برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یوسف صابری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شهرستان ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

2 دور شدن از موصوع اصلی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

3 شاعر غنایی ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

4 شعر غنایی ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

5 نفوذناپذیر ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

6 تاب مقاومت آوردن ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

7 مستقر شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

8 اظهار داشتن ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

9 تعلیم و تربیت ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

10 وافر ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

11 محزون ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

12 Ma donna یعنی بانوی من،اشاره داره به حضرت مریم
مریم باکره
مریم مقدس
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

13 فاسد
غالبا با lifestyle میاد
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

14 پرخاشگر ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

15 بی ادب و پرخاشگر ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

16 غرق شدن(مخصوصا کشتی و قایق) ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

17 خودرا عقب کشیدن از چیزی بد
١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

18 تصویر ذهنی از خود ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

19 بی شوق و ذوق ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

20 سخت کوش ولی کم هوش ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

21 جامع علوم و فنون ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

22 ملازم و معاشر ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

23 غل و غش ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

24 تمام عیار ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

25 مُرید(به معنای شاگرد) ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

26 بَدو
In the beginning در بَدوِ
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

27 نام آور
شهیر
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

28 شاق
صعب و دشوار
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

29 صعب و دشوار ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

30 خطّه
مثلا خطه هندوستان
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

31 تنگنا
مضیقه
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

32 آوانگاری ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

33 بی مثل و مثال ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

34 زیرکی و رندی ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

35 نعوذبالله ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

36 عمیا،کوری
مجازا به معنی جهل
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

37 صاحب جمال ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

38 چاهسار
چاهسار هم به معنای چاه هست
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

39 سراسیمه ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

40 مدهوش
حیران
حیرت زده
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

41 ناپاینده
زوال پذیر
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

42 مستمند
فرومانده
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

43 مستمند
بی نوا
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

44 سلوک(در عرفان اسلامی) ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

45 غذایی که پرنده از منقار خودش به فرزندش بده ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

46 باشه،قرقی(پرنده ای کوچکتر از باز) ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

47 رضوان
جنات النعیم
دارالسلام
باغ عدن
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

48 مزمور ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

49 پایانی
Final
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

50 دستبرد و تغییر ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

51 انضمام ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

52 ولایت
مقام ولایت(در عرفان اسلامی)
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

53 ولی(در عرفان اسلامی) ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

54 پوپک ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

55 نابیوسان ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

56 پالوده ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

57 همواره ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

58 غیریت ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

59 جمع=حدود و ثغور،سرحدات ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

60 جمع= حدود و ثغور ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

61 عُرفی ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

62 Achievement
دستاورد
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

63 Fall into disrepute=بدنام شدن ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

64 رنج کشیدن ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

65 ابزار انگاری ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

66 تحویل گرایی
تقلی گرایی
ساده انگاری
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

67 از لحاظ دستوری ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

68 دوباره مطرح کردن
از نو صورت بندی کردن
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

69 تحلیل و بیان کردن ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

70 قائم به ذات ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

71 صورت بندی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

72 بین دو یا چندچیز تفاوت قائل شدن ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

73 ساپورت کردن ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

74 وصف ناپذیر ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

75 به کیش دیگری در آوردن
تبلیغ دین کردن
Convert
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

76 کشف و پرده برداشتن(از حقیقت چیزی) ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

77 کراهت ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

78 عقل معاش
عقل جزئی
(در عرفان و کلام)
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

79 عرصه وجود ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

80 استکمال ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

81 حکیم ربانی
عارف صاحبدل
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

82 عصیان ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

83 مقبول و شایسته ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

84 اندک اندک ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

85 زودهنگام ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

86 1-عملی در مقابل تئوری
2-رسم و سنت تایید شده در یک جامعه
١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

87 جایگزین کردن ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

88 یله کردن ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

89 عادت یا ویژگی بد یا عجیب ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

90 تدوین(مخصوصا در مورد کتاب و قانون) ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

