انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

تاشبور

مین در شهر دوشانبه در کیشور تاجیکستوان هستم . مین بی زبانه فارسی دری و فارسی ایرانی مسیلیطم. مین از طیریق ایسمی کی مادر بوزورگم برای <br>برادرم گوذاشت کی ایسمش آبادیس بود در آنتیرنیت جوسته و جوه کردم. <br>کی بی سایته آبادیس رسیدم . با خید گیفتم بزار در این سایته ثبتی نام کنم.<br>و ایسمی مین تاشبیر است کی تاجیکی ها بی مین تاشبور می گوییتد.<br>خانه ما شهر دوشانبه، بولیواری محمد علی اف، کوشه 4 ، ساختمانه شیکاوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کاهوس

١٣٩٧/٠٣/١٦
|

2 طبق داستان های ارمنستانی وقتی که ژ اِ ژ آله حرکت می کند ابر سیاه می شوند باران می آید و هندو کله ظهور می کند ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

3 شعر غضنفر شاه کاشانی
آیس پک
آیس پک
آیس پک

تمبر تک
تمبر تک

١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

4 بار = بور= دور= شور= شعور ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

5 چه اسمی داری !
من - هم - دوست- دارم - از- این - اسم -های - داشته- باشم#
١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

6 ما انار خواهیم ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

7 فل ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

8 ایزاک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

9 پیش فروش که با آب مقدس تبخیر شده باشد ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

10 روغن به زبان عربی ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

11 در فرانسوی یعنی دیدار پزشک ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

12 بدون اینترنت ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

13 کسی که بار ش رز است. ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

14 بای - بی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

15 در زبان ترکی استانبولی می شود: گونش لنمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

16 در زبان ترکی استانبولی می شود: گونش ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

17 در زبان ترکی استانبولی می شود: کوجاک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

18 در زبان ترکی استانبولی می شود: کارقاشا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

19 در زبان ترکی استانبولی می شود: تانئدئک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

20 در زبان ترکی استانبولی می شود: بلیرگین ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

21 در زبان ترکی استانبولی می شود: چوپ ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

22 در زبان ترکی استانبولی می شود: چوپلوک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

23 در زبان ترکی استانبولی می شود: موتباک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

24 در زبان ترکی استانبولی می شود: بارئشماک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

25 در زبان ترکی استانبولی می شود: چوربا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

26 در زبان ترکی استانبولی می شود: آسیا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

27 در زبان ترکی استانبولی می شود: راحاتلئک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

28 در زبان ترکی استانبولی می شود: گوک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

29 در زبان ترکی استانبولی می شود: دنمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

30 در زبان ترکی استانبولی می شود: کولای ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

31 در زبان ترکی استانبولی می شود: دنی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

32 در زبان ترکی استانبولی می شود: هور-اوزگور ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

33 در زبان ترکی استانبولی می شود: کوافور ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

34 در زبان ترکی استانبولی می شود: دیلک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

35 لغف ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

36 در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

37 در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلو ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

38 در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلنمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

39 در زبان ترکی استانبولی می شود: آدرس ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

40 در زبان ترکی استانبولی می شود: روبوت ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

41 در زبان ترکی استانبولی می شود: چیکلت ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

42 در زبان ترکی استانبولی می شود: انگلیز آناهتاری ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

43 در زبان ترکی استانبولی می شود: سون- سن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

44 در زبان ترکی استانبولی می شود: آناهتار ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

45 در زبان ترکی استانبولی می شود: یانقئن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

46 در زبان ترکی استانبولی می شود: ایتفائیه ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

47 در زبان ترکی استانبولی می شود: ماوی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

48 در زبان ترکی استانبولی می شود: آتش ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

49 در زبان ترکی استانبولی می شود: مادن سویو ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

50 در زبان ترکی استانبولی می شود: شکر ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

51 گبه کالماک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

52 در زبان ترکی استانبولی می شود: یالدئزلی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

53 در زبان ترکی استانبولی می شود: گبه ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

54 در زبان ترکی استانبولی می شود: سالیا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

55 در زبان ترکی استانبولی می شود: شلاله ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

56 در زبان ترکی استانبولی می شود: سالیا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

57 در زبان ترکی استانبولی می شود: حاحئک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

58 در زبان ترکی استانبولی می شود: بیر احانه ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

59 در زبان ترکی استانبولی می شود: سولو ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

60 در زبان ترکی استانبولی می شود: چیمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

61 در زبان ترکی استانبولی می شود :سارنئچ ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

62 به زبان ترکی استانبولی می شود :هاشلاما ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

