انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مقداد سلمانپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Package مجموعه ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

2 Item بخش ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

3 Follow up گام تکمیلی
پیگیری کردن
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

4 Narrow مشخص کردن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

5 Module اجزاء
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

6 Yard کارگاه
محوطه کارگاهی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

7 Site کارگاه
محوطه کارگاهی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

8 Tie in وابسته ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

9 Commissioning راه اندازی
مرحله ای پیش از شروع به تولید نهایی.
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

10 Start up شروع به تولید پس از مرحله راه اندازی (commissioning).
در کسب و کارهای نوپا: شروع جهشی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

11 Traceability قابلیت رصد
قابلیت پایش
قابلیت ردیابی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

12 In charge of در مقام مسئول ... ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

13 Contribute نقش داشتن
سهم داشتن
دستاورد داشتن
رهاورد داشتن
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

14 Mall بازار بزرگ ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

15 Vendor عرضه کنندگان
در مناقصات:
Vendor list
فهرست عرضه کنندگان.
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

16 Risk exposure میزان ریسک ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

17 Competency توانمندی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

18 Assumed away خارج از کنترل
برونزا
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

19 Influence کنترل کردن
کنترل
تاثیر، توانایی، نفوذ
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

20 Communicate مذاکره کردن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

21 Perceived تصور یا برداشتی که میتواند با واقعیت متفاوت باشد. مثلا تصور بحران. ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

22 Perceive تصور یا برداشت از امری(که میتواند با واقعیت فاصله داشته باشد. مثلا تصور بحران) ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

23 Contingency عدم اطمینان
محتمل الوقوع
احتمال
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

24 Definition تعیین جزئیات.
پیشرفت (کار یا پروژه).
مجموعه اسناد مناقصه که توسط کارفرما تهیه شده و به شرکت کنندگان تحویل میشود.
تعریف.
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

25 Turnover تحویل
گردش مالی
انتقال
برگشت
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

26 App در مورد برنامه های کاربردی تلفن همراه:
کارپرداز
مثلا کارپرداز فلان بانک
١٣٩٨/٠١/١٨
|

27 retention نگهداری
حفاظت
١٣٩٨/٠١/١٦
|

28 lifecycle دوره زندگی
چرخه حیات
طول عمر
عمر پروژه
مدت زمان احداث
١٣٩٨/٠١/١٦
|

29 milestone بزنگاه
نقطه عطف
نقطه ورود به مرحله مهم بعدی (در پروژه)
١٣٩٨/٠١/١٦
|

30 robust منسجم
قوی
استوار
محکم
خوب
مستحکم
منطقی
١٣٩٨/٠١/١٦
|

31 execution اجرا، انجام
Do
١٣٩٨/٠١/١٦
|

32 alignment هماهنگ، هماهنگی ١٣٩٨/٠١/١٦
|

33 translate ترجمه کردن
تبدیل کردن
١٣٩٨/٠١/١٦
|

34 Projected پیش بینی شده
در نظر گرفته شده
١٣٩٨/٠١/١٤
|

35 Authorized مصوب ١٣٩٨/٠١/١٤
|

36 aggressive فراتر از حد
زیاده از حد
تحمیلی
بلند پروازی
فراتر از واقعیت
افراطی
١٣٩٨/٠١/١٤
|

37 Modularized بخش بخش کردن
شکست کار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

38 Scope طرح نهایی
قلمرو
١٣٩٨/٠١/١٤
|

39 Cascade متوالی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

40 Turn محقق ساختن
تحویل دادن
١٣٩٨/٠١/١٤
|

41 Handover تحویل دادن پروژه به کارفرما جهت شروع به تولید.
این مرحله معمولا پس از مرحله راه اندازی
(Commissioning)
اتفاق می افتد.
١٣٩٨/٠١/١٤
|

