برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

صباح مرادپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در رشته متالورژی صنعتی (گلوله سایشی) ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

2 در مهندسی متالورژی ,سخت کردن سطح ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

3 روانکار (در درس متالورژی سطوح) ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

4 ترک مویی ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

5 محلول جامد ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

6 جوشکاری خودزا (جوشکاری ذوبی بدون فلز پرکننده) ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

7 ریز دانه ای ١٣٩٩/٠١/٣١
|

8 بین دانه ای ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

9 هم محور ١٣٩٩/٠١/٢٧
|