برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Sobhan

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مودب ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

2 وقت شناسی ( اسم ) ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

3 کارگردانی ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

4 ناشناخته
غیر قابل توضیح
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

5 جنجال به پا کردن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

6 تامین بودجه (سرمایه) ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

7 راه اندازی یک مجموعه ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

8 از جایی که به آنجا مهاجرت کرده بوده برگشته به محل اول ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

9 شکست احساسی ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

10 اولین حیوان خانگی مجازی
که در سال 1996 بوجود آمد
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

11 آمد تا
مطرح شدن
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

12 خوش صحبت ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

13 مخففِ situation comedy
= کمدی ای که در یک لوکیشن اتفاق می افتد
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

14 زبان اصیل چینی
در واقع زبان چینی حال حاضر زبان ماندارین پیشرفته است
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

15 جرقه ی ذهنی یا فکری ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

16 هیئت مدیره ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

17 نسبی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

18 از بین رفته اند ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

19 ازدیاد ساخت و ساز ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|