برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مقداد سلمانپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وام ارجح.
وام ارشد.
وامی که بازپرداخت اقساط آن نسبت به وام تبعی یا وام دست دوم (subordinate debt) اولویت بالاتری دارد.
١٣٩٩/٠١/٢١
|

2 بدهی دست دوم
بدهی تبعی
وام دست دوم
وام تبعی.
وامی که بازپرداخت اقساط آن نسبت به وام ارجح(senior debt) اولویت پایین تری دارد.
١٣٩٩/٠١/٢١
|

3 پرداخت
بازپرداخت
١٣٩٩/٠١/٢١
|

4 بازپرداخت مدت دار ١٣٩٩/٠١/٢١
|

5 مدت دار ١٣٩٩/٠١/٢١
|

6 دست دوم ١٣٩٩/٠١/٢١
|

7 وام دست دوم
وام تبعی
وامی که بازپرداخت اقساط آن نسبت به وام ارجح(senior debt) اولویت پایین تری دارد.
١٣٩٩/٠١/٢١
|

8 وام بین دولتی
وام کم بهره
١٣٩٩/٠١/٢١
|

9 ضمانتنامه فرعی ١٣٩٩/٠١/٢١
|

10 خارج از بورس
فرابورس
١٣٩٩/٠١/٢١
|

11 پیوند ١٣٩٩/٠١/١٦
|

12 اوراق قرضه
وثیقه
ضمانت
١٣٩٩/٠١/١٥
|

13 حل و فصل ١٣٩٩/٠١/١٤
|

14 اختلاف
مشاجره
نزاع
١٣٩٩/٠١/١٤
|

15 هزینه اولیه ١٣٩٩/٠١/١٤
|

16 Grace Period
در وام: دوره تنفس.
١٣٩٩/٠١/١٤
|

17 Host government ١٣٩٩/٠١/١٤
|

18 میزبان.
(Host government
در تامین مالی: سرمایه پذیر.)
١٣٩٩/٠١/١٤
|

19 دولت میزبان.
در تامین مالی: سرمایه پذیر.
١٣٩٩/٠١/١٤
|

20 نهاد.
آداب انجام امور را نهاد می گویند.
١٣٩٩/٠١/١٣
|

21 یادداشت
توجه کردن
سند
اسناد (Notes)
١٣٩٩/٠١/١٣
|

22 حق امتیاز.
سهم بیمه گذار.
جواز.
پروانه.
١٣٩٩/٠١/١٢
|

23 شرکت پروژه (نهاد واسط به عنوان یک شرکت مستقل حقوقی با اهداف خاص) ١٣٩٩/٠١/١٢
|

24 Special Purpose Vehicle
شرکت پروژه (نهاد واسط به عنوان یک شرکت مستقل حقوقی با اهداف خاص)
١٣٩٩/٠١/١٢
|

25 ائتلاف.
مشارکت.
اتحادیه.
کنسرسیوم.
تفاوت کنسرسیوم با جوینت ونچر در این است که روابط شرکاء در شرکت جوینت ونچر(شرکت پروژه) تضامنی است اما د ...
١٣٩٩/٠١/١٢
|

26 گونه ای از قرارداد اجاره.
تفاوت Lease و Affermage در این است که در Lease،مقداری اجاره بها به مالک تاسیسات مثلا دولت در قبال اخذ امتیازی پرداخت میش ...
١٣٩٩/٠١/١١
|

27 محتمل ترین حالت.
واقع بینانه.
١٣٩٩/٠١/١١
|

28 برش واره ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

29 فیلمک ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

30 صوتک ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

31 در پروژه: بانک پذیر.
مراد طرحی است که علاوه بر سودآوری، توان بازپرداخت اقساط وام خود را نیز داشته باشد.
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

32 کاربر.
صنعتی که نیازمند نیروی کار فراوان است.
١٣٩٩/٠١/٠١
|

33 سرمایه بر.
صنعتی که نیازمند منابع قابل توجه مالی است.
١٣٩٩/٠١/٠١
|

34 تضامین دولتی.
تضمین دولتی.
١٣٩٩/٠١/٠١
|

35 Offtake Agrement
موافقتنامه برداشت محصول پروژه.
١٣٩٨/١٢/٢٤
|

36 باز آمد ١٣٩٨/١٢/٠١
|

37 قرارداد پیش خرید محصولات ١٣٩٨/١٢/٠١
|

38 امیدنامه ١٣٩٨/١١/١٥
|

39 صکوک
اوراق بهادار اسلامی
١٣٩٨/١١/١٥
|

40 (دولت) مرکزی
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

41 حرکت افقی
حرکت یکنواخت
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

42 شبکه جمع آوری نفت و گاز در کف دریا ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

43 خانه ویلایی.
در آبادان چنین خانه هایی از زمان انگلیسی ها وجود دارند.
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

44 بارگذاری ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

45 واکشی ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

46 خرید نسیه (به صورت تضمین شده) ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

47 نقدی
پول نقد
عندالمطالبه
دیداری
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

48 after the fact
بعد از رخداد.
بعد از وقوع.
مواردی که پس از رخداد فعلی، در صورت نیاز، مداخله متناسب صورت می گیرد یا مقرراتی وضع می شود.
١٣٩٨/٠٨/١٥
|

49 before the event
قبل از واقعه.
مواردی که قبل از وقوع فعلی بایستی مقرراتی وضع شود یا مداخلاتی صورت گیرد.
١٣٩٨/٠٨/١٥
|

50 ترکیبی ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

51 (قرارداد) معاوضه. ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

52 آماده سازی جهت ارسال پست الکترونیک ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

53 دروازه
رسوایی
١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

54 حق مراجعه (به ضامن) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

55 تامین مالی
تدارک وجوه
تهیه پول
استقراض کردن
وام گرفتن
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

56 تامین مالی
مالیه
استقراض
اخذ وام
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

57 اداره مرکزی
دفتر ستادی
دفتر مرکزی
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

58 مرکز
ستاد
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

59 روادید ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

60 از ناحیه ی ...
از طرف ...
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

61 مهم
بسیار مهم
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

62 هدایت ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

63 دستور تغییر در مولفه های پروژه (از سوی کارفرما که ممکن است در قرارداد نباشد). ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

