برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد مصلحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توپر
solid sphere: کره توپر
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

2 misbehave ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

3 انبارش ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

4 چکش خواری ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

5 زغال اخته ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

6 corruption ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

7 carelessness ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

8 You've missed three sessions so far:
در این جمله miss به معنی غيبت کردن هست.
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

9 make- up session :
extra session
کلاس جبرانی
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

10 (خاطره، نام) زنده ماندن- باقی ماندن
امرار معاش کردن
١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

11 رویداد بزرگ- حادثه دوران ساز- نقطه عطف ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

12 مزو متخلخل ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

13 دورهمی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

14 گرما کافت ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

15 (زمین شناسی) فرو رانش ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

16 پیشنهاد کردن- عرضه کردن- ارائه کردن- مطرح کردن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

17 discharge of a stream is the volume of flow passing a point per unit time. it's normally measured in cubic metres per second ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

18 خط چین ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

19 ۱- اتفاقی- تصادفی
۲- غیر رسمی- خودمانی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

20 If something snaps, or you snap it, it breaks with a short loud noise ١٣٩٨/٠١/١٣
|

21 abbreviation of posttraumatic stress disorder ١٣٩٨/٠١/١٢
|

22 هیجان زده-ذوق زده-خوشحال ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

23 آرایه تشخیص-جان بخشی به اشیاء ١٣٩٧/١٢/١١
|

24 آرایه تشبیه ١٣٩٧/١٢/١١
|

25 abbreviation of miles per hour ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

26 an elementary particle ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

27 نوعی حیوان ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

28 an old English measure for length ١٣٩٧/١٢/٠١
|

29 راس ١٣٩٧/١١/٣٠
|

30 نیاز شدید ١٣٩٧/١١/١٨
|

31 abbreviation of got to ١٣٩٧/١١/١٧
|

32 give an opinion about something ١٣٩٧/١١/١٤
|

33 disagree with ١٣٩٧/١١/١٤
|

34 disagree with ١٣٩٧/١١/١٤
|

35 به احتمال زیاد ١٣٩٧/١١/١٤
|

36 اتفاق افتادن ١٣٩٧/١١/١٣
|

37 شرکت کردن ١٣٩٧/١١/١٣
|

38 Abbreviation of going to ١٣٩٧/١١/١٣
|

39 to be proactive :
to act passively
١٣٩٧/١١/١١
|

40 always happy ١٣٩٧/١١/١١
|

41 1-از روی، به خاطرِ
2-خارج از
١٣٩٧/١١/١١
|

42 thrift shop:
store that sell used goods especially furniture, clothes and toys often in order to raise money for a charity
١٣٩٧/١١/١١
|

43 وصیت نامه ١٣٩٧/١١/٠٩
|

44 وصیت نامه ١٣٩٧/١١/٠٩
|

45 لذت-خوشی-شادی ١٣٩٧/١١/٠٨
|

46 مجموعه ای از آبشار های کوچک ١٣٩٧/١١/٠٧
|

47 (کار، مسئولیت) گرفتن-قبول کردن-پذیرفتن-بر عهده گرفتن ١٣٩٧/١١/٠٦
|

48 قلب و عروق ١٣٩٧/١١/٠٦
|

49 قانونمند کردن ١٣٩٧/١١/٠٦
|

50 oil trap :تله نفتی ١٣٩٧/١١/٠٦
|

51 تحصیل کرده - درس خوانده ١٣٩٧/١١/٠٦
|

52 being able to act upon
being actionable
١٣٩٧/١١/٠٢
|

53 آرسنات ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

54 رستگاری ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

55 محاسبات عددی ١٣٩٧/١٠/١٦
|

56 نشستن ١٣٩٧/١٠/١٥
|

57 ژانر ١٣٩٧/١٠/١٣
|

58 غیر قابل تفکیک ١٣٩٧/١٠/١٣
|

59 آبپوشیده شدن ١٣٩٧/١٠/١٣
|

60 حلالیت ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

61 قرب ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

62 نموداری ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

63 the action of canceling something ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