42 Bias انحراف
کج روی
١٣٩٨/٠١/١٤
|

43 Overrun فراتر رفتن از حد مجاز ١٣٩٨/٠١/١٤
|

44 Conception نقطه شروع
نقطه آغاز
ابتدای کار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

45 Drive راهبری
هدایت
کنترل
١٣٩٨/٠١/١٤
|

46 Mega Project ابر پروژه
پروژه های بزرگ، مثل پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز
١٣٩٨/٠١/١٤
|

47 Contribution دستاورد
سهم
نقش
رهاورد
١٣٩٨/٠١/١٤
|

48 Over Engineering طراحی مهندسی فراتر از نیاز معمول ١٣٩٨/٠١/١٤
|

49 In terms of بر حسب
از منظر
بر مبنای
١٣٩٨/٠١/١٤
|

50 Take into account در نظر گرفتن
مد نظر قرار دادن
در نظر داشتن
١٣٩٨/٠١/١٤
|

51 Compensation حقوق و دستمزد ١٣٩٨/٠١/١٤
|

52 Schedule زمانبندی (پروژه) ١٣٩٨/٠١/١٤
|

53 Best practice روش برتر
رویه برتر
بهترین شیوه
بهترین راهکار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

54 Schooling تحصیل
آموزش
آموزش ضمن خدمت
آموزش مهارت محور
١٣٩٨/٠١/١٢
|

55 Cut off Cut off date
تاریخ تعطیلی
تاریخ انقطاع
١٣٩٨/٠١/١٢
|

56 Captive تحت اختیار.
مثلا شرکتی که تحت اختیار شرکت مادر باشد.
١٣٩٨/٠١/١٢
|

57 Captive تحت اختیار.
مثلا شرکتی که تحت اختیار شرکت مادر باشد.
١٣٩٨/٠١/١٢
|

58 Sunk Sunk cost
هزینه از دست رفته و بی بازگشت
١٣٩٨/٠١/١٢
|

59 Sunk cost هزینه از دست رفته و بی بازگشت ١٣٩٨/٠١/١٢
|

60 Summary خلاصه وضعیت
خلاصه
مختصر
اختصاری
١٣٩٨/٠١/١٢
|

61 At cost price به قیمت هزینه شده ١٣٩٨/٠١/١٢
|

62 At cost به بهای تمام شده ١٣٩٨/٠١/١٢
|

63 At call به محض درخواست
عندالمطالبه
١٣٩٨/٠١/١٢
|

64 Materialized تحقق یافتن
محقق شدن
واقعی شدن
١٣٩٨/٠١/١٢
|

65 Imputation در حسابداری: (هزینه های) ضمنی
(هزینه های) فرصتی
١٣٩٨/٠١/١٢
|

66 Material تحقق( پیدا کردن)
محقق (شدن)
واقعی (شدن)
١٣٩٨/٠١/١٢
|

67 Mark up قیمت افزایی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

68 Deal with مواجه بودن با ...
سر و کار داشتن با ...
ارتباط داشتن با ...
مرتبط بودن با ...
١٣٩٨/٠١/١٢
|

69 Dealing with مواجه بودن با ... .
سر و کار داشتن با ... .
ارتباط داشتن با ... .
مرتبط بودن با ... .
١٣٩٨/٠١/١٢
|

70 Accountant مستوفی
حسابدار
١٣٩٨/٠١/١٠
|

71 WC مستراح
مبال
مبرز
دستشویی
توالت
(Water Closet (W.C
١٣٩٨/٠١/١٠
|

72 Water closet مستراح
مبرز
مبال
توالت
دستشویی
١٣٩٨/٠١/١٠
|

73 Toilet مستراح
مبرز
مبال
توالت
دستشویی
١٣٩٨/٠١/١٠
|

74 Shrinkage از زیر کار در رفتن ١٣٩٨/٠١/١٠
|

75 Search تحقیق
جستجو
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

76 Drawback ایراد ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

77 Convey بیان
رساندن
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

78 Objective کمی
عینی
قابل مشاهده
هدف
وسیله
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

79 Subjective ذهنیت
ذهنی
حدسی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

80 Intuition درک، الهام، بصیرت، فراست، حس، کشف و شهود(البته بر اساس زاویه دید فرد، که این مساله شاید منجر به اختلاف در برداشت افراد شود). ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

81 Result وضعیت
نتیجه
تراز
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

82 Spread پخش کردن
توزیع کردن
تفکیک کردن
گستراندن
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

83 Depreciation کاهش ارزش (پول).
استهلاک
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

84 Sufficient تامین کردن
کفایت
کافی بودن
مطلوب
قابل قبول
بسنده
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

85 Present فعالیت داشتن
حضور داشتن
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

86 Corporate تلفیقی
یکپارچه کننده
در قالب شرکت
شرکتی
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

87 To نسبت به
(ابتدای جمله) به منظور
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

88 Payback Payback period
دوره بازگشت (سرمایه گذاری)
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

89 Pay back Pay back period
دوره بازگشت (سرمایه گذاری)
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

90 Pay out دوره انتظاری بازگشت سرمایه.
بازده انتظاری سرمایه گذاری.
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

91 Exposure خطر، ریسک، در معرض، مواجهه، میزان.
Risk exposure
میزان ریسک
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

92 Contracted توافق شده ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

93 Make up (ساختار چیزی را) شکل دادن ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

94 Provisions قیود
شرایط
(صندوق) ذخیره
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

95 Capital Expenditure هزینه های سرمایه ای یا هزینه های احداث.
(Capital Expenditure(Capex
این هزینه ها را طبق اصول حسابداری میتوان مستهلک نمود.
مقایسه کنید با:
...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

96 Operating expense هزینه های جاری یا عملیاتی.
(Operating Expense( Opex
مقایسه کنید با:
(Capital Expenditure( Capex
به معنای هزینه های سرمایه ای یا هزینه های ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

97 Expense هزینه (عملیاتی یا جاری).
(Operating Expense( Opex
به معنای هزینه های عملیاتی یا جاری است.
مقایسه کنید با
Expenditure
در
(Capital Ex ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

