انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

سجاد مصلحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 subduction (زمین شناسی) فرو رانش ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

2 put forward پیشنهاد کردن- عرضه کردن- ارائه کردن- مطرح کردن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

3 discharge discharge of a stream is the volume of flow passing a point per unit time. it's normally measured in cubic metres per second ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

4 dashed خط چین ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

5 casual ۱- اتفاقی- تصادفی
۲- غیر رسمی- خودمانی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

6 snap If something snaps, or you snap it, it breaks with a short loud noise ١٣٩٨/٠١/١٣
|

7 ptsd abbreviation of posttraumatic stress disorder ١٣٩٨/٠١/١٢
|

8 thrilled هیجان زده-ذوق زده-خوشحال ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

9 personification آرایه تشخیص-جان بخشی به اشیاء ١٣٩٧/١٢/١١
|

10 simile آرایه تشبیه ١٣٩٧/١٢/١١
|

11 mph abbreviation of miles per hour ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

12 muon an elementary particle ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

13 Chihuahua نوعی حیوان ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

14 gry an old English measure for length ١٣٩٧/١٢/٠١
|

15 vertice راس ١٣٩٧/١١/٣٠
|

16 urge نیاز شدید ١٣٩٧/١١/١٨
|

17 gotta abbreviation of got to ١٣٩٧/١١/١٧
|

18 weigh in give an opinion about something ١٣٩٧/١١/١٤
|

19 take issue with disagree with ١٣٩٧/١١/١٤
|

20 take issue disagree with ١٣٩٧/١١/١٤
|

21 most likely به احتمال زیاد ١٣٩٧/١١/١٤
|

22 take place اتفاق افتادن ١٣٩٧/١١/١٣
|

23 take part شرکت کردن ١٣٩٧/١١/١٣
|

24 gonna Abbreviation of going to ١٣٩٧/١١/١٣
|

25 proactive to be proactive :
to act passively
١٣٩٧/١١/١١
|

26 all sunshine always happy ١٣٩٧/١١/١١
|

27 out of 1-از روی، به خاطرِ
2-خارج از
١٣٩٧/١١/١١
|

28 thrift thrift shop:
store that sell used goods especially furniture, clothes and toys often in order to raise money for a charity
١٣٩٧/١١/١١
|

29 testimony وصیت نامه ١٣٩٧/١١/٠٩
|

30 wills وصیت نامه ١٣٩٧/١١/٠٩
|

31 pleasure لذت-خوشی-شادی ١٣٩٧/١١/٠٨
|

32 cascade مجموعه ای از آبشار های کوچک ١٣٩٧/١١/٠٧
|

33 take on (کار، مسئولیت) گرفتن-قبول کردن-پذیرفتن-بر عهده گرفتن ١٣٩٧/١١/٠٦
|

34 cardiovascular قلب و عروق ١٣٩٧/١١/٠٦
|

35 regulate قانونمند کردن ١٣٩٧/١١/٠٦
|

36 trap oil trap :تله نفتی ١٣٩٧/١١/٠٦
|

37 well educated تحصیل کرده - درس خوانده ١٣٩٧/١١/٠٦
|

38 actionability being able to act upon
being actionable
١٣٩٧/١١/٠٢
|

39 arsenate آرسنات ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

40 نحج رستگاری ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

41 numerical evaluations محاسبات عددی ١٣٩٧/١٠/١٦
|

42 pull up نشستن ١٣٩٧/١٠/١٥
|

43 genres ژانر ١٣٩٧/١٠/١٣
|

44 nondissociating غیر قابل تفکیک ١٣٩٧/١٠/١٣
|

45 hydrate آبپوشیده شدن ١٣٩٧/١٠/١٣
|

46 solubility حلالیت ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

47 عندیت قرب ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

48 graphical نموداری ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

49 cancelation the action of canceling something ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

50 server سرور-خدمات رسان ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

51 isotonic همفشار ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

52 sucrose ساکاروز ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

53 renewable تجدید پذیر ١٣٩٧/١٠/٠١
|

54 trainability the ability to be trained ١٣٩٧/١٠/٠١
|

55 fishing line نخ ماهیگیری ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

56 take up Begin doing a job or activity ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

