برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

غلامحسنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آدرس فرستنده ١٣٩٨/١١/٠١
|

2 Have a look see یه نگاه بهش بنداز ١٣٩٨/١١/٠١
|

3 میزان اندازه ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

4 از هم پاشیدن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

5 Clean out=go
We need to clean out
We need to go
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

6 نذر کردن ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

7 خلاص شدن از چیزی ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

8 You're surrounded شما محاصره شدین ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

9 Let's clear the air
بیا سنگ هامونو وا بکنیم
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

10 هر اندازه که ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

11 Gap به معنی شکاف مثل شکاف دیوار یا شکاف بین زمین ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

12 به آسانی به راحتی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

13 We're gonna move forward with the plan ماطبق نقشه جلومیریم ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

14 از کسی تعریف کردن ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

15 And stick around justin i'm not through with you yet
بمون جاستین من هنوز کارم باهات تموم نشده منبع دیالوگ سریال سیزده دلیل برای اینکه
١٣٩٨/١٠/٢١
|

16 ماشین و استارت زدن ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

17 ریلکس کردن ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

18 I'm gonna take a leakمیرم بشاشم ١٣٩٨/١٠/١٢
|

19 حالت کوفتگی عظله ١٣٩٨/١٠/١٢
|

20 Interupt=break intoوسط حرف کسی پریدن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

21 She made an impression on me
او رو من تاثیر گذاشت
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

22 از روی لطف ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

23 I'm gonna get that job believe you me
من اون شغل رو بدست میارم حرفم رو باور کن
١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

24 Stop holding outدست از مقاومت بکش ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

25 It tore in halfاز وسط پاره شد ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

26 He'll see her off at the train station ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

27 She sauntered down the road as if she had all the time in the world ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

28 Many young peoole gravitated towards london in search of work
افراد جوان زیادی جهت جست وجوی به سمت لندن گرویدند
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

29 That picture of a crying child conveys a feeling of sadness
معنی دادن-این معنی رو میرسونه
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

30 اختلاف نظرداشتن دوشخص باهم
My partner and i often collide over political differences
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

31 جنس بنجل ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

32 To be into someone
Dad and i were into him مثلا اشاره به یک بازیکن فوتبال
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

33 Blow up=zome in بزرگ کردن عکس ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

34 دوره فشرده ١٣٩٨/٠٩/١١
|

35 Work pressure
فشار کار
١٣٩٨/٠٩/١٠
|

36 Hearing disorders
اختلالات شنوائی
١٣٩٨/٠٩/١٠
|

37 What are you intentions in regards to my daughterنسبت به -درباره ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

38 سرزدن
What time do you open ?
I don't know but you look it up
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

39 The prince is under a spell now ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

40 قطع وابستگی به خوردن چیزی I'd like to cut down on chocolate ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 discriminate
• She can't discriminate right from wrong.
• اون نمیتونه خوب رو از بد تشخیص بده
١٣٩٨/١٠/٠١
|

2 with respect to
• I have a few questions with respect to these rules.
• با توجه به این قوانین یه چندتا سوال دارم
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|