برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سامان نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 غیرعفونی ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

2 تحرک پذیری - جنبش پذیری- تحرک بخشی- جنبش بخشی ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

3 بازیابی ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

4 یکنواخت- بدون تغییر- کلیشه ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

5 آغاز کردن، راه اندازی ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

6 از هم گسستنی ١٣٩٨/٠٨/١١
|

7 انحصاری ١٣٩٨/٠٨/١١
|

8 تقویمی (برای سن) ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

9 استخوانچه-زائدۀ استخوانی- مخفف کلمۀ ossicle ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

10 تشخیص (در بیماری ها)- پیش بینی- پیش آگاهی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

11 خود آسیب زایی - آسیب به خود ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

12 پیش نوجوانی - کسی که صفات ثانویۀ جنسی در او توسعه نیافته است. ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

13 استخراج شده- به دست آمده ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

14 غیربهینه- نامطلوب ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

15 آموزشی ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

16 به حداکثر رساندن ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

17 پس از آن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

18 ترویج- رواج دادن- بسط و گسترش دادن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

19 پیش بینانه ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

20 زمانی که- وقتی که- در حالی که ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

21 ترویج- انتشار ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

22 ذینفعان ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

23 مشخصه ها ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

24 پیش از هر چیز ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

25 ترفندها ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

26 تجهیز شده ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

27 هیزم شکن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

28 تنگاتنگ- شدید- فشرده- پرشدت ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

29 پوشاندن نیز معنی می دهد ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

30 خنثی - خنثی شده- خنثی کرده ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

31 با این حال ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

32 با در نظر گرفتن .... ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

33 در بحث آسیب ها، صدمه ای در گردن وجود دارد که وایپلش نام دارد. سازوکار بروز آن خم شدن و باز شدن ناگهانی گردن (حرکت رفت و برگشت شلاقی گردن) است که در ... ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

34 جنبشی ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

35 انعطاف پذیر- انعطاف پذیری ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

36 در اسکی: مارپیچ کوچک ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

37 ناشی از ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

38 عصبی حرکتی ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

39 تکنیکی در اسکی که در آن اسکی باز به شیوه ای مارپیچ اسکی می کند و سطح اتکا را از لبه ای به لبۀ دیگر چوب های اسکی منتقل می کند. در برخی متون به این شیو ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

40 هزینه کردن ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

41 تضاد ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

42 عضلۀ تحت خاری ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

43 نامتقارن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

44 در آمار: ضریب اطمینان- سطح معناداری- سطح اطمینان ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

45 پرتابگر- در بیسبال: پرتاب کننده ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

46 تکیه گاه ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

47 انحراف به خارج
در بدن: انحراف به سمت خارج بدن
نیروهای والگوسی: نیروهای دورکننده
١٣٩٨/٠١/٣١
|

48 انحراف به داخل
در بدن: انحراف به سمت داخل بدن
نیروهای واروسی: نیروهای نزدیک کننده
١٣٩٨/٠١/٣١
|

49 چهار برابر ١٣٩٨/٠١/٣١
|

50 اختلال ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

51 عضلۀ دندانه ای قدامی ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

52 با توجه به این که ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

53 تحرک بخشی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

54 فقدان جنبش پذیری - کاهش جنبش پذیری ١٣٩٨/٠١/٢١
|

55 اکسیژن درمانی پرفشار ١٣٩٨/٠١/١٠
|

56 از پای درآوردن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

57 درون ریز - غدد درون ریز ١٣٩٧/١٢/٢١
|

58 غیرقابل تغییر ١٣٩٧/١٢/١٥
|

59 زنجیره - اتصال - ارتباط - پیوستگی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

60 هماهنگ کننده ١٣٩٧/١٢/١٤
|

61 تشکیل شده است از ١٣٩٧/١٢/١٤
|

62 مورد تأیید- استاندارد ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

63 مادرزادی ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

64 بدراستایی - ناهنجاری (در بدن) ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

