برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Matin

متین خدائی
15 ساله از تبریز
کانون زبان ایران
ترم:INTER 1

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راز، رمز، معما ١٣٩٨/١٠/٢١
|

2 آشغال ریختن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

3 با بی دقتی از محل ممنوعه و خطرناک خیابان رد شدن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

4 مخفی کردن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

5 گناه کار، مقصر ١٣٩٨/١٠/٢١
|

6 جعل سند، سند سازی ١٣٩٨/١٠/٢١
|

7 رفیق، شخص، یارو ١٣٩٨/١٠/٢١
|

8 تلاش، کوشش، سعی ١٣٩٨/١٠/٢١
|

9 مایوس، نا امید ١٣٩٨/١٠/٢١
|

10 کارآگاه
a police officer whose job is to try to discover information about crime so that the criminal can be caught
١٣٩٨/١٠/٢١
|

11 مجرم، جنایت کار ١٣٩٨/١٠/٢١
|

12 جرم، جنایت ١٣٩٨/١٠/٢١
|

13 مربوط بودن به
have a relation to
١٣٩٨/١٠/٢١
|

14 رئیس، فرمانده ١٣٩٨/١٠/١٩
|

15 مسئله یا ماجرا (پلیسی ) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

16 شغل، حرفه ١٣٩٨/١٠/١٩
|

17 تاکسی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

18 پنهان کردن(زیر خاک ) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

19 سارق، دزد منزل ١٣٩٨/١٠/١٩
|

20 حمله کردن، یورش بردن ١٣٩٨/١٠/١٩
|

21 بازداشت کردن، توقیف کردن ١٣٩٨/١٠/١٩
|

22 انکار کردن، منکر شدن ١٣٩٨/١٠/١٩
|

23 جلو تر، پیش تر
in a more advanced position
١٣٩٨/١٠/١٩
|

24 دست یافتن ١٣٩٨/١٠/١٩
|

25 کامیابی، موفقیت ١٣٩٨/١٠/١٩
|

26 علاوه بر این، به علاوه ١٣٩٨/١٠/١٦
|

27 بیشترین استفاده را از چیزی کردن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

28 همچنین (به عنوان کسی یا چیزی) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

29 لاغر تر از حد معمول ١٣٩٨/١٠/١٦
|

30 هماهنگ کار کردن با هم ،دریک زمان ،در یک سرعت و... ١٣٩٨/١٠/١٦
|

31 داروی کاهنده ١٣٩٨/١٠/١٦
|

32 برنزه، آفتاب سوخته ١٣٩٨/١٠/١٦
|

33 جایگزین، جانشین ١٣٩٨/١٠/١٦
|

34 دارای شغل آزاد
earning money from one's own business rather than being paid by an employer
١٣٩٨/١٠/١٦
|

35 برنامه، جدول زمانی ١٣٩٨/١٠/١٦
|

36 فعالیت کردن، عمل کردن، مدیریت کردن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

37 منجر شدن به، منتهی شدن به ١٣٩٨/١٠/١٥
|

38 کاهش، تقلیل ١٣٩٨/١٠/١٥
|

39 برنامه ریزی کردن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

40 چربی دور شکم ١٣٩٨/١٠/١٥
|

41 عملکرد ١٣٩٨/١٠/١٥
|

42 سر حال آوردن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

43 اوج، حداکثر، حداعلاء ١٣٩٨/١٠/١٥
|

44 بسیار رنگ پریده و بیمار مانند ١٣٩٨/١٠/١٥
|

45 دارای اضافه وزن، چاق ١٣٩٨/١٠/١٥
|

46 چاق، فربه ١٣٩٨/١٠/١٥
|

47 توده، انبوه ١٣٩٨/١٠/١٥
|

48 کمبود داشتن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

49 خردمند، اندیشمند ١٣٩٨/١٠/١٥
|

50 بیخوابی، مرض بیخوابی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

51 فهرست راهنما ١٣٩٨/١٠/١٥
|

52 پیشرفت ١٣٩٨/١٠/١٥
|

53 معنی، مفهوم ١٣٩٨/١٠/١٥
|

54 خواستن چیزی، میل داشتن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

55 موثر، کار آمد ١٣٩٨/١٠/١٥
|

56 به نحو شگفت انگیزی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

57 مختل کردن، به هم زدن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

58 افت و کاهش در مقدار یا سطح چیزی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

