انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مازیار ایرانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 واژه رویا اربی هست پارسی ان گوشاسب میباشد در کتاب لغت فرس
واژگان پارسی به کار بریم
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

2 در واژگان کهن ایرانی واژه غند کردن غنودن و همچنین سروش نیز ک از هم خانواده های سامان هست ب چم و مانای نظم میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

3 یکه هم میتواند برابرنهاد خوبی باشد ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

4 برابر اتهام واژگان انگ و سپزگی میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

5 واژگان دستوری و فرمایش و فرمان ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

6 بی هیچ نیز یکی از واژگان بجای پارسی برای بدون هست ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

7 واژگان انجمن و همپرسی و انجمن همپرسی برابر زیبنده ای هست ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

8 زیبنده ترین جایگزین واژه خرافات واژه اوستایی میتخت میباشد ک یونانیان واژه میتولوژی را از ان گرفته اند. ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

9 شاید زیبنده ترین واژه جایگزین برای بدون واژه بی هیچ باشد ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

10 تس همان باد وبوی بس گزنذه و زننده میباشد ک مردمان را به گریز وامیدارد و هرکس به سویی گریزان میشود بی انکه بداند انگیزه این گریز چیست و برابرش باد دل ... ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

11 واژه پارسی و جایی هست و ابزاری هست ک در ان مینویسند و درج میکنند و همچنانکه پیداست واژه دفتر از ریشه درج کردن هست ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

12 نشانه یا نمارش و پرخیدن زیبنده ترین برابرها میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

13 بیگانه و انیرانی و فرنگی بجاترین میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

14 بجاترین و بایسته ترین برابر همان نوید میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

15 کیفر خود پارسی هست و سزادهی و پادافره نیز شایسته و درخور هست ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

16 برابرش میشود ناروا و نهشته ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

17 در زبان سیستانی به حصار گاش گفته میشود
و همچنین پرچین یا پاچین نیز گفته میشود
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

18 برابر فرش در پهلوی پوپ و همچنین واژه شال در گذشته به مانای فرش بوده است و همچنین واژه قالی و گلیم ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

19 واژگان برمانده و مرده ریگ و همچنین واهشته و نامبرانه میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

20 برابر وارث در زبان پهلوی نامبردار یا نامبر میباشد کسی که نام دیگری را میبرد و پیرو بردن نامش دارایی وی را نیز ک همان ارث یا برمانده اش میباشد ر ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

21 شاید زیباترین واژه جانسپار یا هما جانگواه باشد همچنین جانباز و جانباخته نیز به همین چمار باشد
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

22 در فرهنگ زیبای پارسی واژه بسیار زیبای خاوند
به چم ارباب و صاحب میباشد و همچنین واژه خدیو
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

23 در زبان سیستانی ک شاخه ای از پهلوی هست زدن به مانای تپ و تپ زدن و کوبه و کوفتن و زدش و زده و زدگ و همچنین واژه زدنی و تلنگ یا تلنگر یا کوف ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

24 در گذشته در پارسی به تمساح نهنگ میگفته اند و به نهنگ نیز گاماسی میگفته اند ولی شوربختانه اکنون این نامها را برمیگزینند ١٣٩٨/٠٨/١١
|

25 این واژه و همچنین اذن دادن عربی و تازی هست و بهترین جایگزینها برایش در فارسی واژه دستوری دادن و هلیدن و هشتن پروانه دادن میباشد ١٣٩٨/٠٨/١١
|

26 برابر جمع واژه گرد و گروه و گله و همچنین گردان میباشد برای نمونه گرداوری کردن همان جمع اوری کردن هست. ١٣٩٨/٠٨/١١
|

27 این واژه عربیزه از واژه ی هوای پارسی هست و برابر ان در پهلوی ورن میباشد همچنین ورنا میشه هوسباز و ورنباز و همچنین گرایش نیز برابر دیگ ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

28 برابر این واژه واژه های جاگر و بنگر و نگرنده و دیده بان میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

29 خوراک و خورش و پزا بهترین جایگزین هست ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

30 این واژه از زبان اربی و تازیست و برابر نهاد پارسی ان واژه ویچر میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

31 زییاترین و زیبنده ترین واژه برای خطر تازی واژه زیبا و بجای گزند میباشد و برابر خطرناک واژه گزندناک میباشد،،، ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

32 برابر پارسی وفادار واژه اوستیکان میباشد ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

33 پیشنهاد بنده واژه زیبای خاوند و خدیو و همچنین داشتار میباشد ک از واژگان بسیار زیبا و البته فراموش شده پارسی سره میباشد و بویژه واژه خاوند ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

34 برابر این واژه خستی خستیکان و ویستاخی و استیکان و استیوان میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

35 در زبان سیستانی به این واژه چول میگویند همچنین واژه های شرمگاه و اندام امیزشی مرد و نرینگی و نیمور نیز بسی زیباست ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

36 این واژه تازیست و ایرانیش واژگان ماندن ماندگاری و مانش و زندگانی هم میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

37 برابر واژه قرار واژه های ارام و ارامش و همچنین گذاردن و نهادن و نهش و نهشتن میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

38 واژه زیبای گذاردن بجای قرار دادن و همچنین نهادن و نهشت و کسی ک چیزی را جای قرار میدهد گذارنده میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