64 سرور-خدمات رسان ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

65 همفشار ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

66 ساکاروز ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

67 تجدید پذیر ١٣٩٧/١٠/٠١
|

68 the ability to be trained ١٣٩٧/١٠/٠١
|

69 نخ ماهیگیری ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

70 Begin doing a job or activity ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

71 تار عنکبوت ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

72 با توجه به ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

73 منجر شدن به-انجامیدن به ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

74 تکانه-اندازه حرکت ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

75 جفت شده ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

76 یون نیترید با سه بار منفی ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

77 وابسته بودن به-متکی بودن به-حساب کردن روی ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

78 Public Relations :روابط عمومی ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

79 وسیله ای برای فر دادن مو ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

80 Prodigy is a young person with exceptional abilities ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

81 The person employed in the automobile manufacturing industry ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

82 The hours or days of work in a calendar week ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

83 نوعی بیماری ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

84 Walks of life :
ابعاد زندگی
١٣٩٧/٠٨/١٣
|

85 فرا واقع گرایی ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

86 سؤال-پرسش-جست و جو ١٣٩٧/٠٨/١١
|

87 Paralyzed in all four limbs
کسی که چهار دست و پاش فلج شده است.
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

88 feeling ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

89 What gives me hope and encouragement ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

90 Make something seem fashionable attractive interesting etc ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

91 Extreme sadness specially because someone you love has died ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

92 To exceed the expected or usual boundary or limit ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

93 Extremely sad or shocked ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

94 شتاب دهنده ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

95 ایزوتوپ-هم مکان
اتم های یک عنصر که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوت دارند
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

96 دگرگونی ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

97 igneous rock:سنگ آذرین ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

98 (نفت) سنگ پوش ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

99 اجرا کننده-هنرمند-(تئاتر) بازیگر-(موسیقی) نوازنده-خواننده ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

100 directly in front of us ;while we watch ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

101 unit of solid angle ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

102 unit of luminous intensity ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

103 amount of substance ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

104 گرماده ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

105 صفحه مختصات ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

106 طنز پرداز ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

107 عدد گویا-مجموعه اعداد گویا ١٣٩٧/٠٧/١١
|

108 زیر لایه ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

109 ضد مشتق-پاد مشتق-انتگرال ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

110 عقب افتاده-معلول ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

111 A judge or arbitrator especially in a dispute or competition ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

112 boldfaced words
کلمات(با فونتِ) درشت
١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

113 آرایش الکترونی ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

114 آرایش ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

115 آفبا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

116 واکنش دهنده ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

117 فر آورده ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

118 1-استراحت کردن-استراحت دادن به
2-استراحت-فراغت
3-بقیه-باقی
rest on /upon:
1-بستگی داشتن به-وابسته بودن به-متکی بودن به
2-ناشی بودن از< ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

119 1-متمرکز کردن
2-متمرکز شدن
3-دقت کردن
4-توجه کردن
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

120 To throw something is to use your hand to make it go through the air ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

121 ناگهانی
all of a sudden:
ناگهان
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

122 as follows:به شرح زیر
following:
1-زیر-ذیل
2-آینده-بعد
3-آنچه که در زیر می آید-موارد زیر
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

123 The community is a group of people who live together ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

124 as a result:
بنابراین-پس-از این رو-در نتیجه
as a result of:
در نتیجه ی-به علتِ-به دلیلِ
result from:
ناشی بودن از-سرچشمه گرفتن از
r ...
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

125 1-آموزش
2-(در جمع) دستور العمل
3-(در جمع) دستور-دستورات
4-(در جمع) توصیه-توصیه ها
منظور از در جمع instructions است.
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

126 درباره ی-راجع به-در خصوصِ ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

127 1-نگران
2-علاقه مند-مشتاق
as far as something is concerned:
تا آنجا که به چیزی مربوط می شود-در مورد
be concerned about/ for sth:
1-نگر ...
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

128 (جنگ، دعوا، آتش و...) در گرفتن-شروع شدن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

129 1-(ماشین، دستگاه) خراب شدن-از کار افتادن
2-بی نتیجه ماندن-با شکست مواجه شدن
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

