برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sportwoman

an inflexible girl
english student in shokouh institue
car lover
gilan-langarud

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فلانی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

2 a drug that remove pain for a temporary time ١٣٩٨/١١/٢٧
|

3 employee ١٣٩٨/١١/٠٣
|

4 مرغ طبخ شده ١٣٩٨/١١/٠٣
|

5 a place in nature that is full of water but it is smaller than sea ١٣٩٨/١١/٠٣
|

6 تا الآن
تا حالا
١٣٩٨/١١/٠٣
|

7 دریاچه
برکه
١٣٩٨/١١/٠٣
|

8 به وضوح ١٣٩٨/١١/٠٣
|

9 حمل و نقل ١٣٩٨/١١/٠٣
|

10 فعل=روزه گرفتن
صفت=تند quickly
١٣٩٨/١١/٠٣
|

11 take a sheet of paper
یک برگه کاغذ بکن
١٣٩٨/١١/٠٣
|

12 do not underestand clear ١٣٩٨/١١/٠٣
|

13 truely ١٣٩٨/١١/٠٣
|

14 پارکینگ خانه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

15 ساختمان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

16 guider ١٣٩٨/١١/٠٣
|

17 all things ١٣٩٨/١١/٠٣
|

18 can do ١٣٩٨/١١/٠٣
|

19 صمیمی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

20 dad 's or mom 's sister ١٣٩٨/١١/٠٣
|

21 باهوش ١٣٩٨/١١/٠٣
|

22 smart ١٣٩٨/١١/٠٣
|

23 holiday ١٣٩٨/١١/٠٣
|

24 نمک ١٣٩٨/١١/٠٣
|

25 adventure ١٣٩٨/١١/٠٣
|

26 be sure ١٣٩٨/١١/٠٣
|

27 leave sleeping ١٣٩٨/١١/٠٣
|

28 a person who makes a thing that it is useful for the first time ١٣٩٨/١١/٠٣
|

29 سیم
بی سیم =wireless
١٣٩٨/١١/٠٣
|

30 in place of ١٣٩٨/١١/٠٣
|

31 اتو کردن ١٣٩٨/١١/٠٣
|

32 رایج ١٣٩٨/١١/٠٣
|

33 s.th been coustomary ١٣٩٨/١١/٠٣
|

34 بوییدن ١٣٩٨/١١/٠٣
|

35 include ١٣٩٨/١١/٠٣
|

36 da as do s.o else ١٣٩٨/١١/٠٣
|

37 کلمه غیر رسمی مرد هستش به طور عامیانه مرتیکه معنی میشه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

38 formal ١٣٩٨/١١/٠٢
|

39 have fun by friends ١٣٩٨/١١/٠٢
|

40 visit ١٣٩٨/١١/٠٢
|

41 آرزو کردن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

42 ادبیات ١٣٩٨/١١/٠٢
|

43 brother 's son
sister 's son
١٣٩٨/١١/٠٢
|

44 تحویل دهنده ١٣٩٨/١١/٠١
|

45 میزان سطح آگاهی
١٣٩٨/١١/٠١
|

46 لبنیات ١٣٩٨/١١/٠١
|

47 recipe book ١٣٩٨/١١/٠١
|

48 دارو ١٣٩٨/١١/٠١
|

49 بهترین
صفت عالی برای خوب
صفت:good
صفت مقایسه ای:better
صفت عالی:best
١٣٩٨/١١/٠١
|

50 چشم ١٣٩٨/١١/٠١
|

51 موضوع ١٣٩٨/١١/٠١
|

52 subject ١٣٩٨/١١/٠١
|

53 اگه امکان داشت ١٣٩٨/١١/٠١
|

54 شاه قلبم ١٣٩٨/١١/٠١
|

55 ذهن
عقل
مخ
١٣٩٨/١١/٠١
|

56 لوبیا
گاهی اشاره به هسته درونی چیزی نیز ترجمه می شود
١٣٩٨/١١/٠١
|

57 مغز
درونی ترین لایه شیء
هسته
١٣٩٨/١١/٠١
|

58 در دستور زبان برای صرف فعل استفاده می شود ١٣٩٨/١١/٠١
|

59 تلفظ
چگونگی خارج شدن کلمات از دهان
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

