برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مازیار ایرانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوستان در ستیز با نگرش بیشتر مردم مانع واژه ای پارسی است و درست و بن ان منه از واژه منهان میباشد و هیچ پیوندی هم با زبان عربی ندارد
در زبان سیستا ...
١٣٩٨/١٠/١٦
|

2 در گویش سیستانی به غول لوک میگویند

برای نمونه میگویند همانند یک لوک مست
١٣٩٨/١٠/٠١
|

3 فرمایش کردن برابر صادر کردن ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

4 این واژه اربی هست و پارسی ان خویشکاری میباشد ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

5 برامده و برخاسته از

١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

6 گزنده کاری میشه همون ناشی کاری ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

7 دگرنمایی زیبنده ترین واژه برای تحریف میباشد ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

8 زیبنده ترین واژه برای تکرار ک در گویش سیستانی نیز کاربرد دارد واکرد میباشد ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

9 تلواسه برابر دغدغه در پارسی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

10 در برخی گویشهای ایرانی تعریف کردن واکرد کردن میباشد
واکرد کردن همان تعریف کردن است
١٣٩٨/٠٩/٢١
|

11 برپایه شاهنامه سترگ برابر حرکت واژه رویشن میباشد ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

12 گتاه و گیتی و گیتا ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

13 رقم فروش میشود همان امار فروش ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

14 سگمانند ١٣٩٨/٠٩/١١
|

15 برابر پارسی ان توپیدن و توفیدن میباشد ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

16 گمانیک ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

17 رهنمود کردن بهترین برابرنهاد هست برای ارجاع کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

18 زیبنده ترین برابر گمانیک و اهستیک میباشد ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

19 در پارسی و پهلوی برابر واژگان ولیکن و اما واژه اینیا مییاشد. ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

20 شانه بسر برابر پارسی هدهد هست ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

21 برابر پارسی خیار بالنگ هست ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

22 پدان برابر پارسی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

23 برابر دولت در پارسی کابینه ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

24 برابر پارسی سند گات میباشد ک از گواه پارسی گرفته شده است ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

25 اردو در زبان پارسی برابر همان اتراق و بیتوته کردن در تازی هست دوستان گرامی به امید پایداری زبان پارسی خودمان ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

26 اردو زدن همان اتراق کردن هست در زبان شیرین پارسی ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

27 برابر این واژه پله میباشد ک بدینگونه کژکاری پیشین خود را ویرایش و ویرسته میکنم باشد ک همگان بویژه ایرانیان میهن پرست از ما خشنود باشند ایرانی باشیم ... ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

28 بهترین واژه و جایگزین برای واژه موقتی ک در شاهنامه نیز گفته شده است واژه سپنجی میباشد ک امیدواریم دوباره همگان این واژه را بکار ببرند امیدوارم همیشه ... ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

29 این واژه جانشین خوبی برای واژه فسخ در عربی میباشد بویژه در واژگان حقوقی ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

30 در کتاب لغت فرس واژه دستینه بجای امضا امده است ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

31 میشه و میشود و چم و چمار واژگان زیبنده ای برای این واژه هستند ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

32 برابر شرط گرا و گرو و شرط بندی میشه گروبندی ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

33 زبانزد پراوازه و به نام پارسی که میگوید کالای بد بیخ ریش خاوندش ک تازی شده اش مال بد بیخ ریش صاحبش میباشد ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

34 واژه تازی میباشد و برابر پارسی ان چفت کردن و سفت کردن و استوار کردن میباشد ک بسی بهتر از محکم تازی میباشد ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

35 واژه رویا اربی هست پارسی ان گوشاسب میباشد در کتاب لغت فرس
واژگان پارسی به کار بریم
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

36 در واژگان کهن ایرانی واژه غند کردن غنودن و همچنین سروش نیز ک از هم خانواده های سامان هست ب چم و مانای نظم میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

37 یکه هم میتواند برابرنهاد خوبی باشد ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

38 برابر اتهام واژگان انگ و سپزگی میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

39 واژگان دستوری و فرمایش و فرمان ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

40 بی هیچ نیز یکی از واژگان بجای پارسی برای بدون هست ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

41 واژگان انجمن و همپرسی و انجمن همپرسی برابر زیبنده ای هست ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

42 زیبنده ترین جایگزین واژه خرافات واژه اوستایی میتخت میباشد ک یونانیان واژه میتولوژی را از ان گرفته اند. ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

43 شاید زیبنده ترین واژه جایگزین برای بدون واژه بی هیچ باشد ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

44 تس همان باد وبوی بس گزنذه و زننده میباشد ک مردمان را به گریز وامیدارد و هرکس به سویی گریزان میشود بی انکه بداند انگیزه این گریز چیست و برابرش باد دل ... ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