64 دستور
فرمان
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

65 تصویب ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

66 مظنه
اعلان
اعلامیه
بیانیه
اطلاعیه
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

67 مشخص شده ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

68 پیوست (قرارداد) ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

69 پیوست های (قرارداد) ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

70 ترسیم کردن ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

71 ترسیم شده ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

72 هشدار
مواظب بودن
حذر کردن
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

73 در نفت: سازه بالایی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

74 جدی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

75 تنفیذ کردن (قرارداد) ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

76 (قرارداد) تنفیذ شده ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

77 (هزینه های) قابل بازپرداخت (به پیمانکار). ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

78 وابسته ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

79 وابسته بودن ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

80 عدم تحرک
ثابت بودن
غیر قابل حرکت
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

81 حل و فصل کردن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

82 حاصل جمع
سر جمع
خلاصه شدن
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

83 جرح و تعدیل ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

84 ذخیره سازی ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

85 ساختار
چارچوب
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

86 هماهنگی ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

87 (اختصاص) شماره شناسایی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

88 همراه
وابسته
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

89 رخداد وضعیت غیر قابل پیش بینی.
این وضعیت و چگونگی تعهدات ذیل آن در بندهای قراردادها معمولا ذکر میشود.
قوه قهریه.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

90 هزینه های فوق العاده
Contingency را ببینید.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

91 عدم اطمینانها
احتمالات
Contingency را ببینید.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

92 کنار گذاشتن
در نظر نگرفتن
پوشش ندادن
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

93 تحمیل شدن ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

94 تکمیلی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

95 اسکان ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

96 سطح پیشرفت (پروژه) ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

97 لیست اقلام و کالاهای مورد نیاز پروژه بر مبنای نقشه ساخت توام با تشریح کیفیت و نوع. ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

98 عمده
قطعات وابسته به تجهیزات اصلی
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

99 به دست آمده
موجود
شناخته شده
در دسترس
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

100 تعیین ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

101 تصفیه
پالایش
عمل آوری
بهسازی
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

102 کاربر ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

103 در جا ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

104 در نفت و گاز: مجزا سازی مالیاتی.
جدا کردن حسابهای مالیاتی میادین نفت و گاز برای رسیدگی جداگانه یا جلوگیری از تداخل حسابها.
Ring fence را نیز ب ...
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

105 حد قیمت قابل قبول.
حداقل قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را فروخت.
حداکثر قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را خرید.
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

106 Pre mature
نابهنگام
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

107 نابهنگام ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

108 احراز صلاحیت ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

109 احتمالی
محتمل الوقوع
مشروط(به چیزی)
١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

110 قضاوت شخصی
سلیقه ای
ذهنیت
بر مبنای استنباط شخصی
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

111 مناقصه محدود ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

112 جمع کنسرسیوم
کنسرسیوم ها
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

113 Pre qualification
احراز صلاحیت
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

114 جلسات اطلاع رسانی و پرسش و پاسخ عمومی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

115 دریافت کننده امتیاز ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

116 منطقه ویژه اقتصادی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

117 نیروی انسانی کارفرما که برای نیل به اهدافی مدتی مامور به کار در نمودار سازمانی پیمانکار می شود. ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

118 درآمد زایی ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

119 شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله

١٣٩٨/٠٢/١٨
|

120 Crack Spread
شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

121 همراه ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

122 چسبندگی
عدم انعطاف
انعطاف ناپذیر
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

123 مخالفان
Pros & Cons
موافقان و مخالفان
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

124 موافقان
Pros & Cons
موافقان و مخالفان
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

125 نهایی سازی
نهایی کردن
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

126 مرتبط ساختن اجزاء یا افراد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

127 احداث (در مقایسه با Manufacturing یا تولیدات کارخانه ای). ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

128 واسطه
رابط
میانجی
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

129 به سرانجام رساندن
آماده تحویل ساختن
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

130 در واحدهای صنعتی: خدمات جانبی نظیر آب و برق و اکسیژن و بخار و ... . ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

131 بسیج (امکانات و پرسنل) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

132 بررسی کردن ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

133 سرفصل
بخش
قسمت
در مقابل Content که به معنای محتوای سرفصل است.
لذا Content زیر مجموعه Discipline است.
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

134 مناسب
خوب
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

135 صورتحساب
صورت وضعیت
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

136 معرف
بازگشت
عطف
مرجع
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

137 شرط لازم ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

138 مجوز ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

139 حدود و ثغور ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

140 زمانبر ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

141 شروع
آغاز
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

142 قدم به قدم ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

143 تخلیه(از طریق انتقال به سایر تاسیسات) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

144 تخلیه( از طریق انتقال به تاسیسات دیگر) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

145 تخلیه(از طریق انتقال به تاسیسات دیگر) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

146 کسب و کار
تجارت
داد و ستد
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

147 شکست کار
تجزیه موضوع یا امری
شکست
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

148 ساختار شکست کار
سلسله مراتب اجرای طرح
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

149 فکر بکر
نظریه پردازی
ایده پردازی
همفکری
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

150 حدسی
تقریبی
کلی
ناهموار
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

151 تدوین کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

152 طراحی اولیه ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

153 الزامات ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

154 بایگانی
سند
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

155 مجموعه (خاص) ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

156 بخش ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

157 گام تکمیلی
پیگیری کردن
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

158 مشخص کردن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

159 اجزاء
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

160 کارگاه
محوطه کارگاهی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

161 کارگاه
محوطه کارگاهی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

162 وابسته.
(رعایت) هماهنگی.
در نفت و گاز: عمل اتصال یک خط لوله به سایر خطوط لوله یا اتصال به تجهیزات ذیربط.
Tie-back هم میگویند.
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

163 راه اندازی
مرحله ای پیش از شروع به تولید نهایی.
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

164 شروع به تولید پس از مرحله راه اندازی (commissioning).
در کسب و کارهای نوپا: نوآفرین، شروع جهشی، شتاب دهنده.
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

165 قابلیت رصد
قابلیت پایش
قابلیت ردیابی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

166 در مقام مسئول ... ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

167 نقش داشتن
سهم داشتن
دستاورد داشتن
رهاورد داشتن
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