57 spider web تار عنکبوت ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

58 with respect to با توجه به ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

59 result in منجر شدن به-انجامیدن به ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

60 momentum تکانه-اندازه حرکت ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

61 paired جفت شده ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

62 nitride یون نیترید با سه بار منفی ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

63 rely on وابسته بودن به-متکی بودن به-حساب کردن روی ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

64 PR Public Relations :روابط عمومی ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

65 hot tongs وسیله ای برای فر دادن مو ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

66 prodigy Prodigy is a young person with exceptional abilities ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

67 autoworker The person employed in the automobile manufacturing industry ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

68 workweek The hours or days of work in a calendar week ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

69 stargardt نوعی بیماری ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

70 walk Walks of life :
ابعاد زندگی
١٣٩٧/٠٨/١٣
|

71 surrealist فرا واقع گرایی ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

72 enquiry سؤال-پرسش-جست و جو ١٣٩٧/٠٨/١١
|

73 quadriplegic Paralyzed in all four limbs
کسی که چهار دست و پاش فلج شده است.
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

74 gut feeling ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

75 what keeps me going What gives me hope and encouragement ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

76 make look cool Make something seem fashionable attractive interesting etc ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

77 grief Extreme sadness specially because someone you love has died ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

78 go far beyond To exceed the expected or usual boundary or limit ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

79 devastated Extremely sad or shocked ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

80 accelerating شتاب دهنده ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

81 isotope ایزوتوپ-هم مکان
اتم های یک عنصر که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوت دارند
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

82 metamorphic دگرگونی ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

83 igneous igneous rock:سنگ آذرین ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

84 cap rock (نفت) سنگ پوش ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

85 performer اجرا کننده-هنرمند-(تئاتر) بازیگر-(موسیقی) نوازنده-خواننده ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

86 before our very eyes directly in front of us ;while we watch ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

87 steradian unit of solid angle ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

88 candela unit of luminous intensity ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

89 mole amount of substance ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

90 exothermic گرماده ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

91 coordinate plane صفحه مختصات ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

92 humorist طنز پرداز ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

93 rational عدد گویا-مجموعه اعداد گویا ١٣٩٧/٠٧/١١
|

94 subshell زیر لایه ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

95 antiderivative ضد مشتق-پاد مشتق-انتگرال ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

96 handicaped عقب افتاده-معلول ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

97 adjudicator A judge or arbitrator especially in a dispute or competition ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

98 boldfaced boldfaced words
کلمات(با فونتِ) درشت
١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

99 electronic configuration آرایش الکترونی ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

100 configuration آرایش ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

101 aufbau آفبا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

102 reactant واکنش دهنده ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

103 yield فر آورده ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

104 rest 1-استراحت کردن-استراحت دادن به
2-استراحت-فراغت
3-بقیه-باقی
rest on /upon:
1-بستگی داشتن به-وابسته بودن به-متکی بودن به
2-ناشی بودن از< ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

105 Focus 1-متمرکز کردن
2-متمرکز شدن
3-دقت کردن
4-توجه کردن
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

106 throw To throw something is to use your hand to make it go through the air ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

107 sudden ناگهانی
all of a sudden:
ناگهان
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

108 follow as follows:به شرح زیر
following:
1-زیر-ذیل
2-آینده-بعد
3-آنچه که در زیر می آید-موارد زیر
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

109 community The community is a group of people who live together ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

110 result as a result:
بنابراین-پس-از این رو-در نتیجه
as a result of:
در نتیجه ی-به علتِ-به دلیلِ
result from:
ناشی بودن از-سرچشمه گرفتن از
r ...
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

111 instruction 1-آموزش
2-(در جمع) دستور العمل
3-(در جمع) دستور-دستورات
4-(در جمع) توصیه-توصیه ها
منظور از در جمع instructions است.
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

112 concerning درباره ی-راجع به-در خصوصِ ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

113 concerned 1-نگران
2-علاقه مند-مشتاق
as far as something is concerned:
تا آنجا که به چیزی مربوط می شود-در مورد
be concerned about/ for sth:
1-نگر ...
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

114 break out (جنگ، دعوا، آتش و...) در گرفتن-شروع شدن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