98 Expenditure هزینه (سرمایه ای).
هزینه (احداث).
این هزینه را طبق اصول حسابداری میتوان مستهلک نمود.
(Capital Expenditure (Capex
به معنای هزینه های سرمای ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

99 Fee دستمزد
حق الزحمه
مظنه
قیمت
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

100 Entity نهاد
شرکت
موسسه
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

101 Hand over واگذاری ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

102 Unanimity (قاعده) اتفاق آراء
مقایسه کنید با قاعده اکثریت آراء یا
Majority Rule
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

103 Concluded منعقد شده
مورد توافق قرار گرفته
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

104 Counterparty شریک
طرف قرارداد
پیمانکار
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

105 Work over در نفت و گاز:
تعمیر چاه
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

106 Rehabilitation در نفت و گاز:
ارتقای ضریب بازیافت
افزایش ضریب بازیافت
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

107 deal قرارداد
معامله
توافق
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

108 reimbursement در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

109 remuneration در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

110 Shock تکانه ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

111 Senso (ایتالیایی)حس خوب ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

112 Pilot اجرای آزمایشی یک طرح در مقیاس کوچک و آزمایشی پیش از اجرای طرح اصلی.
اجرا در مقیاس کوچک و آزمایشی.
شبیه سازی فرآیند طرح اصلی در مقیاس کوچک و آزم ...
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

113 Remunerate در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

114 Reimburse در حسابداری هزینه ها، reimburse برای جبران خرج کرد هزینه های پیمانکار بکار میرود اما برای قسمت سود پیمانکار از واژه remunerate به معنای پاداش استفاده ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

115 Surface rental اجاره زمین، حق الارض ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

116 Surface سطح زمین
Surface rental
اجاره زمین، حق الارض
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

117 Insert گنجاندن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

118 Acquire اکتساب کردن
به دست آوردن
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

119 Valorize ارزش گذاری(به ویژه در ارتباط با منابع طبیعی)
قیمت گذاری
به منصه ظهور رساندن
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

120 call درخواست کردن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

121 Cash calls درخواستهای پول نقد
درخواستهای تامین مالی
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

122 Cash call درخواست پول نقد
درخواست تامین مالی
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

123 Prepare تهیه کردن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

124 Prepared تهیه شده ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

125 Association شراکت ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

126 Straddle تقسیم شدن (میان چند طرف) ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

127 endorsement تایید ١٣٩٧/١٢/١٨
|

128 Nudge تلنگر ١٣٩٧/١٢/١٨
|

129 Sanction در اقتصاد: تحریم.
در پروژه: تصویب کردن.
معمولا در پروژه های نفت و گاز بعد از مهندسی پایه تصمیم نهایی اخذ میشود که آیا پروژه اجرا بشود یا خیر؟ ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

130 Appreciation برآورد، ارزیابی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

131 Plateau در نفت و گاز: (نمودار) تولید یکنواخت ١٣٩٧/١٢/١٦
|

132 Patrimonial Patrimonial Contract
در قراردادهای اکتشاف و توسعه نفت و گاز، به قرارداد مرحله توسعه اطلاق میشود که متعاقب قرارداد اکتشافی به اجرا میرسد و به نوعی ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

133 Dehydration نم زدایی
آب زدایی
آبگیری از چیزی
١٣٩٧/١٢/١٦
|

134 Conditioning آماده سازی جهت فرآورش.
شایسته سازی و تغییر شرایط به منظور رسیدن به شرایط مطلوب.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

135 Miscible مخلوط شدنی
حل شدنی
امتزاج پذیر
قابل اختلاط
مایعاتی که قادرند در هم حل شوند.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

136 Carbonate (سنگ) کربناتی یا آهکی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

137 Perforation مشبک کردن
ایجاد سوراخ در بدنه چاه نفت.
عملیات مشبک کاری لایه تولیدی چاه نفت.
ایجاد ارتباط میان لایه تولیدی و چاه نفت.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

138 Fracking شکاف دهنده.
افزایش شکاف های سازند با تزریق مواد خاص به منظور تسهیل ورود سیال به چاه نفت.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

139 Wear فرسوده شدن ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

140 Packer در حفاری: کور کن ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

141 Pull out عازم شدن
انجام دادن
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

142 Hydraulic fracturing شکست یا شکاف هیدرولیکی.
پمپاژ سیال بداخل سازندبا قابلیت نفوذ کم، به منظور افزایش میزان ترک ها و شکافها به قصد افزایش تولید هیدروکربور. این روش جر ...
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

143 Hydraulic واژه هیدرولیک معمولا بیانگر حرکت و انجام کار توسط یک سیال (معمولا آب یا روغن) است. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

144 Rig دکل یا دستگاه حفاری
کشنده بزرگ چرخ زنجیری
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

145 Riser لوله ای که مایع یا گاز در آن از پایین به بالا جریان دارد. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

146 Trunkline خط لوله اصلی، شاه لوله ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

147 Drain تخلیه ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

148 Characterization شناسایی، تعیین مشخصات و مولفه ها، تبیین ویژگی ها، تعیین احجام و مقادیر ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

