برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرضی ظریف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 small or not important ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

2 To show you are proved of yourself ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

3 فهمیدن این که چه کسی چه حسی داره
ممکن در صلاحیت شغل هایی مثل روانشناسی به کار برده شود
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

4 A person who delay doing things ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

5 it's expression
it means not doing anything serious
example: I'm just fooling around online
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

6 To accept
They are happy to oblige.
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

7 cheat - unfairly ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

8 Do better than they do ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

9 مقایسه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

10 موارد
مثال:
N represent the Negative ones
N نشان دهنده موارد منفی
١٣٩٧/٠٥/١١
|

11 مُفاد ، معنی ، مفهوم ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

12 ریزش
customers churn prediction
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

13 پیش بینی ریزش مشتریان ١٣٩٧/٠٣/١٦
|