168 بازار بزرگ ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

169 عرضه کنندگان
در مناقصات:
Vendor list
فهرست عرضه کنندگان.
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

170 میزان ریسک ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

171 توانمندی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

172 خارج از کنترل
برونزا
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

173 کنترل کردن
کنترل
تاثیر، توانایی، نفوذ
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

174 مذاکره کردن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

175 تصور یا برداشتی که میتواند با واقعیت متفاوت باشد. مثلا تصور بحران. ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

176 تصور یا برداشت از امری(که میتواند با واقعیت فاصله داشته باشد. مثلا تصور بحران) ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

177 عدم اطمینان.
محتمل الوقوع.
احتمال.
Contingencies در بحث برآورد هزینه های پروژه:هزینه های احتمالی. منظور مبالغی که برای پوشش عدم اطمینان های ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

178 تعیین جزئیات.
پیشرفت (کار یا پروژه).
مجموعه اسناد مناقصه که توسط کارفرما تهیه شده و به شرکت کنندگان تحویل میشود.
تعریف.
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

179 تحویل
گردش مالی
انتقال
برگشت
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

180 در مورد برنامه های کاربردی تلفن همراه:
کارپرداز
مثلا کارپرداز فلان بانک
کار افزار
١٣٩٨/٠١/١٨
|

181 نگهداری
حفاظت
١٣٩٨/٠١/١٦
|

182 دوره زندگی
چرخه حیات
طول عمر
عمر پروژه
مدت زمان احداث
١٣٩٨/٠١/١٦
|

183 بزنگاه
نقطه عطف
نقطه ورود به مرحله مهم بعدی (در پروژه)
١٣٩٨/٠١/١٦
|

184 منسجم
قوی
استوار
محکم
خوب
مستحکم
منطقی
١٣٩٨/٠١/١٦
|

185 اجرا، انجام
Do
١٣٩٨/٠١/١٦
|

186 هماهنگ، هماهنگی ١٣٩٨/٠١/١٦
|

187 ترجمه کردن
تبدیل کردن
١٣٩٨/٠١/١٦
|

188 پیش بینی شده
در نظر گرفته شده
١٣٩٨/٠١/١٤
|

189 مصوب
مجاز
١٣٩٨/٠١/١٤
|

190 فراتر از حد
زیاده از حد
تحمیلی
بلند پروازی
فراتر از واقعیت
افراطی
١٣٩٨/٠١/١٤
|

191 بخش بخش کردن
شکست کار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

192 طرح نهایی
قلمرو
١٣٩٨/٠١/١٤
|

193 متوالی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

194 محقق ساختن
تحویل دادن
١٣٩٨/٠١/١٤
|

195 تحویل دادن پروژه به کارفرما جهت شروع به تولید.
این مرحله معمولا پس از مرحله راه اندازی
(Commissioning)
اتفاق می افتد.
١٣٩٨/٠١/١٤
|

196 انحراف
کج روی
١٣٩٨/٠١/١٤
|

197 فراتر رفتن از حد مجاز ١٣٩٨/٠١/١٤
|

198 نقطه شروع
نقطه آغاز
ابتدای کار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

199 راهبری
هدایت
کنترل
١٣٩٨/٠١/١٤
|

200 ابر پروژه
پروژه های بزرگ، مثل پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز
١٣٩٨/٠١/١٤
|

201 دستاورد
سهم
نقش
رهاورد
١٣٩٨/٠١/١٤
|

202 طراحی مهندسی فراتر از نیاز معمول ١٣٩٨/٠١/١٤
|

203 بر حسب
از منظر
بر مبنای
١٣٩٨/٠١/١٤
|

204 در نظر گرفتن
مد نظر قرار دادن
در نظر داشتن
١٣٩٨/٠١/١٤
|

205 حقوق و دستمزد ١٣٩٨/٠١/١٤
|

206 زمانبندی (پروژه) ١٣٩٨/٠١/١٤
|

207 روش برتر
رویه برتر
بهترین شیوه
بهترین راهکار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

208 تحصیل
آموزش
آموزش ضمن خدمت
آموزش مهارت محور
١٣٩٨/٠١/١٢
|

209 Cut off date
تاریخ تعطیلی
تاریخ انقطاع
١٣٩٨/٠١/١٢
|

210 تحت اختیار.
مثلا شرکتی که تحت اختیار شرکت مادر باشد.
١٣٩٨/٠١/١٢
|

211 Sunk cost
هزینه از دست رفته و بی بازگشت
١٣٩٨/٠١/١٢
|

212 هزینه از دست رفته و بی بازگشت ١٣٩٨/٠١/١٢
|

213 خلاصه وضعیت
خلاصه
مختصر
اختصاری
١٣٩٨/٠١/١٢
|

214 به قیمت هزینه شده ١٣٩٨/٠١/١٢
|

215 به بهای تمام شده ١٣٩٨/٠١/١٢
|

216 به محض درخواست
عندالمطالبه
١٣٩٨/٠١/١٢
|

217 تحقق یافتن
محقق شدن
واقعی شدن
١٣٩٨/٠١/١٢
|

218 در حسابداری: (هزینه های) ضمنی
(هزینه های) فرصتی
١٣٩٨/٠١/١٢
|

219 تحقق( پیدا کردن)
محقق (شدن)
واقعی (شدن).
(Material Take Off(MTO
لیست اقلام و کالاهای مورد نیاز پروژه بر مبنای نقشه ساخت توام با تشریح کیف ...
١٣٩٨/٠١/١٢
|

220 قیمت افزایی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

221 مواجه بودن با ...
سر و کار داشتن با ...
ارتباط داشتن با ...
مرتبط بودن با ...
١٣٩٨/٠١/١٢
|

222 مواجه بودن با ... .
سر و کار داشتن با ... .
ارتباط داشتن با ... .
مرتبط بودن با ... .
١٣٩٨/٠١/١٢
|