45 واژه پارسی و جایی هست و ابزاری هست ک در ان مینویسند و درج میکنند و همچنانکه پیداست واژه دفتر از ریشه درج کردن هست ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

46 نشانه یا نمارش و پرخیدن زیبنده ترین برابرها میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

47 بیگانه و انیرانی و فرنگی بجاترین میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

48 بجاترین و بایسته ترین برابر همان نوید میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

49 کیفر خود پارسی هست و سزادهی و پادافره نیز شایسته و درخور هست ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

50 برابرش میشود ناروا و نهشته ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

51 در زبان سیستانی به حصار گاش گفته میشود
و همچنین پرچین یا پاچین نیز گفته میشود
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

52 برابر فرش در پهلوی پوپ و همچنین واژه شال در گذشته به مانای فرش بوده است و همچنین واژه قالی و گلیم ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

53 واژگان برمانده و مرده ریگ و همچنین واهشته و نامبرانه میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

54 برابر وارث در زبان پهلوی نامبردار یا نامبر میباشد کسی که نام دیگری را میبرد و پیرو بردن نامش دارایی وی را نیز ک همان ارث یا برمانده اش میباشد ر ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

55 شاید زیباترین واژه جانسپار یا هما جانگواه باشد همچنین جانباز و جانباخته نیز به همین چمار باشد
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

56 در فرهنگ زیبای پارسی واژه بسیار زیبای خاوند
به چم ارباب و صاحب میباشد و همچنین واژه خدیو
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

57 در زبان سیستانی ک شاخه ای از پهلوی هست زدن به مانای تپ و تپ زدن و کوبه و کوفتن و زدش و زده و زدگ و همچنین واژه زدنی و تلنگ یا تلنگر یا کوف ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

58 در گذشته در پارسی به تمساح نهنگ میگفته اند و به نهنگ نیز گاماسی میگفته اند ولی شوربختانه اکنون این نامها را برمیگزینند ١٣٩٨/٠٨/١١
|

59 این واژه و همچنین اذن دادن عربی و تازی هست و بهترین جایگزینها برایش در فارسی واژه دستوری دادن و هلیدن و هشتن پروانه دادن میباشد ١٣٩٨/٠٨/١١
|

60 برابر جمع واژه گرد و گروه و گله و همچنین گردان میباشد برای نمونه گرداوری کردن همان جمع اوری کردن هست. ١٣٩٨/٠٨/١١
|

61 این واژه عربیزه از واژه ی هوای پارسی هست و برابر ان در پهلوی ورن میباشد همچنین ورنا میشه هوسباز و ورنباز و همچنین گرایش نیز برابر دیگ ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

62 برابر این واژه واژه های جاگر و بنگر و نگرنده و دیده بان میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

63 خوراک و خورش و پزا بهترین جایگزین هست ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

64 این واژه از زبان اربی و تازیست و برابر نهاد پارسی ان واژه ویچر میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

65 زییاترین و زیبنده ترین واژه برای خطر تازی واژه زیبا و بجای گزند میباشد و برابر خطرناک واژه گزندناک میباشد،،، ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

66 برابر پارسی وفادار واژه اوستیکان میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

67 پیشنهاد بنده واژه زیبای خاوند و خدیو و همچنین داشتار میباشد ک از واژگان بسیار زیبا و البته فراموش شده پارسی سره میباشد و بویژه واژه خاوند ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

68 برابر این واژه خستی خستیکان و ویستاخی و استیکان و استیوان میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

69 در زبان سیستانی به این واژه چول میگویند همچنین واژه های شرمگاه و اندام امیزشی مرد و نرینگی و نیمور نیز بسی زیباست ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

70 این واژه تازیست و ایرانیش واژگان ماندن ماندگاری و مانش و زندگانی هم میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

71 برابر واژه قرار واژه های ارام و ارامش و همچنین گذاردن و نهادن و نهش و نهشتن میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

72 واژه زیبای گذاردن بجای قرار دادن و همچنین نهادن و نهشت و کسی ک چیزی را جای قرار میدهد گذارنده میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

73 بهترین جایگزین برای مخالفت ک از ریشه ستیز میباشد واژگان ستیزنده و یا ستیهنده میباشد
وهمچنین ستیزگر نیز گزینه ای زیبنده است
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

74 بهترین واژه واژه پاد میباشد و مانند ضدیت ک میشود پادوندی پادمندی یا پادمند و پادوند ک بسیار بهتر از واژه تازی ضد هست ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

75 بهترین واژه برای حرکت بر پایه شاهنامه واژه رویشن یا همان روشن از رفتن میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

76 واژه دریوزگی بهترین جایگزین هست ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