91 توهین آمیز و زشت ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

92 نظرگاه ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

93 فنا(در عرفان اسلامی) ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

94 انسان کامل ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

95 ۱_سنگین

۲_باوقار و وزین و بزرگوار
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

96 جبار،بیدادگر،ستم پیشه ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

97 فضل و احسان و جود ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

98 حقد و کینه ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

99 نمط(به معنای راه و روش) ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

100 At the end مترادف اشتباهی است
In the end درسته
سرانجام
در نهایت
عاقبت
عاقبت الامر
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

101 داد و ستد
تجارت
سودا(به معنای تجارت است)
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

102 تتمع
حظ و بهره بردن
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

103 مردود شمردن ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

104 حرف مفت ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

105 ریاضت
ریاضت در لغت به معنای رام کردن است و در اصطلاح اهل الله به معنای تحمل رنج برای سیر و سلوک است
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

106 صیانت
صیانت نفس
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

107 تَخلیط هم به معنای مخلوط کردن است ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

108 مُقبِل هم به معنای خوش اقبال و خوش شانس است ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

109 شکی نیست که ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

110 بی آبرویی ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

111 به منزله ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

112 بلاغت ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

113 بلاهت ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

114 عَشَقه یا پیچک ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

115 سنخ شناسی ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

116 غیبت و ناپدیدشدن ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

117 مراسم بعد از تدفین مرده یا قبل از تدفین مرده ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

118 ۱_بدخیم در برابر benign(خوش خیم)
۲_بدجنس و آزاررسان
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

119 صومعه ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

120 تعدادی ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

121 مشایی ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

122 دادگری ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

123 گفت و شنود
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

124 تشخص یافته ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

125 سعادت ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

126 خُشکاد ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

127 شتابکاری ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

128 شهودی ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

129 حال آنکه ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

130 افول
تحت الشعاع قرار دادن
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

131 ژرفنا ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

132 چنانکه باید و شاید ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

133 غربت زدگی ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

134 درست پیش از ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

135 مخرب ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

136 حال(در عرفان اسلامی) ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

137 مقام(در عرفان اسلامی) ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

138 به عبارت اُخری ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

139 اعم از ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

140 وصف بارز چیزی بودن ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

141 Feast=مناسک ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

142 مطبوع ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

143 سور ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

144 گشاد در مقابل tight ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

145 درخواست کردن
ترغیب کردن
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

146 به چیزی پی بردن
فهمیدن
Figure out
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

147 زنار که مسیحیان به کمر بندند ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

148 مخفی کاری کردن(احساسات رو پنهان کردن) ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

149 احول ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

150 خسیس
Tightwad
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

151 خلعت ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

152 در مقام محاوره ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

153 در این مقام ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

154 ارتجالا ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

155 صدر مجلس ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

156 گستاخی ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

157 Be deprived of sth
بی بهره شدن از چیزی
١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

158 مه رو،ماه رو ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

159 نظرگاه ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

160 مرهم و ضماد ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

161 پاک کردن(مخصوصا لایه ای که روی چیزی ایجاد شده،مثل پاک کردن زنگار از آینه) ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

162 همفکر و همزبان(کسی که اندیشه ها و احساسات و افکارش مثل ما باشه) ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

163 بیهوش شدن(بخاط احساس شدید از چی) ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

164 با حیا ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

165 مخفف vacuum cleaner
یعنی جارو برقی
خلا
کمبود
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

166 ‌دست کشیدن و کنار گذاشتن چیزی
Give up
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

167 مثال بارز
نموعه اعلی
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

168 محمول بودن(در فلسفه) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

169 معنی
Meaning
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

170 ارزش
Importance or value
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

171 تبصره ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

172 به دست آوردن اطلاعات در مورد چیزی
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

173 بالضروره ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

174 وجه مشترک داشتن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

175 معلول ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

176 اصل متعارف
Axioms=اصول متعارفه
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