223 مستوفی
حسابدار
١٣٩٨/٠١/١٠
|

224 مستراح
مبال
مبرز
دستشویی
توالت
(Water Closet (W.C
١٣٩٨/٠١/١٠
|

225 مستراح
مبرز
مبال
توالت
دستشویی
١٣٩٨/٠١/١٠
|

226 مستراح
مبرز
مبال
توالت
دستشویی
١٣٩٨/٠١/١٠
|

227 از زیر کار در رفتن ١٣٩٨/٠١/١٠
|

228 تحقیق
جستجو
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

229 ایراد ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

230 بیان
رساندن
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

231 کمی
عینی
قابل مشاهده
هدف
وسیله
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

232 ذهنیت
ذهنی
حدسی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

233 درک، الهام، بصیرت، فراست، حس، کشف و شهود(البته بر اساس زاویه دید فرد، که این مساله شاید منجر به اختلاف در برداشت افراد شود). ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

234 وضعیت
نتیجه
تراز
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

235 پخش کردن
توزیع کردن
تفکیک کردن
گستراندن
Crack Spread
شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

236 کاهش ارزش (پول).
استهلاک
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

237 تامین کردن
کفایت
کافی بودن
مطلوب
قابل قبول
بسنده
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

238 فعالیت داشتن
حضور داشتن
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

239 تلفیقی
یکپارچه کننده
در قالب شرکت
شرکتی
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

240 نسبت به
(ابتدای جمله) به منظور
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

241 Payback period
دوره بازگشت (سرمایه گذاری)
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

242 Pay back period
دوره بازگشت (سرمایه گذاری)
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

243 دوره انتظاری بازگشت سرمایه.
بازده انتظاری سرمایه گذاری.
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

244 خطر، ریسک، در معرض، مواجهه، میزان.
Risk exposure
میزان ریسک
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

245 توافق شده ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

246 (ساختار چیزی را) شکل دادن ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

247 قیود
شرایط
مقررات
(صندوق) ذخیره
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

248 هزینه های سرمایه ای یا هزینه های احداث.
(Capital Expenditure(Capex
این هزینه ها را طبق اصول حسابداری میتوان مستهلک نمود.
مقایسه کنید با:
...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

249 هزینه های جاری یا عملیاتی.
(Operating Expense( Opex
مقایسه کنید با:
(Capital Expenditure( Capex
به معنای هزینه های سرمایه ای یا هزینه های ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

250 هزینه (عملیاتی یا جاری).
(Operating Expense( Opex
به معنای هزینه های عملیاتی یا جاری است.
مقایسه کنید با
Expenditure
در
(Capital Ex ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

251 هزینه (سرمایه ای).
هزینه (احداث).
این هزینه را طبق اصول حسابداری میتوان مستهلک نمود.
(Capital Expenditure (Capex
به معنای هزینه های سرمای ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

252 دستمزد
حق الزحمه
مظنه
قیمت
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

253 نهاد
شرکت
موسسه
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

254 واگذاری ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

255 (قاعده) اتفاق آراء
مقایسه کنید با قاعده اکثریت آراء یا
Majority Rule
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

256 منعقد شده
مورد توافق قرار گرفته
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

257 شریک
طرف قرارداد
پیمانکار
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

258 در نفت و گاز:
تعمیر چاه
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

259 در نفت و گاز:
ارتقای ضریب بازیافت
افزایش ضریب بازیافت
نوسازی
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

260 قرارداد
معامله
توافق
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

261 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

262 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

263 تکانه ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

264 (ایتالیایی)حس خوب ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

265 اجرای آزمایشی یک طرح در مقیاس کوچک و آزمایشی پیش از اجرای طرح اصلی.
اجرا در مقیاس کوچک و آزمایشی.
شبیه سازی فرآیند طرح اصلی در مقیاس کوچک و آزم ...
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

266 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

267 در حسابداری هزینه ها، reimburse برای جبران خرج کرد هزینه های پیمانکار بکار میرود اما برای قسمت سود پیمانکار از واژه remunerate به معنای پاداش استفاده ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

268 اجاره زمین، حق الارض ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

269 سطح زمین
Surface rental
اجاره زمین، حق الارض
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

270 گنجاندن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

271 اکتساب کردن
به دست آوردن
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

272 ارزش گذاری(به ویژه در ارتباط با منابع طبیعی)
قیمت گذاری
به منصه ظهور رساندن
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

273 درخواست کردن
فراخوان
خرید
Call Option
اختیار خرید
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

274 درخواستهای پول نقد
درخواستهای تامین مالی
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

275 درخواست پول نقد
درخواست تامین مالی
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

276 تهیه کردن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

277 تهیه شده ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

278 شراکت ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

279 تقسیم شدن (میان چند طرف) ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

280 تایید ١٣٩٧/١٢/١٨
|

281 تلنگر ١٣٩٧/١٢/١٨
|

282 در اقتصاد: تحریم.
در پروژه: تصویب کردن.
معمولا در پروژه های نفت و گاز بعد از مهندسی پایه تصمیم نهایی اخذ میشود که آیا پروژه اجرا بشود یا خیر؟ ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

283 برآورد، ارزیابی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

284 در نفت و گاز: (نمودار) تولید یکنواخت ١٣٩٧/١٢/١٦
|

285 Patrimonial Contract
در قراردادهای اکتشاف و توسعه نفت و گاز، به قرارداد مرحله توسعه اطلاق میشود که متعاقب قرارداد اکتشافی به اجرا میرسد و به نوعی ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

286 نم زدایی
آب زدایی
آبگیری از چیزی
١٣٩٧/١٢/١٦
|

287 آماده سازی جهت فرآورش.
شایسته سازی و تغییر شرایط به منظور رسیدن به شرایط مطلوب.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

288 مخلوط شدنی
حل شدنی
امتزاج پذیر
قابل اختلاط
مایعاتی که قادرند در هم حل شوند.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

289 (سنگ) کربناتی یا آهکی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

290 مشبک کردن
ایجاد سوراخ در بدنه چاه نفت.
عملیات مشبک کاری لایه تولیدی چاه نفت.
ایجاد ارتباط میان لایه تولیدی و چاه نفت.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

291 شکاف دهنده.
افزایش شکاف های سازند با تزریق مواد خاص به منظور تسهیل ورود سیال به چاه نفت.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

