برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (به‌تفصیل) توضیح دادن، شرح دادن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

2 با آسان‌گیری ١٣٩٨/١١/٠١
|

3 شأن اجتماعی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

4 هم‌تراز، هم‌سنگ ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

5 مختصر ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

6 دیرینه‌شناسی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

7 دست‌نخورده ١٣٩٨/١٠/١٧
|

8 غیربهره‌کشانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

9 بهره‌کشانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

10 معرفی عمومی کردن، حمایت عمومی کردن ١٣٩٨/١٠/١٧
|

11 زمزمه کردن همراه با [یک ترانه] ١٣٩٨/١٠/١٦
|

12 جعلی ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

13 ابراز خود ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

14 دوجنس‌خواه ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

15 آسوده‌خاطر ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

16 کودک‌انگاری ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

17 از کاه کوه ساختن ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

18 بریدن نفس ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

19 کالج منطقه‌ای، کالج شهر، کالج دوساله ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

20 ریزستیزی ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

21 برچسب‌گذاری ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

22 روند دادرسی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

23 از دیدگاه بی‌طرف ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

24 نامقبول ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

25 قلدرمآبی ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

26 گفتار نفرت‌آمیز ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

27 به بهانهٔ ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

28 آب‌چاله ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

29 مجنونانه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

30 متحرک ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

31 ذوق کردن، ذوق‌زده شدن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

32 اندوهگین ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

33 چاره ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

34 بی‌فکرانه، بی‌محابا ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

35 سلحشورانه، دلاورانه ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

36 یغماگری ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

37 بس است ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

38 نزدیک به، کمی کمتر از ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

39 بهترین گزینه ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

40 تسکین دادن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

41 عمل‌باور ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

42 بی‌مقدار کردن ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

43 شک‌آوری ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

44 پیش‌دان، غیب‌دان ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

45 کوته‌بین ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

46 کتاب راهنما ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

47 گریزناپذیری ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

48 غیرخودی ١٣٩٨/٠٧/١١
|

49 خودی ١٣٩٨/٠٧/١١
|

50 دور شدن، دوری کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

51 هراس‌آور ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

52 لاک دفاعی ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

53 خودناسازگاری، ناسازگار با خود
علیه منظور خود
تف سربالا
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

54 مرگ زودهنگام ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

55 نمونه‌ی عالی، مثال روشنگر ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

56 عضو کمکی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

57 حساس، ظریف ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

58 زمین‌گیر شدن، به گِل نشستن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

59 سرگرم کاری/چیزی بودن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

60 معدل ١٣٩٨/٠٦/١١
|

61 خانه‌ی ارزان دولتی ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

62 لقلقه‌ی زبان ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

63 تاب و تحمل ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

64 هدفمندانه ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

65 در این کاربرد ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

66 بی‌علاقه ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

67 معنی چیزی را داشتن، به مفهوم چیزی بودن،
انجامیدن به، منجر شدن به
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

68 استعلایی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

69 جسمانی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

70 کنار آمدن ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

71 روی هم رفته ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

72 معرکه، محشر، فوق‌العاده ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

73 خودخوانده ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

74 در این اثنا ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

75 کمابیش ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

76 [روابط] تعاملی، دوسویه، متقابل، شخص با شخص ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

77 آوازه ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

78 برای خاطرِ، محض خاطرِ، از بهرِ، از برای، به منظورِ، به لحاظِ، من بابِ ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

79 موضوع، مورد، مایه ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

80 نامعقول، نامربوط ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

81 قوا ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

82 آزمون ورودی دانشگاه‌های آمریکا ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

83 موفق شدن، شرایط لازم را کسب کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

84 بی‌قید ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

85 اکتفا کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

86 خواروبارفروشی ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

87 برگهٔ راهنمای بیمار ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

88 برو سراغش. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

89 چسبیدن (به چیزی یا فکری) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

90 پرورده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

91 پرورش‌یافته ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

92 خودانگیخته ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

93 کنار آمدن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

94 عملیاتی کردن متغیرها ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

95 مهار کردن، فائق آمدن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

96 بی‌اعتقاد، کافر ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

97 گمراه‌کننده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

98 گمراه‌کننده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

99 دوراهی سخت ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

100 فرانگرانه، ماورایی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

101 ساختگی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

102 افزایش سریع در مقدار یا تعداد، پرتاب به جلو با سرعت زیاد ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