59 خلاق، مبتکر ١٣٩٨/١٠/١٥
|

60 تمرکز حواس، حواس جمعی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

61 تلفن کننده، زنگ زننده
a person making a telephone call
١٣٩٨/١٠/١٢
|

62 برجسته، متورم، ورقلمبیده، بیرون زده
sticking out
١٣٩٨/١٠/١٢
|

63 موجب شدن، سبب وقوع امری شدن ١٣٩٨/١٠/١٢
|

64 پس زمینه ١٣٩٨/١٠/١٢
|

65 هشیار، زرنگ، باهوش ١٣٩٨/١٠/١٢
|

66 به طور نامطلوب، به طرز مخالف ١٣٩٨/١٠/١٢
|

67 استاد دانشگاه ١٣٩٨/١٠/١٢
|

68 فرا گرفتن، یاد گرفتن/ درک کردن ١٣٩٨/١٠/١٢
|

69 در مان پذیر ١٣٩٨/١٠/١٢
|

70 قابل هضم ١٣٩٨/١٠/١٢
|

71 رماتیسم ١٣٩٨/١٠/١١
|

72 بزرگ سال ١٣٩٨/١٠/١١
|

73 پزشک معمولی ١٣٩٨/١٠/١١
|

74 گاه و بیگاه، بعضی از اوقات ١٣٩٨/١٠/١١
|

75 آرام، بی صدا ١٣٩٨/١٠/١١
|

76 به این دلیل، بنا بر این ١٣٩٨/١٠/١١
|

77 افشانه، اسپری ١٣٩٨/١٠/١١
|

78 جدی، مهم ١٣٩٨/١٠/١١
|

79 جذاب، فریبنده ١٣٩٨/١٠/١١
|

80 توصیه ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

81 راهنمای تور مسافرتی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

82 قرض خواب آور ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

83 بلیط جمع کن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

84 پسر روزنامه فروش ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

85 صندوق دار ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

86 مستقل بودن، روی پای خود ایستادن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

87 در دسترس، آماده استفاده ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

88 چطور، چگونه ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

89 به دلیل کسی یا چیزی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

90 جراحت، زخم ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

91 واژه پردازی ( در کامپیوتر) ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

92 کهنه و فرسوده شدن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

93 معالجه، درمان ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

94 دشوار، مشکل ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

95 شربت
thick, sweet liquid with medicine in it
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

96 جراح ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

97 منتشر شدن یا کردن/ گسترش یافتن ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

98 متخصص ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

99 معاشرت کردن ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

100 سوختگی(بر اثر تماس با مایعات داغ )
an injury to the skin from boiling liquid
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

101 دوباره اطمینان دادن
make sb feel less worried about sth
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

102 مسمومیت
giving or taking poison
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

103 ذات الریه، سینه پهلو
a serious illness with inflammation of one or both lungs, causing difficulty in breathing
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

104 شخصا ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

105 انجام دادن ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

106 اولین، نخستین ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

107 عینک ساز، عینک فروش ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

108 مرهم، پماد ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

109 چشم پزشک ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

110 بیمارستان خصوصی
a small, usually privately owned hospital
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

111 بد اقبالی، بد بیاری
unfortunate condition
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

112 غریق نجات
a person who works at a beach or swimming pool and rescues people when they are in danger of drowning
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

113 تزریق ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

114 عفونی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

115 سوء هاضمه، بد گواری، دیر هضمی، رودل
difficulty in digesting food
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

116 پخش یا توزیع کردن چیزی به دیگران ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

117 پزشک عمومی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

118 شکستگی (استخوان )
the cracking or breaking of sth esp a bone
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

119 (پزشکی ) انبرک
an instrument used by dentists (when pulling out teeth), and by doctors for gripping things
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

120 تراکت، بروشور
a small printed notic which is used to advertise a particular company, service, or event
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

121 کشیدن( دندان و ... ) ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

122 ماده ضد عفونی کننده ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

123 (در پزشکی ) تشخیص دادن بیماری ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

124 دندان مصنوعی
artificial teeth
١٣٩٨/١٠/٠٦
|

125 فروشگاه( معمولا همه چیز در آن به فروش میرود و تا دیر وقت باز است ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

126 مسری، واگیردار ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

127 بیماری آبله مرغان (که معمولا بچه ها میگیرند) ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

128 پادو در رستوران ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

129 باند زخم، ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

130 قرار گذاشتن/ تدارک دیدن، ترتیب دادن ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

131 آپاندیس (در انتهای روده) ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

132 از شر کسی خلاص شدن ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

133 سالم و سر حال ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

134 خلاصه گویی، خلاصه مطلب ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

135 ویزیت کردن ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

136 به جای کسی بودن ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

137 قمار بازی کردن ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

138 کاملا ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

139 تقسیم در ریاضیات ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

140 عمل ضرب در ریاضیات ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

141 منها، تفریق ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

142 جمع کردن(در ریاضیات ) ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

143 تاکید کردن ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

144 مجزا، جدا گانه، منفصل ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

145 فلکه اصلی( در لوله کشی ) ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

