برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فارسی را پاس بداریم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (قرارداد) تحویل یا پرداخت (معمولا با تامین کننده کالا مثلا سوخت). ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

2 (قرارداد) ببر و بپرداز (مبنای پرداخت بهای تولید در قراردادهای ذیربط). ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

3 (قرارداد) ببر یا بپرداز (مبنای پرداخت بهای آمادگی ظرفیت در قراردادهای ذیربط). ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

4 رسانه ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

5 سرمایه پذیر (معمولا دستگاه اجرایی دولتی).
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

6 فیلتر
هرزنامه
ناخواسته
١٣٩٩/٠٣/١٢
|

7 بانک سرمایه گذاری
شرکت تامین سرمایه
شرکت مشاور عرضه(در بازار سرمایه)
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

8 ضامن
متعهد
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

9 بازار گردان
بازار ساز
تنظیم گر عرضه و تقاضا
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

10 سرمایه گذاران
دارندگان اوراق
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

11 سرمایه گذار
دارنده اوراق
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

12 (نهاد) متعهد پذیره نویس. ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

13 عامل پرداخت ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

14 عامل فروش ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

15 بانی
متقاضی
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

16 Share Crop System Sukuk
اوراق مساقات.
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

17 Share Crop System Sukuk
اوراق مساقات.
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

18 Farm Letting Sukuk
اوراق مزارعه
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

19 Sleeping Partnership Sukuk
اوراق مضاربه
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

20 Sleeping Partnership Sukuk
اوراق مضاربه
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

21 مشارکت.
Partnership Sukuk
اوراق مشارکت.
Sleeping Partnership Sukuk
اوراق مضاربه.
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

22 رونوشت ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

23 Reward Contract Sukuk
اوراق صکوک قرارداد جعاله
اوراق صکوک منفعت.
اجرت
جعل
دستمزد
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

24 (بازار اوراق) مشتقه ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

25 (بازار) نقدی ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

26 اجاره اعتباری ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

27 آموز واره ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

28 Operating Cost : OPEX
هزینه های عملیاتی.
مقایسه کنید با
Capital Expenditure : Capex
هزینه های سرمایه ای.
در ارزیابی پروژه Expenditu ...
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

29 Operating Costs or OPEX
هزینه های عملیاتی.
مقایسه کنید با
Capital Expenditure: Capex
هزینه های سرمایه ای.
در ارزیابی پروژه Expenditu ...
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

30 هزینه های عملیاتی
OPEX: Operating Expense
مقایسه کنید با
CAPEX: Capital Expenditure
هزینه های سرمایه ای
در ارزیابی پروژه Expenditure ...
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

31 هزینه های سرمایه ای
Capital Expenditure: CAPEX
مقایسه کنید با
Operating Expense: OPEX (هزینه های عملیاتی).
در ارزیابی پروژه Expenditure ...
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

32 افزایش دادن.
ناخالص.
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

33 افزایش (برآورد و ...) ١٣٩٩/٠٢/١١
|

34 رسیدن به ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

35 در صنعت LNG :
:LNG train
تاسیسات تصفیه و مایع سازی گاز طبیعی.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

36 خود بسندگی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

37 مولفه
اجزا
عوامل تشکیل دهنده
وابستگی
تبعیت
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

38 وام های بینابینی.
دیون ثانویه.
شبه آورده.
اولویت بازپرداخت این نوع وام، از وام ارشد(Senior Loan) کمتر اما از آورده(Equity) بیشتر است.
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

39 بینابین
ثانویه
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

40 وام ارجح.
وام ارشد.
وامی که بازپرداخت اقساط آن نسبت به وام تبعی یا وام دست دوم (subordinate debt) اولویت بالاتری دارد.
١٣٩٩/٠١/٢١
|

41 بدهی دست دوم
بدهی تبعی
وام دست دوم
وام تبعی.
وام های بینابینی.
دیون ثانویه(Mezzanine Financing)
شبه آورده (Quasi-Equity)
وامی که ...
١٣٩٩/٠١/٢١
|

42 پرداخت
بازپرداخت
١٣٩٩/٠١/٢١
|

43 بازپرداخت مدت دار ١٣٩٩/٠١/٢١
|

44 مدت دار ١٣٩٩/٠١/٢١
|

45 دست دوم ١٣٩٩/٠١/٢١
|

46 وام دست دوم
وام تبعی
وامی که بازپرداخت اقساط آن نسبت به وام ارجح(senior debt) اولویت پایین تری دارد.
Subordinated Bond
Subordinated Debe ...
١٣٩٩/٠١/٢١
|

47 وام بین دولتی
وام کم بهره
١٣٩٩/٠١/٢١
|

48 ضمانتنامه فرعی ١٣٩٩/٠١/٢١
|

49 خارج از بورس
فرابورس
١٣٩٩/٠١/٢١
|

50 پیوند ١٣٩٩/٠١/١٦
|