برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رهگذر

مترجم و نویسنده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سایشی
ساینده
١٣٩٩/٠٤/١٦
|

2 استغفار ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

3 استغفار
طلب بخشش
١٣٩٩/٠٤/١٦
|

4 استرداد ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

5 استرداد
احیا
١٣٩٩/٠٤/١٦
|

6 استیصال ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

7 کوواریانسی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

8 آزمون کولموگروف اسمیرنف ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

9 شهرک صنعتی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

10 شهرک صنعتی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

11 سرلوحه ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

12 درون سازمانی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

13 میزان استفاده (مصرف)
مصرف
استفاده
کاربرد
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

14 تحقیق توصیفی پیمایشی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

15 در بلندمدت
در درازمدت
در طولانی مدت
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

16 مقاصد رفتاری ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

17 ماندگار شدن ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

18 بی وقفه ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

19 ارزش ادراک شده ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

20 رسمیت
تشریفات
تکلف
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

21 رسمیت
رسمی سازی
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

22 شرایط زمینه ای ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

23 سهم دانش‌افزایی نظری ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

24 درس‌آموزی‌های کاربردی ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

25 درس‌آموزی‌های مدیریتی ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

26 حل مسئله با رویکرد تیمی
مشکل گشایی تیم محور
حل مسئله تیمی
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

27 تیمی
تیم گرا
تیم محور
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

28 در این میان ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

29 تسهیم منابع ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

30 بین گروهی
بین تیمی
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

31 سهم دانش افزایی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

32 دانش افزایی
اکتساب دانش
جذب دانش
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

33 سر ممیز ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

34 قابل ذکر
درخور توجه
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

35 یادگیری مقلدانه ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

36 بنگاه (شرکت) متأخر ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

37 شرکت (بنگاه) پیشرو ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

38 هم پایی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

39 بین‌سازمانی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

40 آزمون کفایت مرز ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

41 بی کران
بی مرز
بی حد و حصر
١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

42 ضریب اشغال
منطقه اشغال
١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

43 پذیرش شریانی ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

44 سرطان مری ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

45 مشتری یابی ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

46 کادر محاوره
کادر گفتگو
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

47 کادر
قاب
چهارگوش
جعبه
خانه
سلول
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

48 فرمولاسیون
فرموله بندی
تدوین
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

49 حاصلجمع ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

50 مشترکا
متقابلا
بطور متقابل
بصورت دوسویه
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|