146 باز کردن (کمربند ) ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

147 نظر سنجی ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

148 احترام گذاشتن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

149 مرتبط، مربوط ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

150 خانگی ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

151 ایمان، اعتقاد ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

152 فایل، پوشه، پرونده ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

153 خیلی خسته، بی رمق، بی حوصله ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

154 استثنا ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

155 مرده ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

156 پوشش مالی کردن، ساپورت مالی کردن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

157 قطع کردن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

158 مشورت کردن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

159 ولو شدن، از حال رفتن، غش کردن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

160 پوشیده شده از یک لایه از چیزی، روکش ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

161 پرتگاه ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

162 معاینه، معاینه کلی، چکاپ ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

163 آبله، تاول ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

164 تایید کردن، موافقت کردن ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

165 اشتها ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

166 شرح دادن، توصیف کردن ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

167 پیدا کردن مسیر یا موقعیت ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

168 برای درخواست مودبانه
used for asking sth politely
١٣٩٨/٠٩/١٠
|

169 کج
Leaning Tower of Pisa
١٣٩٨/٠٩/١٠
|

170 ترکیب، تلفیق ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

171 ویژگی ها ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

172 محلی، بومی ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

173 شاهد ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

174 برج ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

175 ناگهان به ذهن خطور کردن ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

176 یک نواخت(مثلا یک لباس تک رنگ ) ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

177 گام، قدم ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

178 اشتباه ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

179 مهارت، تخصص ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

180 ساده کردن، آسانتر کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

181 اشاره کردن، علامت دادن ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

182 اثر زخم کهنه روی پوست ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

183 دزدی، سرقت ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

184 راه، مسیر ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

185 وارونه کردن، معکوس کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

186 (نوعی جواهر که از گردن بند آویزان می شود) آویزه ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

187 چشم پوشی کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

188 سرمه ای ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

189 ماهیچه ای ، عضلانی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

190 سبیل ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

191 شخصیت، ذات ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

192 نوعی گردنبند دو طرفه قاب دار که معمولا در آن عکس می گذارند ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

193 مکان یا بنای مشهور که از دور قابل رویت باشد ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

194 واقعا ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

195 رو به رو شدن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

196 آشنایی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

197 انجام دادن کار سخت ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

198 فرق بین دو یا چند چیز را تشخیص دادن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

199 همکاری ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

200 سپاس گزاری کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

201 حمایت کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

202 ظاهر، قیافه ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

203 از وقتی که ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

204 همچنان که، مثل این که، انگار که ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

205 وظیفه ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

206 تمام کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

207 راندن، پا زدن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

208 وحشت، ترس، هراس ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

209 ترسیده، وحشت زده ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

210 گیر کرده، گرفتار ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

211 چندش آور، تنفر انگیز ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

212 ترساندن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

213 ترن هوایی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

214 یاد آوری کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

215 موش صحرایی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

216 غرور، تکبر ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

217 کش و قوس دادن به بدن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

218 عمل جراحی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

219 ضمنا، در حالی که ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

220 ترس، وحشت ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

221 سمعک ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

222 معلول ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

223 طبقه هم کف ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

224 آرام، مهربان، نجیب ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

225 پشمالو ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

226 ترساندن، وحشت زده کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

227 خیره شدن، چشم برنداشتن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

228 سرگرم کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

229 دفاع، حمایت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

230 جرات کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

231 ظالم، ستم گر ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

232 کور رنگ ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

233 نابینا، کور ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

234 فهماندن چیزی به کسی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

235 در واقع، در حقیقت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

236 شرط بستن و مطمئن بودن از چیزی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