115 break down 1-(ماشین، دستگاه) خراب شدن-از کار افتادن
2-بی نتیجه ماندن-با شکست مواجه شدن
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

116 break away (سرزمین، ایالت) تجزیه شدن-جدا شدن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

117 suppose فرض کردن-تصور کردن-گمان کردن-حدس زدن-فکر کردن
be supposed to do
something:
قرار بودن که-بنا بودن که-موظف بودن که
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

118 moment 1-لحظه-آن-دقیقه
2-وقت-موقع-زمان
at the moment:
درحال حاضر-الان
Of the moment:
فعلی-کنونی-روز
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

119 hunt شکار کردن-به شکارِ...... رفتن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

120 turn away ١-روگردان شدن
2-جداشدن-راهِ خود را جدا کردن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

121 turn against دشمن شدن با-مخالف..... شدن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

122 turn down 1-(تلویزیون وغیره)صدای..... راکم کردن
2-(پیشنهاد،شخص وغیره)رد کردن-نپذیرفتن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

123 what if چه می شد اگر ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

124 drawing 1-نقاشی-ترسیم
2-طرح
3-تابلو نقاشی
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

125 in pairs دو تا دو تا-جفت جفت ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

126 wetland ناحیه مردابی-زمین باتلاقی-باتلاق ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

127 super Super means really good ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

128 in spite of علی رغمِ-باوجودِ ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

129 strict 1-(شخص) سختگیر
2-(قانون، تربیت) سخت-خشک-خشن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

130 light bulb لامپ ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

131 living thing موجود زنده ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

132 lighting (عمل) روشن کردن-نورپردازی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

133 lift off (موشک و غیره) بلند شدن-پرتاب ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

134 interfere To interfere is to cause problems and keep something from happening ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

135 gentle Someone who is gentle is kind and calm ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

136 genius A genius is a very smart person ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

137 genius 1-نبوغ-خلاقیت
2-نابغه-با استعداد
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

138 captivity 1-اسارت-گرفتاری
2-(جانوران)قفس-باغ وحش
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

139 capture 1-اسیر کردن-دستگیر کردن-گرفتن
2-تصرف کردن-تسخیر کردن
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

140 get rid of خلاص شدن از دستِ/شرِ کسی یا چیزی ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

141 ought If someone ought to do something then it is the right thing to do ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

142 impression An impression is the way of thinking about someone or something ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

143 enormous بزرگ-خیلی بزرگ-عظیم
زیاد-فراوان
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

144 declare To declare is to say something officially ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

145 plenty To have plenty of something is to have more than you need ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

146 authority (در جمع) مقامات- مراجع-اولیای امور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

147 authority Authority is the power that someone has because of their position
مانند:
The policeman has authority on the streets
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

148 Tera اسم خاص مؤنث ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

149 considerable قابل ملاحظه-زیاد - قابل توجه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

150 time 1-all the time
دائماً-مدام-همواره-همیشه-پیوسته
2-a short time
مدت کوتاهی
3-at a time
هردفعه - هر بار
4-at the time
در آن وقت- ...
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

151 all the time دائماً-مدام-همواره-همیشه-پیوسته ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

152 have a good time اوقات خوشی داشتن ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

153 half the time اکثر اوقات - بیشتر مواقع-اغلب ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

154 for the time being فعلاً-عجالتاً ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

155 by the time تا وقتی که- تا زمانی که-تا قبل از اینکه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

156 for some time برای مدتی ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

157 at times گاهی-بعضی وقت ها-گاه گاهی ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

158 at the time در آن وقت - در آن موقع-در آن زمان ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

159 at a time هر دفعه - هر بار ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

160 broad If something is broad, it is wide ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

161 past 1-گذشته
2-(ماه،هفته وغیره) پیش، قبل، گذشته
3-از جلویِ، از کنارِ
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

162 persuasive قانع کننده - متقاعد کننده - ترغیب کننده ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

163 open to پذیرایِ - آماده ی شنیدنِ ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

164 on several occasions چندین بار - به دفعات ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

165 extent حد - اندازه
to a large extent : به میزان زیاد
to some extent : تاحدی - تا اندازه ای
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

166 debate To debate is to seriously discuss something with someone ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

167 colony A colony is a country controlled by another country
مثال‌‌‌‌؛‌‌‌‌‌
the USA was at one time a
colony of Great Britain
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

