برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

💙🌠Shidi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به معنای انتقام جویان و کین خواهان و البته عاشق فیلمشم😍😍💗 ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

2 به معنی سوگند یاد کردن و قسم خوردن ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

3 به معنای غیر ممکن بود و امکان نداشتن ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

4 به معنای نابود کردن، ویرانی، از بین بردن ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

5 شلوغی، ازدحام ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

6 رقص ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

7 هستی، دنیا، کیهان، جهان ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

8 اسب تک شاخ ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

9 ناگهان ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

10 اطمینان دادن ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

11 خیلی خب، بسیار خب، Ok ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

12 اعتماد به نفس ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

13 گوهر، سنگ ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

14 مزخرف ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

15 زیبا ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

16 بزارش زمین ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

17 احمق، کودن، خرفت ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

18 با من شوخی میکنی! ١٣٩٨/٠٤/٢١
|