177 سُکر(در عرفان اسلامی) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

178 صَحو(در عرفان اسلامی) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

179 خمیر مایه😉 ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

180 واحد مطلق،خدای واحد مطلق(در الهیات) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

181 بی اهمیت جلوه دادن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

182 تجسم چیزی بودن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

183 اهتمام به ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

184 توبه
Sincere repentence=توبه نصوح
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

185 عالم اضعر در برابر عالم اکبر ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

186 قوه عاقله(مخصووصا در فلسفه) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

187 عالم اکبر ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

188 قضیه(در فلسفه) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

189 دلیل و برهان
Cause,argument,reason
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

190 عملا ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

191 گستاخی ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

192 ارتجاعی
کسی که مخالف تغییر و پیشرفت هست
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

193 نیمه تمام،ناقص ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

194 نیمه تمام گذاشتن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

195 اصلاح
تنقیح
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

196 ظاهرا ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

197 شنیع،زشت،زننده ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

198 تکفیر کردن(مسیحیت) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

199 Cut sth short=رها کردن کاری
نیمه تمام گذاشتن کاری
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

200 Groom for sth=آماده شدن برای کاری ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

201 بهروزی ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

202 On/at the threshold of sth=در آستانه/آغاز چیزی بودن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

203 سرمدی ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

204 عرضی(در فلسفه) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

205 کنش متقابل ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

206 تام ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

207 Personal God=خدای متشخص ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

208 مولد ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

209 تصور ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

210 همه خدا انگار ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

211 تلقی
طرز تلقی
نحوه نگرش
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

212 عابدِ عاشق(در معنای عرفانی) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

213 به جستجوی چیزی رفتن(مخصوصا واسه خوردن) ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

214 نوک پرندگان
Beak
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

215 فراوانی
Abundance
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

216 گونه ای از طوطی(رنگارنگ و خیلی زیبا) ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

217 پر شاخ و برگ(برای درخت) ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

218 زمین بی درخت و علف ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

219 یکی از شخصیت های مهم ادیان باستان مخصوصا در سیبری که به آنها جادو_درمانگر هم گفته میشه.در چین به این اشخاص wu گفته میشه.میتوانند با نیروهای فرا طبیعی ... ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

220 بخشی موخر کتاب های ودا که تعلیمات فلسفی و معنوی رو شامل میشوند.اوپه نیشاد ها بعد از وداها مهمترین کتب دین مردم هند هستند.این کتاب ها به زبان سانسکریت ... ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

221 آیین هندی که خود هندی ها بهش sanatana dharma میگن
دین مردم هند
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

222 هریک از چهار کتاب مقدس هندی به نام های یجور ودا،سامه ودا،اتروه ودا و ریگ ودا ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

223 عصر حجر
دوران نو سنگی
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

224 1_ادعا کردن
Claim

2_رقابت کردن
Compete
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

225 کنار گذاشتن یا متوقف کردن استفاده از چیزی ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

226 UK SLANG

سر
کله
Head
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

227 بسیار زیاد

١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

228 At risk ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

229 از حالا به بعد
From now on
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

230 در رقابت و مسابقه=ضعیف تر از بقیه تیم ها یا تیم روبرو ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

231 مانع(در علم منطق)
به طور مثال" تعریف مانع و جامع"
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

232 دردسرساز
Problematic
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

233 وقفه
جلوگیری
منع
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

234 وارد کردن
Don't bring my father into this
پدرمو قاطی این مسئله نکن
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

235 موقف ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

236 بهبود بخشیدن
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

237 انزجار آور ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

238 این همان ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

239 درس گفتار ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

240 Propensity ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

241 تبیین گرانه ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

242 جنگل زدایی ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

243 قابل قبول
موجه
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

244 دعوا کردن کسی
Criticize
ملامت کردن
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

245 خیلی خوشحال
Very happy
Jubilant
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

246 اعدام ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

247 ارتباط برقرار کردن
مطلب خود را به کسی فهماندن
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

248 In order to ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

249 متصاد Deforestation
درخت کاری در جایی که قبلا درختانش از بین رفته
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