168 mood 1-حال، حوصله
2-(سخنرانی و غیره) فضا، حال و هوا
be in the mood for something
حال/حوصله چیزی را داشتن
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

169 guy A guy is an informal way to call a man ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

170 a couple of چند(تا) - یکی دو تا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

171 sink To sink into something is to slowly fall into it
(به آرامی) فرو رفتن - (به آرامی) پایین رفتن - (به آرامی) غرق شدن
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

172 consequence نتیجه - پیامد
A consequence is a result of a choice or action
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

173 movies سینما ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

174 military The military is the armed forces of a country ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

175 Susan اسم خاص مؤنث - سوزان ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

176 let out (جیغ، فریاد و غیره) زدن ١٣٩٧/٠٦/١١
|

177 explosion An explosion is a violent burst usually with a loud sound ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

178 polite When someone is polite they are acting in a thoughtful way ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

179 household A household is all the people who live in one house ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

180 so long خداحافظ - قربانت ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

181 take it easy Don't work too hard
مواظب خودت باش.
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

182 take care مواظب خودت باش. ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

183 get to do something موفق شدن به انجام کاری ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

184 get along with کنار آمدن با - ساختن با - جور بودن با ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

185 how do you do خوشوقتم ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

186 Help yourself to the cake بفرمایید کیک بخورید /از کیک میل کنید ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

187 UFO مخفف unidentified flying object ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

188 Dart board سیبل دارت ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

189 mantelpiece سر بخاری - پیش بخاری ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

190 snowboarder کسی که اسنوبرد بازی می کند. ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

191 cool If the weather is cool it is a little bit cold ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

192 move انتقال دادن - نقل مکان کردن - احساساتِ...... را برانگیختن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

193 within در - در ظرف - در داخل - در چارچوب ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

194 Jimmy اسم خاص مذکر - جیمی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

195 Nancy نانسی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

196 Prison Break نام یک فیلم امریکایی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

197 notice To notice something is to see it for the first time ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

198 Magician شعبده باز ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

199 Certain مطمئن - قطعی - حتمی - مسلّم - معین - مشخص - خاص ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

200 Driveway A driveway is a short private road that leads to a person's home ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

201 Driveway راه ماشین رو - ورودی اتومبیل ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

202 Barely نه چندان - به ندرت - بسیار کم ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

203 come to an end به پایان رسیدن - تمام شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

204 At the end بالاخره - سرانجام ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

205 end up 1- منتهی شدن به - انجامیدن به 2- سرانجام به...... رسیدن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

206 stick Stick ؛ 1- چسبیدن - چسباندن 2- لول - قطعه - تکه
Stick in one's mind ؛ در ذهن کسی ماندن
Stick out ؛ 1- بیرون زدن (از) 2- کاملاً آشکار بودن - پید ...
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

207 range گستره - محدوده - طیف - حوزه - دامنه - نوسان داشتن - متغیر بودن - گسترش داشتن - امتداد داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

208 Colourful رنگارنگ - رنگی ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

209 Subway train مترو ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

210 the same as مانند - همانند ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

211 $ dollar or dollars ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

212 Beauty products لوازم آرایشی ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

213 dug گذشته فعل dig به معنی حفر کردن - کندن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

214 at once به طور همزمان ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

215 مارقین خوارج
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ نهروان
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

216 قاسطین ستمگران
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ صفّین
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

217 ناکثین پیمان شکنان
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ جمل( از جمله طلحه و زبیر و عایشه(همسر پیامبر))
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

218 investigation تحقیق - بررسی - مطالعه - رسیدگی - بازجویی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

219 instead of به جایِ - در عوضِ - به جای اینکه ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

220 for instance برای مثال - به عنوان نمونه ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

221 Inquisition دادگاه تفتیش عقاید ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

222 initial نخستین - اولیه - آغازین ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

223 immune system سیستم ایمنی بدن ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

224 electoral انتخاباتی، (مربوط به) انتخاب کنندگان ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

225 As long as به شرط اینکه - مادامی که - تا وقتی که ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

226 Only just تازه - همین الان ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

227 how long تا کی-چقدر طول دارد(در ریاضیات) ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

