برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا قدمیاری

رضا قدمیاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کثیف ١٣٩٨/١٠/١١
|

2 زیادی ١٣٩٨/١٠/١٠
|

3 پنداشته شدن ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

4 حاکی از آن بود که ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

5 خلاصه ١٣٩٨/١٠/٠١
|

6 درنظر گرفتن ١٣٩٨/١٠/٠١
|

7 آزاد کردن ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

8 ارزیاب ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

9 منافع ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

10 توانمند نشان دادن ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

11 مبرا کردن خود از اشتباه ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

12 جلب کردن نظر ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

13 خوش رفتار ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

14 مهم ترین اولویت من ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

15 همراهی و تعامل ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

16 در نظر داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|