149 Net to gross ratio در نفت و گاز: درصدی از حجم مخزن که در فرآیند تولید مشارکت دارد.
قسمت مفید مخزن
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

150 Monitoring پایش، کنترل، نظارت، رصد ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

151 Real time مداوم ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

152 More likely than not به احتمال زیاد( از این مقدار) بیشتر نیست. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

153 Crash ضربتی، فشرده، حالت خاص ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

154 Condensate میعانات گازی
محصولی مایع شبیه نفت خام که به عنوان محصول همراه با گاز طبیعی از میادین گازی تولید میشود.
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

155 Recovery factor در نفت و گاز:
ضریب بازیافت.
میزان هیدرکربور قابل استخراج از هیدرکربور در جا.
برای نفت معمولا بین 5 تا 60 درصد است.
برای گاز معمولا بین ...
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

156 Reserve در نفت و گاز: مقدار هیدروکربور قابل بازیافت، از ذخایر نفت و گاز درجا، که با فناوری در دسترس و تحت شرایط اقتصادی واقع بینانه، قابلیت تولید دارد. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

157 Accumulation (در نفت و گاز) میزان هیدروکربور درجا در مخزن در شرایط استاندارد سطح زمین. یعنی دمای 15.6 درجه سانتیگراد(60 درجه فارنهایت) و فشار یک اتمسفر(psi 14.5). ... ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

158 Evacuation cost هزینه انتقال ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

159 Regulatory تنظیم گری ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

160 Regulator نهاد تنظیم مقررات (و داوری)
تنظیم گر
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

161 Classic سنتی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

162 Word واژه پرداز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

163 Power point پرده نگار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

164 Consolidation در قراردادهای اکتشاف نفت و گاز:
پذیرش و جبران تمام یا قسمتی از ضرر توسط دولت میزبان.
برای مثال اگر چاه حفاری شده خشک باشد آنگاه دولت میزبان مثل ...
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

165 Farm in قبول تمام یا قسمتی از کار ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

166 On trend در نفت و گاز: مناطق کمتر اکتشاف شده یا مناطق در حال اکتشاف. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

167 Guaranteed معین شده
مشخص شده
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

168 Guarantee معین
مشخص
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

169 Deemed معین شده
مشخص شده
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

170 Deem معین کردن
مشخص کردن
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

171 Window لایه ای از زمین که احتمال وجود هیدروکربور در آن میرود. مثل:
Oil Window
Gas Window
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

172 Core نمونه
Sample
مغزه حفاری
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

173 Plug نمونه
Sample
بستن چاه
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

174 Case study مطالعه موردی
مورد کاوی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

175 Case مورد
مورد کاوی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

176 Campaign عملیات، مثلا عملیات حفاری
جنبش
نهضت
١٣٩٧/١١/٣٠
|

177 Set up تعیین فرآیند یا روش انجام کاری
مشخص کردن شیوه انجام کار
١٣٩٧/١١/٣٠
|

178 Off take قرارداد پیش خرید محصولات ١٣٩٧/١١/٢٩
|

179 Teller کاربر ١٣٩٧/١١/٢٧
|

180 Set of تعیین کردن
معین کردن
١٣٩٧/١١/٢٦
|

181 Speculate ورود به کار پرخطر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

182 Block قطعه
قسمت
بخش
١٣٩٧/١١/٢٦
|

183 Loading بارگذاری متناسب
برنامه ریزی
برنامه اجرایی
١٣٩٧/١١/٢٦
|

184 Close out واگذاری ١٣٩٧/١١/٢٦
|

185 Merge ادغام ١٣٩٧/١١/٢٦
|

186 Acquisition تحصیل دارایی ١٣٩٧/١١/٢٦
|

187 Rigorous مناسب
جدی
خوب
قوی
١٣٩٧/١١/٢٦
|

188 Track پایش ١٣٩٧/١١/٢٦
|

189 On going مستمر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

190 Development افزایش
توسعه
پیشرفت
١٣٩٧/١١/٢٣
|

191 Introduction انجام
انجام دادن
Do
١٣٩٧/١١/٢٣
|

192 پدافند غیر عامل Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

193 پدافند غیرعامل Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

194 پدافند عامل Active defense ١٣٩٧/١١/١٩
|

195 Application نرم افزار کاری.
برنامه کاربردی.
کار پرداز.
کارپرداز در برنامه های تلفن همراه: مثلا کارپرداز فلان تاکسی اینترنتی یا کارپرداز فلان بانک ی ...
١٣٩٧/١١/١٩
|

196 Proposal پیشنهادیه
پیشنهاد واره
١٣٩٧/١١/١٤
|

197 Economics Economics
علم اقتصاد
Economic
اقتصادی
Economy
تدبیر اقتصادی امور
Engineering Economy
تدبیر اقتصادی امور مهندسی
١٣٩٧/١١/١٢
|

