
|

194 سخت‌جانی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

195 ساختنی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

196 درمان از راه دور ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

197 رغبت‌انگیز ١٣٩٨/٠١/٠١
|

198 ناشی‌گری ١٣٩٧/١٢/١٧
|

199 میکروب‌زدایی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

200 عجیب‌وغریب ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

201 نامعقول ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

202 غیرمنطقی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

203 بی‌سروته ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

204 تبلیغ ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

205 شارژر ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

206 درب و داغان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

207 بسیار پیچیده ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

208 مطالعه‌ی بازی (به‌ویژه بازی‌های ویدئویی) ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

209 بازی‌شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

210 ناچیزی ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

211 از بیم آن‌که ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

212 خانه‌به‌دوشی ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attention
• The movie held our attention for three hours.
• آن فیلم سه ساعت مشغول‌مان کرد.
١٣٩٨/٠١/١٨
|

2 cut up
• His latest novel was cut up by the reviewers.
• منتقدان آخرین رمانش را تکه و پاره کردند.
١٣٩٧/١٠/١٠
|

3 there
• Be there by morning.
• صبح زود آن‌جا باش.
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|