برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا شاه حسینی

Software Engineer | .NET Developer | Freelancer

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (اصطلاح معادل در فارسی) موشک هوا کردن، آپولو هوا کردن، اتم شکافتن
یک کار خیلی سخت را گویند
a task requiring intelligence or higher education< ...
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

2 واژه ابزار علیرغم ظاهر آن که جمع مکسر واژه بزر بنظر می‌رسد، مفرد بوده و اسم جنس است.
* شکل جمع آن در فارسی ابزارها و در عربی ابازیر می‌باشد.
از ...
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

3 fall under someone/something banner
تحت لوای کسی/چیزی قرار گرفتن
زیر پرچم کسی/چیزی قرار گرفتن
١٣٩٨/١٢/٠٤
|

4 وحدت بخش ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

5 منتقم ١٣٩٨/١٠/١٧
|

6 (در جواب) شعار دادن ١٣٩٨/١٠/١٧
|

7 معانی فراوانی دارد، من جمله:
۱- فاعل
۲- موضوع، مبحث، موضوع مورد مطالعه، واحد درسی
۳- آنچه که در معرضِ یا تحت تاثیرِ (هر چیزی) است،سوژه -(فع ...
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

8 to err
[v]
/er/
=to make a mistake
“Cambridge Dictionary”
١٣٩٨/٠٨/٢١
|

9 صفت : کند ذهن، احمق، stupid
قید : احمقانه
تلفظ : إبتوس
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

10 ملکه ذهن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

11 شبه کد ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

12 excited ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

13 زیاده روی کردن در انجام کاری (غالبا رفتار سوء) ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

14 قدم به قدم بردن/رفتن (در یک پروسه) ١٣٩٨/٠٥/٣١
|

15 دیکشنری آکسفورد:
involving great attention to details
شامل توجه زیاد به جزییات
[شامل ریزه‌کاری زیاد]
١٣٩٨/٠٥/٣١
|

16 چرخه حیات ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

17 ترفند (مثل دور زدن ‌قوانین یا استانداردها)
مثال۱- (در فوتبال یا راگبی) لگد زدن به پای بازیکن برای متوقف کردن[که خطا است]
مثال۲- دور زدن استاندا ...
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

18 پاسخ به دعوت ١٣٩٧/١٠/٢٩
|