130 (سرزمین، ایالت) تجزیه شدن-جدا شدن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

131 فرض کردن-تصور کردن-گمان کردن-حدس زدن-فکر کردن
be supposed to do
something:
قرار بودن که-بنا بودن که-موظف بودن که
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

132 1-لحظه-آن-دقیقه
2-وقت-موقع-زمان
at the moment:
درحال حاضر-الان
Of the moment:
فعلی-کنونی-روز
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

133 شکار کردن-به شکارِ...... رفتن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

134 ١-روگردان شدن
2-جداشدن-راهِ خود را جدا کردن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

135 دشمن شدن با-مخالف..... شدن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

136 1-(تلویزیون وغیره)صدای..... راکم کردن
2-(پیشنهاد،شخص وغیره)رد کردن-نپذیرفتن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

137 چه می شد اگر ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

138 1-نقاشی-ترسیم
2-طرح
3-تابلو نقاشی
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

139 دو تا دو تا-جفت جفت ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

140 ناحیه مردابی-زمین باتلاقی-باتلاق ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

141 Super means really good ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

142 علی رغمِ-باوجودِ ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

143 1-(شخص) سختگیر
2-(قانون، تربیت) سخت-خشک-خشن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

144 لامپ ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

145 موجود زنده ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

146 (عمل) روشن کردن-نورپردازی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

147 (موشک و غیره) بلند شدن-پرتاب ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

148 To interfere is to cause problems and keep something from happening ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

149 Someone who is gentle is kind and calm ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

150 A genius is a very smart person ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

151 1-نبوغ-خلاقیت
2-نابغه-با استعداد
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

152 1-اسارت-گرفتاری
2-(جانوران)قفس-باغ وحش
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

153 1-اسیر کردن-دستگیر کردن-گرفتن
2-تصرف کردن-تسخیر کردن
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

154 خلاص شدن از دستِ/شرِ کسی یا چیزی ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

155 If someone ought to do something then it is the right thing to do ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

156 An impression is the way of thinking about someone or something ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

157 بزرگ-خیلی بزرگ-عظیم
زیاد-فراوان
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

158 To declare is to say something officially ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

159 To have plenty of something is to have more than you need ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

160 (در جمع) مقامات- مراجع-اولیای امور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

161 Authority is the power that someone has because of their position
مانند:
The policeman has authority on the streets
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

162 اسم خاص مؤنث ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

163 قابل ملاحظه-زیاد - قابل توجه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

164 1-all the time
دائماً-مدام-همواره-همیشه-پیوسته
2-a short time
مدت کوتاهی
3-at a time
هردفعه - هر بار
4-at the time
در آن وقت- ...
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

165 دائماً-مدام-همواره-همیشه-پیوسته ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

166 اوقات خوشی داشتن ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

167 اکثر اوقات - بیشتر مواقع-اغلب ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

168 فعلاً-عجالتاً ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

169 تا وقتی که- تا زمانی که-تا قبل از اینکه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

170 برای مدتی ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

171 گاهی-بعضی وقت ها-گاه گاهی ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

172 در آن وقت - در آن موقع-در آن زمان ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

173 هر دفعه - هر بار ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

174 If something is broad, it is wide ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

175 1-گذشته
2-(ماه،هفته وغیره) پیش، قبل، گذشته
3-از جلویِ، از کنارِ
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

176 قانع کننده - متقاعد کننده - ترغیب کننده ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

177 پذیرایِ - آماده ی شنیدنِ ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

178 چندین بار - به دفعات ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

179 حد - اندازه
to a large extent : به میزان زیاد
to some extent : تاحدی - تا اندازه ای
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

180 To debate is to seriously discuss something with someone ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

181 A colony is a country controlled by another country
مثال‌‌‌‌؛‌‌‌‌‌
the USA was at one time a
colony of Great Britain
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

182 1-حال، حوصله
2-(سخنرانی و غیره) فضا، حال و هوا
be in the mood for something
حال/حوصله چیزی را داشتن
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

