برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد مصلحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 not controlled by a government or law ١٣٩٩/٠١/٢١
|

2 به طور پی در پی
به طور متوالی
١٣٩٩/٠١/١٧
|

3 1- چشمگیر- شگرف- فوق العاده
2- نمایشی- (مربوط به) نمایش
١٣٩٩/٠١/١٧
|

4 a country that is ruled by a prince ١٣٩٩/٠١/١٥
|

5 ایستابی ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

6 عملگر ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

7 means that they transmit from animals to people ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

8 (فعل) بستن دکمه های لباس
Button up your jacket
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

9 (فعل) بالا کشیدن زیپ
Zip up your jacket
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

10 to learn something by watching or listening to other people ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

11 مستمر- مداوم- بی وقفه- پیوسته ١٣٩٨/١٢/١٥
|

12 It is the plural of meniscus.
Meniscus is the curved upper surface of a liquid in a tube.
١٣٩٨/١٢/١٢
|

13 با اعتماد به نفس (صفت) ١٣٩٨/١١/١٧
|

14 توپر
solid sphere: کره توپر
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

15 misbehave ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

16 انبارش ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

17 چکش خواری ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

18 زغال اخته ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

19 corruption ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

20 carelessness ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

21 You've missed three sessions so far:
در این جمله miss به معنی غيبت کردن هست.
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

22 make- up session :
extra session
کلاس جبرانی
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

23 (خاطره، نام) زنده ماندن- باقی ماندن
امرار معاش کردن
١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

24 رویداد بزرگ- حادثه دوران ساز- نقطه عطف ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

25 مزو متخلخل ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

26 دورهمی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

27 گرما کافت ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

28 (زمین شناسی) فرو رانش ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

29 پیشنهاد کردن- عرضه کردن- ارائه کردن- مطرح کردن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

30 discharge of a stream is the volume of flow passing a point per unit time. it's normally measured in cubic metres per second ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

31 خط چین ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

32 ۱- اتفاقی- تصادفی
۲- غیر رسمی- خودمانی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

33 If something snaps, or you snap it, it breaks with a short loud noise ١٣٩٨/٠١/١٣
|

34 abbreviation of posttraumatic stress disorder ١٣٩٨/٠١/١٢
|

35 هیجان زده-ذوق زده-خوشحال ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

36 آرایه تشخیص-جان بخشی به اشیاء ١٣٩٧/١٢/١١
|

37 آرایه تشبیه ١٣٩٧/١٢/١١
|

38 abbreviation of miles per hour ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

39 an elementary particle ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

40 نوعی حیوان ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

41 an old English measure for length ١٣٩٧/١٢/٠١
|

42 راس ١٣٩٧/١١/٣٠
|

43 نیاز شدید ١٣٩٧/١١/١٨
|

44 abbreviation of got to ١٣٩٧/١١/١٧
|

45 give an opinion about something ١٣٩٧/١١/١٤
|

46 disagree with ١٣٩٧/١١/١٤
|

47 disagree with ١٣٩٧/١١/١٤
|

48 به احتمال زیاد ١٣٩٧/١١/١٤
|

49 اتفاق افتادن ١٣٩٧/١١/١٣
|

50 شرکت کردن ١٣٩٧/١١/١٣
|

51 Abbreviation of going to ١٣٩٧/١١/١٣
|

52 to be proactive :
to act passively
١٣٩٧/١١/١١
|

53 always happy ١٣٩٧/١١/١١
|

54 1-از روی، به خاطرِ
2-خارج از
١٣٩٧/١١/١١
|

55 thrift shop:
store that sell used goods especially furniture, clothes and toys often in order to raise money for a charity
١٣٩٧/١١/١١
|

