برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

صباح مرادپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در مهندسی متالورژی ,سخت کردن سطح ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

2 روانکار (در درس متالورژی سطوح) ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

3 ترک مویی ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

4 محلول جامد ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

5 جوشکاری خودزا (جوشکاری ذوبی بدون فلز پرکننده) ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

6 ریز دانه ای ١٣٩٩/٠١/٣١
|

7 بین دانه ای ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

8 هم محور ١٣٩٩/٠١/٢٧
|