برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شاهین حسینی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توده ای شدن ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

2 مانع ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

3 معیار ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

4 بازتوزیع ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

5 مجال ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

6 گرداب ١٣٩٦/١١/٢٨
|

7 ناشاقول ١٣٩٦/١١/٢٨
|

8 غلافدار ١٣٩٦/١١/٢٧
|

9 نسبت حجمی ١٣٩٦/١١/٢٦
|

10 عملیات ١٣٩٦/١١/٢٦
|

11 مهار کردن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

12 مخل ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

13 موهبت ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

14 محصور نشده ١٣٩٦/١٠/١٩
|

15 گواه، گواه دادن بر، دلالت بر ١٣٩٦/١٠/١٧
|

16 مرکب ١٣٩٦/١٠/١٦
|

17 پیش زمینه ١٣٩٦/١٠/١٥
|

18 دید کلی ١٣٩٦/١٠/١٥
|

19 تطبیقی ١٣٩٦/١٠/٠٣
|

20 ترجیحاً ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

21 پراکندگی ١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

22 فرایند اختلاط ١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

23 مجادله ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

24 معیار ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

25 حیطه-زمینه ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

26 توانمندی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

27 همپایه سازی کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

28 منفعت ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

29 ترجیحی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

30 روش کار ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

31 بازار رقابتی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

32 به موقع ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

33 متناسب ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

34 بازار خرید ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

35 کارگشا-کارآمد ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

36 مصمم ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

37 سوداور ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

38 نهایی کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

39 به کار گرفتن ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

40 افزایشی-فزاینده ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

41 ناخواسته ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

42 بستر ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

43 دست کم گرفتن ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

44 هدفمند ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

45 مختل کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

46 در پی ان ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

47 نا فرجامی ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

48 بحث برانگیز ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

49 برایند ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

50 متشکل از ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

51 خروجی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

52 اهمیت دادن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

53 سوق دادن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

54 دست و پنجه نرم کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

55 مقابله کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

56 منطبق ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

57 خط مشی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

58 چند جانبه ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

59 مقابله کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

60 افزونه ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

61 دخیل ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

62 در هر حال ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

63 عمدی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

64 دست اندر کار ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

65 پیشینه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

66 دارنده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

67 بسزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

68 تخطی از قانون ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

69 مسبب ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

70 مقام خود ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

71 مزیت ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

72 بر این اساس ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

73 پیش پا افتاده ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

74 به همین منظور-- به همین دلیل ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

75 اجباری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

76 غالباً ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

77 متداول ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

78 اخیراً ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

79 پساب ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

80 ضمن ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

81 از منظر ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

82 باز توزیع ١٣٩٦/٠٨/١١
|

83 موجودیت ١٣٩٦/٠٨/١١
|

84 باالخص ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

85 براورده کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

86 سوخت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

87 پاک سازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

88 عجین شدن ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

89 وادار کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

90 به همین منوال ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

91 اشاره کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

92 اجرا ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

93 دغدغه ها ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

94 باالخص ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

95 مطرح کردن ١٣٩٦/٠٧/٢٠
|

96 مقدور ساختن ١٣٩٦/٠٧/٢٠
|

97 ساده سازی ١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

98 همپایه سازی ١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

99 اعتبار ١٣٩٦/٠٦/١١
|

100 دست اندر کار ١٣٩٦/٠٦/١١
|

101 همراه شدن ١٣٩٦/٠٦/١١
|

102 بالاخص ١٣٩٦/٠٦/١١
|

103 در نهایت ١٣٩٦/٠٦/١١
|

104 بر طبق ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

105 پیکربندی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

106 حامی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

107 مقایسه ای ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

108 نهفتن ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

109 افزایشی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

110 عملگر ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

111 عملگر منطقی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

112 سرچشمه گرفتن ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

113 پراکندگی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

114 یکطرفه ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

115 جداسازی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

116 قضایی
کیفری
١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

117 درهم ١٣٩٦/٠٦/٠٥
|