250 سخت و مشکل
Difficult
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

251 موفق(کتاب یا فیلم)

A blockbuster novel
یک رمان موفق
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

252 رویا چیزی را در سر پروراندن

I've dreamed of this day for so long!
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

253 بیرون رفتن از جایی
To leave a place
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

254 پر از (معمولا چیز بد)
مملو از
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

255 Annoying
آزار دهنده
اعصاب خورد کن
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

256 قدیما!
قبلا!
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

257 تامل و تعمق کردن
Consideration
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

258 معرفی کردن
Introduce
آشنا کردن
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

259 ساپورت کردن
Support
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

260 معروف
Famous
Well known
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

261 Mouth
دهان
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

262 راه رفتن
به جایی رفتن بی اجازه
To walk
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

263 Shame on you!
خجالت بکش!
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

264 قلدر و گردن کلفت
Thug
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

265 To run away
Flee
فرار کردن
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

266 زاید ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

267 نپذیرفتن
رد کردن
To Refuse to accept
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

268 مفهومی سازی ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

269 تغییر ناپذیر
Inviolable
مقدس
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

270 کلیشه ای ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

271 کلیشه ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

272 به نحوی ایجابی ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

273 یکی از چندین فروشگاهی که برای یک کارخانه است
فرشگاه
Shop
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

274 اصلاح ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

275 تدبیر ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

276 شکننده
ناکافی
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

277 جدانشدنی
فسخ ناپذیر
جدایی ناپذیر
١٣٩٩/٠١/١٦
|

278 الوهیت بخشیدن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

279 شخص وار ١٣٩٩/٠١/١٥
|

280 من حیث المجموع ١٣٩٩/٠١/١٥
|

281 از طریقِ
به وسیله
١٣٩٩/٠١/١٣
|

282 وابسته به آیین تشرفی
Initiation آیین تشرف
١٣٩٩/٠١/١٣
|

283 تاکید کردن کردن بر چیزی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

284 دوقطبی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

285 استمداد طلبیدن
١٣٩٩/٠١/١٣
|

286 شناسایی کردن ١٣٩٩/٠١/١٢
|

287 ملتجی شدن به
پناه بردن به
١٣٩٩/٠١/١٢
|

288 چوبان
شبان
Pastoralist
Shepherd
١٣٩٩/٠١/١٢
|

289 بی بضاعت
مفلس
درویش
کم بضاعت
١٣٩٩/٠١/١٢
|

290 زبان شناختی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

291 ۱.روایت یا حدیث
۲.سنت
١٣٩٩/٠١/١٢
|

292 Supplements=الحاقات ١٣٩٩/٠١/١٢
|

293 لاینفک

Integral part=جزو لاینفک
١٣٩٩/٠١/١٢
|

294 حافظه جمعی(در روانشناسی به کار میره) ١٣٩٩/٠١/١٢
|

295 رسالت ١٣٩٩/٠١/١٢
|

296 کهن الگو ١٣٩٩/٠١/١٢
|

297 تشکیل دادن ١٣٩٩/٠١/١٢
|

298 به زودی،soon ١٣٩٩/٠١/١٢
|

299 مَلغمه
ترکیب
مخلوط
Hodgepodge of=آمیخته ای از،ملغمه ای از
١٣٩٩/٠١/١٢
|

300 به استثنایِ ١٣٩٩/٠١/١٢
|

301 بازنگری کردن
بازنویسی کردن
ادیت کردن
١٣٩٩/٠١/١٢
|

302 مبهم و راز آلود ١٣٩٩/٠١/١٢
|

303 ظاهراً ١٣٩٩/٠١/١٢
|

304 باقی مانده ١٣٩٩/٠١/١٢
|

305 کنسل کردن
متوقف کردن
١٣٩٩/٠١/١٢
|

306 غیرمتخصص ١٣٩٩/٠١/١٢
|

307 رَشاد،فوز ١٣٩٩/٠١/١٢
|