برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sportwoman

a thirteen year old girl<br>english student in shokouh institue<br>car lover<br>guilan-langroud

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 a drug that remove pain for a temporary time ١٣٩٨/١١/٢٧
|

2 employee ١٣٩٨/١١/٠٣
|

3 مرغ طبخ شده ١٣٩٨/١١/٠٣
|

4 a place in nature that is full of water but it is smaller than sea ١٣٩٨/١١/٠٣
|

5 تا الآن
تا حالا
١٣٩٨/١١/٠٣
|

6 دریاچه
برکه
١٣٩٨/١١/٠٣
|

7 به وضوح ١٣٩٨/١١/٠٣
|

8 حمل و نقل ١٣٩٨/١١/٠٣
|

9 فعل=روزه گرفتن
صفت=تند quickly
١٣٩٨/١١/٠٣
|

10 take a sheet of paper
یک برگه کاغذ بکن
١٣٩٨/١١/٠٣
|

11 do not underestand clear ١٣٩٨/١١/٠٣
|

12 truely ١٣٩٨/١١/٠٣
|

13 پارکینگ خانه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

14 ساختمان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

15 guider ١٣٩٨/١١/٠٣
|

16 all things ١٣٩٨/١١/٠٣
|

17 can do ١٣٩٨/١١/٠٣
|

18 صمیمی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

19 dad 's or mom 's sister ١٣٩٨/١١/٠٣
|

20 باهوش ١٣٩٨/١١/٠٣
|

21 smart ١٣٩٨/١١/٠٣
|

22 holiday ١٣٩٨/١١/٠٣
|

23 نمک ١٣٩٨/١١/٠٣
|

24 adventure ١٣٩٨/١١/٠٣
|

25 be sure ١٣٩٨/١١/٠٣
|

26 leave sleeping ١٣٩٨/١١/٠٣
|

27 a person who makes a thing that it is useful for the first time ١٣٩٨/١١/٠٣
|

28 سیم
بی سیم =wireless
١٣٩٨/١١/٠٣
|

29 in place of ١٣٩٨/١١/٠٣
|

30 اتو کردن ١٣٩٨/١١/٠٣
|

31 رایج ١٣٩٨/١١/٠٣
|

32 s.th been coustomary ١٣٩٨/١١/٠٣
|

33 بوییدن ١٣٩٨/١١/٠٣
|

34 include ١٣٩٨/١١/٠٣
|

35 da as do s.o else ١٣٩٨/١١/٠٣
|

36 کلمه غیر رسمی مرد هستش به طور عامیانه مرتیکه معنی میشه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

37 formal ١٣٩٨/١١/٠٢
|

38 have fun by friends ١٣٩٨/١١/٠٢
|

39 visit ١٣٩٨/١١/٠٢
|

40 آرزو کردن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

41 ادبیات ١٣٩٨/١١/٠٢
|

42 brother 's son
sister 's son
١٣٩٨/١١/٠٢
|

43 تحویل دهنده ١٣٩٨/١١/٠١
|

44 میزان سطح آگاهی
١٣٩٨/١١/٠١
|

45 لبنیات ١٣٩٨/١١/٠١
|

46 recipe book ١٣٩٨/١١/٠١
|

47 دارو ١٣٩٨/١١/٠١
|

48 بهترین
صفت عالی برای خوب
صفت:good
صفت مقایسه ای:better
صفت عالی:best
١٣٩٨/١١/٠١
|

49 چشم ١٣٩٨/١١/٠١
|

50 موضوع ١٣٩٨/١١/٠١
|

51 subject ١٣٩٨/١١/٠١
|

52 اگه امکان داشت ١٣٩٨/١١/٠١
|

53 شاه قلبم ١٣٩٨/١١/٠١
|

54 ذهن
عقل
مخ
١٣٩٨/١١/٠١
|

55 لوبیا
گاهی اشاره به هسته درونی چیزی نیز ترجمه می شود
١٣٩٨/١١/٠١
|

56 مغز
درونی ترین لایه شیء
هسته
١٣٩٨/١١/٠١
|

57 در دستور زبان برای صرف فعل استفاده می شود ١٣٩٨/١١/٠١
|

58 تلفظ
چگونگی خارج شدن کلمات از دهان
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

