برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید احمد مرتضوی

سید احمد مرتضوی پاسدار زبان پارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بامداد ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

2 بارگذاری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

3 اندریافت بساوایی ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

4 اَبَر ... ، برتر ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

5 آنوس ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

6 پیمان نامه تارکده ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

7 زیست‌یار
١٣٩٨/٠٣/١٠
|

8 کدبان ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

9 ککنوس ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

10 نگاه دانا بر نادان ، بینش خردمندانه ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

11 چسبونک ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

12 مارپولک
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

13 به راستی که... ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

14 سازمانک،سازمانچه ١٣٩٨/٠١/٣١
|

15 یورش بر ١٣٩٨/٠١/١٢
|

16 زنهاره ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

17 خوراک زودپز ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

18 نسک آویز ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

19 شِگِردآوری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

20 شگردآوری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

21 نشیمنگاه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

22 چاپلوس ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

23 انجمن سرپرستان ١٣٩٧/١٢/٠١
|

24 لنگ از واژه لگ (leg) در زبان انگلیسی می آید که به چم ( پا ) می باشد. ١٣٩٧/١١/١٠
|

25 ادابازی ١٣٩٧/١١/٠٨
|

26 بامداد گاه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

27 دستگاه خنیاگری ١٣٩٧/١١/٠١
|

28 نا روا ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

29 خودرویی از گروه خودرو سازی سایپا ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

30 آسمان خراش ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

31 شیرینک مالامال ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

32 سِروِر:پایگاه داده
سِروِر:آشپز
سَروَر: دلبند(عزیز)
سُرور:شادی
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

33 نماد ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

34 رایانویسی ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

35 نادیده گرفتن ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

36 آواگیر ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

37 شلیک
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

38 ۱۰ به توان گوگول پلکس((گوگول پلکس:۱۰ به توان گوگول)(یک گوگول (به انگلیسی: googol) عدد بزرگی به‌اندازهٔ ۱۰۱۰۰ که در واقع همان عدد ۱ با یکصد صفر است: < ... ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

39 ۱۰ به توان گوگول(یک گوگول (به انگلیسی: googol) عدد بزرگی به‌اندازهٔ ۱۰۱۰۰ که در واقع همان عدد ۱ با یکصد صفر است:


(1E 100)

١٣٩٧/٠٨/١٧
|

40 یک گوگول (به انگلیسی: googol) عدد بزرگی به‌اندازهٔ ۱۰۱۰۰ که در واقع همان عدد ۱ با یکصد صفر است:


(1E 100)


این اصطلاح برای ...
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

41 هزارار ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

42 چهارکرور ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

43 سه کرور
هزارسه
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

44 هزاردو ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

45 برابر پارسی (آنلاین):براسته
برابر پارسب(آفلاین):بیراسته
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

46 پایگاه پولی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

47 تبهکاران ١٣٩٧/٠٨/١١
|

48 زیادروی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

49 جهاندار ١٣٩٧/٠٨/١١
|

50 پر خروش ١٣٩٧/٠٨/١١
|

51 نُوردِه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

52 سوزنک ١٣٩٧/٠٨/١١
|

53 سخت گذر ١٣٩٧/٠٨/١١
|

54 دوبند ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

55 توپا ١٣٩٧/٠٨/١٠
|