برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مقداد سلمانپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (دولت) مرکزی
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

2 حرکت افقی ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

3 شبکه جمع آوری نفت و گاز در کف دریا ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

4 خانه ویلایی.
در آبادان چنین خانه هایی از زمان انگلیسی ها وجود دارند.
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

5 بارگذاری ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

6 واکشی ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

7 خرید نسیه ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

8 نقدی
پول نقد
عندالمطالبه
دیداری
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

9 after the fact
بعد از رخداد.
بعد از وقوع.
مواردی که پس از رخداد فعلی، در صورت نیاز، مداخله متناسب صورت می گیرد یا مقرراتی وضع می شود.
١٣٩٨/٠٨/١٥
|

10 before the event
قبل از واقعه.
مواردی که قبل از وقوع فعلی بایستی مقرراتی وضع شود یا مداخلاتی صورت گیرد.
١٣٩٨/٠٨/١٥
|

11 ترکیبی ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

12 (قرارداد) معاوضه. ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

13 آماده سازی جهت ارسال پست الکترونیک ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

14 دروازه
رسوایی
١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

15 حق مراجعه (به ضامن) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

16 تامین مالی
تدارک وجوه
تهیه پول
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

17 تامین مالی
مالیه
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

18 اداره مرکزی
دفتر ستادی
دفتر مرکزی
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

19 مرکز
ستاد
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

20 روادید ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

21 از ناحیه ی ...
از طرف ...
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

22 مهم
بسیار مهم
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

23 هدایت ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

24 دستور تغییر در مولفه های پروژه (از سوی کارفرما که ممکن است در قرارداد نباشد). ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

25 دستور
فرمان
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

26 تصویب ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

27 مظنه
اعلان
اعلامیه
بیانیه
اطلاعیه
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

28 مشخص شده ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

29 پیوست (قرارداد) ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

30 پیوست های (قرارداد) ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

31 ترسیم کردن ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

32 ترسیم شده ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

33 هشدار
مواظب بودن
حذر کردن
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

34 در نفت: سازه بالایی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

35 جدی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

36 تنفیذ کردن (قرارداد) ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

37 (قرارداد) تنفیذ شده ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

38 (هزینه های) قابل بازپرداخت (به پیمانکار). ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

39 وابسته ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

40 وابسته بودن ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

41 عدم تحرک
ثابت بودن
غیر قابل حرکت
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

42 حل و فصل کردن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

43 حاصل جمع
سر جمع
خلاصه شدن
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

44 جرح و تعدیل ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

45 ذخیره سازی ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

46 ساختار
چارچوب
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

47 هماهنگی ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

48 (اختصاص) شماره شناسایی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

49 همراه
وابسته
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

50 رخداد وضعیت غیر قابل پیش بینی.
این وضعیت و چگونگی تعهدات ذیل آن در بندهای قراردادها معمولا ذکر میشود.
قوه قهریه.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

51 هزینه های فوق العاده
Contingency را ببینید.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

52 عدم اطمینانها
احتمالات
Contingency را ببینید.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

53 کنار گذاشتن
در نظر نگرفتن
پوشش ندادن
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

54 تحمیل شدن ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

55 تکمیلی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

56 اسکان ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

57 سطح پیشرفت (پروژه) ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

58 لیست اقلام و کالاهای مورد نیاز پروژه بر مبنای نقشه ساخت توام با تشریح کیفیت و نوع. ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

59 عمده
قطعات وابسته به تجهیزات اصلی
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

60 به دست آمده
موجود
شناخته شده
در دسترس
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

61 تعیین ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

62 تصفیه
پالایش
عمل آوری
بهسازی
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

63 کاربر ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

64 در جا ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

65 در نفت و گاز: مجزا سازی مالیاتی.
جدا کردن حسابهای مالیاتی میادین نفت و گاز برای رسیدگی جداگانه یا جلوگیری از تداخل حسابها.
Ring fence را نیز ب ...
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

66 حد قیمت قابل قبول.
حداقل قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را فروخت.
حداکثر قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را خرید.
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

67 Pre mature
نابهنگام
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

68 نابهنگام ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

69 احراز صلاحیت ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

70 احتمالی
محتمل الوقوع
مشروط(به چیزی)
١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

71 قضاوت شخصی
سلیقه ای
ذهنیت
بر مبنای استنباط شخصی
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

72 مناقصه محدود ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

73 جمع کنسرسیوم
کنسرسیوم ها
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

74 Pre qualification
احراز صلاحیت
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

75 جلسات اطلاع رسانی و پرسش و پاسخ عمومی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

76 دریافت کننده امتیاز ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

77 منطقه ویژه اقتصادی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

78 نیروی انسانی کارفرما که برای نیل به اهدافی مدتی مامور به کار در نمودار سازمانی پیمانکار می شود. ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

79 درآمد زایی ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

80 شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله

١٣٩٨/٠٢/١٨
|

81 Crack Spread
شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

82 همراه ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

83 چسبندگی
عدم انعطاف
انعطاف ناپذیر
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

84 مخالفان
Pros & Cons
موافقان و مخالفان
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

85 موافقان
Pros & Cons
موافقان و مخالفان
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

86 نهایی سازی
نهایی کردن
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

87 مرتبط ساختن اجزاء یا افراد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

88 احداث (در مقایسه با Manufacturing یا تولیدات کارخانه ای). ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

89 واسطه
رابط
میانجی
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

90 به سرانجام رساندن
آماده تحویل ساختن
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

91 در واحدهای صنعتی: خدمات جانبی نظیر آب و برق و اکسیژن و بخار و ... . ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