65 به نظر می رسد ١٣٩٧/٠٨/١١
|

66 بلوغ - بالیدگی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

67 پیشی گرفتن، سریع تر بودن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

68 کم تحرک ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

69 از این نظر - از این جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

70 کافی- بی کم وکاست ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

71 پیکر سنجی ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

72 استخوان پاشنه ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

73 علیرغم اینکه ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

74 نشان دادن- آشکار ساختن ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

75 بد جوش خوردن استخوان - بهبود نامناسب استخوان پس از شکستگی ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

76 انحنا دار - منحنی - تاب دار ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

77 در بدن: منظور تحمل وزن بدن روی پاها است. ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

78 ناقص- نامناسب ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

79 عواقب ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

80 فاقد عصب ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

81 به عدم وجود رگ های خونی اطلاق می شود- این واژه در بافت هایی از بدن مورد استفاده قرار می گیرد که تغذیه اشان از طریق عروق خونی صورت نمی گیرد. مانند صفح ... ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

82 فاقد عروق خونی ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

83 ارجحیت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

84 به ترتیب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

85 از این رو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

86 ضرب المثل، اصطلاح، عبارت ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

87 فرضیه - احتمال ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

88 تحمل ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

89 تحمل کننده - متحمل - تحمل داشتن ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

90 صاحب نظران ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

91 از این روی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

92 بخش اصلی ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

93 نوعی ورزش توانی است - کراس فیت ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

94 پرشی - جهشی ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

95 تمرین حس عمقی ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

96 در ورزش: انقباض برون گرا (نوعی انقباض عضلانی) - برون گرا ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

97 تقسیم شدن ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

98 چرخۀ بزرگ - در ورزش: چرخۀ بزرگ تمرین ( از چند مزوسیکل یا چرخۀ متوسط تشکیل می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

99 چرخۀ متوسط - در ورزش: چرخۀ متوسط تمرین ( که شامل چند هفته تمرین است و از چند میکروسیکل تشکیل می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

100 چرخۀ کوچک - در ورزش: چرخۀ کوچک تمرین (که شامل جلسات تمرین در یک هفته می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

101 به طوری که ١٣٩٧/٠٤/١٥
|

102 ذکر شده - اشاره شده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

103 فعالیت- فعالیت بدنی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

104 توجه - مراقبت ١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

105 حمل کردن - انبار کردن ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

106 پایین - زیر - مادون ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

107 عقب زدگی زانو (نوعی ناهنجاری بدنی) ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

108 ناگهانی - به شدت - به صورت حاد ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

109 دچار وقفه شدن ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

110 مشابه با - مانند ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

111 تصویب شدن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

112 اضافی - بیشتر ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

113 صخره نوردی ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

114 تفریحی ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

115 ورزش های آبی ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

116 شدت - (در ورزش): شدت تمرین ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

117 التهاب تاندون - آسیب های مربوط به تاندون ١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

118 مسابقات باب اسلد (در المپیک زمستانی) ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

119 شیوع شناسی ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

120 به هم خوردن ١٣٩٧/٠١/٢٧
|

121 محسوس، قابل لمس ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

122 تعامل داشتن ١٣٩٧/٠١/٢٠
|

123 شانه ای بازویی (مفصل) - کتفی بازویی- منظور همان مفصل شانه است. ١٣٩٦/١١/٠٧
|

124 زورآزمایی کردن (در ورزش کشتی) ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

125 گر گرفتن (در موارد بیماری) ١٣٩٦/٠٩/١٨
|

126 کوله پشتی ١٣٩٦/٠٦/٢٥
|

127 جااندازی ( در دررفتگی ها) ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

128 حساسیت ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

129 ظاهری ١٣٩٦/٠٤/٢٥
|

130 احساس گز گز ١٣٩٦/٠٤/٢٤
|

131 مور مور شدن ١٣٩٦/٠٤/٢٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 patented
• The government patented the device to its inventor.
• دولت دستگاه را به نام مخترع آن ثبت کرد
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|