برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

RA-SA

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گوهر تاج
جواهرات سلطنتي
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

2 در معرض خطر، به خطر افتاده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

3 اتحادی میان اف بی آی و صنایع آمریکا ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

4 جايگزين کردن
عجين کردن
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

5 پابرجا ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

6 در معرض قرار گرفتن ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

7 تجارت به تجارت
بنگاه به بنگاه
١٣٩٨/١٠/٢٢
|

8 ارزش تعديل شده ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

9 بندر عزيمت ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

10 مرتبه اول ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

11 بازاريابي کولي‌سواري ١٣٩٨/١٠/٢١
|

12 توافقنامه ١٣٩٨/١٠/٢١
|

13 کلیه مخارج تخلیه در مقصد به عهده خریدار است ١٣٩٨/١٠/٢١
|

14 تحویل کالا روی کامیون ١٣٩٨/١٠/٢١
|

15 تحویل کالا روی واگن قطار ١٣٩٨/١٠/٢١
|

16 تحویل کالا روی عرشه کشتی ١٣٩٨/١٠/٢١
|

17 کلیه مخارج بارگیری در مبدا و تخلیه در مقصد به عهده خریدار است ١٣٩٨/١٠/٢١
|

18 کلیه مخارج بارگیری در مبدا به عهده خريدار است ١٣٩٨/١٠/٢١
|

19 اعتبارنامه اسنادي ١٣٩٨/١٠/٢١
|

20 برات اسنادي ١٣٩٨/١٠/٢١
|

21 حواله (برات) مدت دار ١٣٩٨/١٠/٢١
|

22 تخليه ١٣٩٨/١٠/٢١
|

23 گواهي فروش آزاد ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

24 پيش پرداخت نقدي ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

25 شماره سري ساخت ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

26 دروني سازي شده ١٣٩٨/١٠/١٨
|

27 متولي، کارورز، کارشناس ١٣٩٨/١٠/١٧
|

28 کانال محرمانه، کانال غير رسمي ١٣٩٨/١٠/١٥
|

29 حق‌العمل کار ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

30 اظهار گمرکي ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

31 بمب کثيف (نوعي سلاح انفجاري) ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

32 شمول ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

33 اعمال نفوذ ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

34 شامل اما نه محدود به ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

35 نمايش عالي؛ (این اصطلاح به یکی از نمایش های سیرک بر مي گردد که سگ های آموزش دیده روی اسب های پونی می پریدند. امروزه هم اگر کسی بخواهد ایده ها و برنام ... ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

36 بهینه کاوی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

37 بیمه‌نامه مسئولیت ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

38 پیر هراسی ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

39 ریزپرخاشگری ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

40 خود انگاره، خودپنداره ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

41 خودتوصیفی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

42 حرمت نفس ١٣٩٨/٠٩/١٢
|