انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مقداد سلمانپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Teller کاربر ١٣٩٧/١١/٢٧
|

2 Set of تعیین کردن
معین کردن
١٣٩٧/١١/٢٦
|

3 Speculate ورود به کار پرخطر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

4 Block قطعه
قسمت
بخش
١٣٩٧/١١/٢٦
|

5 Loading بارگذاری متناسب ١٣٩٧/١١/٢٦
|

6 Close out واگذاری ١٣٩٧/١١/٢٦
|

7 Merge ادغام ١٣٩٧/١١/٢٦
|

8 Acquisition تحصیل دارایی ١٣٩٧/١١/٢٦
|

9 Rigorous مناسب
جدی
خوب
قوی
١٣٩٧/١١/٢٦
|

10 Track پایش ١٣٩٧/١١/٢٦
|

11 On going مستمر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

12 Development افزایش
توسعه
پیشرفت
١٣٩٧/١١/٢٣
|

13 Introduction انجام
انجام دادن
Do
١٣٩٧/١١/٢٣
|

14 پدافند غیر عامل Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

15 پدافند غیرعامل Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

16 پدافند عامل Active defense ١٣٩٧/١١/١٩
|

17 Application نرم افزار کاری ١٣٩٧/١١/١٩
|

18 Proposal پیشنهادیه
پیشنهاد واره
١٣٩٧/١١/١٤
|

19 Economics Economics
علم اقتصاد
Economic
اقتصادی
Economy
تدبیر اقتصادی امور
Engineering Economy
تدبیر اقتصادی امور مهندسی
١٣٩٧/١١/١٢
|

20 Manufacturing تولیدات کارخانه ای(در مقایسه با فعالیتهایی همچون اکتشاف و تولید نفت و گاز) ١٣٩٧/١١/١٢
|

21 Offset جبرانی
Offset Account
حساب جبرانی
١٣٩٧/١١/١٢
|

22 Daily register روزنامه رسمی(دولت مرکزی) ١٣٩٧/١١/١٢
|

23 Paying quantity تا حد قابل فروش ١٣٩٧/١١/١٢
|

24 Entitle (از حقوقی) برخوردار ساختن
مستحق ساختن
١٣٩٧/١١/١٢
|

25 Due Diligence (حداقل)تلاش لازم
سنجش اعتبار و ریسک
١٣٩٧/١١/١٢
|

26 Conditions شرایط
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
١٣٩٧/١١/١٢
|

27 Terms تعهدات
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
١٣٩٧/١١/١٢
|

28 Subtle ظریف، ماهرانه، نامحسوس ١٣٩٧/١١/١٢
|

29 Couple (با چیزی) همراه بودن ١٣٩٧/١١/١٢
|

30 Deductible Tax Deductible
مراد هزینه هایی است که از درآمد ناخالص کسر میشوند و لذا این هزینه ها مشمول مالیات نمی شوند.
١٣٩٧/١١/١٢
|