92 بسیج (امکانات و پرسنل) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

93 بررسی کردن ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

94 سرفصل
بخش
قسمت
در مقابل Content که به معنای محتوای سرفصل است.
لذا Content زیر مجموعه Discipline است.
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

95 مناسب
خوب
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

96 صورتحساب
صورت وضعیت
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

97 معرف
بازگشت
عطف
مرجع
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

98 شرط لازم ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

99 مجوز ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

100 حدود و ثغور ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

101 زمانبر ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

102 شروع
آغاز
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

103 قدم به قدم ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

104 تخلیه(از طریق انتقال به سایر تاسیسات) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

105 تخلیه( از طریق انتقال به تاسیسات دیگر) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

106 تخلیه(از طریق انتقال به تاسیسات دیگر) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

107 کسب و کار
تجارت
داد و ستد
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

108 شکست کار
تجزیه موضوع یا امری
شکست
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

109 ساختار شکست کار
سلسله مراتب اجرای طرح
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

110 فکر بکر
نظریه پردازی
ایده پردازی
همفکری
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

111 حدسی
تقریبی
کلی
ناهموار
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

112 تدوین کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

113 طراحی اولیه ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

114 الزامات ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

115 بایگانی
سند
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

116 مجموعه (خاص) ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

117 بخش ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

118 گام تکمیلی
پیگیری کردن
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

119 مشخص کردن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

120 اجزاء
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

121 کارگاه
محوطه کارگاهی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

122 کارگاه
محوطه کارگاهی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

123 وابسته.
(رعایت) هماهنگی.
در نفت و گاز: عمل اتصال یک خط لوله به سایر خطوط لوله یا اتصال به تجهیزات ذیربط.
Tie-back هم میگویند.
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

124 راه اندازی
مرحله ای پیش از شروع به تولید نهایی.
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

125 شروع به تولید پس از مرحله راه اندازی (commissioning).
در کسب و کارهای نوپا: نوآفرین، شروع جهشی، شتاب دهنده.
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

126 قابلیت رصد
قابلیت پایش
قابلیت ردیابی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

127 در مقام مسئول ... ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

128 نقش داشتن
سهم داشتن
دستاورد داشتن
رهاورد داشتن
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

129 بازار بزرگ ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

130 عرضه کنندگان
در مناقصات:
Vendor list
فهرست عرضه کنندگان.
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

131 میزان ریسک ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

132 توانمندی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

133 خارج از کنترل
برونزا
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

134 کنترل کردن
کنترل
تاثیر، توانایی، نفوذ
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

135 مذاکره کردن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

136 تصور یا برداشتی که میتواند با واقعیت متفاوت باشد. مثلا تصور بحران. ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

137 تصور یا برداشت از امری(که میتواند با واقعیت فاصله داشته باشد. مثلا تصور بحران) ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

138 عدم اطمینان.
محتمل الوقوع.
احتمال.
Contingencies در بحث برآورد هزینه های پروژه:هزینه های احتمالی. منظور مبالغی که برای پوشش عدم اطمینان های ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

139 تعیین جزئیات.
پیشرفت (کار یا پروژه).
مجموعه اسناد مناقصه که توسط کارفرما تهیه شده و به شرکت کنندگان تحویل میشود.
تعریف.
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

140 تحویل
گردش مالی
انتقال
برگشت
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

141 در مورد برنامه های کاربردی تلفن همراه:
کارپرداز
مثلا کارپرداز فلان بانک
کار افزار
١٣٩٨/٠١/١٨
|

142 نگهداری
حفاظت
١٣٩٨/٠١/١٦
|

143 دوره زندگی
چرخه حیات
طول عمر
عمر پروژه
مدت زمان احداث
١٣٩٨/٠١/١٦
|

144 بزنگاه
نقطه عطف
نقطه ورود به مرحله مهم بعدی (در پروژه)
١٣٩٨/٠١/١٦
|

145 منسجم
قوی
استوار
محکم
خوب
مستحکم
منطقی
١٣٩٨/٠١/١٦
|

146 اجرا، انجام
Do
١٣٩٨/٠١/١٦
|

147 هماهنگ، هماهنگی ١٣٩٨/٠١/١٦
|

148 ترجمه کردن
تبدیل کردن
١٣٩٨/٠١/١٦
|

149 پیش بینی شده
در نظر گرفته شده
١٣٩٨/٠١/١٤
|

150 مصوب
مجاز
١٣٩٨/٠١/١٤
|

151 فراتر از حد
زیاده از حد
تحمیلی
بلند پروازی
فراتر از واقعیت
افراطی
١٣٩٨/٠١/١٤
|

152 بخش بخش کردن
شکست کار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

153 طرح نهایی
قلمرو
١٣٩٨/٠١/١٤
|

154 متوالی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

155 محقق ساختن
تحویل دادن
١٣٩٨/٠١/١٤
|

156 تحویل دادن پروژه به کارفرما جهت شروع به تولید.
این مرحله معمولا پس از مرحله راه اندازی
(Commissioning)
اتفاق می افتد.
١٣٩٨/٠١/١٤
|

157 انحراف
کج روی
١٣٩٨/٠١/١٤
|

158 فراتر رفتن از حد مجاز ١٣٩٨/٠١/١٤
|

159 نقطه شروع
نقطه آغاز
ابتدای کار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

160 راهبری
هدایت
کنترل
١٣٩٨/٠١/١٤
|

161 ابر پروژه
پروژه های بزرگ، مثل پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز
١٣٩٨/٠١/١٤
|

