برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شطي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پرتگاهی که در کنار دریا هست نه کوه ١٣٩٨/١٢/١٩
|

2 Be active ١٣٩٨/١٢/١٨
|

3 نيش حشرات ١٣٩٨/١١/١٣
|

4 سازگار کردن ١٣٩٨/١٠/١٤
|

5 قبر ١٣٩٨/١٠/١١
|

6 مجسمه ساز ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

7 تلفات ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

8 Terrible ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

9 قحطي ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

10 فهميدن سخت ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

11 رازآلود ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

12 شعله ور شدن ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

13 اسپري گرفتگي بيني ١٣٩٨/٠٨/١١
|

14 تعميير شده ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

15 Reduce ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

16 Use water to make it weak ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

17 Over the counter ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

18 سرفه كردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

19 Make an appointment ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

20 پر كردن دندان ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

21 Global culture ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

22 كاريابي ١٣٩٨/٠٧/١٢
|