برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا سعدآبادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زینتی که به گردن می بندند. گردن آویز زینتی (کراوات) ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

2 زینتی که به گردن می بندند. گردن آویز زینتی (کراوات) ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

3 دیوارکوب ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

4 افزونه، افزودنی ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

5 گرپویان ١٣٩٧/٠٩/١١
|

6 جان بان = نگهبان جان، هرچه جان دارد، آدم، جانور، گل و گیاه و... ١٣٩٧/٠٩/١١
|

7 باربری ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|