162 دستاورد
سهم
نقش
رهاورد
١٣٩٨/٠١/١٤
|

163 طراحی مهندسی فراتر از نیاز معمول ١٣٩٨/٠١/١٤
|

164 بر حسب
از منظر
بر مبنای
١٣٩٨/٠١/١٤
|

165 در نظر گرفتن
مد نظر قرار دادن
در نظر داشتن
١٣٩٨/٠١/١٤
|

166 حقوق و دستمزد ١٣٩٨/٠١/١٤
|

167 زمانبندی (پروژه) ١٣٩٨/٠١/١٤
|

168 روش برتر
رویه برتر
بهترین شیوه
بهترین راهکار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

169 تحصیل
آموزش
آموزش ضمن خدمت
آموزش مهارت محور
١٣٩٨/٠١/١٢
|

170 Cut off date
تاریخ تعطیلی
تاریخ انقطاع
١٣٩٨/٠١/١٢
|

171 تحت اختیار.
مثلا شرکتی که تحت اختیار شرکت مادر باشد.
١٣٩٨/٠١/١٢
|

172 تحت اختیار.
مثلا شرکتی که تحت اختیار شرکت مادر باشد.
١٣٩٨/٠١/١٢
|

173 Sunk cost
هزینه از دست رفته و بی بازگشت
١٣٩٨/٠١/١٢
|

174 هزینه از دست رفته و بی بازگشت ١٣٩٨/٠١/١٢
|

175 خلاصه وضعیت
خلاصه
مختصر
اختصاری
١٣٩٨/٠١/١٢
|

176 به قیمت هزینه شده ١٣٩٨/٠١/١٢
|

177 به بهای تمام شده ١٣٩٨/٠١/١٢
|

178 به محض درخواست
عندالمطالبه
١٣٩٨/٠١/١٢
|

179 تحقق یافتن
محقق شدن
واقعی شدن
١٣٩٨/٠١/١٢
|

180 در حسابداری: (هزینه های) ضمنی
(هزینه های) فرصتی
١٣٩٨/٠١/١٢
|

181 تحقق( پیدا کردن)
محقق (شدن)
واقعی (شدن).
(Material Take Off(MTO
لیست اقلام و کالاهای مورد نیاز پروژه بر مبنای نقشه ساخت توام با تشریح کیف ...
١٣٩٨/٠١/١٢
|

182 قیمت افزایی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

183 مواجه بودن با ...
سر و کار داشتن با ...
ارتباط داشتن با ...
مرتبط بودن با ...
١٣٩٨/٠١/١٢
|

184 مواجه بودن با ... .
سر و کار داشتن با ... .
ارتباط داشتن با ... .
مرتبط بودن با ... .
١٣٩٨/٠١/١٢
|

185 مستوفی
حسابدار
١٣٩٨/٠١/١٠
|

186 مستراح
مبال
مبرز
دستشویی
توالت
(Water Closet (W.C
١٣٩٨/٠١/١٠
|

187 مستراح
مبرز
مبال
توالت
دستشویی
١٣٩٨/٠١/١٠
|

188 مستراح
مبرز
مبال
توالت
دستشویی
١٣٩٨/٠١/١٠
|

189 از زیر کار در رفتن ١٣٩٨/٠١/١٠
|

190 تحقیق
جستجو
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

191 ایراد ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

192 بیان
رساندن
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

193 کمی
عینی
قابل مشاهده
هدف
وسیله
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

194 ذهنیت
ذهنی
حدسی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

195 درک، الهام، بصیرت، فراست، حس، کشف و شهود(البته بر اساس زاویه دید فرد، که این مساله شاید منجر به اختلاف در برداشت افراد شود). ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

196 وضعیت
نتیجه
تراز
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

197 پخش کردن
توزیع کردن
تفکیک کردن
گستراندن
Crack Spread
شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

198 کاهش ارزش (پول).
استهلاک
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

199 تامین کردن
کفایت
کافی بودن
مطلوب
قابل قبول
بسنده
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

200 فعالیت داشتن
حضور داشتن
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

201 تلفیقی
یکپارچه کننده
در قالب شرکت
شرکتی
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

202 نسبت به
(ابتدای جمله) به منظور
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

203 Payback period
دوره بازگشت (سرمایه گذاری)
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

204 Pay back period
دوره بازگشت (سرمایه گذاری)
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

205 دوره انتظاری بازگشت سرمایه.
بازده انتظاری سرمایه گذاری.
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

206 خطر، ریسک، در معرض، مواجهه، میزان.
Risk exposure
میزان ریسک
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

207 توافق شده ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

208 (ساختار چیزی را) شکل دادن ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

209 قیود
شرایط
مقررات
(صندوق) ذخیره
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

210 هزینه های سرمایه ای یا هزینه های احداث.
(Capital Expenditure(Capex
این هزینه ها را طبق اصول حسابداری میتوان مستهلک نمود.
مقایسه کنید با:
...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

211 هزینه های جاری یا عملیاتی.
(Operating Expense( Opex
مقایسه کنید با:
(Capital Expenditure( Capex
به معنای هزینه های سرمایه ای یا هزینه های ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

212 هزینه (عملیاتی یا جاری).
(Operating Expense( Opex
به معنای هزینه های عملیاتی یا جاری است.
مقایسه کنید با
Expenditure
در
(Capital Ex ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

213 هزینه (سرمایه ای).
هزینه (احداث).
این هزینه را طبق اصول حسابداری میتوان مستهلک نمود.
(Capital Expenditure (Capex
به معنای هزینه های سرمای ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

214 دستمزد
حق الزحمه
مظنه
قیمت
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

