برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهبازی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لباس استین کوتاه ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

2 Paper money , not coins. ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

3 A ship where you can take your car with u.
کشتی تفریحی
کشتی که بین دو مقصد مدام در حال رفت امد است و شما میتوانید وسیله نقلیه خود راهم با ان جا ...
١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

4 میز پذیرایی جلوی مبل یا کاناپه ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

5 U r my bestie
تو بهترین دوستمی
بهترین دوست
بهترین
١٣٩٨/١١/٢٦
|

6 نمکدان ١٣٩٨/١١/٢٢
|

7 مسدود شدن یا گرفتن. (برای لوله های فاضلاب کاربرد دارد)
clogged drain
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

8 چمباتمه زدن. ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

9 لباس باغبانی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

10 بازیکن تعویضی ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

11 چوب امدادی ١٣٩٨/١٠/٢٢
|