برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیمین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 این پام و این پا کردن
تعلل کردن درکاری
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

2 زبونتو گاز بگیر ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

3 دیدنت مایه ی دلگرمیمه ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

4 ترسیدن
دستخوش واهمه شدن
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

5 کم محلی کردن ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

6 دهنم بسته شده
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

7 کسی را سرکار گذاشتن ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

8 ابرو بالا انداختن
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

9 حرف بی جا زدن
دهن خود را بی جا باز کردن
١٣٩٨/٠٨/١٧
|