183 A guy is an informal way to call a man ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

184 چند(تا) - یکی دو تا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

185 To sink into something is to slowly fall into it
(به آرامی) فرو رفتن - (به آرامی) پایین رفتن - (به آرامی) غرق شدن
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

186 نتیجه - پیامد
A consequence is a result of a choice or action
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

187 سینما ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

188 The military is the armed forces of a country ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

189 اسم خاص مؤنث - سوزان ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

190 (جیغ، فریاد و غیره) زدن ١٣٩٧/٠٦/١١
|

191 An explosion is a violent burst usually with a loud sound ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

192 When someone is polite they are acting in a thoughtful way ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

193 A household is all the people who live in one house ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

194 خداحافظ - قربانت ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

195 Don't work too hard
مواظب خودت باش.
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

196 مواظب خودت باش. ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

197 موفق شدن به انجام کاری ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

198 کنار آمدن با - ساختن با - جور بودن با ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

199 خوشوقتم ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

200 بفرمایید کیک بخورید /از کیک میل کنید ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

201 مخفف unidentified flying object ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

202 سیبل دارت ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

203 سر بخاری - پیش بخاری ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

204 کسی که اسنوبرد بازی می کند. ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

205 If the weather is cool it is a little bit cold ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

206 انتقال دادن - نقل مکان کردن - احساساتِ...... را برانگیختن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

207 در - در ظرف - در داخل - در چارچوب ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

208 اسم خاص مذکر - جیمی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

209 نانسی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

210 نام یک فیلم امریکایی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

211 To notice something is to see it for the first time ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

212 شعبده باز ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

213 مطمئن - قطعی - حتمی - مسلّم - معین - مشخص - خاص ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

214 A driveway is a short private road that leads to a person's home ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

215 راه ماشین رو - ورودی اتومبیل ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

216 نه چندان - به ندرت - بسیار کم ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

217 به پایان رسیدن - تمام شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

218 بالاخره - سرانجام ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

219 1- منتهی شدن به - انجامیدن به 2- سرانجام به...... رسیدن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

220 Stick ؛ 1- چسبیدن - چسباندن 2- لول - قطعه - تکه
Stick in one's mind ؛ در ذهن کسی ماندن
Stick out ؛ 1- بیرون زدن (از) 2- کاملاً آشکار بودن - پید ...
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

221 گستره - محدوده - طیف - حوزه - دامنه - نوسان داشتن - متغیر بودن - گسترش داشتن - امتداد داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

222 رنگارنگ - رنگی ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

223 مترو ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

224 مانند - همانند ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

225 dollar or dollars ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

226 لوازم آرایشی ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

227 گذشته فعل dig به معنی حفر کردن - کندن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

228 به طور همزمان ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

229 خوارج
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ نهروان
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

230 ستمگران
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ صفّین
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

231 پیمان شکنان
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ جمل( از جمله طلحه و زبیر و عایشه(همسر پیامبر))
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

232 تحقیق - بررسی - مطالعه - رسیدگی - بازجویی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

233 به جایِ - در عوضِ - به جای اینکه ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

234 برای مثال - به عنوان نمونه ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

235 دادگاه تفتیش عقاید ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

236 نخستین - اولیه - آغازین ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

237 سیستم ایمنی بدن ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

238 انتخاباتی، (مربوط به) انتخاب کنندگان ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

239 به شرط اینکه - مادامی که - تا وقتی که ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

240 تازه - همین الان ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

241 تا کی-چقدر طول دارد(در ریاضیات) ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

242 به جز ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

243 دیگر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

244 در حال حاضر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

245 فعلی - کنونی - روز ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

246 چه شده است؟ ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

247 از سوی دیگر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

248 از یک سو ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

249 بلکه ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

250 ترجیح دادن ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

251 صلح طلبی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

252 بسیار قیام کننده ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

253 بدی کردن ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

254 به زور - اضطراراً ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

255 انحراف ذهن و آگاهی فرد یا جامعه از انجام یک کار لازم و ضروری با دعوت فریبنده و شوم به انجام کاری که در آن موقعیت ضروری نیست ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 churn
• They churn out 000 identical toy trains every day.
• آنها روزانه 5000 قطار اسباب بازی مشابه تولید میکنند.
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