63 شبیر از اسم های یهودی است. ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

64 سو در زبان ترکی استانبولی یعنی آب ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

65 نام یکی از حروف عبری و آلمانی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

66 مردم ، ساکنان ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

67 جنبش، حرکت ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

68 شرایط ، وضعیت ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

69 ساکنان ، مردم، همسایه ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

70 اگر ایزد خواهد ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

71 مثل اینکه ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

72 جمع کردن ، پس انداز کردن ، ذخیره کردن ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

73 درون ، داخل ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

74 ابزار ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

75 کناره، کرانه آسمان ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

76 پادشاه نیرو مندی ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

77 بیش، بیشتر،زیاد، بسیار ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

78 اطمینان و تکیه بر کسی یا چیزی داشتن ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

79 جمع طبیب ، پزشکان در زمان قدیم ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

80 اشاره کردن، نشان دادن ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

81 زیرا که ، برای اینکه ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

82 منجم ، ستاره شناس ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

83 اصرار داشتن ، پافشاری در کاری ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

84 وسایلی که دانش آموزان اول مهر ماه با خود به همراه می برند ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

85 جانور وحشی
پستانداران گوشت خوار
مثل:
ببر، شیر، پلنگ،کفتار
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

86 جست و جو سر سختانه
پیگیری
کاوش
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

87 90 درجه که خطی دایره شکل دارد.
برآمده یا محدب
در اصطلاحات مثلا به کسی که گردن کوتاهی دارد می گویند: کوژگردن یا کوژ پشت
اسمی یکی حیوانات دریا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

88 فرو رفته . مقعر ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

89 نسر بتی در زمان حضرت نوح بود که شبیه پرنده ای شبیه هما بود. این بت یک بار اسمش در قران آمده است. ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

90 معنی سور : مهمانی ، جشن ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

91 قدیمی ، بسیار کهن
مربوط به دوران ما قبل تاریخ
اولین امپراطوری های دنیا مثل ایران باستان، هند باستان، چین باستان، روم باستان، یونان باستان
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

92 ایل یعنی طایوفه
سوره یعنی دیوار بلند یا حصار
میری یعنی برو خدا دانگوه خیدا نگوه دور
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

93 رامی در زبان ایلامی باستان یعنی یاقوت
ن در زبان ایلامی باستان یعنی شرقی
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

94 ترکان اقوامی بزرگ هستند .نوح وقتی از کشتی پیاده شد به فرزندش یافث گفت: ای جانم . به سرزمین شرقی برو که دین هایی دروغگویان بر پا کردند. در آنجا هستند ... ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

95 امام صادق به علی بن یقطین فرمود:قال النبي: هناك أناس عظماء في بارس الذين سيكونون أول مسلم فارسي إذا جاء أخي علي بن أبيطالب إليك. اسم هذا الشعب هو لر. ... ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

96 ابومحمد حاکم شاریشهر (شهر کرد) : لران همچون قزیر( پرنده کوهی) تش تش گویند. برادرم که از اندلس(اسپانیا) آمد می گفت: این همانند صدای گاو هایی نر است ک ... ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

97 تاش = آتش سرد شده
بور= در زبان بابلی پسر
تاش بور=تاشبور
سلامان بن حسین می نویسد:
تاشبور در زبان بابلی می شود پسر آتش باغ شده. چون ما م ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

98 زَر در زبان رامینی یعنی شیر (حیوان) چون رنگ زرد از از کلمه زر گرفته شده است. ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

99 شهر در زبان اوستایی یعنی آفتاب و زاد در مغولی تیز.شهرزاد نام زنی است که عمربن خطاب(لعنه الله علیه) وقتی که شوش را تصرف کرد . با آن ازدواج کرد. مارکو ... ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

100 آرمین در زبان های بسیاری معنی دارد. مثلا در زبان
ارمنی: از نژادی ارمنی
روسی: باد شرقی
گرجی: کشاورز
آذربایجانی : آرام
عربی: آرمیده
...
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

101 رامین نام اولین سلطان قرقیزی بود. رامین به زبان قرقیزی یعنی رامان .رامین یک ایرانی بود . او در شمال غربی آرمینیه به دنیا آمد . در شهر گاچاستان در است ... ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

102 دریا= در و یاقوت
درونیاق در مغولی یعنی دریا
دوریاقی در مراکشی یعنی دریا
شادرایا در فرانسوی یعنی دریا
شیدریا در سویسی یعنی دریا
دویا د ...
١٣٩٧/٠٢/١٠
|