237 از چیزی فراتر رفتن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

238 دست و دل باز، سخاوتمند ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

239 تنبل، تن پرور ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

240 خجالتی، کم رو ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

241 سخت کوش، پر کار ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

242 خوش آیند، دلپذیر ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

243 نا خوش آیند ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

244 مغرور، خود خواه ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

245 گستاخ، بی ادب ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

246 آرام، ساکت ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

247 خنده دار، با مزه😂😂😂 ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

248 بی باک، شجاع
١٣٩٨/٠٨/٢١
|

249 عصبانی، خشمگین
😈😈
١٣٩٨/٠٨/٢١
|

250 توضیحات ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

251 خسیس ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

252 کله شق ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

253 عصبی ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

254 بی دقت ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

255 ظالم ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

256 باهوش ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

257 مهربان ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

258 احوال پرسی کردن ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

259 بوته، درختچه ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

260 چانه ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

261 در داخل ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

262 بر خلاف ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

263 خسته کننده ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

264 تحمل کردن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

265 سر چشمه، منبع ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

266 پرخاش کردن، تشر زدن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

267 فقط
only; just
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

268 جیغ زدن، فریاد کشیدن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

269 (در عموم ) بازداشت کردن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

270 جایگزین کردن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

271 پرینت کردن، چاپ کردن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

272 فشار دادن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

273 ماندگار، جاوید ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

274 مسیر یابی ( برای کشتی، هواپیما و...) ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

275 اختراع ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

276 آموختن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

277 فورا، بی درنگ ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

278 رفتن، ترک کردن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

279 کاملا، تماما ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

280 قادر ساختن، امکان دادن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

281 آموزش، تعلیم و تربیت ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

282 دارو ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

283 شک و تردید داشتن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

284 اشکال، کاستی ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

285 پیشرفت، توسعه ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

286 قانع کردن، متقاعد کردن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

287 پیشرفت یا کشف مهم ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

288 تاثیر گذاشتن، اثر کردن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

289 پیشرفت ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

290 مشهور، معروف ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

291 به خصوص، به ویژه ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

292 بی خبر، نا آگاه ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

293 مناسبت ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

294 لباس مخصوص آقایان که در مهمانی های رسمی و خاص می پوشند
a type of suit that men wear on very formal occasions
١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

295 مستعد بودن، گرایش داشتن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

296 به خود پیچیدن ( از روی درد، خشم،نارحتی و ... ) ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

297 کوتاه ( از نظر قد و مدت ) ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

298 حساس ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

299 وسیع، جادار ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

300 سود، منفعت ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

301 وسیله نقلیه تفریحی
مخفف:recreational vehicle
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

302 سیاست مدار، سیاست باز ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

303 وانت ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

304 پرداختن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

305 هزینه سفر بر حسب مایل ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

306 دروغ گو ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

307 خاریدن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

308 درک کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

309 افزایش ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

310 درست کاری ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

311 اجاره کردن، کرایه کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

312 آشکار کردن، فاش کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

313 به دست آوردن، کسب کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

314 انجام دادن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

315 توضیح، تشریح ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

316 شرایط ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

317 جهان گرد، سیاحت گر ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

318 رفتار، کردار ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

319 ساحل، کنار دریا ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

320 ظاهرا، از قرار معلوم ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

321 وسع مالی داشتن (برای خرید یا خرج کردن)
have enough money to be able to pay for sth
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

322 وحشیانه ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

323 رد کردن، عدم پزیرش ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

324 تاب ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

325 لاستیک ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

326 برداشتن، دور کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

327 قابل اعتماد ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

328 اصلاح کردن، بهبود بخشیدن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

329 برتری، پیشی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

330 محبوب عموم، عامه پسند ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

331 صورت حساب ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

332 گالری، نمایشگاه ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

333 سر چشمه گرفتن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

334 مربوط بودن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

335 زبان مادری ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

336 قارچ ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

337 خردل ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

338 اقیانوس ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

339 جزء سازنده ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

340 لایه ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

341 گواهینامه ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

342 فهمیدن به وسیله فکر کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

343 عمومی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

344 سپیده دم ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

345 پایه ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

346 آب و هوا ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

347 پدید آمدن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

348 ربط دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

349 به فرزندی قبول کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

350 سبک معماری ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

351 لیز خوردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

352 تنظیم کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

353 پا فشاری کردن، سرسختی کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

354 کاغذ بازی، کار اداری ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

355 شبانه، در طی شب، تمام شب ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

356 نا محدود، بی انتها ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

357 تی، زمین شوی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

358 عینا، دقیقا ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

359 منجر شدن به، منتهی شدن به ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

360 قلاب
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

361 محافظ، نگهبان ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

362 وظیفه
The job that sth is designed to do
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

363 نا امیدی، ناکامی ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

364 موجود
present, alive, or now visible
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

365 در نهایت، سرانجام بالأخره ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

366 دل سرد کردن، نا امید کردن، مایوس کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

367 تحویل دادن
take sth, esp goods or letters, to a place
١٣٩٨/٠٧/٢١
|

368 تکه تکه کردن، برش دادن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

369 عالی، برجسته، ممتاز
excellent; wonderful
١٣٩٨/٠٧/٢١
|

370 گزیدن، نیش زدن (حشرات ) ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