292 فرسوده شدن ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

293 در حفاری: کور کن ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

294 عازم شدن
انجام دادن
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

295 شکست یا شکاف هیدرولیکی.
پمپاژ سیال بداخل سازندبا قابلیت نفوذ کم، به منظور افزایش میزان ترک ها و شکافها به قصد افزایش تولید هیدروکربور. این روش جر ...
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

296 واژه هیدرولیک معمولا بیانگر حرکت و انجام کار توسط یک سیال (معمولا آب یا روغن) است. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

297 دکل یا دستگاه حفاری
کشنده بزرگ چرخ زنجیری
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

298 لوله ای که مایع یا گاز در آن از پایین به بالا جریان دارد. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

299 خط لوله اصلی، شاه لوله ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

300 تخلیه ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

301 شناسایی، تعیین مشخصات و مولفه ها، تبیین ویژگی ها، تعیین احجام و مقادیر ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

302 در نفت و گاز: درصدی از حجم مخزن که در فرآیند تولید مشارکت دارد.
قسمت مفید مخزن
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

303 پایش، کنترل، نظارت، رصد ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

304 مداوم ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

305 به احتمال زیاد( از این مقدار) بیشتر نیست. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

306 ضربتی، فشرده، حالت خاص ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

307 میعانات گازی
محصولی مایع شبیه نفت خام که به عنوان محصول همراه با گاز طبیعی از میادین گازی تولید میشود.
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

308 در نفت و گاز:
ضریب بازیافت.
میزان هیدرکربور قابل استخراج از هیدرکربور در جا.
برای نفت معمولا بین 5 تا 60 درصد است.
برای گاز معمولا بین ...
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

309 در نفت و گاز: مقدار هیدروکربور قابل بازیافت، از ذخایر نفت و گاز درجا، که با فناوری در دسترس و تحت شرایط اقتصادی واقع بینانه، قابلیت تولید دارد. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

310 (در نفت و گاز) میزان هیدروکربور درجا در مخزن در شرایط استاندارد سطح زمین. یعنی دمای 15.6 درجه سانتیگراد(60 درجه فارنهایت) و فشار یک اتمسفر(psi 14.5). ... ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

311 هزینه انتقال ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

312 تنظیم گری ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

313 نهاد تنظیم مقررات (و داوری)
تنظیم گر
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

314 سنتی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

315 واژه پرداز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

316 پرده نگار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

317 در قراردادهای اکتشاف نفت و گاز:
پذیرش و جبران تمام یا قسمتی از ضرر توسط دولت میزبان.
برای مثال اگر چاه حفاری شده خشک باشد آنگاه دولت میزبان مثل ...
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

318 قبول تمام یا قسمتی از کار ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

319 در نفت و گاز: مناطق کمتر اکتشاف شده یا مناطق در حال اکتشاف. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

320 معین شده
مشخص شده
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

321 معین
مشخص
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

322 معین شده
مشخص شده
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

323 معین کردن
مشخص کردن
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

324 لایه ای از زمین که احتمال وجود هیدروکربور در آن میرود. مثل:
Oil Window
Gas Window
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

325 نمونه
Sample
مغزه حفاری
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

326 نمونه
Sample
بستن چاه
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

327 مطالعه موردی
مورد کاوی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

328 مورد
مورد کاوی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

329 بسیج
عملیات(مثلا عملیات حفاری)
جنبش
نهضت
پویش
١٣٩٧/١١/٣٠
|

330 تعیین فرآیند یا روش انجام کاری
مشخص کردن شیوه انجام کار
١٣٩٧/١١/٣٠
|

331 (قرارداد) پیش خرید محصولات ١٣٩٧/١١/٢٩
|

332 کاربر ١٣٩٧/١١/٢٧
|

333 تعیین کردن
معین کردن
١٣٩٧/١١/٢٦
|

334 ورود به کار پرخطر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

335 قطعه
قسمت
بخش
١٣٩٧/١١/٢٦
|

336 بارگذاری متناسب
برنامه ریزی
برنامه اجرایی
١٣٩٧/١١/٢٦
|

337 واگذاری ١٣٩٧/١١/٢٦
|

338 ادغام ١٣٩٧/١١/٢٦
|

339 تحصیل دارایی ١٣٩٧/١١/٢٦
|

340 مناسب
جدی
خوب
قوی
١٣٩٧/١١/٢٦
|

341 پایش
رصد
١٣٩٧/١١/٢٦
|

342 مستمر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

343 افزایش
توسعه
پیشرفت
١٣٩٧/١١/٢٣
|

344 انجام
انجام دادن
Do
١٣٩٧/١١/٢٣
|

345 Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

346 Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

347 Active defense ١٣٩٧/١١/١٩
|

348 نرم افزار کاری.
برنامه کاربردی.
کار پرداز.
کارپرداز در برنامه های تلفن همراه: مثلا کارپرداز فلان تاکسی اینترنتی یا کارپرداز فلان بانک ی ...
١٣٩٧/١١/١٩
|

349 پیشنهادیه
پیشنهاد واره
١٣٩٧/١١/١٤
|

350 Economics
علم اقتصاد
Economic
اقتصادی
Economy
تدبیر اقتصادی امور
Engineering Economy
تدبیر اقتصادی امور مهندسی
١٣٩٧/١١/١٢
|

351 تولیدات کارخانه ای(در مقایسه با Construction یا احداث). ١٣٩٧/١١/١٢
|

352 جبرانی
Offset Account
حساب جبرانی
١٣٩٧/١١/١٢
|

353 روزنامه رسمی(دولت مرکزی) ١٣٩٧/١١/١٢
|

354 تا حد قابل فروش ١٣٩٧/١١/١٢
|

355 (از حقوقی) برخوردار ساختن
مستحق ساختن
١٣٩٧/١١/١٢
|

356 (حداقل)تلاش لازم
سنجش اعتبار و ریسک
شرکت امین
١٣٩٧/١١/١٢
|

357 شرایط
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
١٣٩٧/١١/١٢
|

358 تعهدات
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
اشکال
قالب
١٣٩٧/١١/١٢
|

359 ظریف، ماهرانه، نامحسوس ١٣٩٧/١١/١٢
|

360 (با چیزی) همراه بودن ١٣٩٧/١١/١٢
|

361 Tax Deductible
مراد هزینه هایی است که از درآمد ناخالص کسر میشوند و لذا این هزینه ها مشمول مالیات نمی شوند.
١٣٩٧/١١/١٢
|