56 وصیت نامه ١٣٩٧/١١/٠٩
|

57 وصیت نامه ١٣٩٧/١١/٠٩
|

58 لذت-خوشی-شادی ١٣٩٧/١١/٠٨
|

59 مجموعه ای از آبشار های کوچک ١٣٩٧/١١/٠٧
|

60 (کار، مسئولیت) گرفتن-قبول کردن-پذیرفتن-بر عهده گرفتن ١٣٩٧/١١/٠٦
|

61 قلب و عروق ١٣٩٧/١١/٠٦
|

62 قانونمند کردن ١٣٩٧/١١/٠٦
|

63 oil trap :تله نفتی ١٣٩٧/١١/٠٦
|

64 تحصیل کرده - درس خوانده ١٣٩٧/١١/٠٦
|

65 being able to act upon
being actionable
١٣٩٧/١١/٠٢
|

66 آرسنات ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

67 رستگاری ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

68 محاسبات عددی ١٣٩٧/١٠/١٦
|

69 نشستن ١٣٩٧/١٠/١٥
|

70 ژانر ١٣٩٧/١٠/١٣
|

71 غیر قابل تفکیک ١٣٩٧/١٠/١٣
|

72 آبپوشیده شدن ١٣٩٧/١٠/١٣
|

73 حلالیت ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

74 قرب ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

75 نموداری ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

76 the action of canceling something ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

77 سرور-خدمات رسان ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

78 همفشار ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

79 ساکاروز ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

80 تجدید پذیر ١٣٩٧/١٠/٠١
|

81 the ability to be trained ١٣٩٧/١٠/٠١
|

82 نخ ماهیگیری ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

83 Begin doing a job or activity ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

84 تار عنکبوت ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

85 با توجه به ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

86 منجر شدن به-انجامیدن به ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

87 تکانه-اندازه حرکت ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

88 جفت شده ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

89 یون نیترید با سه بار منفی ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

90 وابسته بودن به-متکی بودن به-حساب کردن روی ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

91 Public Relations :روابط عمومی ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

92 وسیله ای برای فر دادن مو ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

93 Prodigy is a young person with exceptional abilities ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

94 The person employed in the automobile manufacturing industry ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

95 The hours or days of work in a calendar week ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

96 نوعی بیماری ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

97 Walks of life :
ابعاد زندگی
١٣٩٧/٠٨/١٣
|

98 فرا واقع گرایی ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

99 سؤال-پرسش-جست و جو ١٣٩٧/٠٨/١١
|

100 Paralyzed in all four limbs
کسی که چهار دست و پاش فلج شده است.
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

101 feeling ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

102 What gives me hope and encouragement ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

103 Make something seem fashionable attractive interesting etc ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

104 Extreme sadness specially because someone you love has died ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

105 To exceed the expected or usual boundary or limit ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

106 Extremely sad or shocked ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

107 شتاب دهنده ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

108 ایزوتوپ-هم مکان
اتم های یک عنصر که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوت دارند
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

109 دگرگونی ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

110 igneous rock:سنگ آذرین ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

111 (نفت) سنگ پوش ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

112 اجرا کننده-هنرمند-(تئاتر) بازیگر-(موسیقی) نوازنده-خواننده ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

113 directly in front of us ;while we watch ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

114 unit of solid angle ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

115 unit of luminous intensity ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

116 amount of substance ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

117 گرماده ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

118 صفحه مختصات ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

119 طنز پرداز ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

120 عدد گویا-مجموعه اعداد گویا ١٣٩٧/٠٧/١١
|

121 زیر لایه ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

122 ضد مشتق-پاد مشتق-انتگرال ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

123 عقب افتاده-معلول ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

124 A judge or arbitrator especially in a dispute or competition ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

125 boldfaced words
کلمات(با فونتِ) درشت
١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

126 آرایش الکترونی ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

127 آرایش ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

128 آفبا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

129 واکنش دهنده ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

130 فر آورده ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

131 1-استراحت کردن-استراحت دادن به
2-استراحت-فراغت
3-بقیه-باقی
rest on /upon:
1-بستگی داشتن به-وابسته بودن به-متکی بودن به
2-ناشی بودن از< ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

132 1-متمرکز کردن
2-متمرکز شدن
3-دقت کردن
4-توجه کردن
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

133 To throw something is to use your hand to make it go through the air ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

134 ناگهانی
all of a sudden:
ناگهان
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

135 as follows:به شرح زیر
following:
1-زیر-ذیل
2-آینده-بعد
3-آنچه که در زیر می آید-موارد زیر
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

136 The community is a group of people who live together ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

137 as a result:
بنابراین-پس-از این رو-در نتیجه
as a result of:
در نتیجه ی-به علتِ-به دلیلِ
result from:
ناشی بودن از-سرچشمه گرفتن از
r ...
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