198 Manufacturing تولیدات کارخانه ای(در مقایسه با فعالیتهایی همچون اکتشاف و تولید نفت و گاز) ١٣٩٧/١١/١٢
|

199 Offset جبرانی
Offset Account
حساب جبرانی
١٣٩٧/١١/١٢
|

200 Daily register روزنامه رسمی(دولت مرکزی) ١٣٩٧/١١/١٢
|

201 Paying quantity تا حد قابل فروش ١٣٩٧/١١/١٢
|

202 Entitle (از حقوقی) برخوردار ساختن
مستحق ساختن
١٣٩٧/١١/١٢
|

203 Due Diligence (حداقل)تلاش لازم
سنجش اعتبار و ریسک
١٣٩٧/١١/١٢
|

204 Conditions شرایط
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
١٣٩٧/١١/١٢
|

205 Terms تعهدات
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
اشکال
قالب
١٣٩٧/١١/١٢
|

206 Subtle ظریف، ماهرانه، نامحسوس ١٣٩٧/١١/١٢
|

207 Couple (با چیزی) همراه بودن ١٣٩٧/١١/١٢
|

208 Deductible Tax Deductible
مراد هزینه هایی است که از درآمد ناخالص کسر میشوند و لذا این هزینه ها مشمول مالیات نمی شوند.
١٣٩٧/١١/١٢
|

209 Scheme معیار
Marks Scheme
معیارهای نمره دهی
١٣٩٧/١١/١٢
|

210 Up take استقبال از عرضه چیزی ١٣٩٧/١١/١٢
|

211 Relieve معاف کردن ١٣٩٧/١١/١٢
|

212 Grant اعتبار پژوهشی(در دانشگاه)
برخوردار گشتن از چیزی
١٣٩٧/١١/١٢
|

213 Term دوره
مدت
شکل
قالب
١٣٩٧/١١/١٢
|

214 Rental fee اجاره بها ١٣٩٧/١١/١٢
|

215 Promote ترویجی ١٣٩٧/١١/١٢
|

216 Exclusive انحصاری ١٣٩٧/١١/١٢
|

217 Low water line زیر خط جزر دریا ١٣٩٧/١١/١٢
|

218 Format قالب ١٣٩٧/١١/١٢
|

219 Discretion به صلاحدید و اختیار ١٣٩٧/١١/١٢
|

220 Bidding مزایده، مناقصه، پیشنهاد
Work program bidding
پیشنهاد برنامه کاری
١٣٩٧/١١/١٢
|

221 Licensing rounds دورهای اعطای مجوز
چرخه های صدور مجوز
١٣٩٧/١١/١٢
|

222 قرض الحسنه Qard al hasan ١٣٩٧/١١/١٠
|

223 Qard al hasan قرض الحسنه ١٣٩٧/١١/١٠
|

224 Secretary (در آمریکا)وزیر ١٣٩٧/١١/٠٦
|

225 Bureau اداره ١٣٩٧/١١/٠٦
|

226 Department (در آمریکا)وزارتخانه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

227 The Crown مقام سلطنت، ملکه یا شاه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

228 Proxy (متغیر) جانشین
جایگزین
١٣٩٧/١١/٠٦
|

229 Onshore در خشکی
در مقابل offshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

230 Offshore در دریا
در مقابل onshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

231 Acreage قطعه ای از زمین
١٣٩٧/١١/٠٦
|

232 Release عرضه کردن
آزاد سازی
رها کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

233 In lieu بجای ١٣٩٧/١١/٠٦
|

234 Tailor در نظر گرفتن
تنظیم کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

235 Governance سازماندهی، راهبری
Corporate Governance
سازماندهی شرکتی، راهبری شرکتی
Good Governance
سازماندهی خوب(مطلوب)
Governance Structure
ساخت ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

236 Forward ارسال مجدد
باز ارسال
١٣٩٧/١١/٠٦
|

237 Up front پرداخت پول در ابتدای کار.
مثل پرداخت پاداش به دولت میزبان توسط شرکت نفتی پیمانکار در قراردادهای نفتی مشهور به Bonus
١٣٩٧/١١/٠٦
|

238 Economic limit مرز عبور از اقتصادی بودن میدان یا چاه نفت و گاز.
پس از عبور از این مرز تولید، هزینه ها بیش از درآمدها میشود و لذا بایستی در شرایط معمول تولید از م ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

239 Workover عملیات بازرسی و تعمیر و نگهداری چاه نفت به منظور تضمین تداوم تولید.
هر عملیاتی که پس از تکمیل یک چاه نفت و گاز روی آن انجام میگیرد.
١٣٩٧/١١/٠٦
|

240 Progressivity (سیستم مالی) متغیر.
سیستم مالی که نرخهای آن بر مبنای رخدادهای آینده تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