215 نهاد
شرکت
موسسه
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

216 واگذاری ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

217 (قاعده) اتفاق آراء
مقایسه کنید با قاعده اکثریت آراء یا
Majority Rule
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

218 منعقد شده
مورد توافق قرار گرفته
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

219 شریک
طرف قرارداد
پیمانکار
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

220 در نفت و گاز:
تعمیر چاه
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

221 در نفت و گاز:
ارتقای ضریب بازیافت
افزایش ضریب بازیافت
نوسازی
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

222 قرارداد
معامله
توافق
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

223 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

224 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

225 تکانه ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

226 (ایتالیایی)حس خوب ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

227 اجرای آزمایشی یک طرح در مقیاس کوچک و آزمایشی پیش از اجرای طرح اصلی.
اجرا در مقیاس کوچک و آزمایشی.
شبیه سازی فرآیند طرح اصلی در مقیاس کوچک و آزم ...
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

228 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

229 در حسابداری هزینه ها، reimburse برای جبران خرج کرد هزینه های پیمانکار بکار میرود اما برای قسمت سود پیمانکار از واژه remunerate به معنای پاداش استفاده ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

230 اجاره زمین، حق الارض ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

231 سطح زمین
Surface rental
اجاره زمین، حق الارض
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

232 گنجاندن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

233 اکتساب کردن
به دست آوردن
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

234 ارزش گذاری(به ویژه در ارتباط با منابع طبیعی)
قیمت گذاری
به منصه ظهور رساندن
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

235 درخواست کردن
فراخوان
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

236 درخواستهای پول نقد
درخواستهای تامین مالی
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

237 درخواست پول نقد
درخواست تامین مالی
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

238 تهیه کردن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

239 تهیه شده ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

240 شراکت ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

241 تقسیم شدن (میان چند طرف) ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

242 تایید ١٣٩٧/١٢/١٨
|

243 تلنگر ١٣٩٧/١٢/١٨
|

244 در اقتصاد: تحریم.
در پروژه: تصویب کردن.
معمولا در پروژه های نفت و گاز بعد از مهندسی پایه تصمیم نهایی اخذ میشود که آیا پروژه اجرا بشود یا خیر؟ ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

245 برآورد، ارزیابی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

246 در نفت و گاز: (نمودار) تولید یکنواخت ١٣٩٧/١٢/١٦
|

247 Patrimonial Contract
در قراردادهای اکتشاف و توسعه نفت و گاز، به قرارداد مرحله توسعه اطلاق میشود که متعاقب قرارداد اکتشافی به اجرا میرسد و به نوعی ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

248 نم زدایی
آب زدایی
آبگیری از چیزی
١٣٩٧/١٢/١٦
|

249 آماده سازی جهت فرآورش.
شایسته سازی و تغییر شرایط به منظور رسیدن به شرایط مطلوب.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

250 مخلوط شدنی
حل شدنی
امتزاج پذیر
قابل اختلاط
مایعاتی که قادرند در هم حل شوند.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

251 (سنگ) کربناتی یا آهکی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

252 مشبک کردن
ایجاد سوراخ در بدنه چاه نفت.
عملیات مشبک کاری لایه تولیدی چاه نفت.
ایجاد ارتباط میان لایه تولیدی و چاه نفت.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

253 شکاف دهنده.
افزایش شکاف های سازند با تزریق مواد خاص به منظور تسهیل ورود سیال به چاه نفت.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

254 فرسوده شدن ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

255 در حفاری: کور کن ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

256 عازم شدن
انجام دادن
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

257 شکست یا شکاف هیدرولیکی.
پمپاژ سیال بداخل سازندبا قابلیت نفوذ کم، به منظور افزایش میزان ترک ها و شکافها به قصد افزایش تولید هیدروکربور. این روش جر ...
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

258 واژه هیدرولیک معمولا بیانگر حرکت و انجام کار توسط یک سیال (معمولا آب یا روغن) است. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

259 دکل یا دستگاه حفاری
کشنده بزرگ چرخ زنجیری
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

260 لوله ای که مایع یا گاز در آن از پایین به بالا جریان دارد. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

261 خط لوله اصلی، شاه لوله ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

262 تخلیه ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

263 شناسایی، تعیین مشخصات و مولفه ها، تبیین ویژگی ها، تعیین احجام و مقادیر ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

264 در نفت و گاز: درصدی از حجم مخزن که در فرآیند تولید مشارکت دارد.
قسمت مفید مخزن
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

265 پایش، کنترل، نظارت، رصد ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

266 مداوم ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

267 به احتمال زیاد( از این مقدار) بیشتر نیست. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

268 ضربتی، فشرده، حالت خاص ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

269 میعانات گازی
محصولی مایع شبیه نفت خام که به عنوان محصول همراه با گاز طبیعی از میادین گازی تولید میشود.
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

270 در نفت و گاز:
ضریب بازیافت.
میزان هیدرکربور قابل استخراج از هیدرکربور در جا.
برای نفت معمولا بین 5 تا 60 درصد است.
برای گاز معمولا بین ...
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

271 در نفت و گاز: مقدار هیدروکربور قابل بازیافت، از ذخایر نفت و گاز درجا، که با فناوری در دسترس و تحت شرایط اقتصادی واقع بینانه، قابلیت تولید دارد. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

272 (در نفت و گاز) میزان هیدروکربور درجا در مخزن در شرایط استاندارد سطح زمین. یعنی دمای 15.6 درجه سانتیگراد(60 درجه فارنهایت) و فشار یک اتمسفر(psi 14.5). ... ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