39 بهترین جایگزین برای مخالفت ک از ریشه ستیز میباشد واژگان ستیزنده و یا ستیهنده میباشد
وهمچنین ستیزگر نیز گزینه ای زیبنده است
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

40 بهترین واژه واژه پاد میباشد و مانند ضدیت ک میشود پادوندی پادمندی یا پادمند و پادوند ک بسیار بهتر از واژه تازی ضد هست ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

41 بهترین واژه برای حرکت بر پایه شاهنامه واژه رویشن یا همان روشن از رفتن میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

42 واژه دریوزگی بهترین جایگزین هست ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

43 شاید بهترین جایگزین واژه بن کردن ک در انگلیسی و پارسی یکی هست و درپارسی بند کردن میباشد بهترین باشد یادمه پدرم همیشه وقتی میگفت دهن بچه رو ببند میگفت ... ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

44 شاید هیچکداممان نشنیده باشیم ک واژه پهلوی پین کردن ک واژه پینه کردن نیز از ان گرفته شده است بهترین جایگزین برای واژه وصل کردن باشد
پین کن همان وص ...
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

45 واژه قطع عربیزه واژه کات و همان کوتاه میباشد و واژگان برش و کات کردن میتواند جایگزین زیبنده و برازنده ای باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

46 در ادب و فرهنگ زبان پهلوی واژه دستوریح یا همان دستوری یا پروانه میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

47 بهترین واژه و جایگزین برای واژه حق تازی واژه زیبای اوستایی اشه میباشد در فرهنگ راستین ایزانزمین اشه مانای حق میدهد و واژه اشومند و اشوند به مانای حق ... ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

48 همچنانکه پیداست این واژه از ریشه و پایه پارسی بوده است و اربان همان تازیان این واژه را از پارسی و ایین زرتشت به اربی و اسلام برده اند و ما باید واژه ... ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

49 پیشنهاد بنده یار و دلدار و در گویش سیستانی به معشوقه لونده میگویند. ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

50 برابر درجه تازی واژه پهلوی نمرگ یا همون نمره هست در زبان سیستانی هنوز شنیدم میگن نمرشو بالا و پایین بردن ک همون درجه مرادشونه ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

51 بهترین برابر برای نسل واژگان دوتک دودمان زادمان و در گویش سیستانی رد و رند رانیز به جای نسل بکار میبرند
پارسی شایسته ما ایرانیان هس ...
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

52 به نگرش بنده زیبنده ترین واژه برای وظیفه واژه های کاریا و خویشکاری میباشد ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

53 تا جاییکه من میدانم بهترین برابر واژه طرف واژگان سو سون و سونت میباشد که ریشه همه از واژه سوی میباشد برای نمونه در سیستانی بجای از طرف تو م ... ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

54 ازگار و پروند و سرراست و پاروند اسپار ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

55 پیشنهاد بنده پالوده و پالایش و پالایه البته پیراسته کردن هم به همین چمار و معنا هست
پارسی بگوییم و پاس بداریم ما ایرانی هستیم و شایسته و درخور ماس ...
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

56 به نگرش بنده واژه باستان واژه ای نیکو و درخور و شایسته هست ک بجای تاریخ بکاربرده شود ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

57 تا انجا ک میدانم واژه فشار تازی هست و برابر پارسی ان واژه پرچ پرچیدن و پرچار میباشد ک هم اکنون در بسیاری از جاهای ایران بجای واژه تازی فشار از پرچ ... ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

58 تا جایی ک من از بزرگترها شنیدم در گذشته بجای واژه تازی اسهال از ریخت و رخت بهره میبردند ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

59 پیشنهاد بنده برای واژه تازی عم واژه پهلوی نیاکی یا نیای کوچک میباشد و البته در برخی زبانهای ایرانی و دری واژه ماما و کاکا را نیز برای عمو بکار میبر ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

60 برابر واژه تازی عیب واژه پهلوی هیت ، هیتا میباشد همانگونه ک واژه زیبای اناهیتا به چمار بانوی بی عیب میباشد . به امید روزیکه ما ایرانیان این واژگان ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

61 همانگونه ک دوستان ما نیز گفته اند بهترین و بجاترین واژه برای واژه غلط همان واژه میت در پهلوی هست واژگانی همانند هیت ک به چمار عیب میباشد همچو واژه ان ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

62 همانگونه ک پیداست بهترین و زیبنده ترین جایگزین و برابر برای بخاطر همان بهر و از بهر میباشد و امیدوارم همه ایرانیان تلاش خود را در راستای بکاربری این ... ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

63 بر پایه کتاب و نسک پهلوی ماتیکان هزارداتستان ک در زمان ساسانیان نوشته شده برابر وکیل در سامانه حقوقی یا داتستانی دادگو میباشد کسی ک دادگویی میکند دی ... ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

64 برابر و همتای واژه عوض کردن الیش کردن میباشد ک هنوز هم در پاره ای شهرهای ایران بکاربرده میشود ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

65 پیشنهاد بنده واژه زیبای خاوند و خدیو میباشد ک از واژگان بسیار زیبا و البته فراموش شده پارسی سره میباشد و ارزوی بندست ک روزی همه ما ایرانیان بجای واژه ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

66 ما در زبان سیستانی ک هنوز هم واژگان پهلوی دران هست به تجزیه کردن چندپاره و یا چمپاره و چماره میگوییم ک ب نگرش من بسیار بهتر و شایسته و بجا میباشد ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|