برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بُخور دادن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

2 ببخشید، عفو کنید ١٣٩٧/١٠/١٧
|

3 انجیر ١٣٩٧/١٠/١٦
|

4 اتوبوس بعدی کی حرکت می کند؟ ١٣٩٧/١٠/١٤
|

5 مطابق احادیث ١٣٩٧/١٠/١٤
|

6 خوب به نظر می رسه ١٣٩٧/١٠/٠١
|

7 فلفل دلمه ای پر شده ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

8 پیشخوان ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

9 نخود فرهنگی ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

10 توصیف، تشریح، تعریف، وصف، شرح ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|