273 هزینه انتقال ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

274 تنظیم گری ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

275 نهاد تنظیم مقررات (و داوری)
تنظیم گر
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

276 سنتی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

277 واژه پرداز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

278 پرده نگار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

279 در قراردادهای اکتشاف نفت و گاز:
پذیرش و جبران تمام یا قسمتی از ضرر توسط دولت میزبان.
برای مثال اگر چاه حفاری شده خشک باشد آنگاه دولت میزبان مثل ...
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

280 قبول تمام یا قسمتی از کار ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

281 در نفت و گاز: مناطق کمتر اکتشاف شده یا مناطق در حال اکتشاف. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

282 معین شده
مشخص شده
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

283 معین
مشخص
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

284 معین شده
مشخص شده
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

285 معین کردن
مشخص کردن
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

286 لایه ای از زمین که احتمال وجود هیدروکربور در آن میرود. مثل:
Oil Window
Gas Window
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

287 نمونه
Sample
مغزه حفاری
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

288 نمونه
Sample
بستن چاه
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

289 مطالعه موردی
مورد کاوی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

290 مورد
مورد کاوی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

291 عملیات، مثلا عملیات حفاری
جنبش
نهضت
١٣٩٧/١١/٣٠
|

292 تعیین فرآیند یا روش انجام کاری
مشخص کردن شیوه انجام کار
١٣٩٧/١١/٣٠
|

293 قرارداد پیش خرید محصولات ١٣٩٧/١١/٢٩
|

294 کاربر ١٣٩٧/١١/٢٧
|

295 تعیین کردن
معین کردن
١٣٩٧/١١/٢٦
|

296 ورود به کار پرخطر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

297 قطعه
قسمت
بخش
١٣٩٧/١١/٢٦
|

298 بارگذاری متناسب
برنامه ریزی
برنامه اجرایی
١٣٩٧/١١/٢٦
|

299 واگذاری ١٣٩٧/١١/٢٦
|

300 ادغام ١٣٩٧/١١/٢٦
|

301 تحصیل دارایی ١٣٩٧/١١/٢٦
|

302 مناسب
جدی
خوب
قوی
١٣٩٧/١١/٢٦
|

303 پایش
رصد
١٣٩٧/١١/٢٦
|

304 مستمر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

305 افزایش
توسعه
پیشرفت
١٣٩٧/١١/٢٣
|

306 انجام
انجام دادن
Do
١٣٩٧/١١/٢٣
|

307 Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

308 Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

309 Active defense ١٣٩٧/١١/١٩
|

310 نرم افزار کاری.
برنامه کاربردی.
کار پرداز.
کارپرداز در برنامه های تلفن همراه: مثلا کارپرداز فلان تاکسی اینترنتی یا کارپرداز فلان بانک ی ...
١٣٩٧/١١/١٩
|

311 پیشنهادیه
پیشنهاد واره
١٣٩٧/١١/١٤
|

312 Economics
علم اقتصاد
Economic
اقتصادی
Economy
تدبیر اقتصادی امور
Engineering Economy
تدبیر اقتصادی امور مهندسی
١٣٩٧/١١/١٢
|

313 تولیدات کارخانه ای(در مقایسه با Construction یا احداث). ١٣٩٧/١١/١٢
|

314 جبرانی
Offset Account
حساب جبرانی
١٣٩٧/١١/١٢
|

315 روزنامه رسمی(دولت مرکزی) ١٣٩٧/١١/١٢
|

316 تا حد قابل فروش ١٣٩٧/١١/١٢
|

317 (از حقوقی) برخوردار ساختن
مستحق ساختن
١٣٩٧/١١/١٢
|

318 (حداقل)تلاش لازم
سنجش اعتبار و ریسک
شرکت امین
١٣٩٧/١١/١٢
|

319 شرایط
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
١٣٩٧/١١/١٢
|

320 تعهدات
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
اشکال
قالب
١٣٩٧/١١/١٢
|

321 ظریف، ماهرانه، نامحسوس ١٣٩٧/١١/١٢
|

322 (با چیزی) همراه بودن ١٣٩٧/١١/١٢
|

323 Tax Deductible
مراد هزینه هایی است که از درآمد ناخالص کسر میشوند و لذا این هزینه ها مشمول مالیات نمی شوند.
١٣٩٧/١١/١٢
|

324 معیار
Marks Scheme
معیارهای نمره دهی
١٣٩٧/١١/١٢
|

325 استقبال از عرضه چیزی ١٣٩٧/١١/١٢
|

326 معاف کردن ١٣٩٧/١١/١٢
|

327 اعتبار پژوهشی(در دانشگاه)
برخوردار گشتن از چیزی
١٣٩٧/١١/١٢
|

328 دوره
مدت
شکل
قالب
١٣٩٧/١١/١٢
|

329 اجاره بها ١٣٩٧/١١/١٢
|

330 ترویجی ١٣٩٧/١١/١٢
|

331 انحصاری ١٣٩٧/١١/١٢
|

332 زیر خط جزر دریا ١٣٩٧/١١/١٢
|

333 قالب ١٣٩٧/١١/١٢
|

334 به صلاحدید و اختیار ١٣٩٧/١١/١٢
|

335 مزایده، مناقصه، پیشنهاد
Work program bidding
پیشنهاد برنامه کاری
١٣٩٧/١١/١٢
|