138 1-آموزش
2-(در جمع) دستور العمل
3-(در جمع) دستور-دستورات
4-(در جمع) توصیه-توصیه ها
منظور از در جمع instructions است.
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

139 درباره ی-راجع به-در خصوصِ ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

140 1-نگران
2-علاقه مند-مشتاق
as far as something is concerned:
تا آنجا که به چیزی مربوط می شود-در مورد
be concerned about/ for sth:
1-نگر ...
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

141 (جنگ، دعوا، آتش و...) در گرفتن-شروع شدن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

142 1-(ماشین، دستگاه) خراب شدن-از کار افتادن
2-بی نتیجه ماندن-با شکست مواجه شدن
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

143 (سرزمین، ایالت) تجزیه شدن-جدا شدن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

144 فرض کردن-تصور کردن-گمان کردن-حدس زدن-فکر کردن
be supposed to do
something:
قرار بودن که-بنا بودن که-موظف بودن که
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

145 1-لحظه-آن-دقیقه
2-وقت-موقع-زمان
at the moment:
درحال حاضر-الان
Of the moment:
فعلی-کنونی-روز
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

146 شکار کردن-به شکارِ...... رفتن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

147 ١-روگردان شدن
2-جداشدن-راهِ خود را جدا کردن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

148 دشمن شدن با-مخالف..... شدن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

149 1-(تلویزیون وغیره)صدای..... راکم کردن
2-(پیشنهاد،شخص وغیره)رد کردن-نپذیرفتن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

150 چه می شد اگر ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

151 1-نقاشی-ترسیم
2-طرح
3-تابلو نقاشی
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

152 دو تا دو تا-جفت جفت ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

153 ناحیه مردابی-زمین باتلاقی-باتلاق ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

154 Super means really good ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

155 علی رغمِ-باوجودِ ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

156 1-(شخص) سختگیر
2-(قانون، تربیت) سخت-خشک-خشن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

157 لامپ ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

158 موجود زنده ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

159 (عمل) روشن کردن-نورپردازی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

160 (موشک و غیره) بلند شدن-پرتاب ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

161 To interfere is to cause problems and keep something from happening ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

162 Someone who is gentle is kind and calm ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

163 A genius is a very smart person ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

164 1-نبوغ-خلاقیت
2-نابغه-با استعداد
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

165 1-اسارت-گرفتاری
2-(جانوران)قفس-باغ وحش
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

166 1-اسیر کردن-دستگیر کردن-گرفتن
2-تصرف کردن-تسخیر کردن
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

167 خلاص شدن از دستِ/شرِ کسی یا چیزی ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

168 If someone ought to do something then it is the right thing to do ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

169 An impression is the way of thinking about someone or something ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

170 بزرگ-خیلی بزرگ-عظیم
زیاد-فراوان
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

171 To declare is to say something officially ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

172 To have plenty of something is to have more than you need ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

173 (در جمع) مقامات- مراجع-اولیای امور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

174 Authority is the power that someone has because of their position
مانند:
The policeman has authority on the streets
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

175 اسم خاص مؤنث ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

176 قابل ملاحظه-زیاد - قابل توجه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

177 1-all the time
دائماً-مدام-همواره-همیشه-پیوسته
2-a short time
مدت کوتاهی
3-at a time
هردفعه - هر بار
4-at the time
در آن وقت- ...
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

178 دائماً-مدام-همواره-همیشه-پیوسته ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

179 اوقات خوشی داشتن ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

180 اکثر اوقات - بیشتر مواقع-اغلب ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

181 فعلاً-عجالتاً ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

182 تا وقتی که- تا زمانی که-تا قبل از اینکه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

183 برای مدتی ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

184 گاهی-بعضی وقت ها-گاه گاهی ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

185 در آن وقت - در آن موقع-در آن زمان ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

186 هر دفعه - هر بار ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

187 If something is broad, it is wide ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

188 1-گذشته
2-(ماه،هفته وغیره) پیش، قبل، گذشته
3-از جلویِ، از کنارِ
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

189 قانع کننده - متقاعد کننده - ترغیب کننده ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

190 پذیرایِ - آماده ی شنیدنِ ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

191 چندین بار - به دفعات ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

192 حد - اندازه
to a large extent : به میزان زیاد
to some extent : تاحدی - تا اندازه ای
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