241 Potential قابلیت
بالقوه
(نتایج) ممکن یا احتمالی
١٣٩٧/١١/٠٥
|

242 Multi object در قراردادهای اکتشاف نفت و گاز: پیشنهاد چند بلوکی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

243 Award اعطا ١٣٩٧/١١/٠٥
|

244 Oversight نظارت از بیرون ١٣٩٧/١١/٠٥
|

245 Common صوری
Common value
ارزش صوری
١٣٩٧/١١/٠٥
|

246 Common value ارزش صوری ١٣٩٧/١١/٠٥
|

247 Slate Product slate
ترکیب محصولات(پالایشگاه)
١٣٩٧/١١/٠٥
|

248 Product slate ترکیب محصولات پالایشگاه ١٣٩٧/١١/٠٥
|

249 Oil Products فرآورده های نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

250 Product فرآورده
محصول
Oil product
فرآورده نفتی مثل بنزین و گازوئیل
١٣٩٧/١١/٠٥
|

251 Oil Product فرآورده نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

252 Derail بی نتیجه ماندن
از دور خارج شدن
١٣٩٧/١١/٠٥
|

253 Sliding scale مقیاس متغیری که جهت تقسیم سود در قراردادهای نفتی با توجه به شرایط متغیر آینده بکار میرود.
در مقابل مقیاس ثابت. مثلا سهم از سود بین 30 تا 50 درصد ...
١٣٩٧/١١/٠٥
|

254 Overwhelming فوق العاده، عالی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

255 Nomination معرفی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

256 Contextualization شرایط محیطی
Lack of Contextualization
ضعف ارتباط با شرایط محیطی.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

257 Complementary نقش مکمل ١٣٩٧/١١/٠٥
|

258 Parameter عامل
Single parameter bid
پیشنهاد(مناقصه/مزایده) تک عاملی
١٣٩٧/١١/٠٥
|

259 Lease قرارداد اجاره که طبق آن زمین را برای عملیات نفتی اجاره میدهند.
محل، منطقه یا سایت انجام فعالیتهای نفتی.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

260 detail به تفصیل شرح دادن ١٣٩٧/١١/٠٢
|

261 Petroleum نفت
هیدروکربور
١٣٩٧/١١/٠١
|

262 Oil نفت
روانکار
١٣٩٧/١١/٠١
|

263 True واقعی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

264 Liquidity مایع مانند
نقدینگی
درجه نقد شوندگی دارائی
درجه ای که میتوان دارائی را در بازار آب کرد و به پول نقد تبدیل نمود.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

265 Midstream میان دستی
فعالیتهایی که در میانه زنجیره ارزش قرار میگیرند.
مثلا در نفت و گاز فعالیتهایی که در بین امور بالادستی و پایین دستی قرار میگیرند مثل ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

266 Regressive نزولی
ثابت(در سامانه مالی)
سیستم مالی ثابتی که متغیرهای آن از رخدادهای طی زمان مستقل هستند و در همان ابتدای کار نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

267 Downstream پایین دستی
نگرش رو به جلو
رو به جلوتر
تعیین تکلیف امر در طی زمان یا در انتها
فعالیتهایی که در انتهای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

268 Upstream بالادستی
نگرش رو به عقب
رو به قبل تر
تعیین تکلیف در ابتدای امر
فعالیتهایی که ابتدای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در نفت و گاز: فعالیت ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

269 Joint گروهی
مشترک
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

270 Solo انفرادی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

271 Progressive تصاعدی
متغیر(در سامانه مالی)
سیستم مالی متغیری که در طی زمان یا در انتها، بسته به رخدادها، نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
در مقابل Regressive
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

272 Crown سلطنتی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

273 Royalty حق امتیاز
بهره مالکانه
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

274 Gold plate خرج تراشی توسط پیمانکار در قراردادهای نفتی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

275 Marginal در اقتصاد: نهایی
در نفت و گاز: حاشیه ای، منظور میادینی است که کشف شده اند اما به دلائل مختلف در اولویت بهره برداری قرار ندارند. از جمله این دلائل ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

276 Tract در نفت و گاز:
قطعه اکتشافی
بلوک اکتشافی
منطقه بهره برداری از نفت و گاز
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

277 Ring fence در قراردادهای نفتی: حصار کشی، مجزا سازی.
به معنای جدا کردن حساب و کتابهای مناطق مختلف عملیات نفتی.
ring fence corporation tax
مالیات بنگاه ب ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

278 Risk Premium صرف ریسک یعنی پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد یا ارزش دارد.
حداکثر میزان قابل قبول نرخ بیمه برای شخص.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

279 Premium Risk Premium
صرف ریسک
تحمل یا پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد.
جایزه
پاداش
حق بیمه(حداکثر نرخ قابل قبول حق بیمه همان صرف ریسک است که ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

280 Farming out انتقال دهنده تمام یا بخشی از حقوق به شخص ثالث.
طرف ثالث پذیرنده انتقال را farminee نامند.
واژه مرتبط با Farm out است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

281 Training آموزش فنی و حرفه ای(در مقابل آموزش دانشگاهی).
تربیت آدم آچار به دست.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

282 Know why دانش فنی یا فناوری با قابلیت توسعه
در مقابل know how که دانش فنی در حد مونتاژ یا در حد همان توان ساخت اولیه است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

