برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یوسف صابری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شهرستان ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

2 دور شدن از موصوع اصلی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

3 شاعر غنایی ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

4 شعر غنایی ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

5 نفوذناپذیر ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

6 تاب مقاومت آوردن ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

7 مستقر شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

8 اظهار داشتن ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

9 تعلیم و تربیت ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

10 وافر ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

11 محزون ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

12 Ma donna یعنی بانوی من،اشاره داره به حضرت مریم
مریم باکره
مریم مقدس
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

13 فاسد
غالبا با lifestyle میاد
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

14 پرخاشگر ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

15 بی ادب و پرخاشگر ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

16 غرق شدن(مخصوصا کشتی و قایق) ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

17 خودرا عقب کشیدن از چیزی بد
١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

18 تصویر ذهنی از خود ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

19 بی شوق و ذوق ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

20 سخت کوش ولی کم هوش ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

21 جامع علوم و فنون ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

22 ملازم و معاشر ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

23 غل و غش ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

24 تمام عیار ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

25 مُرید(به معنای شاگرد) ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

26 بَدو
In the beginning در بَدوِ
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

27 نام آور
شهیر
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

28 شاق
صعب و دشوار
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

29 صعب و دشوار ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

30 خطّه
مثلا خطه هندوستان
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

31 تنگنا
مضیقه
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

32 آوانگاری ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

33 بی مثل و مثال ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

34 زیرکی و رندی ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

35 نعوذبالله ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

36 عمیا،کوری
مجازا به معنی جهل
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

37 صاحب جمال ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

38 چاهسار
چاهسار هم به معنای چاه هست
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

39 سراسیمه ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

40 مدهوش
حیران
حیرت زده
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

41 ناپاینده
زوال پذیر
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

42 مستمند
فرومانده
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

43 مستمند
بی نوا
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

44 سلوک(در عرفان اسلامی) ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

45 غذایی که پرنده از منقار خودش به فرزندش بده ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

46 باشه،قرقی(پرنده ای کوچکتر از باز) ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

47 رضوان
جنات النعیم
دارالسلام
باغ عدن
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

48 مزمور ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

49 پایانی
Final
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

50 دستبرد و تغییر ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|