برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ستاره عالمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بهترین ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

2 دام و طیور ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

3 دروغ محض گفتن
وقتی می خواهیم تاکید کنیم که کسی دروغ می گویدمی توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم.
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

4 تحریف آمار ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

5 انتقاد شدید ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

6 آب از آب تکون نمیخوره ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

7 هر چه دیدی از چش خودت دیدی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

8 دیدار کوتاه؛سرزدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

9 بنگاه معاملاتی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

10 تودار؛ مرموز؛ آب زیرکاه ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

11 توی ذوق کسی زدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

12 به کسی موقتاً جا دادن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

13 با نظر حقارت نگریستن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

14 عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است. ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

15 در رفاه ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

16 پول که علف خرس نیست. ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

17 پول از پارو بالا رفتن؛ بی پروا خرج کردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

18 بی خانه و کاشانه؛ آسمان جل؛ آس و پاس ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

19 در پول غلت خوردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

20 ناگهان پول و پله ای به هم زدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

21 بار خود را بستن؛ پول هنگفتی به جیب زدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

22 آس و پاس؛ مفلس بودن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

23 آن کلّه گنده ها و ما فقیر فقرا ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

24 آهی در بساط نداشتن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

25 خرج و دخل را در توازن نگاه داشتن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

26 تو پول غلت زدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

27 گلیم خود را از آب بالا کشیدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

28 در ناز و نعمت ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

29 دست به دهان زندگی کردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

30 نان بخور و نمیری گیر آوردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

31 شیئی کم مصرف و جا تنگ کن امّا گرانقیمت ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

32 دست سبز داشتن؛ استعداد پرورش گُل داشتن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

33 روز مهم و یاد ماندنی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

34 عصبانی شدن؛ کفری بودن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

35 آزارنده؛ موجب خشم ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

36 ناپدید شدن؛ آب شدن و زمین رفتن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

37 با خشم به کسی نگاه کردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

38 از غیب؛ مثل اجل معلّق ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

39 بزدل و ترسو ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

40 عالم رویا و هپروت ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

41 ذوق زده؛ هیجان زده ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

42 مطبوعات جنجالی
مطبوعات زرد
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

43 علامت پذیرایی مخصوص ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

44 عضو خانواده سلطنتی

١٣٩٩/٠١/٢٤
|

45 هنرپیشه سینما ١٣٩٩/٠١/١٧
|

46 ذخایر مس
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

47 هیات ممتحنان
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

48 نور بالا
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

49 پول ذخیره کردن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

50 راه را نشان دادن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

51 از مهمانان پذیرایی کردن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

52 سود بردن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

53 به قول خود وفا کردن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

54 میز چیدن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

55 محل عبور عابر پیاده ١٣٩٩/٠١/١٧
|

56 همچنین؛ بعلاوه؛ علاوه بر این ١٣٩٩/٠١/١٧
|

57 در گرفتن؛ شیوع یافتن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

58 بلند پروازی کردن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

59 وقت گذراندن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

60 لطیفه تکراری (غیر رسمی) ١٣٩٩/٠١/١٧
|

61 تقریباً همیشه ١٣٩٩/٠١/١٧
|

62 سر بزنگاه؛بموقع (غیر رسمی) ١٣٩٩/٠١/١٧
|

63 گروهی از دانشگاههای قدیمی آمریکا که دارای شهرت و اعتبار علمی هستند مانند:
Harvard, Yale, Princeton,Columbia
١٣٩٩/٠١/١٧
|

64 شرط و شروط ١٣٩٩/٠١/١٧
|

65 دلگرم شدن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

66 بسیار ثروتمند ١٣٩٩/٠١/١٧
|

67 آدم بلند پرواز؛ سمج؛ جاه طلب ١٣٩٩/٠١/١٧
|

68 هشت روز از حالا؛ یک هفته از فردا ١٣٩٩/٠١/١٧
|

69 سخنرانی کردن
( collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

70 سفارش دادن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

71 به دیدار کسی رفتن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

72 قضاوت کردن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

73 سوال مطرح کردن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

74 علاقه داشتن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

75 سکوت را مراعات کردن
(collocation)
١٣٩٩/٠١/١٧
|

76 به صورت نوشته ١٣٩٩/٠١/١٧
|

77 هواپیمای در بست ١٣٩٩/٠١/١٧
|

78 در جلسه حضور یافتن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

79 خسارت زدن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

80 عقل سالم ١٣٩٩/٠١/١٧
|

81 سر پیشخدمت ١٣٩٩/٠١/١٧
|

82 شفا یافتن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

83 صد سال آزگار ١٣٩٩/٠١/١٧
|

84 بازِ باز ١٣٩٩/٠١/١٧
|

85 نخاع شوکی؛ مغز حرام ١٣٩٩/٠١/١٧
|

86 مرتکب قتل شدن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

87 پاتک ١٣٩٩/٠١/١٧
|

88 با تمام وجود
جسماً و روحاً
مالاً و جاناً
١٣٩٩/٠١/١٧
|

89 روتختی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

90 ورود برای عموم آزاد است ١٣٩٩/٠١/١٧
|

91 در سفر و حضر ١٣٩٩/٠١/١٧
|

92 ارزش زحمت (چیزی را) داشتن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