336 دورهای اعطای مجوز
چرخه های صدور مجوز
١٣٩٧/١١/١٢
|

337 Qard al hasan ١٣٩٧/١١/١٠
|

338 قرض الحسنه ١٣٩٧/١١/١٠
|

339 (در آمریکا)وزیر ١٣٩٧/١١/٠٦
|

340 اداره ١٣٩٧/١١/٠٦
|

341 (در آمریکا)وزارتخانه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

342 مقام سلطنت، ملکه یا شاه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

343 (متغیر) جانشین
جایگزین
نیابتی
١٣٩٧/١١/٠٦
|

344 در خشکی
در مقابل offshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

345 در دریا
در مقابل onshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

346 قطعه ای از زمین
١٣٩٧/١١/٠٦
|

347 عرضه کردن
آزاد سازی
رها کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

348 بجای ١٣٩٧/١١/٠٦
|

349 در نظر گرفتن
تنظیم کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

350 سازماندهی، راهبری
Corporate Governance
سازماندهی شرکتی، راهبری شرکتی
Good Governance
سازماندهی خوب(مطلوب)
Governance Structure
ساخت ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

351 ارسال مجدد
باز ارسال
١٣٩٧/١١/٠٦
|

352 پرداخت پول در ابتدای کار.
مثل پرداخت پاداش به دولت میزبان توسط شرکت نفتی پیمانکار در قراردادهای نفتی مشهور به Bonus
١٣٩٧/١١/٠٦
|

353 مرز عبور از اقتصادی بودن میدان یا چاه نفت و گاز.
پس از عبور از این مرز تولید، هزینه ها بیش از درآمدها میشود و لذا بایستی در شرایط معمول تولید از م ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

354 عملیات بازرسی و تعمیر و نگهداری چاه نفت به منظور تضمین تداوم تولید.
هر عملیاتی که پس از تکمیل یک چاه نفت و گاز روی آن انجام میگیرد.
١٣٩٧/١١/٠٦
|

355 (سیستم مالی) متغیر.
سیستم مالی که نرخهای آن بر مبنای رخدادهای آینده تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

356 قابلیت
بالقوه
(نتایج) ممکن یا احتمالی
١٣٩٧/١١/٠٥
|

357 در قراردادهای اکتشاف نفت و گاز: پیشنهاد چند بلوکی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

358 اعطا
اعطا کردن
برنده
١٣٩٧/١١/٠٥
|

359 نظارت از بیرون ١٣٩٧/١١/٠٥
|

360 صوری
Common value
ارزش صوری
١٣٩٧/١١/٠٥
|

361 ارزش صوری ١٣٩٧/١١/٠٥
|

362 Product slate
ترکیب محصولات(پالایشگاه)
١٣٩٧/١١/٠٥
|

363 ترکیب محصولات پالایشگاه ١٣٩٧/١١/٠٥
|

364 فرآورده های نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

365 فرآورده
محصول
Oil product
فرآورده نفتی مثل بنزین و گازوئیل
١٣٩٧/١١/٠٥
|

366 فرآورده نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

367 بی نتیجه ماندن
از دور خارج شدن
١٣٩٧/١١/٠٥
|

368 مقیاس متغیری که جهت تقسیم سود در قراردادهای نفتی با توجه به شرایط متغیر آینده بکار میرود.
در مقابل مقیاس ثابت. مثلا سهم از سود بین 30 تا 50 درصد ...
١٣٩٧/١١/٠٥
|

369 فوق العاده، عالی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

370 معرفی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

371 شرایط محیطی
Lack of Contextualization
ضعف ارتباط با شرایط محیطی.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

372 نقش مکمل ١٣٩٧/١١/٠٥
|

373 عامل
Single parameter bid
پیشنهاد(مناقصه/مزایده) تک عاملی
١٣٩٧/١١/٠٥
|

374 قرارداد اجاره که طبق آن زمین را برای عملیات نفتی اجاره میدهند.
محل، منطقه یا سایت انجام فعالیتهای نفتی.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

375 به تفصیل شرح دادن ١٣٩٧/١١/٠٢
|

376 نفت
هیدروکربور
١٣٩٧/١١/٠١
|

377 نفت
روانکار
١٣٩٧/١١/٠١
|

378 واقعی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

379 مایع مانند
نقدینگی
درجه نقد شوندگی دارائی
درجه ای که میتوان دارائی را در بازار آب کرد و به پول نقد تبدیل نمود.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

380 میان دستی
فعالیتهایی که در میانه زنجیره ارزش قرار میگیرند.
مثلا در نفت و گاز فعالیتهایی که در بین امور بالادستی و پایین دستی قرار میگیرند مثل ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

381 نزولی
ثابت(در سامانه مالی)
سیستم مالی ثابتی که متغیرهای آن از رخدادهای طی زمان مستقل هستند و در همان ابتدای کار نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

382 پایین دستی
نگرش رو به جلو
رو به جلوتر
تعیین تکلیف امر در طی زمان یا در انتها
فعالیتهایی که در انتهای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

383 بالادستی
نگرش رو به عقب
رو به قبل تر
تعیین تکلیف در ابتدای امر
فعالیتهایی که ابتدای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در نفت و گاز: فعالیت ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

384 گروهی
مشترک
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

385 انفرادی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

386 تصاعدی
متغیر(در سامانه مالی)
سیستم مالی متغیری که در طی زمان یا در انتها، بسته به رخدادها، نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
در مقابل Regressive
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

387 سلطنتی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

388 حق امتیاز
بهره مالکانه
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

389 خرج تراشی توسط پیمانکار در قراردادهای نفتی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

390 در اقتصاد: نهایی.
آخرین.
در نفت و گاز: حاشیه ای، منظور میادینی است که کشف شده اند اما به دلائل مختلف در اولویت بهره برداری قرار ندارند. از جمله ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

