برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد رضا رهامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فراهم کردن
١٣٩٩/٠١/١٠
|

2 به قول معروف ١٣٩٩/٠١/١٠
|

3 قید تکرار . قیود تکرار ١٣٩٩/٠١/١٠
|

4 برای بیان امکان وقوع چیزی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

5 نه به اون اندازه که دوست دارم
مثلا سوال میکنه آیا تو هم تنیس بازی می کنی ؟
جواب می ده ؟‌نه به اون اندازه که دوست دارم
١٣٩٩/٠١/١٠
|

6 کجایی ؟ چه می کنی ؟‌
یک شروع عامیانه برای گفتگو
١٣٩٩/٠١/١٠
|

7 صورتحساب
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

8 گیت ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

9 کاملا یکسان ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

10 هدف گذاری . هدف . ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

11 به هر دلیلی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

12 ضمانت ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

13 بیشتر می ارزه از ..... ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

14 بیشتر می ارزه تا اینکه
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

15 باتری کار کن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

16 برای تمام عمر ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

17 نه بابا!
جدی نمی گی !
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

18 what's wrong with it چه مرگشه ... مشکلش چیه . نوعی بیان عوامانه از خرابی یک دستگاه یا وسیله ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

19 تهیه کردن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

20 غذای جانبی یا همان سالاد را از نظر رژیمی کنترل کنید ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

21 رژیم روزانه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

22 یقه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

23 شورت زیر مردانه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

24 غذای سالم ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

25 سوپ مرغ با رشته فرنگی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

26 سوپ رشته ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

27 مرغ پخته به شیوه تایلندی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

28 یه پورس غذای تند ١٣٩٩/٠١/٠٢
|