77 شاید بهترین جایگزین واژه بن کردن ک در انگلیسی و پارسی یکی هست و درپارسی بند کردن میباشد بهترین باشد یادمه پدرم همیشه وقتی میگفت دهن بچه رو ببند میگفت ... ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

78 شاید هیچکداممان نشنیده باشیم ک واژه پهلوی پین کردن ک واژه پینه کردن نیز از ان گرفته شده است بهترین جایگزین برای واژه وصل کردن باشد
پین کن همان وص ...
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

79 واژه قطع عربیزه واژه کات و همان کوتاه میباشد و واژگان برش و کات کردن میتواند جایگزین زیبنده و برازنده ای باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

80 در ادب و فرهنگ زبان پهلوی واژه دستوریح یا همان دستوری یا پروانه میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

81 بهترین واژه و جایگزین برای واژه حق تازی واژه زیبای اوستایی اشه میباشد در فرهنگ راستین ایزانزمین اشه مانای حق میدهد و واژه اشومند و اشوند به مانای حق ... ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

82 همچنانکه پیداست این واژه از ریشه و پایه پارسی بوده است و اربان همان تازیان این واژه را از پارسی و ایین زرتشت به اربی و اسلام برده اند و ما باید واژه ... ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

83 پیشنهاد بنده یار و دلدار و در گویش سیستانی به معشوقه لونده میگویند. ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

84 برابر درجه تازی واژه پهلوی نمرگ یا همون نمره هست در زبان سیستانی هنوز شنیدم میگن نمرشو بالا و پایین بردن ک همون درجه مرادشونه ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

85 بهترین برابر برای نسل واژگان دوتک دودمان زادمان و در گویش سیستانی رد و رند رانیز به جای نسل بکار میبرند
پارسی شایسته ما ایرانیان هس ...
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

86 به نگرش بنده زیبنده ترین واژه برای وظیفه واژه های کاریا و خویشکاری میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

87 تا جاییکه من میدانم بهترین برابر واژه طرف واژگان سو سون و سونت میباشد که ریشه همه از واژه سوی میباشد برای نمونه در سیستانی بجای از طرف تو م ... ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

88 ازگار و پروند و سرراست و پاروند اسپار ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

89 پیشنهاد بنده پالوده و پالایش و پالایه البته پیراسته کردن هم به همین چمار و معنا هست
پارسی بگوییم و پاس بداریم ما ایرانی هستیم و شایسته و درخور ماس ...
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

90 به نگرش بنده واژه باستان واژه ای نیکو و درخور و شایسته هست ک بجای تاریخ بکاربرده شود ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

91 تا انجا ک میدانم واژه فشار تازی هست و برابر پارسی ان واژه پرچ پرچیدن و پرچار میباشد ک هم اکنون در بسیاری از جاهای ایران بجای واژه تازی فشار از پرچ ... ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

92 تا جایی ک من از بزرگترها شنیدم در گذشته بجای واژه تازی اسهال از ریخت و رخت بهره میبردند ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

93 پیشنهاد بنده برای واژه تازی عم واژه پهلوی نیاکی یا نیای کوچک میباشد و البته در برخی زبانهای ایرانی و دری واژه ماما و کاکا را نیز برای عمو بکار میبر ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

94 برابر واژه تازی عیب واژه پهلوی هیت ، هیتا میباشد همانگونه ک واژه زیبای اناهیتا به چمار بانوی بی عیب میباشد . به امید روزیکه ما ایرانیان این واژگان ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

95 همانگونه ک دوستان ما نیز گفته اند بهترین و بجاترین واژه برای واژه غلط همان واژه میت در پهلوی هست واژگانی همانند هیت ک به چمار عیب میباشد همچو واژه ان ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

96 همانگونه ک پیداست بهترین و زیبنده ترین جایگزین و برابر برای بخاطر همان بهر و از بهر میباشد و امیدوارم همه ایرانیان تلاش خود را در راستای بکاربری این ... ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

97 بر پایه کتاب و نسک پهلوی ماتیکان هزارداتستان ک در زمان ساسانیان نوشته شده برابر وکیل در سامانه حقوقی یا داتستانی دادگو میباشد کسی ک دادگویی میکند دی ... ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

98 برابر و همتای واژه عوض کردن الیش کردن میباشد ک هنوز هم در پاره ای شهرهای ایران بکاربرده میشود ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

99 پیشنهاد بنده واژه زیبای خاوند و خدیو میباشد ک از واژگان بسیار زیبا و البته فراموش شده پارسی سره میباشد و ارزوی بندست ک روزی همه ما ایرانیان بجای واژه ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

100 ما در زبان سیستانی ک هنوز هم واژگان پهلوی دران هست به تجزیه کردن چندپاره و یا چمپاره و چماره میگوییم ک ب نگرش من بسیار بهتر و شایسته و بجا میباشد ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|