93 لازم الاجرا ١٣٩٩/٠١/١٧
|

94 نان و پنیر؛ وسیله معاش ١٣٩٩/٠١/١٧
|

95 سروصدا؛ قیل و قال ١٣٩٩/٠١/١٧
|

96 به جریان انداختن (تمبر؛پول) ١٣٩٩/٠١/١٧
|

97 به یاد بود ١٣٩٩/٠١/١٧
|

98 قرآن مجید ١٣٩٩/٠١/١٧
|

99 پسر خوانده ١٣٩٩/٠١/١٧
|

100 بیم و امید ١٣٩٩/٠١/١٧
|

101 غذای مقوی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

102 ارائه یا خواندن مقاله ١٣٩٩/٠١/١٧
|

103 در حدود ١٣٩٩/٠١/١٧
|

104 آقازاده ١٣٩٩/٠١/١٧
|

105 انتقال خون ١٣٩٩/٠١/١٧
|

106 فقط خواجه حافظ شیرازی نمی داند ١٣٩٩/٠١/١٧
|

107 احمد دسته گل به آب داد
احمد بارا قویدی
١٣٩٩/٠١/١٧
|

108 حساب حساب است کاکا برادر
ئورتولی بازار، دوستلوغی پوزار
١٣٩٩/٠١/١٧
|

109 حلوای تنتنانی،تا نخوری ندانی
آفتاب آمد دلیل آفتاب
یئمه میسن غاز اتینی، بیلمه میسن لذتینی
١٣٩٩/٠١/١٧
|

110 کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز
داغ قوشو داغدا، باغ قوشو باغدا
الجنس مع الجنس
١٣٩٩/٠١/١٧
|

111 اصطلاحات مخفف ١٣٩٩/٠١/١٧
|

112 اصطلاحات مقطع ١٣٩٩/٠١/١٧
|

113 شبه معادلها ١٣٩٩/٠١/١٧
|

114 شبه معادل ١٣٩٩/٠١/١٧
|

115 کسی را تحریم کردن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

116 صد در صد موافق (با کسی) بودن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

117 دیناری برای کسی ارث نگداشتن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

118 دیناری برای کسی ارث نگذاشتن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

119 ارابه را به جلوی اسب بستن
کنایه از سرنا را از سر گشاد زدن است
١٣٩٩/٠١/١٧
|

120 بدجوری گیر کردن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

121 دود چراغ خوردن و ریاضت کشیدن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

122 هیچ کاره ١٣٩٩/٠١/١٧
|

123 آب به آسیاب کسی ریختن
کنایه از به کسی نفع رساندن است
ترجمه تحت اللفظی آن در انگلیسی غله به آسیاب کسی آوردن است
١٣٩٩/٠١/١٧
|

124 همه فن حریف ١٣٩٩/٠١/١٧
|

125 از دنده چپ بلند شدن
کنایه از روز را با بد اخلاقی شروع کردن
١٣٩٩/٠١/١٧
|

126 کدورتهای گذشته را از یاد بردن و دوست شدن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

127 اشک تمساح ریختن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

128 اشک تمساح ریختن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

129 شمشیر داموکلس
نیش و نوش
١٣٩٩/٠١/١٧
|

130 نقطه ضعف
چشم اسفندیار
١٣٩٩/٠١/١٧
|

131 گرسنه ماندن به دلیل وجود تشریفات ١٣٩٩/٠١/١٧
|

132 گرگ در لباس میش ١٣٩٩/٠١/١٧
|

133 تا تنور گرم است نان در بند ١٣٩٩/٠١/١٧
|

134 به اوج شهرت و موفقیت رسیدن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

135 زغال سنگ به نیوکاسل بردن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

136 مساله ای که مایه ننگ یک خانواده است و باید مکتوم بماند ١٣٩٩/٠١/١٧
|

137 مساله ای که مایه ننگ یک خانواده است و باید مکتوم بماند ١٣٩٩/٠١/١٧
|

138 نمی توانی هم خدا را داشته باشی و هم خرما را ١٣٩٩/٠١/١٧
|

139 مواظب گفتار و کردار خود باشید ١٣٩٩/٠١/١٧
|

140 رم یک شبه بنا نشده است ١٣٩٩/٠١/١٧
|

141 از زیر کار شانه خالی کردن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

142 رنگ و بوی ملی و قومی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

143 رنگ و بوی ملی و قومی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

144 خصوصیات سبکی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

145 ویژگیهای عاطفی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

146 ویژگی عاطفی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

147 در ملا عام اختلافات شخصی و خانوادگی را فاش کردن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

148 معنای مجازی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

149 پارتی خونگی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

150 راننده تاکسی اینترنتی
راننده تاکسی اینترنتی لیفت
١٣٩٩/٠١/١٧
|

151 آویزان ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

152 قلدرانه ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

153 فقرزدایی ١٣٩٨/٠٦/١٢
|