391 در نفت و گاز:
قطعه اکتشافی
بلوک اکتشافی
منطقه بهره برداری از نفت و گاز
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

392 در قراردادهای نفت و گاز: حصار کشی، مجزا سازی.
به معنای جدا کردن حساب و کتابهای مناطق مختلف عملیات نفتی.
مجزا کردن حسابهای مالیاتی.
ring fenc ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

393 صرف ریسک یعنی پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد یا ارزش دارد.
حداکثر میزان قابل قبول نرخ بیمه برای شخص.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

394 Risk Premium
صرف ریسک
تحمل یا پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد.
جایزه
پاداش
حق بیمه(حداکثر نرخ قابل قبول حق بیمه همان صرف ریسک است که ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

395 انتقال دهنده تمام یا بخشی از حقوق به شخص ثالث.
طرف ثالث پذیرنده انتقال را farminee نامند.
واژه مرتبط با Farm out است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

396 آموزش فنی و حرفه ای(در مقابل آموزش دانشگاهی).
تربیت آدم آچار به دست.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

397 دانش فنی یا فناوری با قابلیت توسعه
در مقابل know how که دانش فنی در حد مونتاژ یا در حد همان توان ساخت اولیه است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

398 دانش فنی بدون تاکید چندانی بر توسعه در مقابل know why که دانش فنی مبتنی بر توسعه فناوری است.
به نوعی دانش فنی مونتاژ یا ساخت در همان حدود سطوح او ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

399 سطح تخصص ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

400 قاب ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

401 سبدی از امور ذیربط مثل سبد سهام، سبد پروژ ها، سبد پیشنهادات و... . ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

402 مسئول مستقیم عملیات میدانی
بهره بردار
پیمانکار
شرکت عامل
شرکتی که راسا یا به نمایندگی، عملیات صنعتی یا نفتی را انجام میدهد.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

403 تنزیل بیش از حد
تنزیل اضافی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

404 تخفیف
تنزیل
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

405 تعالی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

406 عدالت ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

407 بین دوره ای
میان دوره ای
بی دو یا چند زمان
بین نسلی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

408 تخصیص
اعطا
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

409 در نظر گرفتن
در میان گذاشتن
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

410 انحراف
تحریف
اعوجاج
بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

411 انحراف زا
تحریف کننده
سبب اعوجاج
مسبب بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

412 متضمن چیزی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

413 معرفی یا پیشنهاد کردن یک منطقه مشخص جهت اکتشاف. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

414 کل مناطقی که هنوز برای آنها مجوز اکتشاف صادر نشده باشد. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

415 وفاداری
(نظارت بر) حسن اجرای قرارداد
نظارت بر رعایت
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

416 شالوده، مبانی، طرز تشکیل ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

417 حد قیمت قابل قبول.
حداقل قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را فروخت.
حداکثر قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را خرید.
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

418 پدافند غیرعامل
دفاع مدنی
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

419 هدف اکتشافی
چشم انداز
احتمال وجود نفت و گاز در یک حوضه رسوبی. احتمال آن از مراحل play و lead بیشتر است.
احتمال آنقدری هست که بتوان حفاری را ...
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

420 در اکتشاف نفت و گاز: حوضه رسوبی که دارای احتمال وجود نفت و گاز است. احتمال وجود نفت و گاز از play بیشتر و از prospect کمتر است.
راهنما
راهنمایی ...
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

421 گزارش کاربردی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

422 در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میشود. ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

423 در نفت و گاز: مناطق نیمه اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

424 در نفت و گاز: مناطق کم اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

425 در نفت و گاز: مناطق اکتشاف نشده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

426 زنبیل، مجموعه ای از پیشنهادات ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

427 شایان ذکر است که ... .
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

428 پاداشی که توسط شرکت( نفتی) در همان ابتدای کار به دولت میزبان سرمایه گذاری پرداخت می شود.
خوب است که در کلیه قراردادهای کشور این مبلغ به طور متناس ...
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

429 غیر بهینه ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

430 احراز صلاحیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

431 Payout period
دوره بازگشت سرمایه
Buyer's payout
سود خریدار
١٣٩٧/١٠/١٨
|

432 موارد قابل پیشنهاددهی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

433 مشتمل بر ...
بعلاوه ...
و همچنین ...
١٣٩٧/١٠/١٨
|

434 مبادله کالا با شخص ثالث توسط خریدار و فروشنده بدون هیچ ارتباطی بین خریدار و فروشنده و کاملا مستقل ١٣٩٧/١٠/١٨
|

435 طرف ثالث ١٣٩٧/١٠/١٨
|

436 نمودار، مشخصات، ویژگی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

437 آخر دوره ١٣٩٧/١٠/١٨
|

438 ضمانت نامه حسن انجام کار که به شکل اوراق قرضه توسط بانک یا شرکت بیمه صادر می شود. ١٣٩٧/١٠/١٨
|

439 شرط یا شروط قراردادی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

440 تخفیف یا معافیت مالیاتی (حسب مورد) ١٣٩٧/١٠/١٨
|

441 استهلاک.
معافیت(مالیاتی).
مجاز.
Allowances در بحث برآورد هزینه های پروژه: هزینه های فوق العاده. مراد منابعی است که در تخمین هزینه های پروژه ...
١٣٩٧/١٠/١٨
|

442 حق استفاده یا حق مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

443 حق استفاده یا مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

444 بازگرداندن اوضاع محل فعالیت به وضعیت اولیه ١٣٩٧/١٠/١٨
|

445 در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر میشود و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میگردد.
اعطای مجوز
١٣٩٧/١٠/١٨
|