103 انگیزه‌بخش ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

104 بسیار زیاد، خیلی، چندان
(نمونه:
.he didn't especially like dancing)
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

105 زیان‌آور ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

106 معادل ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

107 جایگاه تماشاگران ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

108 تساهل، اغماض، رواداری ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

109 بی‌پروا ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

110 ریشخند ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

111 مسئلهٔ طبقاتی، موضوع طبقاتی، چیزی که مربوط به طبقه‌ای خاص باشد ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

112 کهن، قدیمی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

113 نشانه‌شناختی ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

114 بی‌ثباتی، خطر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

115 بی‌فکر، بی‌مبالات، بی‌احتیاط ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

116 بی‌فکر، بی‌مبالات، بی‌احتیاط ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

117 با همهٔ کاستی‌ها ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

118 بددهانی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

119 فرودست ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

120 خوش‌برخوردی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

121 باب میل بازار ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

122 خودشیفته ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

123 مانند بازی کردن، شبیه به بازی ساختن ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

124 به‌شکل مجازی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

125 روپوش ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

126 پرمحبت، مهربان ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

127 روی [چیزی] حساب کردن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

128 ادویه ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

129 تفکیک نژادی ١٣٩٨/٠٣/١١
|

130 ادامه دادن به مقاومت ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

131 بی‌شمار ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

132 بحث روز ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

133 فصل مشترک ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

134 پرزحمت ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

135 دور از ذهن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

136 فرانگری ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

137 موقعیت ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

138 پژوهیدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

139 سیاق ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

140 جبهه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

141 کسب درآمد ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

142 یکنواخت ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

143 مقر اصلی
دفتر مرکزی
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

144 پیمایش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

145 کیش ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

146 اوج و فرود ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

147 بادافزار ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

148 مرتبط با واقعیت ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

149 کتاب‌های متنی که مخصوص گروه سنی هفت تا ده سال هستند ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

150 بصیرت‌مندانه ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

151 انگیزه‌های خودخواهانه ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

152 برون‌داد ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

153 به‌جد ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

154 اصلاً ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

155 بقای شیء (مفهومی در زمینه‌ی روانشناسی رشد) ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

156 بلندپروازی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

157 شایسته، پسندیده ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

158 فاصله گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

159 کناره‌گیری کردن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

160 کنش‌نمایی (اصطلاحی در روانشناسی) ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

161 جادهی ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

162 خوش‌پوش ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

163 فراجنسیتی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

164 پردامنه ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

165 تسکین ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

166 کنار آمدن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

167 زورگویی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

168 تحقیر ١٣٩٨/٠١/٢١
|

169 نادیده گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

170 انگشت‌بازی (بازی با انگشتان دست) ١٣٩٨/٠١/١٧
|

171 لایه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

172 بیش از حد وقت گذاشتن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

173 سرعت بخشیدن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

174 غافلگیرکننده ١٣٩٨/٠١/١٦
|

175 پذیرشی ١٣٩٨/٠١/١٣
|

176 سخت‌جانی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

177 ساختنی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

178 درمان از راه دور ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

179 رغبت‌انگیز ١٣٩٨/٠١/٠١
|

180 ناشی‌گری ١٣٩٧/١٢/١٧
|

181 میکروب‌زدایی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

182 عجیب‌وغریب ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

183 نامعقول ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

184 غیرمنطقی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

185 بی‌سروته ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

186 تبلیغ ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

187 شارژر ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

188 درب و داغان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

189 بسیار پیچیده ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

190 مطالعه‌ی بازی (به‌ویژه بازی‌های ویدئویی) ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

191 بازی‌شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

192 ناچیزی ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

193 از بیم آن‌که ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

194 خانه‌به‌دوشی ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attention
• The movie held our attention for three hours.
• آن فیلم سه ساعت مشغول‌مان کرد.
١٣٩٨/٠١/١٨
|

2 cut up
• His latest novel was cut up by the reviewers.
• منتقدان آخرین رمانش را تکه و پاره کردند.
١٣٩٧/١٠/١٠
|

3 there
• Be there by morning.
• صبح زود آن‌جا باش.
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|