برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

صبا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 commodore pet :اسم یک شرکت تولید کامپیوتر های شخصی در سال 1977 است ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

2 tidal barrage
منظور سدهای جذر و مد هست که در قسمت زیرین سد بر سر راه آب، توربین هایی برای تولید انرژی قرار میدهند.
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

3 tidal barrage
منظور سدهای جذر و مد هست که در قسمت زیرین سد بر سر راه آب، توربین هایی برای تولید انرژی قرار میدهند.
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

4 carbon footprint
منظور میزان انتشار کربن
منظور میزان اشغال شدن هوا توسط کربن
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

5 دور از ذهن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

6 think up = invent
١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

7 1. بمباران کردن
2.درخواست کردن بدون وقفه
to do sth too ofton or too much, requesting nonstop
١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

8 موجز و کوتاه ، مختصر (مثلا در نوشتن توییتر)
you have to write more economically and accurately
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

9 خودفرمانی ، انضباط شخصی
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

10 رویاپردازی کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

11 on or to the other side of the Atlantic ocean ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

12 در انگلیس : مجلس متعادل و برابر (تعداد نفرات اعضای احزاب تقریبا یکسان هست ) ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

13 ضد اجتماع ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

14 استراحت کردن، انجام کاری متفاوت از برنامه همیشگی و روزمره ١٣٩٩/٠١/١٩
|

15 اصطلاح : این دهن، قرصه قرصه ١٣٩٩/٠١/١٨
|

16 طولی نمیکشه که ، ... ١٣٩٩/٠١/١٨
|