193 To debate is to seriously discuss something with someone ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

194 A colony is a country controlled by another country
مثال‌‌‌‌؛‌‌‌‌‌
the USA was at one time a
colony of Great Britain
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

195 1-حال، حوصله
2-(سخنرانی و غیره) فضا، حال و هوا
be in the mood for something
حال/حوصله چیزی را داشتن
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

196 A guy is an informal way to call a man ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

197 چند(تا) - یکی دو تا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

198 To sink into something is to slowly fall into it
(به آرامی) فرو رفتن - (به آرامی) پایین رفتن - (به آرامی) غرق شدن
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

199 نتیجه - پیامد
A consequence is a result of a choice or action
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

200 سینما ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

201 The military is the armed forces of a country ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

202 اسم خاص مؤنث - سوزان ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

203 (جیغ، فریاد و غیره) زدن ١٣٩٧/٠٦/١١
|

204 An explosion is a violent burst usually with a loud sound ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

205 When someone is polite they are acting in a thoughtful way ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

206 A household is all the people who live in one house ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

207 خداحافظ - قربانت ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

208 Don't work too hard
مواظب خودت باش.
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

209 مواظب خودت باش. ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

210 موفق شدن به انجام کاری ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

211 کنار آمدن با - ساختن با - جور بودن با ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

212 خوشوقتم ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

213 بفرمایید کیک بخورید /از کیک میل کنید ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

214 مخفف unidentified flying object ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

215 سیبل دارت ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

216 سر بخاری - پیش بخاری ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

217 کسی که اسنوبرد بازی می کند. ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

218 If the weather is cool it is a little bit cold ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

219 انتقال دادن - نقل مکان کردن - احساساتِ...... را برانگیختن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

220 در - در ظرف - در داخل - در چارچوب ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

221 اسم خاص مذکر - جیمی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

222 نانسی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

223 نام یک فیلم امریکایی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

224 To notice something is to see it for the first time ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

225 شعبده باز ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

226 مطمئن - قطعی - حتمی - مسلّم - معین - مشخص - خاص ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

227 A driveway is a short private road that leads to a person's home ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

228 راه ماشین رو - ورودی اتومبیل ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

229 نه چندان - به ندرت - بسیار کم ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

230 به پایان رسیدن - تمام شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

231 بالاخره - سرانجام ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

232 1- منتهی شدن به - انجامیدن به 2- سرانجام به...... رسیدن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

233 Stick ؛ 1- چسبیدن - چسباندن 2- لول - قطعه - تکه
Stick in one's mind ؛ در ذهن کسی ماندن
Stick out ؛ 1- بیرون زدن (از) 2- کاملاً آشکار بودن - پید ...
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

234 گستره - محدوده - طیف - حوزه - دامنه - نوسان داشتن - متغیر بودن - گسترش داشتن - امتداد داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

235 رنگارنگ - رنگی ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

236 مترو ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

237 مانند - همانند ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

238 dollar or dollars ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

239 لوازم آرایشی ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

240 گذشته فعل dig به معنی حفر کردن - کندن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

241 به طور همزمان ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

242 خوارج
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ نهروان
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

243 ستمگران
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ صفّین
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

244 پیمان شکنان
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ جمل( از جمله طلحه و زبیر و عایشه(همسر پیامبر))
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

245 تحقیق - بررسی - مطالعه - رسیدگی - بازجویی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

246 به جایِ - در عوضِ - به جای اینکه ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

247 برای مثال - به عنوان نمونه ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

248 دادگاه تفتیش عقاید ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

249 نخستین - اولیه - آغازین ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

250 سیستم ایمنی بدن ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

251 انتخاباتی، (مربوط به) انتخاب کنندگان ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

252 به شرط اینکه - مادامی که - تا وقتی که ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

253 تازه - همین الان ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

254 تا کی-چقدر طول دارد(در ریاضیات) ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

255 به جز ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

256 دیگر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

257 در حال حاضر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

258 فعلی - کنونی - روز ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

259 چه شده است؟ ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

260 از سوی دیگر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

261 از یک سو ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

262 بلکه ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

263 ترجیح دادن ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

264 صلح طلبی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

265 بسیار قیام کننده ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

266 بدی کردن ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

267 به زور - اضطراراً ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

268 انحراف ذهن و آگاهی فرد یا جامعه از انجام یک کار لازم و ضروری با دعوت فریبنده و شوم به انجام کاری که در آن موقعیت ضروری نیست ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 stand up for
• Will you stand up for me?
• آیا شما از من دفاع ( پشتیبانی) خواهید کرد؟
١٣٩٨/١٢/٢٢
|