362 معیار
Marks Scheme
معیارهای نمره دهی
١٣٩٧/١١/١٢
|

363 استقبال از عرضه چیزی ١٣٩٧/١١/١٢
|

364 معاف کردن ١٣٩٧/١١/١٢
|

365 اعتبار پژوهشی(در دانشگاه)
برخوردار گشتن از چیزی
١٣٩٧/١١/١٢
|

366 دوره
مدت
شکل
قالب
١٣٩٧/١١/١٢
|

367 اجاره بها ١٣٩٧/١١/١٢
|

368 ترویجی ١٣٩٧/١١/١٢
|

369 انحصاری ١٣٩٧/١١/١٢
|

370 زیر خط جزر دریا ١٣٩٧/١١/١٢
|

371 قالب ١٣٩٧/١١/١٢
|

372 به صلاحدید و اختیار ١٣٩٧/١١/١٢
|

373 مزایده، مناقصه، پیشنهاد
Work program bidding
پیشنهاد برنامه کاری
١٣٩٧/١١/١٢
|

374 دورهای اعطای مجوز
چرخه های صدور مجوز
١٣٩٧/١١/١٢
|

375 Qard al hasan ١٣٩٧/١١/١٠
|

376 قرض الحسنه ١٣٩٧/١١/١٠
|

377 (در آمریکا)وزیر ١٣٩٧/١١/٠٦
|

378 اداره ١٣٩٧/١١/٠٦
|

379 (در آمریکا)وزارتخانه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

380 مقام سلطنت، ملکه یا شاه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

381 (متغیر) جانشین
جایگزین
نیابتی
١٣٩٧/١١/٠٦
|

382 در خشکی
در مقابل offshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

383 در دریا
در مقابل onshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

384 قطعه ای از زمین
١٣٩٧/١١/٠٦
|

385 عرضه کردن
آزاد سازی
رها کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

386 بجای ١٣٩٧/١١/٠٦
|

387 در نظر گرفتن
تنظیم کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

388 سازماندهی، راهبری
Corporate Governance
سازماندهی شرکتی، راهبری شرکتی
Good Governance
سازماندهی خوب(مطلوب)
Governance Structure
ساخت ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

389 ارسال مجدد
باز ارسال
١٣٩٧/١١/٠٦
|

390 پرداخت پول در ابتدای کار.
مثل پرداخت پاداش به دولت میزبان توسط شرکت نفتی پیمانکار در قراردادهای نفتی مشهور به Bonus
١٣٩٧/١١/٠٦
|

391 مرز عبور از اقتصادی بودن میدان یا چاه نفت و گاز.
پس از عبور از این مرز تولید، هزینه ها بیش از درآمدها میشود و لذا بایستی در شرایط معمول تولید از م ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

392 عملیات بازرسی و تعمیر و نگهداری چاه نفت به منظور تضمین تداوم تولید.
هر عملیاتی که پس از تکمیل یک چاه نفت و گاز روی آن انجام میگیرد.
١٣٩٧/١١/٠٦
|

393 (سیستم مالی) متغیر.
سیستم مالی که نرخهای آن بر مبنای رخدادهای آینده تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

394 قابلیت
بالقوه
(نتایج) ممکن یا احتمالی
١٣٩٧/١١/٠٥
|

395 در قراردادهای اکتشاف نفت و گاز: پیشنهاد چند بلوکی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

396 اعطا
اعطا کردن
برنده
١٣٩٧/١١/٠٥
|

397 نظارت از بیرون ١٣٩٧/١١/٠٥
|

398 صوری
Common value
ارزش صوری
١٣٩٧/١١/٠٥
|

399 ارزش صوری ١٣٩٧/١١/٠٥
|

400 Product slate
ترکیب محصولات(پالایشگاه)
١٣٩٧/١١/٠٥
|

401 ترکیب محصولات پالایشگاه ١٣٩٧/١١/٠٥
|

402 فرآورده های نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

403 فرآورده
محصول
Oil product
فرآورده نفتی مثل بنزین و گازوئیل
١٣٩٧/١١/٠٥
|

404 فرآورده نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

405 بی نتیجه ماندن
از دور خارج شدن
١٣٩٧/١١/٠٥
|

406 مقیاس متغیری که جهت تقسیم سود در قراردادهای نفتی با توجه به شرایط متغیر آینده بکار میرود.
در مقابل مقیاس ثابت. مثلا سهم از سود بین 30 تا 50 درصد ...
١٣٩٧/١١/٠٥
|

407 فوق العاده، عالی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

408 معرفی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

409 شرایط محیطی
Lack of Contextualization
ضعف ارتباط با شرایط محیطی.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

410 نقش مکمل ١٣٩٧/١١/٠٥
|

411 عامل
Single parameter bid
پیشنهاد(مناقصه/مزایده) تک عاملی
١٣٩٧/١١/٠٥
|

412 اجاره.
قرارداد اجاره.
قرارداد اجاره که طبق آن زمین را برای عملیات نفتی اجاره میدهند.
محل، منطقه یا سایت انجام فعالیتهای نفتی.
همچنین بنگر ...
١٣٩٧/١١/٠٥
|

413 به تفصیل شرح دادن ١٣٩٧/١١/٠٢
|

414 نفت
هیدروکربور
١٣٩٧/١١/٠١
|

415 نفت
روانکار
١٣٩٧/١١/٠١
|

416 واقعی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

417 مایع مانند
نقدینگی
درجه نقد شوندگی دارائی
درجه ای که میتوان دارائی را در بازار آب کرد و به پول نقد تبدیل نمود.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

418 میان دستی
فعالیتهایی که در میانه زنجیره ارزش قرار میگیرند.
مثلا در نفت و گاز فعالیتهایی که در بین امور بالادستی و پایین دستی قرار میگیرند مثل ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

419 نزولی
ثابت(در سامانه مالی)
سیستم مالی ثابتی که متغیرهای آن از رخدادهای طی زمان مستقل هستند و در همان ابتدای کار نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