228 other than به جز ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

229 no long دیگر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

230 At present در حال حاضر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

231 Of the moment فعلی - کنونی - روز ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

232 Whats up چه شده است؟ ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

233 At the other extreme از سوی دیگر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

234 at one extreme از یک سو ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

235 but also بلکه ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

236 Would prefer ترجیح دادن ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

237 سلْم طلبی صلح طلبی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

238 قوام بسیار قیام کننده ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

239 اسائه بدی کردن ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

240 قهرا به زور - اضطراراً ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

241 استحمار انحراف ذهن و آگاهی فرد یا جامعه از انجام یک کار لازم و ضروری با دعوت فریبنده و شوم به انجام کاری که در آن موقعیت ضروری نیست ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 confide in
• There is no one here I can confide in.
• هیچ کس در اینجا نیست که بتوانم به او اعتماد کنم.
١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

2 go out
• We can go out if you like.
• اگر تو دوست داری،مامی تونیم بریم بیرون.
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

3 captivity
• The birds have been successfully reared in captivity.
• این پرنده ها با موفقیت در قفس تربیت شده اند.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

4 captivity
• These animals rarely thrive in captivity.
• این حیوانات در قفس(یا باغ وحش) کم رشد می کنند.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

5 kingdom
• In the kingdom of blind men the one-eyed man is king.
• در قلمرو افراد نابینا، یک فرد بینا پادشاه است.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

6 wool
• A lazy sheep thinks its wool heavy.
• یک گوسفند تنبل فکر می کند پشمش سنگین است.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

7 pool
• She dove straight into the pool.
• او به استخر مستقیماً شیرجه زد.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

8 mood
• I am not in the mood to argue.
• من حال و حوصله بحث کردن ندارم.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

9 disappoint
• I'm sorry to disappoint your expectation.
• متأسفم که ناامیدت کردم.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

10 sink
• Who swims in sin shall sink in sorrow.
• کسی که (در گناه شنا می کند) غرق در گناه است، در غم و اندوه غرق خواهد شد.
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

11 incredible
• The difference between internet and reality is so incredible.
• تفاوت بین اینترنت و واقعیت خیلی باور نکردنی است.
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

12 loaf
• I went to the baker's to buy a loaf of fresh bread.
• من برای خریدن یک قرص نان تازه به نانوایی رفتم.
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

13 preferred
• Egg pasta is certainly preferred by many chefs.
• پاستای تخم مرغ مطمئناً توسط بسیاری از سرآشپز ها ترجیح داده می شود.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

14 preferred
• He preferred to stay at home rather than go with us.
• او ترجیح داد بماند در خانه به جای اینکه باما بیاید.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

15 mantelpiece
• There was a clock on the mantelpiece.
• یک ساعت روی طاقچه بالای بخاری وجود دارد.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

16 mantelpiece
• We have an antique clock on our mantelpiece.
• مایک ساعت عتیقه روی طاقچه بالای بخاری مان داریم.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

17 sundae
• I'd like to have a sundae.
• من دوست دارم یک ساندی بخورم.
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

18 the
• the Prime Minister
• نخست وزیر - صدر اعظم
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

19 certain
• You shouldn't be so certain about winning; there is still a chance you will lose.
• تو نباید در مورد برنده شدن خیلی مطمئن باشی. هنوز یک احتمال وجود دارد که تو شکست بخوری.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

20 once
• She was once a teacher.
• او قبلاً یک معلم بود.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

21 once
• He calls his mother once a month.
• او به مادرش ماهی یک بار زنگ میزند.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

22 escalator
• I'll meet you by the up/down escalator on the second floor.
• من تو را در طبقه دوم کنار پله برقی (رو به بالا/ روبه پایین) ملاقات خواهم کرد.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

23 escalator
• I don't like escalator — I'll climb the stairs.
• من پله برقی دوست ندارم. من با پله ها بالا خواهم رفت.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

24 james
• I sold my car to James for £800.
• من ماشینم را به جیمز 800 پوند فروختم.
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

25 garbage
• We put garbage in this container and take it outside when it is full.
• ما زباله را در این محفظه قرار می دهیم و وقتی پر شد آنرا بیرون می بریم.
١٣٩٧/٠٥/٣١
|