برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سميرا مدرسي

سميرا مدرسي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به سختي
به زور
١٣٩٩/٠٣/١٨
|

2 كمك متقابل
همكاري دو طرفه
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

3 بده بستون ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

4 همساني موازات برابري اشتراك وجه مطابقت تشابه ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

5 تو نخ چيزي بودن ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

6 اگر تو نخ هيچ كدام از اينها نيستيد ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

7 بازجوكننده ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|