31 Scheme معیار
Marks Scheme
معیارهای نمره دهی
١٣٩٧/١١/١٢
|

32 Up take استقبال از عرضه چیزی ١٣٩٧/١١/١٢
|

33 Relieve معاف کردن ١٣٩٧/١١/١٢
|

34 Grant اعتبار پژوهشی(در دانشگاه)
برخوردار گشتن از چیزی
١٣٩٧/١١/١٢
|

35 Term دوره ١٣٩٧/١١/١٢
|

36 Rental fee اجاره بها ١٣٩٧/١١/١٢
|

37 Promote ترویجی ١٣٩٧/١١/١٢
|

38 Exclusive انحصاری ١٣٩٧/١١/١٢
|

39 Low water line زیر خط جزر دریا ١٣٩٧/١١/١٢
|

40 Format قالب ١٣٩٧/١١/١٢
|

41 Discretion به صلاحدید و اختیار ١٣٩٧/١١/١٢
|

42 Bidding مزایده، مناقصه، پیشنهاد
Work program bidding
پیشنهاد برنامه کاری
١٣٩٧/١١/١٢
|

43 Licensing rounds دورهای اعطای مجوز
چرخه های صدور مجوز
١٣٩٧/١١/١٢
|

44 قرض الحسنه Qard al hasan ١٣٩٧/١١/١٠
|

45 Qard al hasan قرض الحسنه ١٣٩٧/١١/١٠
|

46 Secretary (در آمریکا)وزیر ١٣٩٧/١١/٠٦
|

47 Bureau اداره ١٣٩٧/١١/٠٦
|

48 Department (در آمریکا)وزارتخانه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

49 The Crown مقام سلطنت، ملکه یا شاه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

50 Proxy (متغیر) جانشین
جایگزین
١٣٩٧/١١/٠٦
|

51 Authority مدیریت ١٣٩٧/١١/٠٦
|

52 Onshore در خشکی
در مقابل offshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

53 Offshore در دریا
در مقابل onshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

54 Acreage قطعه ای از زمین
١٣٩٧/١١/٠٦
|

55 Release عرضه کردن
آزاد سازی
رها کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

56 In lieu بجای ١٣٩٧/١١/٠٦
|

57 Tailor در نظر گرفتن
تنظیم کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

58 Governance سازماندهی
Corporate Governance
سازماندهی شرکتی
Good Governance
سازماندهی خوب(مطلوب)
Governance Structure
ساختار سازماندهی
١٣٩٧/١١/٠٦
|

59 Forward ارسال مجدد
باز ارسال
١٣٩٧/١١/٠٦
|

60 Up front پرداخت پول در ابتدای کار.
مثل پرداخت پاداش به دولت میزبان توسط شرکت نفتی پیمانکار در قراردادهای نفتی مشهور به Bonus
١٣٩٧/١١/٠٦
|

61 Economic limit مرز عبور از اقتصادی بودن میدان یا چاه نفت و گاز.
پس از عبور از این مرز تولید، هزینه ها بیش از درآمدها میشود و لذا بایستی در شرایط معمول تولید از م ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

62 Workover عملیات بازرسی و تعمیر و نگهداری چاه نفت به منظور تضمین تداوم تولید.
هر عملیاتی که پس از تکمیل یک چاه نفت و گاز روی آن انجام میگیرد.
١٣٩٧/١١/٠٦
|

63 Progressivity (سیستم مالی) متغیر.
سیستم مالی که نرخهای آن بر مبنای رخدادهای آینده تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

64 Potential قابلیت ١٣٩٧/١١/٠٥
|

65 Multi object در قراردادهای اکتشاف نفت و گاز: پیشنهاد چند بلوکی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

66 Award اعطا ١٣٩٧/١١/٠٥
|

67 Oversight نظارت از بیرون ١٣٩٧/١١/٠٥
|

68 Common صوری
Common value
ارزش صوری
١٣٩٧/١١/٠٥
|

69 Common value ارزش صوری ١٣٩٧/١١/٠٥
|

70 Slate Product slate
ترکیب محصولات(پالایشگاه)
١٣٩٧/١١/٠٥
|

71 Product slate ترکیب محصولات پالایشگاه ١٣٩٧/١١/٠٥
|

72 Oil Products فرآورده های نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

73 Product فرآورده
محصول
Oil product
فرآورده نفتی مثل بنزین و گازوئیل
١٣٩٧/١١/٠٥
|

74 Oil Product فرآورده نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

75 Derail بی نتیجه ماندن
از دور خارج شدن
١٣٩٧/١١/٠٥
|

76 Sliding scale مقیاس متغیری که جهت تقسیم سود در قراردادهای نفتی با توجه به شرایط متغیر آینده بکار میرود.
در مقابل مقیاس ثابت. مثلا سهم از سود بین 30 تا 50 درصد ...
١٣٩٧/١١/٠٥
|

77 Overwhelming فوق العاده، عالی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

78 Nomination معرفی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

79 Contextualization شرایط محیطی
Lack of Contextualization
ضعف ارتباط با شرایط محیطی.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

80 Complementary نقش مکمل ١٣٩٧/١١/٠٥
|

81 Parameter عامل
Single parameter bid
پیشنهاد(مناقصه/مزایده) تک عاملی
١٣٩٧/١١/٠٥
|

82 Lease قرارداد اجاره که طبق آن زمین را برای عملیات نفتی اجاره میدهند.
محل، منطقه یا سایت انجام فعالیتهای نفتی.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