59 فیل ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

60 یک نوع ماهی دریایی دراز
مار ماهی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

61 plate ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

62 پیراشکی یا سمبوسه
به طور کلی غذایی که از تکه ای نان و محتویات درون آن تهیه و با محتویات طبخ شده است
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

63 a science that know about mind and how it work ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

64 روانشناسی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

65 get a product to a person and give money instead of that ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

66 پایگاه اینترنتی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

67 سوسول
مامانی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

68 گروه حامی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

69 s.th that excite us ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

70 هیجان انگیز ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

71 چیزی که هیجان انسان را برمی انگیزاند ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

72 give s.th to other and get money instead of this ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

73 بالای چیزی
روی چیزی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

74 ask for s.th ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

75 اطلاعات
آگاهی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

76 شومینه
بخاری
در لغت به معنای جایی برای روشن کردن آتش
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

77 شنا کردن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

78 چرا
به چه دلیل
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

79 شدن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

80 کاملا بر اثر یک اتفاق یا حادثه ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

81 صبور ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

82 talk ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

83 a person who scare s.o or s.th else ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

84 تمیز ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

85 a person who believe islamic religion ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

86 مشکل
مسـئله
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

87 با دقت
محافظ کار
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

88 قلب
دل
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

89 در دستور زبان infinitive ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

90 نتیجه گیری منطقی ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

91 پیمان
قول
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

92 do s.th until ending that ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

93 نوعی مسابقه با ماشین های دو دیفرانسیل در جاده های مختلف
در لغت به معنای بیراهه
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

94 هزینه ای را پرداخت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

95 refuse
say no
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

96 until now ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

97 yet ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

98 پاسخ
جواب
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

99 consider ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

100 کامل نشده
جای خالی
تکمیل نشده
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

101 گارسون ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

102 شک
تردید
مردد بودن
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

103 میزان
مدت
period
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

104 رژیم متعادل ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

105 sleep during winter ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

106 do like someone else ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

107 عاقبت
سرانجام
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

108 finally ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

109 سریال ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

110 reboot ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

111
environment
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

112 ببر ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

113 غول پیکر ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

114 اطراف ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

115 از روی اجبار ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

116 خود تعریفی ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

117 order ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

118 سفارش دادن
توافق کردن
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

119 اولین بار ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

120 mushroom ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

121 پایان قرن
زمانی که یک قرن تمام شده و قرن بعدی شروع خواهد شد
در لغت به معنای {نوبت قرن}
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

122 پربار ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

123 این راه حل ها ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

124 بی قاعده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

125 not regular ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

126 not less than a particuler a mount of s.th ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

127 حداقل ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

128 شگفت انگیز شدن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

129 مال من
صفت مالکیت برای من
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

130 منبع
پایه
اساس
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

131 سنگین وزن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

132 schedule ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

133 برنامه-نقشه ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

134 پلنگ-گربه وحشی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

135 آینده-آخرت ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

136 بردن- برنده شدن-پیروز شدن-موفق شدن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

137 نوعی چوب که غذای پاندا است ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

138 اضطراری-ضروری-مورد نیاز فوری ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

139 s.th that do not relative with a subject ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

140 پاسخ دادن-جواب دادن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

141 ظاهر کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

142 بین
وسط
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

143 غروب ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

144 خانم- مونث-زن
woman
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

145 گلودرد ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

146 قضاوت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

147 یک اپلیکیشن رسانه ای ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

148 randomly ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

149 informal
غیر رسمی
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

150 savage ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

151 وحشی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

152 هر جور عشقته
هر جور میلته
هر جور که دوست داری
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

153 نابرده رنج گنج میسر نمی شود ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

154 maybe ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

155 شاید ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

156 به روش های گوناگون
به چند روش
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

157 رفتار ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

158 manner ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

159 پختن یک کیک ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

160 ماهیگیری ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

161 کادو-هدیه
gift
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

162 زمان حال-اکنون
now
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

163 حقیقت-درست-واقعی
true
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

164 سیاره زمین-کره زمین ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

165 نو-اخیر-تازه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

166 برعکس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|