برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

PITER

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چرخیدن، دور زدن
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

2 درحال انجام
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

3 نهنگ
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

4 جالب
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

5 Walk down
یعنی
به سمت پایین رفتن

١٣٩٨/٠٢/٠٤
|