283 Know how دانش فنی بدون تاکید چندانی بر توسعه در مقابل know why که دانش فنی مبتنی بر توسعه فناوری است.
به نوعی دانش فنی مونتاژ یا ساخت در همان حدود سطوح او ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

284 Expertise سطح تخصص ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

285 Box قاب ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

286 Portfolio سبدی از امور ذیربط مثل سبد سهام، سبد پروژ ها، سبد پیشنهادات و... . ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

287 Operator مسئول مستقیم عملیات میدانی
بهره بردار
پیمانکار
شرکت عامل
شرکتی که راسا یا به نمایندگی، عملیات صنعتی یا نفتی را انجام میدهد.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

288 Over Discount تنزیل بیش از حد
تنزیل اضافی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

289 Discount تخفیف
تنزیل
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

290 Excellence تعالی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

291 Equity عدالت ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

292 Inter temporal بین دوره ای
میان دوره ای
بی دو یا چند زمان
بین نسلی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

293 Allocation تخصیص
اعطا
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

294 Address در نظر گرفتن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

295 Distortion انحراف
تحریف
اعوجاج
بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

296 Distortionary انحراف زا
تحریف کننده
سبب اعوجاج
مسبب بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

297 Involve متضمن چیزی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

298 Area Nomination معرفی یا پیشنهاد کردن یک منطقه مشخص جهت اکتشاف. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

299 Area wide کل مناطقی که هنوز برای آنها مجوز اکتشاف صادر نشده باشد. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

300 Compliance وفاداری
(نظارت بر) حسن اجرای قرارداد
نظارت بر رعایت
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

301 Constitution شالوده، مبانی، طرز تشکیل ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

302 Reserve price حداقل قیمت قابل قبول ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

303 Civil defence پدافند غیرعامل
دفاع مدنی
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

304 Prospect هدف اکتشافی
چشم انداز
احتمال وجود نفت و گاز در یک حوضه رسوبی. احتمال آن از مراحل play و lead بیشتر است.
احتمال آنقدری هست که بتوان حفاری را ...
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

305 Lead در اکتشاف نفت و گاز: حوضه رسوبی که دارای احتمال وجود نفت و گاز است. احتمال وجود نفت و گاز از play بیشتر و از prospect کمتر است.
راهنما
راهنمایی ...
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

306 Working paper گزارش کاربردی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

307 Permit در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میشود. ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

308 Sub mature در نفت و گاز: مناطق نیمه اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

309 Immature در نفت و گاز: مناطق کم اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

310 Frontier در نفت و گاز: مناطق اکتشاف نشده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

311 Bundle زنبیل، مجموعه ای از پیشنهادات ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

312 It is worth noting that شایان ذکر است که ... .
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

313 Bonus پاداشی که توسط شرکت( نفتی) در همان ابتدای کار به دولت میزبان سرمایه گذاری پرداخت می شود.
خوب است که در کلیه قراردادهای کشور این مبلغ به طور متناس ...
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

314 Sub optimal غیر بهینه ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

315 Prequalification احراز صلاحیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

316 Payout Payout period
دوره بازگشت سرمایه
Buyer's payout
سود خریدار
١٣٩٧/١٠/١٨
|

317 Biddable موارد قابل پیشنهاددهی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

318 As well as مشتمل بر ...
بعلاوه ...
و همچنین ...
١٣٩٧/١٠/١٨
|

319 Arm's length مبادله کالا با شخص ثالث توسط خریدار و فروشنده بدون هیچ ارتباطی بین خریدار و فروشنده و کاملا مستقل ١٣٩٧/١٠/١٨
|

320 Third party طرف ثالث ١٣٩٧/١٠/١٨
|

321 Profile نمودار، مشخصات، ویژگی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

322 Back end آخر دوره ١٣٩٧/١٠/١٨
|

323 Performance bond ضمانت نامه حسن انجام کار که به شکل اوراق قرضه توسط بانک یا شرکت بیمه صادر می شود. ١٣٩٧/١٠/١٨
|

324 Provision شرط یا شروط قراردادی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

325 Holiday تخفیف یا معافیت مالیاتی (حسب مورد) ١٣٩٧/١٠/١٨
|

326 Allowance استهلاک
معافیت(مالیاتی)
١٣٩٧/١٠/١٨
|

327 Title حق استفاده یا حق مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

328 Title to حق استفاده یا مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

329 Restoration بازگرداندن اوضاع محل فعالیت به وضعیت اولیه ١٣٩٧/١٠/١٨
|

330 Licence در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر میشود و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میگردد.
اعطای مجوز
١٣٩٧/١٠/١٨
|