83 detail به تفصیل شرح دادن ١٣٩٧/١١/٠٢
|

84 Petroleum نفت
هیدروکربور
١٣٩٧/١١/٠١
|

85 Oil نفت
روانکار
١٣٩٧/١١/٠١
|

86 True واقعی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

87 Liquidity مایع مانند
نقدینگی
درجه نقد شوندگی دارائی
درجه ای که میتوان دارائی را در بازار آب کرد و به پول نقد تبدیل نمود.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

88 Midstream میان دستی
فعالیتهایی که در میانه زنجیره ارزش قرار میگیرند.
مثلا در نفت و گاز فعالیتهایی که در بین امور بالادستی و پایین دستی قرار میگیرند مثل ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

89 Regressive نزولی
ثابت(در سامانه مالی)
سیستم مالی ثابتی که متغیرهای آن از رخدادهای طی زمان مستقل هستند و در همان ابتدای کار نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

90 Downstream پایین دستی
نگرش رو به جلو
رو به جلوتر
تعیین تکلیف امر در طی زمان یا در انتها
فعالیتهایی که در انتهای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

91 Upstream بالادستی
نگرش رو به عقب
رو به قبل تر
تعیین تکلیف در ابتدای امر
فعالیتهایی که ابتدای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در نفت و گاز: فعالیت ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

92 Joint گروهی
مشترک
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

93 Solo انفرادی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

94 Progressive تصاعدی
متغیر(در سامانه مالی)
سیستم مالی متغیری که در طی زمان یا در انتها، بسته به رخدادها، نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
در مقابل Regressive
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

95 Crown سلطنتی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

96 Royalty حق امتیاز
بهره مالکانه
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

97 Gold plate خرج تراشی توسط پیمانکار در قراردادهای نفتی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

98 Marginal در اقتصاد: نهایی
در نفت و گاز: حاشیه ای، منظور میادینی است که کشف شده اند اما به دلائل مختلف در اولویت بهره برداری قرار ندارند. از جمله این دلائل ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

99 Tract در نفت و گاز:
قطعه اکتشافی
بلوک اکتشافی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

100 Ring fence در قراردادهای نفتی: حصار کشی، مجزا سازی.
به معنای جدا کردن حساب و کتابهای مناطق مختلف عملیات نفتی.
ring fence corporation tax
مالیات بنگاه ب ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

101 Risk Premium صرف ریسک یعنی پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد یا ارزش دارد.
حداکثر میزان قابل قبول نرخ بیمه برای شخص.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

102 Premium Risk Premium
صرف ریسک
تحمل یا پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد.
جایزه
پاداش
حق بیمه(حداکثر نرخ قابل قبول حق بیمه همان صرف ریسک است که ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

103 Farming out انتقال دهنده تمام یا بخشی از حقوق به شخص ثالث.
طرف ثالث پذیرنده انتقال را farminee نامند.
واژه مرتبط با Farm out است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

104 Farm out انتقال تمام یا بخشی از حقوق به شخص ثالث.
برون سپاری(کلی یا جزئی).
اجاره زمین بابت فعالیتهایی اعم از کشاورزی، نفتی و ... .
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

105 Training آموزش فنی و حرفه ای(در مقابل آموزش دانشگاهی).
تربیت آدم آچار به دست.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

106 Know why دانش فنی یا فناوری با قابلیت توسعه
در مقابل know how که دانش فنی در حد مونتاژ یا در حد همان توان ساخت اولیه است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

107 Know how دانش فنی بدون تاکید چندانی بر توسعه در مقابل know why که دانش فنی مبتنی بر توسعه فناوری است.
به نوعی دانش فنی مونتاژ یا ساخت در همان حدود سطوح او ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

108 Expertise سطح تخصص ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

109 Box قاب ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

110 Portfolio سبدی از امور ذیربط مثل سبد سهام، سبد پروژ ها، سبد پیشنهادات و... . ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

111 Operator مسئول مستقیم عملیات میدانی
بهره بردار
پیمانکار
شرکت عامل
شرکتی که راسا یا به نمایندگی، عملیات صنعتی یا نفتی را انجام میدهد.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