446 سهم ١٣٩٧/١٠/١٨
|

447 در نفت و گاز: مناطق قبلا اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/١٨
|

448 اظهار نظر، دیدگاه اصلاحی ١٣٩٧/١٠/١١
|

449 از این به بعد
بعدی
متعاقب
١٣٩٧/١٠/٠١
|

450 در این میان
در این بین
١٣٩٧/١٠/٠١
|

451 Even chance
شانس پنجاه پنجاه
شانس برابر
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

452 منافع حق امتیاز درجه اول ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

453 قضیه ای در آمار که برای بازبینی احتمالات اولیه با توجه به رخداد حوادث مرتبط بکار میرود.
احتمال جدید را احتمال بازبینی شده یا ثانویه می نامند.
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

454 Posterior probability
احتمال ثانویه، احتمال بازبینی شده، احتمال اصلاح شده.
در قضیه بیز میتوان احتمال اولیه رخداد الف را در نتیجه آگاهی از رخداد ...
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

455 A priori probability
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

456 A priori
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

457 Prior probability
A priori probability
احتمال اولیه (در قضیه بیز)
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

458 قابل ملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

459 Seven fold
به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

460 به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

461 منظور موردی است که بعد از مورد اول می آید.
بعد از
در پی
به دنبال
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

462 حوضه رسوبی ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

463 در نفت و گاز: حجم مخزن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

464 سهم استفاده از توان ساخت داخل در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
سهم داخل
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

465 مورد نیاز ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

466 رعایت کردن، تامین کردن، صدق کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

467 Back in option
اختیار برگشت به قرارداد(به عنوان شریک دولتی) با لحاظ شرایطی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

468 مشارکت در سرمایه گذاری دارای خطر ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

469 Severance tax
یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

470 یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

471 منافع مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

472 مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

473 در نفت و گاز:
منافع انتقالی.
پرداخت تعویقی (برای تصاحب درصدی از سهام).
سهام مشارکت حمل شده (پرداخت نشده).
سهم حمل شده(سهام تعویقی یا انتق ...
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

474 پرداخت تولیدی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

475 منافع عملیاتی یکی شده ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

476 منافع عملیاتی جمعی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

477 منافع عملیاتی مشاع ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

478 پاداش اجاره ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

479 اجاره تاخیر ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

480 دوره پایه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

481 منافع اجاره ای ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

482 از ابتدا تا انتها
سراسری
کل مسیر
١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

483 مختصر، موجز، اجمالی، کوتاه، کوچک ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

484 کنترل کردن، اداره کردن، مدیریت کردن، جرح و تعدیل کردن، تصحیح کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

485 آن مقداری که در انتها باقی می ماند.
مثل سود خالص پس از کسر مالیات.
حداقل، کف موضوع، آن حداقلی که نیاز است در مورد امری تامین شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

486 لایه ای از زمین که در آن پول(نفت و گاز) خوابیده است. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

487 سازند دارای نفت یا گاز.
لایه ای از زمین که در آن پول (نفت و گاز) خوابیده است.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

488 حوضه رسوبی نسبتا شناخته شده ای که بالقوه دارای ذخایر نفت و گاز است که البته احتمال وجود این ذخایر از مراحل lead و prospect کمتر است.
نمایش.
نم ...
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

489 (در حفاری) چاههای اکتشافی که رفتاری ناشناخته دارند. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

490 متغیر را قابل فهم ساختن. مثلا تبدیل به متغیری بدون بعد در دامنه بین صفر و یک.
بدینگونه فهم و مقایسه متغیر آسان می شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

491 موضوع
شغل
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

492 طراحی متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

493 طراحی ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

494 متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

495 ابتکاری، اکتشافی، ذهنی ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

496 وضعیت های محتمل
معمولا خوشبینانه، متوسط و بدبینانه
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

497 سهم از کار یا پروژه
سهم از طرح معادل Working Interest
سهم از کار خطر دار
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

498 مدیریت
اختیار (تصمیم گیری)
مرجع تصمیم گیری
اقتدار
توان سازماندهی.
در نفت و گاز:
(Authority for expenditure (AFE
برآورد هزینه های ...
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

499 برآورد هزینه های حفاری در صنعت نفت و گاز ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

500 ظاهری
تحمیلی
تکلیفی
دستوری
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

501 ملاحظه
یکی کردن
تلفیق کردن
١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

502 معادل Consequence است.
به معانی نتیجه، پیامد، بازده، سود، ارزش و ... .
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

503 در حسابداری: انتقال به دوره بعد ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

504 در حسابداری: انتقال به دوره قبل ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

505 انجام دادن
در بر داشتن
١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

506 منافع عملیاتی، سهم از یک طرح یا پروژه ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

507 اجاره دادن زمین بابت انجام فعالیتی از قبیل کشاورزی، صنعتی، فعالیت نفتی و ...، مثلا انجام فعالیت نفتی از نوع اکتشاف نفت و گاز .
انتقال تمام یا بخ ...
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

508 فرآیند، اسلوب عملکرد، روش، نحوه کار، راهکار، حالت. ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

509 Practice: رویه
Practise :ورزش، تمرین ورزشی
١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

510 مخزن نگهداری نفت.
Tank battery
به معنای تعدادی از مخازن نفت است که در محوطه چاه ها، پیش از فروش و انتقال، نفت در آنها نگهداری میشود. به نوعی شک ...
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

511 قرارداد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

512 هزینه های انتقال ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

513 انتقال ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

514 در صنعت نفت: تعمیر چاه ١٣٩٧/٠٥/٢١
|