2 churn
• They churn out 000 identical toy trains every day.
• آنها روزانه 5000 قطار اسباب بازی مشابه تولید میکنند.
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

3 list
• I always make a list of what I need to get at the store.
• من همیشه از چیز هایی که نیازه از مغازه بخرم، لیست تهیه می کنم.
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

4 hurt
• It hurts when I raise my arm.
• وقتی دستم را بالا میبرم، دستم درد میگیرد.
١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

5 hurt
• I hurt my arm when I fell.
• وقتی افتادم دستم صدمه دید.
١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

6 confide in
• There is no one here I can confide in.
• هیچ کس در اینجا نیست که بتوانم به او اعتماد کنم.
١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

7 go out
• We can go out if you like.
• اگر تو دوست داری،مامی تونیم بریم بیرون.
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

8 captivity
• The birds have been successfully reared in captivity.
• این پرنده ها با موفقیت در قفس تربیت شده اند.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

9 captivity
• These animals rarely thrive in captivity.
• این حیوانات در قفس(یا باغ وحش) کم رشد می کنند.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

10 kingdom
• In the kingdom of blind men the one-eyed man is king.
• در قلمرو افراد نابینا، یک فرد بینا پادشاه است.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

11 wool
• A lazy sheep thinks its wool heavy.
• یک گوسفند تنبل فکر می کند پشمش سنگین است.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

12 pool
• She dove straight into the pool.
• او به استخر مستقیماً شیرجه زد.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

13 mood
• I am not in the mood to argue.
• من حال و حوصله بحث کردن ندارم.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

14 disappoint
• I'm sorry to disappoint your expectation.
• متأسفم که ناامیدت کردم.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

15 sink
• Who swims in sin shall sink in sorrow.
• کسی که (در گناه شنا می کند) غرق در گناه است، در غم و اندوه غرق خواهد شد.
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

16 incredible
• The difference between internet and reality is so incredible.
• تفاوت بین اینترنت و واقعیت خیلی باور نکردنی است.
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

17 loaf
• I went to the baker's to buy a loaf of fresh bread.
• من برای خریدن یک قرص نان تازه به نانوایی رفتم.
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

18 preferred
• Egg pasta is certainly preferred by many chefs.
• پاستای تخم مرغ مطمئناً توسط بسیاری از سرآشپز ها ترجیح داده می شود.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

19 preferred
• He preferred to stay at home rather than go with us.
• او ترجیح داد بماند در خانه به جای اینکه باما بیاید.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

20 mantelpiece
• There was a clock on the mantelpiece.
• یک ساعت روی طاقچه بالای بخاری وجود دارد.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

21 mantelpiece
• We have an antique clock on our mantelpiece.
• مایک ساعت عتیقه روی طاقچه بالای بخاری مان داریم.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

22 sundae
• I'd like to have a sundae.
• من دوست دارم یک ساندی بخورم.
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

23 the
• the Prime Minister
• نخست وزیر - صدر اعظم
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

24 certain
• You shouldn't be so certain about winning; there is still a chance you will lose.
• تو نباید در مورد برنده شدن خیلی مطمئن باشی. هنوز یک احتمال وجود دارد که تو شکست بخوری.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

25 once
• She was once a teacher.
• او قبلاً یک معلم بود.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

26 once
• He calls his mother once a month.
• او به مادرش ماهی یک بار زنگ میزند.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

27 escalator
• I'll meet you by the up/down escalator on the second floor.
• من تو را در طبقه دوم کنار پله برقی (رو به بالا/ روبه پایین) ملاقات خواهم کرد.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

28 escalator
• I don't like escalator — I'll climb the stairs.
• من پله برقی دوست ندارم. من با پله ها بالا خواهم رفت.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

29 james
• I sold my car to James for £800.
• من ماشینم را به جیمز 800 پوند فروختم.
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

30 garbage
• We put garbage in this container and take it outside when it is full.
• ما زباله را در این محفظه قرار می دهیم و وقتی پر شد آنرا بیرون می بریم.
١٣٩٧/٠٥/٣١
|