112 Over Discount تنزیل بیش از حد
تنزیل اضافی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

113 Discount تنزیل ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

114 Excellence تعالی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

115 Equity عدالت ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

116 Inter temporal بین دوره ای
میان دوره ای
بی دو یا چند زمان
بین نسلی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

117 Allocation تخصیص
اعطا
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

118 Address در نظر گرفتن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

119 Distortion انحراف
تحریف
اعوجاج
بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

120 Distortionary انحراف زا
تحریف کننده
سبب اعوجاج
مسبب بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

121 Involve متضمن چیزی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

122 Area Nomination معرفی یا پیشنهاد کردن یک منطقه مشخص جهت اکتشاف. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

123 Area wide کل مناطقی که هنوز برای آنها مجوز اکتشاف صادر نشده باشد. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

124 Compliance وفاداری
(نظارت بر) حسن اجرای قرارداد
نظارت بر رعایت
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

125 Constitution شالوده، مبانی، طرز تشکیل ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

126 Reserve price حداقل قیمت قابل قبول ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

127 Civil defence پدافند غیرعامل
دفاع مدنی
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

128 Prospect هدف اکتشافی
چشم انداز
احتمال وجود نفت و گاز در یک حوضه رسوبی. احتمال آن از مراحل play و lead بیشتر است.
احتمال آنقدری هست که بتوان حفاری را ...
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

129 Lead در اکتشاف نفت و گاز: حوضه رسوبی که دارای احتمال وجود نفت و گاز است. احتمال وجود نفت و گاز از play بیشتر و از prospect کمتر است. حدود احتمال 10 درصد ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

130 Working paper گزارش کاربردی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

131 Permit در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میشود. ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

132 Sub mature در نفت و گاز: مناطق نیمه اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

133 Immature در نفت و گاز: مناطق کم اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

134 Frontier در نفت و گاز: مناطق اکتشاف نشده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

135 Bundle زنبیل، مجموعه ای از پیشنهادات ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

136 It is worth noting that شایان ذکر است که ... .
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

137 Bonus پاداشی که توسط شرکت( نفتی) در همان ابتدای کار به دولت میزبان سرمایه گذاری پرداخت می شود.
خوب است که در کلیه قراردادهای کشور این مبلغ به طور متناس ...
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

138 Sub optimal غیر بهینه ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

139 Prequalification احراز صلاحیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

140 Payout Payout period
دوره بازگشت سرمایه
Buyer's payout
سود خریدار
١٣٩٧/١٠/١٨
|

141 Biddable موارد قابل پیشنهاددهی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

142 As well as مشتمل بر .... ١٣٩٧/١٠/١٨
|

143 Arm's length مبادله کالا با شخص ثالث توسط خریدار و فروشنده بدون هیچ ارتباطی بین خریدار و فروشنده و کاملا مستقل ١٣٩٧/١٠/١٨
|

144 Third party طرف ثالث ١٣٩٧/١٠/١٨
|

145 Profile نمودار، مشخصات، ویژگی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

146 Back end آخر دوره ١٣٩٧/١٠/١٨
|

147 Performance bond ضمانت نامه حسن انجام کار که به شکل اوراق قرضه توسط بانک یا شرکت بیمه صادر می شود. ١٣٩٧/١٠/١٨
|

148 Provision شرط یا شروط قراردادی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

149 Holiday تخفیف یا معافیت مالیاتی (حسب مورد) ١٣٩٧/١٠/١٨
|

150 Allowance استهلاک
معافیت(مالیاتی)
١٣٩٧/١٠/١٨
|

151 Title حق استفاده یا حق مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

152 Title to حق استفاده یا مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

153 Restoration بازگرداندن اوضاع محل فعالیت به وضعیت اولیه ١٣٩٧/١٠/١٨
|

154 Licence در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر میشود و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میگردد.
اعطای مجوز
١٣٩٧/١٠/١٨
|