331 Interest سهم ١٣٩٧/١٠/١٨
|

332 Mature در نفت و گاز: مناطق قبلا اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/١٨
|

333 Comment اظهار نظر، دیدگاه اصلاحی ١٣٩٧/١٠/١١
|

334 Point forward از این به بعد
بعدی
متعاقب
١٣٩٧/١٠/٠١
|

335 Meanwhile در این میان
در این بین
١٣٩٧/١٠/٠١
|

336 Even Even chance
شانس پنجاه پنجاه
شانس برابر
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

337 Overriding royalty interests منافع حق امتیاز درجه اول ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

338 Bayes قضیه ای در آمار که برای بازبینی احتمالات اولیه با توجه به رخداد حوادث مرتبط بکار میرود.
احتمال جدید را احتمال بازبینی شده یا ثانویه می نامند.
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

339 Posterior Posterior probability
احتمال ثانویه، احتمال بازبینی شده، احتمال اصلاح شده.
در قضیه بیز میتوان احتمال اولیه رخداد الف را در نتیجه آگاهی از رخداد ...
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

340 A priori A priori probability
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

341 Priori A priori
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

342 Prior Prior probability
A priori probability
احتمال اولیه (در قضیه بیز)
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

343 Drastically قابل ملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

344 Fold Seven fold
به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

345 Seven fold به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

346 Followed by منظور موردی است که بعد از مورد اول می آید.
بعد از
در پی
به دنبال
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

347 Basinal حوضه رسوبی ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

348 Charge در نفت و گاز: حجم مخزن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

349 Local content سهم استفاده از توان ساخت داخل در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
سهم داخل
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

350 Requirement مورد نیاز ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

351 Meet رعایت کردن، تامین کردن، صدق کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

352 Back in Back in option
اختیار برگشت به قرارداد(به عنوان شریک) با لحاظ شرایطی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

353 Joint venture مشارکت در سرمایه گذاری دارای خطر ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

354 Severance Severance tax
یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

355 Severance tax یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

356 Ownership interest منافع مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

357 Ownership مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

358 Carried interest منافع انتقالی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

359 Production payment interest پرداخت تولیدی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

360 Unitized working intetest منافع عملیاتی یکی شده ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

361 Pooled working interest منافع عملیاتی جمعی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

362 Joint working interest منافع عملیاتی مشاع ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

363 Lease bonus پاداش اجاره ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

364 Delay rental اجاره تاخیر ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

365 Primary term دوره پایه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

366 Leasehold interest منافع اجاره ای ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

367 Front end از ابتدا تا انتها
سراسری
کل مسیر
١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

368 Thumbnail مختصر، موجز، اجمالی، کوتاه، کوچک ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

369 Handling کنترل کردن، اداره کردن، مدیریت کردن، جرح و تعدیل کردن، تصحیح کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

370 Bottom line آن مقداری که در انتها باقی می ماند.
مثل سود خالص پس از کسر مالیات.
حداقل، کف موضوع، آن حداقلی که نیاز است در مورد امری تامین شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

371 Pay zone لایه ای از زمین که در آن پول(نفت و گاز) خوابیده است. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

372 Pay سازند دارای نفت یا گاز.
لایه ای از زمین که در آن پول (نفت و گاز) خوابیده است.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

373 Play حوضه رسوبی نسبتا شناخته شده ای که بالقوه دارای ذخایر نفت و گاز است که البته احتمال وجود این ذخایر از مراحل lead و prospect کمتر است.
نمایش.
نم ...
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

374 Wildcat (در حفاری) چاههای اکتشافی که رفتاری ناشناخته دارند. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

375 Normalize متغیر را قابل فهم ساختن. مثلا تبدیل به متغیری بدون بعد در دامنه بین صفر و یک.
بدینگونه فهم و مقایسه متغیر آسان می شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

376 Job موضوع
شغل
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

377 Cross plot طراحی متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

378 plot طراحی ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

379 Cross متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

380 Scenario وضعیت های محتمل
معمولا خوشبینانه، متوسط و بدبینانه
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

381 Stake سهم از کار یا پروژه
سهم از طرح معادل Working Interest
سهم از کار خطر دار
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

382 Authority مدیریت
اختیار (تصمیم گیری)
اقتدار
توان سازماندهی.
در نفت و گاز:
(Authority for expenditure (AFE
برآورد هزینه های حفاری در صنعت نفت ...
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

383 Authority for expenditure برآورد هزینه های حفاری در صنعت نفت و گاز ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

384 Apparent ظاهری
تحمیلی
تکلیفی
دستوری
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

385 Incorporate ملاحظه
یکی کردن
تلفیق کردن
١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

386 Payoff معادل Consequence است.
به معانی نتیجه، پیامد، بازده، سود، ارزش و ... .
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

387 Farm out اجاره دادن زمین بابت انجام فعالیتی از قبیل کشاورزی، صنعتی، فعالیت نفتی و ...، مثلا انجام فعالیت نفتی از نوع اکتشاف نفت و گاز .
انتقال تمام یا بخ ...
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

388 Course of action فرآیند، اسلوب عملکرد، روش، نحوه کار، راهکار، حالت. ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

389 Battery مخزن نگهداری نفت ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

390 Deal قرارداد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

391 Evacuation costs هزینه های انتقال ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

392 Evacuation انتقال ١٣٩٧/٠٥/٢١
|