60 فیل ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

61 یک نوع ماهی دریایی دراز
مار ماهی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

62 plate ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

63 پیراشکی یا سمبوسه
به طور کلی غذایی که از تکه ای نان و محتویات درون آن تهیه و با محتویات طبخ شده است
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

64 a science that know about mind and how it work ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

65 روانشناسی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

66 get a product to a person and give money instead of that ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

67 پایگاه اینترنتی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

68 سوسول
مامانی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

69 گروه حامی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

70 s.th that excite us ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

71 هیجان انگیز ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

72 چیزی که هیجان انسان را برمی انگیزاند ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

73 give s.th to other and get money instead of this ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

74 بالای چیزی
روی چیزی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

75 ask for s.th ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

76 اطلاعات
آگاهی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

77 شومینه
بخاری
در لغت به معنای جایی برای روشن کردن آتش
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

78 شنا کردن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

79 چرا
به چه دلیل
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

80 شدن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

81 کاملا بر اثر یک اتفاق یا حادثه ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

82 صبور ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

83 talk ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

84 a person who scare s.o or s.th else ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

85 تمیز ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

86 a person who believe islamic religion ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

87 مشکل
مسـئله
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

88 با دقت
محافظ کار
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

89 قلب
دل
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

90 در دستور زبان infinitive ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

91 نتیجه گیری منطقی ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

92 پیمان
قول
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

93 do s.th until ending that ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

94 نوعی مسابقه با ماشین های دو دیفرانسیل در جاده های مختلف
در لغت به معنای بیراهه
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

95 هزینه ای را پرداخت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

96 refuse
say no
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

97 until now ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

98 yet ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

99 پاسخ
جواب
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

100 consider ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

101 کامل نشده
جای خالی
تکمیل نشده
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

102 گارسون ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

103 شک
تردید
مردد بودن
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

104 میزان
مدت
period
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

105 رژیم متعادل ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

106 sleep during winter ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

107 do like someone else ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

108 عاقبت
سرانجام
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

109 finally ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

110 سریال ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

111 reboot ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

112
environment
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

113 ببر ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

114 غول پیکر ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

115 اطراف ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

116 از روی اجبار ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

117 خود تعریفی ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

118 order ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

119 سفارش دادن
توافق کردن
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

120 اولین بار ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

121 mushroom ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

122 پایان قرن
زمانی که یک قرن تمام شده و قرن بعدی شروع خواهد شد
در لغت به معنای {نوبت قرن}
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

123 پربار ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

124 این راه حل ها ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

125 بی قاعده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

126 not regular ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

127 not less than a particuler a mount of s.th ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

128 حداقل ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

129 شگفت انگیز شدن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

130 مال من
صفت مالکیت برای من
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

131 منبع
پایه
اساس
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

132 سنگین وزن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

133 schedule ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

134 برنامه-نقشه ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

135 پلنگ-گربه وحشی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

136 آینده-آخرت ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

137 بردن- برنده شدن-پیروز شدن-موفق شدن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

138 نوعی چوب که غذای پاندا است ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

139 اضطراری-ضروری-مورد نیاز فوری ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

140 s.th that do not relative with a subject ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

141 پاسخ دادن-جواب دادن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

142 ظاهر کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

143 بین
وسط
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

144 غروب ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

145 خانم- مونث-زن
woman
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

146 گلودرد ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

147 قضاوت کردن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

148 یک اپلیکیشن رسانه ای ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

149 randomly ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

150 informal
غیر رسمی
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

151 savage ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

152 وحشی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

153 هر جور عشقته
هر جور میلته
هر جور که دوست داری
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

154 نابرده رنج گنج میسر نمی شود ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

155 maybe ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

156 شاید ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

157 به روش های گوناگون
به چند روش
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

158 رفتار ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

159 manner ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

160 پختن یک کیک ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

161 ماهیگیری ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

162 کادو-هدیه
gift
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

163 زمان حال-اکنون
now
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

164 حقیقت-درست-واقعی
true
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

165 سیاره زمین-کره زمین ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

166 نو-اخیر-تازه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

167 برعکس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|