155 Interest سهم ١٣٩٧/١٠/١٨
|

156 Mature در نفت و گاز: مناطق قبلا اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/١٨
|

157 Comment اظهار نظر، دیدگاه اصلاحی ١٣٩٧/١٠/١١
|

158 Point forward از این به بعد
بعدی
متعاقب
١٣٩٧/١٠/٠١
|

159 Meanwhile در این میان
در این بین
١٣٩٧/١٠/٠١
|

160 Even Even chance
شانس پنجاه پنجاه
شانس برابر
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

161 Overriding royalty interests منافع حق امتیاز درجه اول ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

162 Bayes قضیه ای در آمار که برای بازبینی احتمالات اولیه با توجه به رخداد حوادث مرتبط بکار میرود.
احتمال جدید را احتمال بازبینی شده یا ثانویه می نامند.
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

163 Posterior Posterior probability
احتمال ثانویه، احتمال بازبینی شده، احتمال اصلاح شده.
در قضیه بیز میتوان احتمال اولیه رخداد الف را در نتیجه آگاهی از رخداد ...
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

164 A priori A priori probability
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

165 Priori A priori
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

166 Prior Prior probability
A priori probability
احتمال اولیه (در قضیه بیز)
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

167 Drastically قابل ملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

168 Fold Seven fold
به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

169 Seven fold به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

170 Followed by منظور موردی است که بعد از مورد اول می آید.
بعد از
در پی
به دنبال
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

171 Basinal حوضه رسوبی ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

172 Charge در نفت و گاز: حجم مخزن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

173 Local content سهم استفاده از توان ساخت داخل در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
سهم داخل
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

174 Requirement مورد نیاز ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

175 Meet رعایت کردن، تامین کردن، صدق کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

176 Back in Back in option
اختیار برگشت به قرارداد(به عنوان شریک) با لحاظ شرایطی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

177 Joint venture مشارکت در سرمایه گذاری دارای خطر ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

178 Severance Severance tax
یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

179 Severance tax یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

180 Ownership interest منافع مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

181 Ownership مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

182 Farmout قرارداد مقاطعه کاری، واگذار کردن، برون سپاری،
اجاره دادن زمین برای اموری همچون زراعت، اکتشاف و تولید نفت و گاز و ... .
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

183 Carried interest منافع انتقالی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

184 Production payment interest پرداخت تولیدی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

185 Unitized working intetest منافع عملیاتی یکی شده ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

186 Pooled working interest منافع عملیاتی جمعی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

187 Joint working interest منافع عملیاتی مشاع ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

188 Lease bonus پاداش اجاره ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

189 Delay rental اجاره تاخیر ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

190 Primary term دوره پایه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

191 Leasehold interest منافع اجاره ای ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

192 Front end از ابتدا تا انتها
سراسری
کل مسیر
١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

193 Thumbnail مختصر، موجز، اجمالی، کوتاه، کوچک ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

194 Handling کنترل کردن، اداره کردن، مدیریت کردن، جرح و تعدیل کردن، تصحیح کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

195 Bottom line آن مقداری که در انتها باقی می ماند.
مثل سود خالص پس از کسر مالیات.
حداقل، کف موضوع، آن حداقلی که نیاز است در مورد امری تامین شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

196 Pay لایه ای از زمین که در آن پول (نفت و گاز) خوابیده است. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

197 Pay zone لایه ای از زمین که در آن پول(نفت و گاز) خوابیده است. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

198 Pay سازند دارای نفت یا گاز ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

199 Play حوضه رسوبی نسبتا شناخته شده ای که بالقوه دارای ذخایر نفت و گاز است که البته احتمال وجود این ذخایر از مراحل lead و prospect کمتر است.
نمایش
نما ...
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

200 Wildcat (در حفاری) چاههای اکتشافی که رفتاری ناشناخته دارند. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

201 Normalize متغیر را قابل فهم ساختن. مثلا تبدیل به متغیری بدون بعد در دامنه بین صفر و یک.
بدینگونه فهم و مقایسه متغیر آسان می شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

202 Job موضوع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

203 Cross plot طراحی متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

204 plot طراحی ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

205 Cross متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

206 Course of action راهکار، حالت ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

207 Apparent ظاهری
تحمیلی
تکلیفی
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

208 Course of action حالت ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

209 Course of action فرآیند، اسلوب عملکرد، روش، نحوه کار، راهکار ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

210 Front end هزینه های سرمایه ای ساخت که در ابتدای اجرای پروژه بایستی پرداخت شوند. ١٣٩٧/٠٥/١٩
|