420 پایین دستی
نگرش رو به جلو
رو به جلوتر
تعیین تکلیف امر در طی زمان یا در انتها
فعالیتهایی که در انتهای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

421 بالادستی
نگرش رو به عقب
رو به قبل تر
تعیین تکلیف در ابتدای امر
فعالیتهایی که ابتدای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در نفت و گاز: فعالیت ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

422 گروهی
مشترک
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

423 انفرادی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

424 تصاعدی
متغیر(در سامانه مالی)
سیستم مالی متغیری که در طی زمان یا در انتها، بسته به رخدادها، نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
در مقابل Regressive
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

425 سلطنتی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

426 حق امتیاز
بهره مالکانه
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

427 خرج تراشی توسط پیمانکار در قراردادهای نفتی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

428 در اقتصاد: نهایی.
آخرین.
در نفت و گاز: حاشیه ای، منظور میادینی است که کشف شده اند اما به دلائل مختلف در اولویت بهره برداری قرار ندارند. از جمله ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

429 در نفت و گاز:
قطعه اکتشافی
بلوک اکتشافی
منطقه بهره برداری از نفت و گاز
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

430 در قراردادهای نفت و گاز: حصار کشی، مجزا سازی.
به معنای جدا کردن حساب و کتابهای مناطق مختلف عملیات نفتی.
مجزا کردن حسابهای مالیاتی.
ring fenc ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

431 صرف ریسک یعنی پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد یا ارزش دارد.
حداکثر میزان قابل قبول نرخ بیمه برای شخص.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

432 Risk Premium
صرف ریسک
تحمل یا پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد.
جایزه
پاداش
حق بیمه(حداکثر نرخ قابل قبول حق بیمه همان صرف ریسک است که ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

433 انتقال دهنده تمام یا بخشی از حقوق به شخص ثالث.
طرف ثالث پذیرنده انتقال را farminee نامند.
واژه مرتبط با Farm out است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

434 آموزش فنی و حرفه ای(در مقابل آموزش دانشگاهی).
تربیت آدم آچار به دست.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

435 دانش فنی یا فناوری با قابلیت توسعه
در مقابل know how که دانش فنی در حد مونتاژ یا در حد همان توان ساخت اولیه است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

436 دانش فنی بدون تاکید چندانی بر توسعه در مقابل know why که دانش فنی مبتنی بر توسعه فناوری است.
به نوعی دانش فنی مونتاژ یا ساخت در همان حدود سطوح او ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

437 سطح تخصص ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

438 قاب ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

439 سبدی از امور ذیربط مثل سبد سهام، سبد پروژ ها، سبد پیشنهادات و... . ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

440 مسئول مستقیم عملیات میدانی
بهره بردار
پیمانکار
شرکت عامل
شرکتی که راسا یا به نمایندگی، عملیات صنعتی یا نفتی را انجام میدهد.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

441 تنزیل بیش از حد
تنزیل اضافی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

442 تخفیف
تنزیل
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

443 تعالی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

444 عدالت
در حسابداری: آورده
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

445 بین دوره ای
میان دوره ای
بی دو یا چند زمان
بین نسلی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

446 تخصیص
اعطا
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

447 در نظر گرفتن
در میان گذاشتن
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

448 انحراف
تحریف
اعوجاج
بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

449 انحراف زا
تحریف کننده
سبب اعوجاج
مسبب بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

450 متضمن چیزی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

451 معرفی یا پیشنهاد کردن یک منطقه مشخص جهت اکتشاف. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

452 کل مناطقی که هنوز برای آنها مجوز اکتشاف صادر نشده باشد. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

453 وفاداری
(نظارت بر) حسن اجرای قرارداد
نظارت بر رعایت
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

454 شالوده، مبانی، طرز تشکیل ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

455 حد قیمت قابل قبول.
حداقل قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را فروخت.
حداکثر قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را خرید.
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

456 پدافند غیرعامل
دفاع مدنی
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

457 هدف اکتشافی
چشم انداز
احتمال وجود نفت و گاز در یک حوضه رسوبی. احتمال آن از مراحل play و lead بیشتر است.
احتمال آنقدری هست که بتوان حفاری را ...
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

458 در اکتشاف نفت و گاز: حوضه رسوبی که دارای احتمال وجود نفت و گاز است. احتمال وجود نفت و گاز از play بیشتر و از prospect کمتر است.
راهنما
راهنمایی ...
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

459 گزارش کاربردی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

460 در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میشود. ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

461 در نفت و گاز: مناطق نیمه اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

462 در نفت و گاز: مناطق کم اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

463 در نفت و گاز: مناطق اکتشاف نشده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

464 زنبیل، مجموعه ای از پیشنهادات ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

465 شایان ذکر است که ... .
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

466 پاداشی که توسط شرکت( نفتی) در همان ابتدای کار به دولت میزبان سرمایه گذاری پرداخت می شود.
خوب است که در کلیه قراردادهای کشور این مبلغ به طور متناس ...
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

467 غیر بهینه ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

468 احراز صلاحیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

469 Payout period
دوره بازگشت سرمایه
Buyer's payout
سود خریدار
١٣٩٧/١٠/١٨
|

470 موارد قابل پیشنهاددهی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

471 مشتمل بر ...
بعلاوه ...
و همچنین ...
١٣٩٧/١٠/١٨
|

472 مبادله کالا با شخص ثالث توسط خریدار و فروشنده بدون هیچ ارتباطی بین خریدار و فروشنده و کاملا مستقل ١٣٩٧/١٠/١٨
|

473 طرف ثالث ١٣٩٧/١٠/١٨
|

474 نمودار، مشخصات، ویژگی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

475 آخر دوره ١٣٩٧/١٠/١٨
|

476 ضمانت نامه حسن انجام کار که به شکل اوراق قرضه توسط بانک یا شرکت بیمه صادر می شود. ١٣٩٧/١٠/١٨
|

477 شرط یا شروط قراردادی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

478 تخفیف یا معافیت مالیاتی (حسب مورد) ١٣٩٧/١٠/١٨
|

479 استهلاک.
معافیت(مالیاتی).
مجاز.
Allowances در بحث برآورد هزینه های پروژه: هزینه های فوق العاده. مراد منابعی است که در تخمین هزینه های پروژه ...
١٣٩٧/١٠/١٨
|