2 list
• I always make a list of what I need to get at the store.
• من همیشه از چیز هایی که نیازه از مغازه بخرم، لیست تهیه می کنم.
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

3 hurt
• It hurts when I raise my arm.
• وقتی دستم را بالا میبرم، دستم درد میگیرد.
١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

4 hurt
• I hurt my arm when I fell.
• وقتی افتادم دستم صدمه دید.
١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

5 confide in
• There is no one here I can confide in.
• هیچ کس در اینجا نیست که بتوانم به او اعتماد کنم.
١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

6 go out
• We can go out if you like.
• اگر تو دوست داری،مامی تونیم بریم بیرون.
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

7 captivity
• The birds have been successfully reared in captivity.
• این پرنده ها با موفقیت در قفس تربیت شده اند.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

8 captivity
• These animals rarely thrive in captivity.
• این حیوانات در قفس(یا باغ وحش) کم رشد می کنند.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

9 kingdom
• In the kingdom of blind men the one-eyed man is king.
• در قلمرو افراد نابینا، یک فرد بینا پادشاه است.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

10 wool
• A lazy sheep thinks its wool heavy.
• یک گوسفند تنبل فکر می کند پشمش سنگین است.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

11 pool
• She dove straight into the pool.
• او به استخر مستقیماً شیرجه زد.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

12 mood
• I am not in the mood to argue.
• من حال و حوصله بحث کردن ندارم.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

13 disappoint
• I'm sorry to disappoint your expectation.
• متأسفم که ناامیدت کردم.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

14 sink
• Who swims in sin shall sink in sorrow.
• کسی که (در گناه شنا می کند) غرق در گناه است، در غم و اندوه غرق خواهد شد.
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

15 incredible
• The difference between internet and reality is so incredible.
• تفاوت بین اینترنت و واقعیت خیلی باور نکردنی است.
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

16 loaf
• I went to the baker's to buy a loaf of fresh bread.
• من برای خریدن یک قرص نان تازه به نانوایی رفتم.
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

17 preferred
• Egg pasta is certainly preferred by many chefs.
• پاستای تخم مرغ مطمئناً توسط بسیاری از سرآشپز ها ترجیح داده می شود.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

18 preferred
• He preferred to stay at home rather than go with us.
• او ترجیح داد بماند در خانه به جای اینکه باما بیاید.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

19 mantelpiece
• There was a clock on the mantelpiece.
• یک ساعت روی طاقچه بالای بخاری وجود دارد.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

20 mantelpiece
• We have an antique clock on our mantelpiece.
• مایک ساعت عتیقه روی طاقچه بالای بخاری مان داریم.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

21 sundae
• I'd like to have a sundae.
• من دوست دارم یک ساندی بخورم.
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

22 the
• the Prime Minister
• نخست وزیر - صدر اعظم
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

23 certain
• You shouldn't be so certain about winning; there is still a chance you will lose.
• تو نباید در مورد برنده شدن خیلی مطمئن باشی. هنوز یک احتمال وجود دارد که تو شکست بخوری.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

24 once
• She was once a teacher.
• او قبلاً یک معلم بود.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

25 once
• He calls his mother once a month.
• او به مادرش ماهی یک بار زنگ میزند.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

26 escalator
• I'll meet you by the up/down escalator on the second floor.
• من تو را در طبقه دوم کنار پله برقی (رو به بالا/ روبه پایین) ملاقات خواهم کرد.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

27 escalator
• I don't like escalator — I'll climb the stairs.
• من پله برقی دوست ندارم. من با پله ها بالا خواهم رفت.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

28 james
• I sold my car to James for £800.
• من ماشینم را به جیمز 800 پوند فروختم.
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

29 garbage
• We put garbage in this container and take it outside when it is full.
• ما زباله را در این محفظه قرار می دهیم و وقتی پر شد آنرا بیرون می بریم.
١٣٩٧/٠٥/٣١
|