371 میله
a long narrow piece of metal
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

372 دستگاه خود پرداز، عابر بانک ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

373 ورزشی
relating to sports or players
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

374 فضا نورد
a person who travels in a spacecraft
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

375 حتما، قطعا، یقینا ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

376 بحث، مجادله، مشاجره
argument
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

377 بهت آور، حیرت آور ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

378 سفر، مسافرت
journey
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

379 هم معنی، مترادف ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

380 گل، گل و لای
wet earth
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

381 آب شدن، ذوب شدن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

382 متداول، رایج ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

383 جنگ ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

384 کوه آتشفشان ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

385 بد بخت، بد اقبال ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

386 طوفان ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

387 فوق العاده، خیلی زیاد ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

388 گردباد
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

389 سونامی ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

390 خیلی، بسیار ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

391 زدن، اصابت کردن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

392 هوای آلوده (به دود و بخار ) ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

393 پناهگاه ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

394 خراب کردن، نابود کردن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

395 میهن دوست، وطن پرست ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

396 به خاطر
because of
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

397 لبریز شدن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

398 نتیجه، عاقبت ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

399 گم شدن ، از دست دادن ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

400 مایع
substance like water or oil that flows freely
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

401 وام، قرض ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

402 محتمل، ممکن
probable
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

403 تند باد ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

404 نهایت، حد اکثر
much more severe or serious than usual
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

405 فرار کردن
get away from a place where you are in danger
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

406 زمین لرزه، زلزله
sudden, violent movement of the Earth's surface
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

407 خیلی بد ، افتضاح ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

408 خسارت، زیان/آسیب رساندن ١٣٩٨/٠٧/١١
|

409 قاره
one of the seven main areas of land on the Earth
١٣٩٨/٠٧/١١
|

410 فتح کردن ١٣٩٨/٠٧/١١
|

411 ناگهان شروع شدن
start suddenly
١٣٩٨/٠٧/١١
|

412 نترس،بی باک ١٣٩٨/٠٧/١١
|

413 با خود بردن (سیل )
carry away
١٣٩٨/٠٧/١١
|

414 زیرزمین ساختمان
a room or rooms in a building, below ground level
١٣٩٨/٠٧/١١
|

415 به خود فشار آوردن
make oneself work very hard
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

416 به علت، برای انجام sth
arranged or expected
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

417 طبیعی رفتار کردن
be or appear to be in one's normal mental or physical state
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

418 عاقل، خردمند ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

419 تلاطم آب، باد و ...
sudden violent movements of air or water
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

420 اختصاص دادن
use time, effort, or energy for a particular purpose
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

421 بخش، قسمت ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

422 قانون، مقررات
a statement that tells what may or may not be done
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

423 قانون، آئین نامه
an official rule
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

424 خاموش کردن
make sth stop burning
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

425 سفر، مسافرت
a trip, esp one over a great distance
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

426 a set of headphones, esp one with a microphone fixed to it ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

427 مصمم،راسخ
definite and not likely to change
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

428 نسبتا
quite, not very
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

429 حتی
used for emphasizing sth that is surprising
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

430 ضروری، لازم
completely necessary
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

431 خجالت آور، شرم آور ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

432 دوباره بررسی کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

433 مقصد، هدف
the place where sb/sth is going
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

434 هزینه گمرکی
the taxes you pay on goods that you bring into a country;duty
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

435 محفظه
one of the separate parts of a container place where things are stored
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

436 ناگهان خشمگین شدن
become very angry
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

437 تحت تاثیر قرار دادن ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

438 همکار
a person who works at the same place as you
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

439 خرید و فروش،داد و ستد ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

440 رفیق
used for talking to a man whose name you do not know
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

441 زحمت دادن ،مزاحم شدن ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

442 عصبانی کردن
become very angry
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

443 پتو ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

444 بحث ،مجادله ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

445 بهت آور، حیرت آور
very surprising
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

446 راهرو (بین صندلی ها ) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

447 ایما و اشاره (با سر و دست ) ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

448 مربوط به صورت(مثل عصب صورت )
relating to the face
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

449 قیافه، حالت ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

450 فرق داشتن با(معمولا با from می آید )
مثال:How does this car differ from the more expensive model
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

451 ریشه یابی کردن (واژه )، تجزیه کردن واژه ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

452 معنی دادن، بیان کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

453 اعتماد به نفس ،اطمینان
the feeling that you are sure about your abilities, opinion, etc
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

454 سرنخ،کلید
a fact or an object that helps to slove a problem or mystery
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

455 خشم،عصبانیت ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

456 چالش،مبارزه طلبی ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|