480 حق استفاده یا حق مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

481 حق استفاده یا مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

482 بازگرداندن اوضاع محل فعالیت به وضعیت اولیه ١٣٩٧/١٠/١٨
|

483 در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر میشود و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میگردد.
اعطای مجوز
١٣٩٧/١٠/١٨
|

484 سهم ١٣٩٧/١٠/١٨
|

485 در نفت و گاز: مناطق قبلا اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/١٨
|

486 اظهار نظر، دیدگاه اصلاحی ١٣٩٧/١٠/١١
|

487 از این به بعد
بعدی
متعاقب
١٣٩٧/١٠/٠١
|

488 در این میان
در این بین
١٣٩٧/١٠/٠١
|

489 Even chance
شانس پنجاه پنجاه
شانس برابر
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

490 منافع حق امتیاز درجه اول ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

491 قضیه ای در آمار که برای بازبینی احتمالات اولیه با توجه به رخداد حوادث مرتبط بکار میرود.
احتمال جدید را احتمال بازبینی شده یا ثانویه می نامند.
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

492 Posterior probability
احتمال ثانویه، احتمال بازبینی شده، احتمال اصلاح شده.
در قضیه بیز میتوان احتمال اولیه رخداد الف را در نتیجه آگاهی از رخداد ...
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

493 A priori probability
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

494 A priori
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

495 Prior probability
A priori probability
احتمال اولیه (در قضیه بیز)
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

496 قابل ملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

497 Seven fold
به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

498 به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

499 منظور موردی است که بعد از مورد اول می آید.
بعد از
در پی
به دنبال
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

500 حوضه رسوبی ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

501 در نفت و گاز: حجم مخزن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

502 سهم استفاده از توان ساخت داخل در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
سهم داخل
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

503 مورد نیاز ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

504 رعایت کردن، تامین کردن، صدق کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

505 Back in option
اختیار برگشت به قرارداد(به عنوان شریک دولتی) با لحاظ شرایطی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

506 مشارکت در سرمایه گذاری دارای خطر.
Joint venture company
شرکت پروژه (با نسبت سهامداری شرکاء).
در جوینت ونچر روابط شرکاء تضامنی است اما در کن ...
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

507 Severance tax
یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

508 یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

509 منافع مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

510 مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

511 در نفت و گاز:
منافع انتقالی.
پرداخت تعویقی (برای تصاحب درصدی از سهام).
سهام مشارکت حمل شده (پرداخت نشده).
سهم حمل شده(سهام تعویقی یا انتق ...
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

512 پرداخت تولیدی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

513 منافع عملیاتی یکی شده ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

514 منافع عملیاتی جمعی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

515 منافع عملیاتی مشاع ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

516 پاداش اجاره ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

517 اجاره تاخیر ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

518 دوره پایه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

519 منافع اجاره ای ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

520 از ابتدا تا انتها
سراسری
کل مسیر
اولیه
(Front end fee
هزینه اولیه)
١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

521 مختصر، موجز، اجمالی، کوتاه، کوچک ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

522 کنترل کردن، اداره کردن، مدیریت کردن، جرح و تعدیل کردن، تصحیح کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

523 آن مقداری که در انتها باقی می ماند.
مثل سود خالص پس از کسر مالیات.
حداقل، کف موضوع، آن حداقلی که نیاز است در مورد امری تامین شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

524 لایه ای از زمین که در آن پول(نفت و گاز) خوابیده است. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

525 سازند دارای نفت یا گاز.
لایه ای از زمین که در آن پول (نفت و گاز) خوابیده است.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

526 حوضه رسوبی نسبتا شناخته شده ای که بالقوه دارای ذخایر نفت و گاز است که البته احتمال وجود این ذخایر از مراحل lead و prospect کمتر است.
نمایش.
نم ...
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

527 (در حفاری) چاههای اکتشافی که رفتاری ناشناخته دارند. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

528 متغیر را قابل فهم ساختن. مثلا تبدیل به متغیری بدون بعد در دامنه بین صفر و یک.
بدینگونه فهم و مقایسه متغیر آسان می شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

529 موضوع
شغل
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

530 طراحی متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

531 طراحی ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

532 متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

533 ابتکاری، اکتشافی، ذهنی ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

534 وضعیت های محتمل
معمولا خوشبینانه، متوسط و بدبینانه
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

535 سهم از کار یا پروژه
سهم از طرح معادل Working Interest
سهم از کار خطر دار
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

536 مدیریت
اختیار (تصمیم گیری)
مرجع تصمیم گیری
اقتدار
توان سازماندهی.
در نفت و گاز:
(Authority for expenditure (AFE
برآورد هزینه های ...
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

537 برآورد هزینه های حفاری در صنعت نفت و گاز ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

538 ظاهری
تحمیلی
تکلیفی
دستوری
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

539 ملاحظه
یکی کردن
تلفیق کردن
١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

540 معادل Consequence است.
به معانی نتیجه، پیامد، بازده، سود، ارزش و ... .
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

541 در حسابداری: انتقال به دوره بعد ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

542 در حسابداری: انتقال به دوره قبل ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

543 انجام دادن
در بر داشتن
١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

544 منافع عملیاتی، سهم از یک طرح یا پروژه ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

545 اجاره دادن زمین بابت انجام فعالیتی از قبیل کشاورزی، صنعتی، فعالیت نفتی و ...، مثلا انجام فعالیت نفتی از نوع اکتشاف نفت و گاز .
انتقال تمام یا بخ ...
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

546 فرآیند، اسلوب عملکرد، روش، نحوه کار، راهکار، حالت. ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

547 Practice: رویه
Practise :ورزش، تمرین ورزشی
١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

548 مخزن نگهداری نفت.
Tank battery
به معنای تعدادی از مخازن نفت است که در محوطه چاه ها، پیش از فروش و انتقال، نفت در آنها نگهداری میشود. به نوعی شک ...
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

549 قرارداد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

550 هزینه های انتقال ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

551 انتقال ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

552 در صنعت نفت: تعمیر چاه ١٣٩٧/٠٥/٢١
|